Kommunens remissvar om förpacknings­insamling

Kommunen har svarat på regeringens remiss om nya roller för kommuner avseende förpackningsinsamling och avstyrker förslaget ur många aspekter.

Så här svarar kommunen på regeringens remiss om en förbättrad förpackningsinsamling med nya roller för kommuner och producenter:

Det är av största vikt att det fullständiga kostnadsansvaret för förpackningsinsamling kvarstår hos producenterna. Beskrivningen av kostnadstäckningsmodellen är inte tillräckligt tydlig för att säkerställa att kommunerna får täckning för de ökade kostnader detta kommer att medföra.

Att kommunerna som kollektiv inte ska få full kostnadstäckning är inte en acceptabel modell. Med största sannolikhet kommer en fastighetsnära insamling att innebära högre kostnader för kommuner med långt emellan fastigheterna. Att renhållningskollektivet ska stå för eventuella ökade kostnader är heller inte acceptabelt.

Införandetiden anser vi vara alldeles för kort för denna omställning som kommer att innebära stora förändringar och konsekvenser för verksamheten.

Härjedalens kommun är en glesbygdskommun med stora avstånd och höga kostnader för avfallsinsamling. Ett krav på en fastighetsnära insamling av flera olika fraktioner kommer att medföra logistiska och kostnadsdrivande förändringar. I mer tätbebyggda områden, däribland våra turistdestinationer, kommer detta att innebära problem i form av krav på utökade utrymmen och eventuella behov av nybyggnationer för förpackningsinsamling. Nybyggnationer som det eventuellt inte finns utrymme för och som heller inte ryms inom befinliga detaljplaner.

I glesbygd kommer det innebära behov av nya kärl och sopbilar och utökade turer för att hantera alla olika fraktioner, vilket kommer att vara kostnadsdrivande.

Förslaget att sortering ska ske även på allmän plats är inte tillräckligt klargörande av vad som avses med allmän plats och kommunens rådighet över allmänna platser som inte är kommunala.

För att skapa bättre planeringsförutsättningar för kommunerna vore det önskvärt att ett helhetsgrepp togs om avfalls- och insamlingsfrågorna. De senaste åren har flera förändringar skett i olika omgångar utan samordning. Det skapar ett merarbete och osäkra förutsättningar för kommunerna.

Senast uppdaterad: 9 februari 2022 16:45
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas