Allmän handling och diarium

De flesta dokument som ligger till grund för kommunens beslut eller som kommer in till eller upprättas av Härjedalens kommun är allmänna handlingar. Handlingarna finns förtecknade och förvarade i ett diarium.

En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Det kan vara ansökningar, brev, protokoll, beslut, videoupptagningar, mejl, sms eller en tryckt informationsbroschyr. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän.

Allmän handling är de handlingar som kommer in till, upprättats av eller förvaras hos kommunen. Det finns även allmänna handlingar som omfattas av sekretess; det styrs av offentlighets- och sekretesslagen.

Alla handlingar hos kommunen är inte allmänna. Exempel på handlingar som inte är allmänna:

  • Icke justerade protokoll.
  • En tjänstemans interna arbetsmaterial, som interna meddelanden, intern information, intern korrespondens samt handlingar som inte har expedierats eller färdigställts.
  • Anonyma skrivelser med meningslöst eller obegripligt innehåll.

Allmänna handlingar ska generellt sett registreras så snart de har inkommit eller upprättats, det betyder i praktiken att de ska föras in i kommunens diarium.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen handlar om rätten till insyn via allmänna handlingar och är en viktig lagstiftning ur demokratiskt hänseende. Offentlighetsprincipen återfinns i tryckfrihetsförordningen (1949:105) som är en av Sveriges grundlagar. Den innebär att var och en har rätt att begära ut och läsa kommunens allmänna handlingar.

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt genom att komma till Medborgarhuset i Sveg och ta del av handlingarna på plats. Du kan även begära att få ta del av allmänna handlingar via vår e-tjänst, mejl eller telefon. Om du vill ha kopior av allmänna handlingar kan det innebära en avgift.

Om kommunen säger nej till din begäran att ta del av en handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med information om var beslutet kan överklagas.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad: 25 januari 2024 15:02
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas