Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härjedalens kommun

Antagna av kommunfullmäktige 15 februari 2016 § 23.
Diarienummer MN 2015/51.

Härjedalens kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(SFS 1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (SFS 1993:1617).

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats finns i 3 kap. (SFS 1993:1617) ordningslagen.

Föreskifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om
hur den allmänna ordningen i Härjedalens kommun skall upprätthållas.

§ 2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte
annat anges enligt följande:

 1. allmänna vägar,
 2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter som torghandel.

Lastning av varor med mera

§ 3
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning mer mera

§ 4
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

§ 5
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Fyrverkerier med mera

§ 6
Enligt 3 kap. 7 § Ordningslag (1993:1617) krävs tillstånd av polismyndigheten för användning av pyrotekniska varor om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

När tillstånd krävs skall avfyrandet annonseras i lokalpress eller lokalt annonsblad med angivande av tid och plats för avfyrning.

När tillstånd inte krävs av polismyndigheten är det i Härjedalens kommun enbart tillåtet för allmänheten att avfyra fyrverkerier dessa tider:

Nyårsafton: 19.00 – 00.30
Påskafton: 19.00 – 23.00
Valborgsmässoafton 19.00 - 23.00

Observera att tillstånd alltid krävs om risk för skada eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom föreligger och alltid vid offentliga/större tillställningar.

Gällande förbud mot smällare skall uppmärksammas.

Containrar

§ 7
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

§ 8
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischering

§ 9
Tillstånd från polismyndigheten behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Förtäring av alkohol

§ 10
Inom nedan uppräknade områden/zoner i Härjedalens kommun skall
råda förtäringsförbud av spritdrycker, vin, starköl, öl klass II samt andra
jästa alkohol-drycker (cider och fruktviner). Särskilda villkor gäller för
tillstånd som beviljats för speciellt tillfälle/arrangemang.

 • Utanför krogmiljö
 • Torg
 • Parker
 • Skolor
 • Idrottsanläggningar
 • Kyrkparker
 • Svegs centrum och Vemdalsskalets torg enligt bifogade kartor

Hundar, katter och hästar

§ 11
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 14 och 15 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för tjänstehund eller service-, signal- och annan assistanshund.

§ 12
Hundar, katter och hästar får inte under tiden 1 maj – 1 september vistas på allmänna badplatser och i lekparker.

§ 13
Hundar ska hållas kopplade på följande ställen:

 • Offentliga platser inom tätorterna Sveg, Lillhärdal, Ytterhogdal,
  Lofsdalen, Vemdalen, Hede och Funäsdalen
 • Vid idrottsplatser, preparerade skid- och motionsspår
 • Begravningsplatser

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den bära halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer, alternativt ska den vara ID-märkt på annat sätt så kontakt med ägaren är möjlig.

§ 14
Avföring efter hundar och hästar ska plockas upp på samtliga offentliga
platser i kommunen.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 15
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt
med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder
som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 16
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av
4-9 §§, 11-14 §§ kan dömas till penningböter enligt ordningslagen
(SFS 1993:1617) 3 kap. 22 § andra stycket.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande.

Karta som utvisar område i Sveg inom vilket det råder förbud mot att på allmän plats förtära alkohol

Bilaga 1. Förbudsområde Sveg

Karta som utvisar område i Sveg inom vilket det råder förbud mot att på allmän plats förtära alkohol

Bilaga 2. Förbudsområde Vemdalsskalet

Senast uppdaterad: 19 juli 2023 16:03
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas