Hälsa på lika villkor i Jämtland Härjedalen

Folkhälsoundersökning 2022

Under våren uppmanas 9 600 invånare i Jämtland Härjedalen att delta i folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. De är Folkhälsomyndighetens återkommande nationella undersökning om hälsa och levnadsvanor som återigen ska genomföras.

– Det är fyra år sedan sist och pandemin har tagit stor plats i samhället och i människors liv, nu får vi en chans att se hur det har påverkat befolkningens hälsa, säger Hanna Viklund, folkhälsosamordnare Region Jämtland Härjedalen.

Med hjälp av undersökningen får Region Jämtland Härjedalen och länets åtta kommuner ett bra underlag för planering och prioritering av hälsofrämjande insatser.

– Genom enkäten får vi kunskap om hälsoläget i befolkningen och vi kan synliggöra skillnader mellan olika grupper. Utifrån det kan vi sedan göra riktade insatser för en god och jämlik hälsa, säger Hanna Viklund.

Undersökningen genomförs vart fjärde år. Region Jämtland Härjedalen har sedan 2006 kompletterat den genom att skicka ut ett extra antal enkäter i länet för att få ett så bra underlag som möjligt.

Många av de Folkhälsoinsatser som Härjedalens kommun valt att fokusera på, bygger på resultatet av Hälsa på lika villkors undersökningar tidigare år och är en viktig mätstock i det Folkhälsoarbete som bedrivs.

– Resultatet av undersökningen leder till konkreta insatser och förbättringar när det gäller jämlik hälsa. Därför hoppas vi att så många som möjligt tar sig tid att svara på undersökningen, och därigenom är med och påverkar vilka satsningar som ska göras, säger Hanna Viklund.

Under vecka sex kommer 9 600 slumpmässigt utvalda länsinvånare över 16 år få brev med information och inloggningsuppgifter till enkäten, som finns tillgänglig digitalt på både svenska och engelska.

Mer information

Hälsa på lika villkor - Region Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022 09:39
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas