Förslag till reviderade avfallsföreskrifter för Härjedalens kommun - samråd

Samrådstiden pågår mellan 2023-05-22 och 2023-06-25.

Härjedalens kommun har tagit beslut om utställning och samråd av förslag till reviderade avfallsföreskrifter för Härjedalens kommun. Nu finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Svar önskas senast 25 juni 2023.

Handlingar

Handlingarna finns utställda på Härjedalens kommuns digitala anslagstavla, Vatten och Miljöresurs webbplats samt kommunkontoren och kommunens bibliotek från 22 maj till 25 juni 2023.

Förslag till: Avfallsföreskrifter Härjedalens kommun , 534.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 – Sortering och lämning av avfall
Bilaga 2 – Hämt- och teknikområden
Bilaga 3 – Hämtningsintervall
Bilaga 4 – Godkända avfallsbehållare

Synpunkter Härjedalens kommun

Synpunkter skickas till:

Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Alternativt med e-post till: kommun@herjedalen.se

Ange ”Synpunkter avfallsföreskrifter, dnr VMR2023/19” på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter ska vara Härjedalens kommun tillhanda senast 2023-06-25.

Frågor

Eventuella frågor om förslag till reviderade avfallsföreskrifter för Härjedalens kommun besvaras av avfallsingenjör Therese Eriksson, Vatten och Miljöresurs, på uppdrag av Härjedalens kommun:

Therese Eriksson tel: 010-251 53 24
e-post: therese.eriksson@vattenmiljoresurs.se

Förändringar i förslaget

Vatten och Miljöresurs har på uppdrag av Bergs och Härjedalens kommuner tagit fram underlaget till reviderade avfallsföreskrifter. Vid revideringen har vi utgått från Avfall Sveriges underlag som är väl genomarbetat utifrån dagens förutsättningar och rättspraxis. Förändringarna som föreslås nedan utgår inte från paragraf f paragraf utan förslaget ska bedömas i sin helhet.

De största förändringarna som föreslås är:

Lika föreskrifter

Lika förskrifter för Berg och Härjedalen för att underlätta för kunder, avfallsentreprenörer, tillsynsmyndighet och kundservice. Föreskrifterna i Bräcke kommun skiljer sig lite från Berg och Härjedalens föreskrifter.

Matavfall

Regeringen har beslutat om obligatorisk utsortering av matavfall för alla från och med 1 januari 2024. Begreppet matavfall ersätts samtidigt till biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall, både begreppen används i föreskrifterna.

Förpackningar och samlokaliserade verksamheter

Regeringen har beslutat om kommunalt insamlingsansvar av förpackningsavfall från hushåll samt verksamheter samlokaliserade med hushåll om dessa väljer kommunal insamling. Kommunens ansvar för insamling av förpackningsavfall träder i kraft 1 januari 2024 och krav på fastighetsnära insamling av förpackningsavfall träder i kraft 1 januari 2027.

Förtydligande om transport till återvinningscentralen

Efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen under 2021, där ett app-bolag, Tiptapp, förmedlade transport av avfall under kommunalt ansvar till någon som inte hade kommunens transportuppdrag finns det nu förtydliganden i avfallsföreskrifterna om hur egen transport av avfall till återvinningscentralen får ske.

Invasiva växter

Regeringen har beslutat om att park- och trädgårdsavfall samt park- och trädgårdsavfall som innehåller invasiva växter ska sorteras ut och hanteras separat.

Avgifter

Förtydliganden i avfallsföreskrifterna om att avgifter kan tas ut för att kommunen ska kunna informera om avfallsförebyggande åtgärder samt för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter.

Felsorteringsavgift

Vid felsortering som kan verifieras vid okulär besiktning ska en felsorteringsavgift kunna debiteras.

Redaktionella ändringar

Även några redaktionella ändringar har gjorts i underlagen.

Senast uppdaterad: 22 maj 2023 14:27
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas