Krisberedskap för samhällsstörningar

Härjedalens kommun har god generell krisberedskap för att hantera oförutsedda händelser.

Förberedelser inför samhällsstörningar

Härjedalens kommun förbereder sig för kris genom att ha god generell beredskap och är förberedd för att arbeta effektivt när en samhällsstörning inträffar. Utöver kommunens eget arbete sker samverkan med andra aktörer i samhället, beroende på händelsens art. Kris, extraordinär händelse eller samhällsstörning inträffar ofta oväntat. Samverkan kan ske med Jämtlands räddningstjänstförbund, andra kommuner, länsstyrelsen och lokalsamhället.

Krisledningsnämnd

De flesta kriser hanteras i den normala organisationen. I vissa fall finns behov av krisledningsnämndens speciella beslutsbefogenheter. Krisledningsnämnden fattar övergripande beslut på politisk nivå.

Krisledningsgrupp

Krisledningsgrupp fattar beslut om åtgärder som behövs med anledning av den aktuella samhällsstörningen. I krisledningsgruppen ingår förvaltningschefer och chefer för bolag och nämnder.

Krisledningsstab

Krisledningsstaben är en tillfällig arbetsgrupp som anpassas i storlek och kompetens efter typ av samhällsstörning. Krisledningsstaben tar fram beslutsunderlag och lägesbilder för krisledningsgruppen.

Förberedelser och uppföljning

Härjedalens kommun arbetar med förberedelser och planering genom risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs regelbundet enligt de regelverk som finns. Efter en samhällsstörning har Härjedalens kommun rutiner för att utvärdera den inträffade händelsen och för att dra slutsatser och erfarenheter.

Ansvar vid samhällsstörningar

Närhetsprincipen

Vid en samhällsstörning ligger ansvaret i första hand hos de som har verksamhetsansvar under normala förhållanden. Det innebär att en samhällsstörning i första hand hanteras av den förvaltning, det bolag eller det förbund som drabbats. Saknar berörd verksamhet förmåga att hantera krisen, eller om det finns ett stort behov av samordning, aktiveras kommunens centrala krisledning.

Geografiskt områdesansvar

Geografiskt områdesansvar innebär att kommunen riktar in, prioriterar och samordnar åtgärder vid samhällsstörningar i kommunens geografiska område.

Samhällsstörning och extraordinär händelse

Samhällsstörning

Ordet samhällsstörning avser händelser som hotar grundläggande funktioner och värden: Elförsörjningen, hälsa eller frihet. Det kan vara en händelse där många människor drabbas eller som gör att samhället inte fungerar.

Extraordinär händelse

Ibland används begreppet extraordinär händelse. Det avser en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner (eller utgör en överhängande risk för en allvarlig störning) och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Senast uppdaterad: 8 maj 2023 10:49
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas