Lagakraftbevis - Detaljplan för Lofsdalen 5:98 och del av Lofsdalen 5:100

Denna detaljplan har vunnit laga kraft 2024-05-13.

Miljö- och byggnadsnämnden har 2024-04-11, MBN § 79, antagit detaljplanen.
Länsstyrelsen Jämtlands län meddelande sitt beslut att inte överpröva kommunens beslut
att anta detaljplanen. Diarienummer 3320-2024.

Då miljö- och byggnadsnämndens beslut inte har överklagats enligt 13 kap 2-3§§ PBL
(2010:900) har beslutet vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 16 maj 2024 13:53
Redaktör för sidan: Malin Esseen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas