Beslut: Mikroägare i gemensamt bolag för framställning av biogas

Kommunstyrelsen har 17 mars 2021 fattat beslut om att tacka ja till Östersunds kommuns erbjudande om mikroägarskap i ett bolag som ska bygga och driva en rötningsanläggning på Gräfsåsens avfallsanläggning i Östersund. Härjedalens kommuns andel blir 0,5 procent.

Östersunds kommun erbjuder länets övriga kommuner mikroägarskap i ett bolag som ska bygga och driva en rötnings­anläggning. Anläggningen ska omvandla insamlat matavfall till biogas och biogödsel. Förslaget är att Östersunds kommun äger 96,5 procent av aktierna i bolaget. De övriga sju kommunerna äger 0,5 procent var och garanteras full insyn och representation i bolagsstyrelsen. Kommunerna tecknar 20-åriga avtal med bolaget.

Bakgrund

Från 2024 är alla kommuner skyldiga att samla in och behandla matavfall. I Jämtlands län finns ingen rötnings­anläggning för matavfall. Närmaste rötningsanläggningar finns i Skellefteå, Härnösand, Gävle och Uppsala. För att minska transporterna och lokalt ta vara på matavfallet behövs en anläggning i länet.

För att få god ekonomi i en anläggning i länet behöver alla länets kommuner samarbeta och leverera matavfall till anläggningen. En lokal rötningsanläggning bidrar till nationella och lokala klimat- och miljömål och gör det möjligt att ta tillvara avfallet på ett bättre sätt

Naturvårdsverket har i Klimatklivet beviljat bidrag med 45 procent av den totala investeringskostnaden, som beräknas till 276 miljoner kronor. Som mikroägare är investeringskostnaden liten. Kostnaden betalas istället löpande, som behandlingsavgift per ton matavfall som levereras till bolaget.

Ekonomi

Behandlingskostnaden för matavfallet i den nya anläggningen beräknas bli lägre än kostnaden för förbränning i Sundsvall. Det kortare avståndet till Östersund gör transportkostnaderna lägre. Eventuell medverkan i biogasbolaget väntas inte öka kostnaderna för renhållningen.

Medverkan väntas inte medföra ökade kostnader för Vatten och miljöresurs kunder eller skattebetalarna.

Senast uppdaterad: 17 mars 2021 13:42
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas