Kommunstyrelsen: Flytten har beslutats i rätt instans

Solbelyst hus med många fönster och ett stort grönt träd framför.

Senioren i Sveg.

Kommunstyrelsen beslutade 17 mars 2021 att flytta verksamheterna på Ögränd till Senioren i Sveg. Delar av oppositionen överklagade beslutet och krävde inhibition men Förvaltningsrätten avslog begäran och Kammarrätten medgav inte prövningstillstånd.

Kommunstyrelsen antog 14 april 2021 ett yttrande till Förvaltningsrätten. Kommunstyrelsen motiverar i yttrandet varför beslutet är fattat i rätt instans - kommunstyrelsen, något som ifrågasattes av delar av oppositionen, som menade att beslutet borde ha fattats i kommunfullmäktige.

I yttrandet till Kammarrätten motsätter sig kommunen överklagan och skriver att beslutet har fattats i rätt instans, kommunstyrelsen.

Frågor om i vilka lokaler kommunala verksamheter bedrivs kan inte anses vara av principiell karaktär eller av så stor vikt att de ska beslutas av kommunfullmäktige.

I kommunstyrelsens reglemente, som antogs av kommunfullmäktige i november 2020, sägs att kommunstyrelsen har helhetsansvar för kommunens verksamheter, dess utveckling och ekonomiska ställning. I helhetsansvaret torde frågan om i vilken lokal verksamheter bedrivs ingå.

Förutom lagstödet och stödet i kommunstyrelsens reglemente grundar sig kommunens uppfattning att beslutet är fattat i rätt instans på hur lokalfrågor har hanterats tidigare.

Flytt av verksamheter eller byte av lokaler har aldrig hanterats i kommunfullmäktige, om det inte rört sig om nybyggnation där kommunfullmäktige har beslutat om investeringsmedel.

När det gäller flytten från Ögränd till Senioren rör det sig om en flytt från en egen lokal till en lokal som ägs av det kommunala bostadsbolaget Härjegårdar. Kommunen avser att sälja den egna lokalen på Ögränd när flytten är genomförd.

Om flytt av en verksamhet skulle vara en fråga av så principiell art att den inte kan hanteras av kommunstyrelsen skulle en stor mängd ärenden behöva tas i kommunfullmäktige, skriver kommunen till Förvaltningsrätten.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 11 mars 2020 att garantera det kommunala bostadsbolaget Härjegårdar hyresintäkter för allmänna ytor för att hindra en nedskrivning av värdet på fastigheten Senioren. Tjänstemannaorganisationen fick i uppdrag att se över vilken verksamhet som skulle kunna finnas i Senioren.

Läs Beslut: Flytt av verksamheter till Senioren på herjedalen.se.

Senast uppdaterad: 16 april 2021 15:50
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas