Beslut: 1,9 miljoner till Inlandsbanan

Äldre järnbro med stenfundament för  järnvägs- och biltrafik över Ljusnan.

Järnvägsbron över Ljusnan i Sveg. Foto: Morgan Grip.

Kommunfullmäktige har 25 april 2022 beslutat om aktieägartillskott på 1 932 713 kronor till Inlandsbanan AB. Beloppet motsvarar kommunens ägarandel i bolaget.

På ägarsamråd i november 2021 hade aktieägarna en positiv attityd till utvecklingen av Inlandsbanan på kort och lång sikt. Inlandsbanan har sökt stöd från ägarkommunerna i relation till varje kommuns ägarandel i bolaget. Totalt begär bolagets styrelse ett aktieägartillskott på 30 miljoner kronor. Härjedalens kommun äger på 6,44 procent av aktierna och skjuter till 1 932 713 kronor.

Inlandsbanan AB har under 2021, tillsammans med sina dotterbolag, haft likviditetsproblem främst i dotterbolagen Inlandståg AB och Destination Inlandsbanan AB. Orsakerna är coronapandemin, inköp av nya motorvagnståg och svag lönsamhet i dotterbolagen.

Kommunens resultat påverkas negativt men beslutet ger möjlighet till en positiv utveckling av Inlandsbanan.

Senast uppdaterad: 25 april 2022 17:14
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas