Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för uppförande av flerbostadshus i Tänndalen

Torsdagen den 10 februari 2022 godkände Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd ett rivningslov för befintliga Hotell Tänndalen (fastigheten Funäsdalen 25:8). I samma beslut beviljades ett bygglov för nya byggnader på platsen.

- Nämndens beslut bygger på att det sökta bygglovet är förenligt med gällande detaljplan för området. Den aktuella detaljplanen beslutades av Härjedalens kommunfullmäktige år 2009 och medför en rätt att bygga i enlighet med planen säger nämndens vice ordförande Thomas Wiklund (M).

En ledamot reserverade sig mot beslutet.

En detaljplan tas fram enligt Plan- och bygglagen. Att ta fram en detaljplan är en demokratisk process där sakägare, grannar och myndigheter hörs och förslaget omarbetas efter inkomna synpunkter. Detaljplanen kan även överklagas om missnöje finns.

- Detaljplanen är en trygghet för både den som vill bygga och den som påverkas av byggnationen. Detta eftersom det redovisas i detaljplanen hur byggnader ska utformas, dess storlek och placering säger Peter Nilsson, stadsarkitekt i Berg- och Härjedalens kommuner.

Eventuella frågor ställs till stadsarkitekt Peter Nilsson, peter.nilsson@berg.se, tel 0687-16558

Senast uppdaterad: 11 februari 2022 08:02
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas