Förslag: Ny avfallstaxa med ändring för hemkompostering

Kommunstyrelsen föreslår en ändring i förslaget till ny avfallstaxa som ska antas av kommunfullmäktige. Ändringen innebär att de som har egna komposter befrias från miljöavgift. Frågan avgörs av kommunfullmäktige 28 februari 2022.

Den föreslagna taxan är delad i grundavgift, abonnemangsavgift och tömningsavgift.

Abonnemangsavgiften täcker kostnader för kärl och insamling. Abonnemangsavgiften beror på typ och storlek på behållare och tömningsintervall. Utöver det tillkommer abonnemangsavgift för dem som sorterar matavfall i särskilt kärl eller miljöavgift för dem som slänger sitt matavfall tillsammans med övrigt restavfall eller själv komposterar.

Avfallstaxan ska ge full kostnadstäckning för kommunens avfallsansvar, styra avfallshanteringen mot målen i kommunens renhållningsordning, stimulera till ökad källsortering och främja en god arbetsmiljö.

Förslaget till avfallstaxa är utarbetat med ett planerat underskott för att hantera tidigare års överskott. Underskottet förväntas bestå under 3 år och påverka kommunens resultaträkning.

Den gällande taxan är delad i grundavgift och tömningsavgift.

Kommunstyrelsens möte hölls 9 februari 2022.

Senast uppdaterad: 15 februari 2022 11:45
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas