Beslut: Prioritera utbyggnad av Ramundberget-Bruksvallarna

Karta över Funäsdalen med omnejd

Kommunstyrelsen har beslutat att prioritera den fördjupade översiktsplanen för Ramundberget och Bruksvallarna. Beslutet innebär även att skjuta upp nya fördjupade översiktsplaner för Vemdalsskalet och Messlingen.

Fördjupad översiktsplan för Ramundberget-Bruksvallarna prioriteras eftersom den fördjupade översiktsplanen kan vara klar när de nya ledningarna för avloppsvatten från området tas i bruk

Arbetet med fördjupad översiktsplan för Ramundberget-Bruksvallarna startar i början av 2022. Till dess ses det tidigare förslaget till fördjupad översiktsplan över och revideras. Dialog med allmänheten och andra intressenter sker under 2022.

Messlingen får egen fördjupad översiktsplan

Ramundberget-Bruksvallarna och Messlingen delas i två planer. För att börja med planarbetet för Messlingen måste förutsättningar för ökad kapacitet och beslut om åtgärder för vatten och avlopp vara klara.

Utbyggnad på Vemdalsskalet kräver ny infrastruktur

För att bygga vidare på Vemdalsskalet krävs att servicefunktionerna utvecklas; att liftar, nedfarter och parkeringsplatser blir fler och att oreglerad skotertrafik, med ökat markslitage, får en långsiktig lösning.

För att bygga fler bäddar och välkomna fler besökare till Vemdalsskalet krävs utbyggnad av reningsverk, vattentäkter och infrastruktur för el. Innan det är utbyggt finns inte förutsättningar för vidare utbyggnad på Vemdalsskalet.

- Det som idag går att bygga på Vemdalsskalet ryms i den befintliga planen och därför får arbetet med den nya planen vänta. Omprioriteringen handlar om att få ut mest effekt av nedlagt arbete här och nu, säger LG Nordlander, kommunalråd (S).

En prioriteringsordning behövs eftersom kommunen inte har kapacitet att bygga ut vatten- och avloppsanläggningar på flera orter samtidigt.

Kommunstyrelsens prioritetsordning

Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2021 att prioritera fördjupade översiktsplaner i denna ordning:

  1. Funäsdalen–Ljusnedal, som pågår och inte förändras av beslutet.
  2. Ramundberget–Bruksvallarna, startar under 2022.
  3. Vemdalsskalet , återupptas när det finnas förutsättningar för fortsatt utbyggnad.
  4. Messlingen, kan börja när förutsättningarna utretts och beslut fattats om åtgärder.

Kontakt

Senast uppdaterad: 15 december 2021 10:08
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas