Utreder gång- och cykelvägar - pilotprojekt i Funäsdalen

Ulf Huett Nilsson, Scandinav

Behovet av gång- och cykelvägar i Härjedalen är angeläget och brådskande – men det saknas statliga och regionala medel för utbyggnad. Samhällsutvecklingsutskottet har beslutat att undersöka möjligheten att bygga gång- och cykelvägar i samarbete med markägare och det lokala näringslivet.

– Dagligen skapas trafikfarliga situationer, där oskyddade gång- och cykeltrafikanter finns med i bilden; på flera platser rör det sig om sträckor där även skolbarn färdas. Jag har stor tilltro till att vi kan lösa det här eftersom de lokala markägarna är positiva till samarbetet, säger Per Palage, trafiksamordnare på Härjedalens kommun.

I lokala utvecklingsplaner, som arbetats fram av byarna, framförs önskemål om trafiksäkrare miljöer. Men det saknas statliga och regionala medel för en utbyggnad i närtid.

– Vår tanke är att bygga utanför Trafikverkets vägområde. Då kan vi samverka med markägare och näringslivet och bygga gång- och cykelvägar av enklare standard. Trafikverket måste bygga gång- och cykelbanor med samma standard som bilvägar, som kostar massor, medan vi, till exempel, kan välja att inte asfaltera, säger Per Palage.

Samhällsutvecklingsutskottet har beslutat att tillsätta resurser för att utreda möjligheten att bygga alternativa gång- och cykelvägar i Härjedalen.

– Det här är en angelägen fråga för hela kommunen. Vi ser att det finns möjlighet att skapa trafiksäkra miljöer. Faller det väl ut vill vi gå vidare med samma modell på andra orter som har samma problem, säger Lars-Olof Mattsson, (M), ordförande i samhällsutvecklingsutskottet.

Målet är att få i gång ett pilotprojekt i Funäsdalen för att hitta ett arbetssätt som kan passa även andra orter.

– Markägare och Ledbolaget i Funäsdalen är intresserade av att samverka kring skoterleder och längdåkningsleder, säger Per Palage.

Mer information

Per Palage, trafiksamordnare
0680-162 35
per.palage@herjedalen.se

Lars-Olof Mattsson (M), ordförande samhällsutvecklingsutskottet
070-589 27 12
lars-olof.mattsson@herjedalen.se

Senast uppdaterad: 10 april 2024 09:57
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas