Beslut: Förslag till kommunal trafikstrategi 2021–2030

Grusväg i ett kargt landskap.

Foto: Mostphotos Annika E Persson

Tisdag 18 maj har samhällsutvecklingsutskottet fattat beslut om förslag till trafikstrategi. Beslut om trafikstrategin fatts i kommunfullmäktige i juni.

Förslaget till trafikstrategi är inriktat på att Härjedalen 2021-2030 ska utvecklas mot ett attraktivt och hållbart samhälle. Strategin uttrycker kommunens långsiktiga viljeinriktning för trafik, infrastruktur och prioritering av önskvärda åtgärder. Strategin ska ge vägledning vid större avvägningsfrågor och i vardagsnära trafikärenden.

Övergripande mål för en lång tidshorisont

Trafikstrategin berör frågor som ligger i den kommunala förvaltningen och hos andra aktörer. Tre övergripande långsiktiga mål har tagits fram:

  • Det ska vara enkelt och tryggt att resa hållbart i Härjedalen.
  • Tillgängligheten ska vara god mellan kommunens tätorter, omgivande byar och landsbygd.
  • Härjedalens kommun ska ha goda förbindelser med omvärlden.

Prioriterade fokusområden

Åtgärder och områden som är särskilt prioriterade i närtid

  • Kommunen ska arbeta för att Trafikverket förbättrar sitt vägnät i kommunen samt att den regionala infrastrukturen i form av buss, tåg- och flygförbindelser utvecklas.
  • Kommunen ska arbeta för att utveckla Härjedalen-Sveg airport. Exempel på insatser är att arbeta för en ökad medvetenhet och samarbete i och utanför kommunen. Syftet är att öka antalet resande och utöka stolkapaciteten.
  • Kommunen ska fortsätta verka för att Region Jämtland-Härjedalen utvecklar den kompletterande kollektivtrafiken, närtrafiken, där resenärer kan ringa och beställa resa.
  • Inlandsbanan ska utvecklas; vi ska arbeta för att få fler avgångar och reguljär trafik på Inlandsbanan.
  • Infrastruktur för en fossiloberoende fordonsflotta.
  • Satsningar på bättre gång- och cykelmöjligheter.
  • Trafiksäkerhetsprogram - fokus på oskyddade trafikanter.
Senast uppdaterad: 18 maj 2021 16:39
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas