Åläggande om gångbanerenhållning med mera

Antaget av kommunfullmäktige 4 december 1995 § 95.
Diarienummer TN 1995/36.
Aktualitet kontrollerad 14 december 2021.

Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun har 1995-12-04, § 95, beslutat följande med stöd av 19 § renhållningslagen (1979:596) och 13a § renhållningsförordningen (1990:984). Från 1 januari 1999 gäller åläggandet med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814).

Fastighetsinnehavares skyldighet

§ 1
Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings-, och liknande åtgärder som avses i 18 § första stycket ren- hållningslagen ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § tredje stycket renhållnings- lagen den som ägerfastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.

Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas

§ 2
Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.

Växtlighet och nedskräpning

§ 3
Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning med mera

§ 4
Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta åtgärder till motverkande av halka.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Rännstensbrunnar

§ 5
Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

§ 6
Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga om- ständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Straff med mera

§ 7
Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3-6 §§ kan dömas till böter enligt 24 § andra stycket renhållningslagen.

I 23 § renhållningslagen finns vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.
_____
Detta beslut gäller från och med den 1 januari 1996 och ersätter äldre beslut i kommunen om fastighetsägares ansvar för gångbanerenhållningen.

Senast uppdaterad: 22 september 2022 11:36
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas