Medborgarförslag

Den som bor i Härjedalens kommun har möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten genom att lämna in medborgarförslag och genom det väcka ett ärende i kommunfullmäktige.

Vem kan lämna medborgarförslag

Personer folkbokförda i Härjedalens kommun har rätt att lämna medborgarförslag till kommunen. Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslag är ett sätt att påverka den politik som förs i kommunen.

Även barn och ungdomar kan lämna medborgarförslag, liksom utländska medborgare som inte fått kommunal rösträtt ännu.

Om ett medborgarförslag lämnas av en grupp invånare ska en person utses som gruppföreträdare.

Krav på medborgarförslagets innehåll

Ett medborgarförslag ska behandla en fråga som ligger inom kommunens ansvarsområde men får inte beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda.

För att förslaget ska kunna tas upp till behandling ska medborgarförslaget

  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan säga ja eller nej till,
  • inte handla om mer än en sak per förslag och
  • vara till nytta för många.

Vad medborgarförslag inte kan innehålla

Förslag får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Förslag som rör myndighetsutövning mot enskild person får inte ställas.

Avsändare, underskrift och inlämnande av medborgarförslag

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Förslaget skickas till kommunen eller lämnas direkt till kommunfullmäktiges presidium vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Behandlig av medborgarförslag

När medborgarförslag kommer in till kommunen blir det en offentlig handling. Medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde, som ger kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ärendet. Vid behov lämnar kommunstyrelsen ärendet vidare till berörd nämnd eller utskott för yttrande. Fullmäktige kan även överlåta till styrelse/nämnd att besluta om ett medborgarförslag.

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från att förslaget väcktes.

När ett medborgarförslag beretts och beslut ska fattas underrättas förslagsställaren, som har rätt att yttra sig inför beslutande politiker.

Lämna medborgarförslag

Kommunmedborgare kan lämna medborgarförslag i e-tjänstportalen.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:23
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas