Förvaltningsorganisation

Politiker i kommunen fattar övergripande beslut om mål och riktlinjer. Fritidspolitiker har ingen möjlighet att se till att besluten blir verklighet. Därför finns förvaltningar med tjänstemän, som verkställer besluten och sköter verksamheten.

Varje förvaltning organiserar sig för att på bästa sätt jobba med de mål politikerna bestämt.

Bild över Härjedalens kommuns förvaltningsorganisation

Bild över Härjedalens förvaltningsorganisation och kommunala bolag

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning som leds av kommunchef Gunnel Gyllander.

Under kommunledningsförvaltningen finns avdelningarna; kansli, ekonomi, HR, överförmyndarhandläggare och IT.

Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, musikskola, fritidshem, fritidsgårdar och vuxenutbildning.

Det finns även anpassad grundskola och lärvux.

Samhällsutvecklingsförvaltningen består av fem avdelningar

  • infrastruktur
  • kost och service
  • fritid och kultur
  • arbetsmarknad
  • utveckling

Förvaltningen verkar för ett gott företagsklimat i kommunen och att stimulera och stödja befintliga och blivande företag. Här finns bibliotek, kultur och fritid. Till förvaltningen hör arbetsmarknadsenheten, kommunens verksamhet enligt socialtjänstlagen (1 kap. 1 § SoL) som främjar aktivt deltagande i samhällslivet. Samhällsutvecklingsförvaltningen har hand om mark- och exploateringsärenden, transportcentral, gator och vägar, service gällande kost och lokalvård, fritid och kommunens flygplats.

7 oktober 2020 ersatte samhällsutvecklingsförvaltningen tillväxt- och utvecklingsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Socialförvaltningens främsta uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver stöd och hjälp.

Verksamheten är uppdelad i två verksamhetsområden

  • Individ- och familjeomsorg
  • Vård och omsorg
Senast uppdaterad: 14 december 2022 15:52
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas