Förslag: Nya avfallsföreskrifter för Härjedalens och Bergs kommuner

Grön soptunna vid vägkant.

Lämna synpunkter på förslag till nya avfallsföreskrifter mellan 5 juli och 15 augusti 2021.

Från 5 juli till 15 augusti 2021 kan allmänheten lämna synpunkter på Vatten och miljöresurs förslag till nya avfallsföreskrifter för Härjedalens och Bergs kommuner.

Förslaget remitteras till miljö- och byggnämnden i Bergs och Härjedalens kommuner, länsstyrelsen i Jämtlands län, Lantmäteriet, Bergfast, Härjegårdar, Lundstams, Avloppsakuten och Reaxcer.

Bakgrund

Alla kommuner ska ha en renhållningsordning, antagen av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Av föreskrifterna ska det framgå hur kommunen fullgör skyldigheter på avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas.

  • Det är förbjudet för annan än kommunen, eller den kommunen anlitar, att hantera avfall som faller inom den kommunala renhållningen. Kommunen bestämmer hur avfallshanteringen bedrivas.
  • Verksamhetsutövandet kan läggas på ett kommunalt bolag. Kommunen är alltid huvudman för verksamheten och kan inte överföra avfallsansvaret till ett bolag.

Avfallshanteringen är under utveckling och påverkas av lagstiftning, tekniska lösningar och exploateringar. Gällande avfallsförskrifter antogs 2016 för Bergs kommun och 2018 för Härjedalens kommun och behöver uppdateras. Sedan föreskrifterna antogs har lagstiftningen och avfallshanteringen i kommunerna förändrats, ett gemensamt bolag för avfallshanteringen samt en gemensam miljö- och byggnämnd har bildats.

Kommunen ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsägare och berörda myndigheter innan kommunfullmäktige kan anta förslaget.

Ärendets gång

Efter utställning och remisstid revideras förslaget av Vatten och miljöresurs. Det nya reviderade förslaget skickas till kommunstyrelsen i respektive kommun. Kommunstyrelserna tar ärendet vidare till kommunfullmäktige i Bergs kommun och kommunfullmäktige i Härjedalens kommun för beslut.

De största förändringarna som föreslås

Lika föreskrifter för Härjedalens och Bergs kommuner

Lika förskrifter för båda kommunerna för att underlätta för kunder, avfallsentreprenörer, tillsynsmyndighet och kundservice.

Matavfallsinsamling införs stegvis

Eftersom det finns lagkrav att alla kommuner ska erbjuda separat matavfallsinsamling senast 31 december 2023 föreslås att separat insamling av matavfall införs stegvis från 2022.

Returpapper blir kommunernas ansvar

Ansvar för insamling av returpapper övergår från producenterna till kommunerna från 2022.

Kommunerna får större ansvar byggavfall

Enligt nuvarande reglering ansvarar kommunen för bygg- och rivningsavfall som uppstår vid normalt nyttjande av byggnader för boende, det vill säga inte från större renoveringar eller nybyggnationer. Från 2023 utökas ansvaret för kommunen till att gälla allt bygg- och rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig verksamhet.

Det har kommit utökade nationella krav på sortering av bygg- och rivningsavfall; att det ska sorteras och samlas in i för avfallsslag

  • trä,
  • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
  • metall,
  • glas,
  • plast och
  • gips.

Hämtområde

Alla fastigheter omfattas av det kommunala renhållningsansvaret om det inte är uppenbart att det saknas behov av avfallshantering, till exempel för en skogsfastighet. Kravet på kommuner att erbjuda system för separat sortering av matavfall bör tolkas som att alla hushåll ska erbjudas tjänsten. Det innebär att områden utan kommunal avfallshämtning bör tas bort.

Idag delar ligger av kommunerna utanför hämtområde och erbjuds inte hämtning av avfall. Vatten och miljöresurs föreslår att hela kommunerna ska ingå i något av de två föreslagna hämtområdena.

Krantömningsområde

Områden där tömning erbjuds med kranfordon av bottentömmande avfallsbehållare föreslås regleras i föreskrifterna. Bottentömmande behållare kan vara en yteffektiv lösning i områden med stora avfallsmängder och en ersättning för containrar. För att få en effektiv avfallsinsamling, och inte köra med kranbil där avfallshanteringen sker med egna kärl eller i gemensamma sopbodar, föreslås begränsning av var krantömning erbjuds.

Avgifter för flera fastigheter

Det undantag som finns i Bergs kommun, som säger att man kan slippa betala flera avgifter om man äger flera fastigheter i kommunen, föreslås tas bort. Vatten och miljöresurs anser att undantaget strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen, som innebär att lika avgift ska utgå för lika prestation.

Tömning av avloppsslam med fasta intervaller

För att förebygga avloppsstopp och förlänga funktionen på infiltrationsbäddar föreslås att tömning av avloppsslam från enskilda brunnar sker med fasta intervaller.

  • Minst en gång per år för anläggningar med vattentoalett och en gång vartannat år för anläggningar utan vattentoalett.
  • Vid låg belastning finns möjlighet finns att söka om längre slamtömningsintervall hos miljö- och byggnämnden.

Tömning av fettavskiljare sker regelbundet

En stor andel avloppsstopp i det kommunala ledningsnätet beror på fett i ledningarna. För att fettavskiljare ska fungera behöver de tömmas regelbundet. Vatten och miljöresurs föreslår att tömning av fettavskiljare ska ske minst 2 gånger per år. För verksamheter med lite fett finns möjlighet att ansöka om längre tömningsintervall hos miljö- och byggnämnden.

Gemensamma behållare behöver inte anmälas

I gällande föreskrifter finns möjlighet för två, eller fler, grannar att dela avfallskärl om det är anmält. Det kan vara en lösning när det är svårt för sopbilen att hämta på grund av att det är trångt, branta vägar eller lite avfall. För att underlätta delning av kärl tas krav på anmälan bort och möjligheten finns som val av abonnemang.

Krav vid anläggande av hämtställe

För att få en effektiv avfallshantering och bra arbetsmiljö är det viktigt att nya hämtställen utformas på ett bra sätt. Renhållaren ska kontaktas tidigt i planeneringsskedet för anvisning om placering och utformning. I förslaget ställs krav på maxvikt på brunnslock, avstånd mellan fordon som ska hämta och avloppsbrunn eller uppställningsplats för kärl. Avstånd och viktangivelser som anges har utgångspunkt i branschens praxis för vad som är rimligt för att kunna tömma en anläggning eller behållare, och med hänsyn till Arbetsmiljöverkets bestämmelser.

Undantag

Undantag från föreskrifterna har gjorts tydligare och försetts med tidsgräns. Undantag handläggs av miljö- och byggnämnden eftersom bolag inte får utöva myndighetsutövning.

Ekonomi

En ny avfallstaxa håller på att tas fram för att möta de förändringar som förslaget till nya föreskrifter innebär. Till exempel är den lagstadgade överföringen av ansvar för insamling av returpapper till kommunen en ny kostnad som hamnar på renhållningskollektivet. Det utökade ansvaret för privatpersoners byggavfall och matavfallsinsamlingen kan leda till ökade kostnader.

Förslag till avfallsföreskrifter för Härjedalens och Bergs kommuner , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 9 juni 2021 15:42
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas