Politiska råd

I Härjedalens kommun finns politiska råd för informationsutbyte mellan kommunens politiker och tjänstemän, men även med Polisen, regionen, minoriteter, föreningar och riksorganisationer i kommunen.

Näringslivsrådet är en arena för kontinuerlig och levande dialog mellan kommunens företag, politiker och tjänstemän. Fokus i näringslivsrådets arbete är tillväxtfrågor. Näringslivsrådet ska ha en bred förankring i näringslivet. Exempel på branscher är besöksnäring, skog, kraft, industri, handel, tjänstesektorn och gröna näringar.

Genom kunskap, samverkan och erfarenhetsutbyten arbetar rådet med att skapa bra förutsättningar för kommunens näringsliv samt underlätta rekryterings- och utvecklingsmöjligheterna för företag i Härjedalens kommun.
Näringslivsrådet har stor delaktighet i framtagandet av kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar.

Kommunens samiska råd Vaajman gïele är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för samer och kommunens styrelse och nämnder. Vaajman gïele är ett remissorgan och referensorgan med överläggningsrätt och är rådgivande i frågor som särskilt rör samer.

Kommunens styrelser och nämnder ska i Vaajman gïele samråda och informera om sin verksamhet och planerade förändringar som har eller kan få betydelse för kommunens samiska invånare.

Kommunens styrelser och nämnder ska genom Vaajman gïele inhämta samers synpunkter samt samråda med dem i ett tidigt skede av beredningsprocessen i frågor som särskilt berör samer i samhället. Rådet ska som remissorgan yttra sig i frågor som berör samer.

I trygghets- och folkhälsorådet samverkar kommunala verksamheter med kommunpolisen, Region Jämtland-Härjedalen och Svenska kyrkan i frågor som rör trygghet och folkhälsa.

Rådet tar gemensamt fram mål för minskning av användandet av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel samt problem som de orsakar i samhället.

Brottsförebyggande åtgärder är en viktig del i samhällets arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Rådet kan som remissorgan yttra sig i frågor om folkhälsa och brottsförebyggande arbete.

Kontakt

Senast uppdaterad: 14 mars 2024 10:11
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas