Avfallsföreskrifter

Fastställt av kommunfullmäktige 29 november 2021 § 146.
Diarienummer KS 2021/411.

Inledande bestämmelser

Bemyndigande

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Berg och Härjedalens kommuner.

Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här:

 1. Kommunalt avfall: detsamma som i 15 kap 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna.
  a. Avfall under kommunalt ansvar: kommunalt avfall inklusive avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap 20 § miljöbalken.
  b. Kärl- och säckavfall: den del av det kommunala avfallet under kommunalt ansvar som får läggas i kärl eller säck.
  c. Grovavfall: kommunalt avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl eller säck.
  d. Trädgårdsavfall: sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.
  e. Farligt avfall: avfall som i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk, till exempel kemikalier, målarfärger, spillolja, lösningsmedel och bekämpningsmedel.
  f. Konsumentelavfall: detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.
  g. Före detta livsmedel: butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
  h. Matavfall: allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I begreppet matavfall ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan.
  i. Restavfall: sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, el-avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.
  j. Bygg- och rivningsavfall: avfall från bygg och rivningsarbeten i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken.
  k. Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken.
 2. Fastighetsinnehavare: den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
 3. Nyttjanderättshavare: den som utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
 4. Kommunen: Härjedalens kommun
 5. Avfallsansvariga nämnden: kommunstyrelsen
 6. Tillsynsansvariga nämnden: kommunens gemensamma miljö- och byggnämnd.
 7. Renhållaren: Vatten och miljöresurs i Berg och Härjedalen AB eller den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet
 8. Behållare: kärl, bottentömmande behållare, latrinbehållare eller annan anordning för uppsamling av kommunalt avfall under kommunalt ansvar.
 9. Enskilda avloppsanläggningar: slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, mnireningsverk, och andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen
  används för
  a) hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten och,
  b) latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.
 10. Avfallssystem: behållare, utrymmen, anordningar och anläggningar som kan användas för att samla in ett specifikt avfall, till exempel olika typer av behållare, miljörum, enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare m.m.
 11. Gemensam insamlingsplats (GIP): gemensam insamlingsplats för avfall som drivs av samfällighetsförening, bostadsrättsförening, annan förening med ansvar för avfallshantering eller ägare av flerbostadshus.
 12. Kommunal uppsamlingsplats (KUP): kommunal insamlingsplats för rest- och matavfall som drivs av renhållaren.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap.
miljöbalken och till avfallsförordningen.

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hantering av kommunalt avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att kommunalt avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Vatten och miljöresurs i Berg och Härjedalen AB eller den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet.

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken, utförs av den tillsynsansvariga nämnden.

5 § Renhållaren informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.

Betalning och information

6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar

Sortering av avfall

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.

9 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport.

Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar

10 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter.

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 19 §.

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall under kommunalt ansvar från fastigheten.

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa renhållaren om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Emballering av avfall under kommunalt ansvar samt placering av behållare

11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.

Närmare krav på emballering framgår av bilaga 1.

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning

Anskaffande och ägande

12 § I kommunen får endast de behållare användas som framgår av bilaga 4 och som kan tömmas med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. I bilaga 4 framgår även vem som äger olika typer av behållare eller utrustning.

13 § Ägare av behållare ansvarar för reparation och vid behov, utbyte av behållare. När renhållaren eller dess entreprenör ska utföra sådant underhåll av sina behållare ska behållaren vara tillgänglig. Fastighetsinnehavare kan bli ersättningsskyldig om skada på behållare beror på oaktsamhet.

Renhållaren förser behållare eller fastighet med en särskild märkning. Märkningen ska säkerställa att hämtningen utförs på rätt sätt. Märkningen får inte tas bort, göras oläslig eller oanvändbar. Enklare märkning ska utföras av ägare av behållare enligt renhållarens instruktioner.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, installation och underhåll av övriga anordningar och utrymmen för avfallshanteringen som behövs för fastighetens avfallshantering

Ny- och ombyggnation

14 § Vid ny- eller ombyggnation av avfallssystem ska fastighetsinnehavaren, nyttjanderättsinnehavaren eller motsvarande tidigt i planeringsskedet kontakta renhållaren för anvisningar om placering och utformning. Den som söker planbesked eller bygglov bör till renhållaren redovisa avfallsbeskrivning eller avfallsutredning som visar planerat avfallssystem.

Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 20 meter om inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger. Lock eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger.

Tömning av bottentömmande behållare kan endast erhållas inom område markerat i bilaga 2. Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran. Bottentömmande behållare får vara max 5 m3 och kunna tömmas med en- eller tvåkrokssystem.

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. Installation av anläggning med löst granulat som inte kan hämtas med kranbil godkänns inte efter att denna föreskrift träder ikraft.

Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte överskrider 5 m vid en maximal vikt på 1 000 kg eller 10 meter vid en maximal vikt på 500 kg.

Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

Rengöring och tillsyn

15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.

Såväl behållare, som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck

16 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas.

Kärl ska placeras och vändas så att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används om inte särskilda skäl föreligger. Ytterligare anvisningar kring tömning erhålls av renhållaren.

Behållare, som renhållaren ska tömma, ska senast kl. 06:00 på tömningsdagen vara tillgänglig och placerad på plats för tömning. Behållaren ska stå kvar tills den har tömts. Hämtning pågår normalt mellan kl. 06:00 och 22:00. Hämtning som inte kan utföras till följd av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse utförs så snart det är praktiskt möjligt.

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan hämtning sker. Latrinbehållare får inte inneslutas i annat emballage, varken i eller runt kärlet.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar

17 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren att inför hämtningstillfället placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon med kran inom längsta tillåtna avstånd enligt 14 §.

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.

Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske.

Lock eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kg och ska vara försett med någon form av handtag, om inte särskilda skäl föreligger. Anslutning för slang ska passa tömningsfordonets anslutning.

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får vid hämtning inte överstiga 20 meter om inte särskilda skäl föreligger.

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsägaren och nyttjanderättsinnehavaren i god tid innan tömning och finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med en skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.

Fastighetsägaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning mot skador vid tömning.

Filtermaterial i lösvikt ska vara förpackat inför hämtning. Anläggningar med sugbart filtermaterial i lösvikt som tillkommit innan denna föreskrifts antagande är undantagna från kravet att filtermaterial ska vara förpackat. Undantaget filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor eller gråvattenfilter ska nytt filtermaterial omgående tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavarens försorg. Renhållaren och dess entreprenör har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning.

Fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren ansvarar för ev. åtgärder som behövs efter tömning för att anläggningen ska ha avsedd funktion. När avskiljare och andra komponenter ska återfyllas med vatten efter tömning ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren för sådana åtgärder.

Renhållaren och dess entreprenör ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmodan meddelas renhållaren.

18 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk ska fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren beställa sluttömning. Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren beställa sluttömning.

Hämtnings- och transportvägar

19 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats.

20 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Vändmöjlighet för hämtningsfordon ska finnas där sådan behövs för att undvika backning.

Enskild väg som nyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.

Om farbar väg inte kan upprätthållas ska fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 19 §.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren ska se till att gångväg för hämtningspersonal mellan hämtningsfordonets stoppställe och kärl är hårdgjord och hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Gångväg ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Hämtningsområde och hämtningsintervall

21 § Kommunen är indelad i hämtningsområden, se bilaga 2

22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 3.

Åtgärder om föreskrift inte följs

23 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 16 §, 17 § samt 20 § ej följs.

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter

24 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än avfall under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 8–23 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1.

Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från verksamheter

Uppgiftsskyldighet

25 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Undantag

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

26 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan.

Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om fastighet, fastighetsinnehavare, i förekommande fall nyttjanderättsinnehavare, vilka avfallsslag som avses, avsedd tidsperiod, beräknade avfallsmängder. Ansökan eller anmälan ska även innehålla andra uppgifter som behövs för handläggning av ärendet såsom tex redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.

Komplett ansökan enligt bestämmelserna i 31, 32 och 33 §§ ska ske senast sex (6) veckor före den avsedda uppehållsperioden.

Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att det inte medför risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön och att särskilda skäl föreligger.

Givna undantag är personliga och tidsbegränsade till max åtta (8) år. De ska omprövas om förutsättningarna för dem ändras. Fastighetsinnehavaren har skyldighet att meddela sådan förändring.

För handläggning av anmälan eller ansökan kan tillsynsansvarig nämnd ta ut en handläggningsavgift enligt gällande taxa.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst hushållsavfall

27 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 28–30 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

28 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.

29 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera eller på motsvarande sätt omhänderta matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsansvarig nämnd.

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker isolerad behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.

30 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan, medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.

Utsträckt hämtningsintervall

31 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen.

Utsträckt hämtningsintervall kan medges till:

- vartannat år för tömning av sluten tank eller slamavskiljare med WC ansluten

- vart fjärde år för tömning av slamavskiljare utan WC ansluten

under förutsättning att anläggningen är tillståndsgiven enligt miljöbalken, samt att tillsynsansvarignämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Medgivandet gäller i högst åtta (8) år, därefter måste en ny ansökan lämnas in.

Det är fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

32 § Fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen kan, efter ansökan medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från fettavskiljare. Utsträckt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. Dispensen upphör vid betydande förändring av verksamheten. Medgivandet gäller i högst fem (5) år, därefter måste en ny ansökan lämnas in.

Det är fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda

Uppehåll i hämtning

33 a § Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv (12) månader. Uppehåll i hämtning av rest och matavfall medges för maximalt två (2) år. Därefter ska ny ansökan lämnas om det finns särskilda skäl för fortsatt uppehåll.

33 b § Uppehåll i hämtning av slam kan efter ansökan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst tolv (12) månader. Efter tömningen får anläggningen inte brukas. Uppehåll i hämtning av slam medges för högst åtta (8) år. Därefter ska ny ansökan lämnas om det finns särskilda skäl för fortsatt uppehåll.

33 c § Uppehåll i hämtning av fettavskiljarslam kan efter ansökan medges fastighetsinnehavaren. Detta om anläggningen inte kommer att nyttjas på avsett sätt under en sammanhängande period om minst tolv (12) månader. Uppehåll i hämtning av fettavskiljarslam medges för maximalt 2 (2) år. Därefter ska ny ansökan lämnas om det finns särskilda skäl för fortsatt uppehåll.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen

34 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-05-01 då föreskrifter för avfallshantering för Bergs kommun 2016-12-20 Dnr 2016/372 och Härjedalens kommun 2018-11-26, Kf § 199, upphör att gälla. Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av de upphävda föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift

Övergångsbestämmelser

 1. Erbjudande för sortering av matavfall från hushåll och verksamheter införs områdesvis samt med fokus på olika kundgrupper, under en planerad genomförandeperiod från 2022-05-01--2023-12-31. Detta medför att sortering av matavfall enligt bilaga 1 samt hämtintervall för matavfall enligt bilaga 3, träder i kraft områdesvis då sortering av matavfall införs, dock senast 2025-12-31.
 2. Införlivande av fastigheter utanför tidigare föreskrifters hämtområdesindelning utförs områdesvis under en genomförandeperiod från 2022-05-01. Detta medför att § 21 träder i kraft vartefter fastigheter införlivas, dock senast 2024-12-31.

Bilaga 1 - Sortering och lämning av avfall m.m.

Kärl- och säckavfall

Behovshämtning av restavfall erbjuds normalt var 14 dag. Det innebär att du själv ställer ut ditt kärl eller beställer tömning när du vill ha det tömt.

Matavfallskärlet bör tömmas vid varje tömningstillfälle för att undvika olägenhet samt minska förlust av biogas.

På Vattenmiljoresurs.se kan du se hur du ska placera ditt kärl och ta reda på när det är hämtning i ditt område.

Farligt avfall, konsumentelavfall, batterier, grovsopor eller förpackningar av papper, glas, plast eller metall får ej lämnas i kärl- och säckavfall.

Tabell över kärl- och säckavfall och hur det ska sorteras

Avfall

Sortering

Restavfall

Exempel: snus, fimpar, dammsugarpåsar, blöjor, tops, plåster, tandborstar, tuggummi, kuvert, diskborstar, disktrasor

Restavfall är brännbart avfall som blir kvar efter utsortering och läggs i behållare för restavfall.


Restavfall läggs väl förpackat i påse eller paket så det inte sprids eller så att skada, arbetsmiljöproblem eller andra olägenheter inte uppkommer.


Restavfall energiutvinns. I kärlet för restavfall får inte farligt avfall, konsumentelavfall, batterier, grovsopor eller förpackningar av papper, glas, plast eller metall lämnas.


Restavfall borttransporteras från fastigheten i enlighet med hämtningsintervall som kommunen tillhandahåller.

Matavfall från
hushåll

Exempel: matrester, kött och fiskben, skal från frukt och grönsaker, äggskal, kaffesump och filter, hushållspapper

Matavfall från hushåll sorteras i särskilda papperspåsar som tillhandahålls av renhållaren.


Matavfall från verksamheter ska av avfallslämnaren förpackas i särskild påse eller säck som godkänts av renhållaren.


Papperspåsen/-säcken försluts genom att rulla ihop påsen och läggs i det bruna matavfallskärlet.


Matavfall blir biogas och biogödsel.


Matavfall borttransporteras från fastigheten i enlighet med hämtningsintervall som kommunen tillhandahåller.


Du som inte har valt ett brunt matavfallskärl lägger ditt matavfall som restavfall i behållaren för restavfall.


Matavfall får även hemkomposternas efter anmälan till den tillsynsansvariga
nämnden.

Återvinningscentraler

Återvinningscentralerna är bemannade insamlingsställen där hushållen kan lämna sitt grovavfall.

Sortera avfallet innan du kommer, det underlättar ditt besök. Avfallet som lämnas ska sorteras enligt anvisningar på plats. Om avfallet packas i säck måste säcken vara genomskinlig för att minska felsortering och möjliggöra kontroll.

Återvinningscentralerna och dess öppettider hittar du på vattenmiljoresurs.se.

Mot särskild avgift kan fastighetsägare beställa hämtning av grovavfall, byggavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, latrin och konsumentelavfall. Avfallet ska vara sorterat och placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg.

Tabell över avfall som lämnas till återvinningscentral

Avfall

Sortering

Farligt avfall

Exempel: spillolja, färg, lack, lim, lösningsmedel, bekämpningsmedel, sprayburkar, nagellack, tryckimpregnerat virke, avfall som innehåller kvicksilver

Farligt avfall lämnas på återvinningscentral och får aldrig läggas i de vanliga soporna eller hällas ut i avloppet. Farligt avfall ska vara förpackat så att avfallet inte läcker ut eller sprids. Avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll, om möjligt i originalförpackning, eller lämnas i uppmärkt behållare. Olika typer av farligt avfall får inte blandas i samma förpackning eller flaska.


Skrymmande farligt avfall behöver inte märkas när det lämnas på anvisad uppmärkt plats och när det är uppenbart vad avfallet utgörs av *(t.ex. kyl- och frysskåp och impregnerat trä).

Latrin

Ska avskiljas och hållas skilt från annat avfall. Latrin ska samlas i behållare som införskaffas på återvinningscentraler och utvalda butiker. För information, se vattenmiljoresurs.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Behållaren ska vara väl försluten så att avfallet inte kan spridas och rengjord på utsidan. Tunnan får ej innehålla eller inneslutas i annat emballage. Latrintunnor lämnas vid återvinningscentralen.

Asbest

Exempel: Eternitplattor, ventilationsrör

För Härjedalens kommun, kontakta privat entreprenör för omhändertagande av asbest.


Asbest lämnas väl märkt och förpackat enligt arbetsmiljöverkets bestämmelser. Asbesten ska vara inplastad så att det inte dammar.

Bygg och
rivningsavfall

Exempel: Trä, metall, glas, gips

Upphör att gälla 2023-01-01:

Mindre mängder bygg och rivningsavfall från hushåll kan lämnas på återvinningscentral. Avfall från omfattande bygg-, renoverings- och rivningsarbeten omfattas inte av det kommunala renhållningsansvaret.


Gäller från 2023-01-01:

Bygg och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet kan lämnas på återvinningscentral.


Bygg- och rivningsavfall sorteras, förvaras och lämnas utsorterat i åtminstone fraktionerna trä, isolering, konstruktion (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips.

Grovavfall

Exempel: möbler, mattor, cyklar, plastleksaker

Grovavfall som utgör kommunalt avfall under kommunalt ansvar behöver på grund av avfallets egenskaper hanteras separat från annat hushållsavfall. Grovavfall från hushåll lämnas på återvinningscentralerna. På återvinningscentralen ska avfallet sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats.


Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage.


Grovavfallet ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.


All övrig transport av grovavfall från fastighet ska utföras genom kommunens försorg.

Trädgårdsavfall

Exempel: gräs, löv, ris och grenar

Trädgårdsavfall är komposterbart växtavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i småhus. Trädgårdsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat grovavfall. Trädgårdsavfall får inte slängas i det matavfallskärl som tillhandahålls av renhållaren. Trädgårdsavfall får komposteras på den egna tomten utan anmälan till den tillsynsansvariga nämnden. Trädgårdsavfall som fastighetsinnehavaren inte själv komposterar kan lämnas på återvinningscentral. På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt instruktioner på plats, säckar ska tömmas. Träd som fällts eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbeten i en trädgård är inte trädgårdsavfall. Träd och stubbar får inte lämnas på återvinningscentralen.
Vid hämtning ska avfallet vara buntat eller packat i papperspåse. Säck, snöre eller annat som används vid emballering ska kunna brytas ned vid kompostering. All övrig transport av trädgårdsavfall från fastighet ska utföras genom kommunens försorg. Består trädgårdsavfallet av invasiva arter, tex lupin, parkslide, skunkkalla och björnloka, ska trädgårdsavfallet inte komposteras utan läggas i transparenta säckar och lämnas till kommunens återvinningscentral för förbränning.

Metall

Exempel: badkar, kastruller, stekpannor, cyklar, skidstavar, fälgar

Föremål som till övervägande del består av metall. Metallskrot kan lämnas på återvinningscentral.

Trä

Trä kan lämnas på återvinningscentral. Tryckimpregnerat trä sorteras separat.

Matfetter och
frityroljor från
hushåll

Matfett och olja får ej hällas i avloppet. Matfett och olja kan hällas i plastflaska eller dunk med tätslutande lock och lämnas för fettåtervinning på återvinningscentral enligt anvisning. Plastflaskan kan även läggas i kärlet för restavfall. Stelnat matfett kan slängas i matavfallskärlet.


Från verksamheter kan spillfett samlas upp i behållare och lämnas till fettåtervinning.

Producentansvar

I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för vissa produktgrupper: förpackningar, batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel, returpapper och radioaktiva produkter.

Med producentansvar menas att producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer varor eller förpackningar också har ett ansvar för att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Återvinningsstationerna är till för hushållens sorterade förpackningar och tidningar. En återvinningsstation står ofta på allmän plats, tex vid butiker, bensinstationer eller i bostadsområden. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna.

www.fti.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta din närmaste återvinningsstation och detaljerade instruktioner om hur du sorterar förpackningar.

Tabell över avfall som omfattas av producentansvar

Avfall

Sortering

Förpackningar

Exempel: förpackningar av papper, plast, glas och metall

I enlighet med definitionen av förpackning i Förpackningsförordningen. Förpackningar ska hanteras enligt särskilda anvisningar från respektive materialbolag eller producent och lämnas lösa i behållare på återvinningsstation eller i uppmärkta kärl i anslutning till fastigheten om ni har sådana. Läs mer på www.fti.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Returpapper

Exempel: Dagstidningar, tidskrifter

I enlighet med definitionen av returpapper i Avfallsförordningen. Returpapper lämnas lösa i de behållare som tillhandahålls eller anvisas. Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen.

Pant

PET-flaskor och pantburkar ingår i pantsystem och lämnas till butiker som säljer dem eller i panta mera behållare.


Läs mer på www.pantamera.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkemedel

I enlighet med definitionen av läkemedel i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel.


Läkemedelsavfall lämnas på apotek i särskild påse eller behållare som hämtas på apoteken.

Batterier

I enlighet med definitionen av batteri Förordning (2008:834) om
producentansvar för batterier. Alla batterier omfattas av producentansvar och ska sorteras ut från annat avfall. Småbatterier lämnas i batteriholk, på återvinningscentral eller till butiker som tar emot småbatterier. Bilbatterier och andra startbatterier lämnas till återförsäljare eller på återvinningscentral. Ställs upp på ett sätt som förhindrar att batterisyra/innehåll rinner ut. Om kasserade produkter innehåller löstagbara batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna inbyggda i produkten hanteras den som elavfall.

Konsumentelavfall

Exempel: kyl- och frysskåp, spisar, tvättmaskiner, tvapparater, datorer, batteridrivna leksaker, lysrör, lågenergilampor,
glödlampor och övriga elektriska apparater med batteri eller sladd

I enlighet med definition i förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Skrymmande konsumentelavfall ska sorteras ut och hållas skiljt från annat grovavfall. Smått elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från kärl- och säckavfall. Konsumentelavfall lämnas på återvinningscentral eller till butiker som tar emot konsumentelavfall. Elektriska och elektroniska produkter som inte omfattas av producentansvar lämnas till återvinningscentral. Det är till exempel element, varmvattenberedare, luftkonditioneringar, elledningar och proppskåp.

Däck

Exempel: däck för personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap, släpfordon och efterfordon

I enlighet med definition i förordning (1994:1236) om producentansvar för däck.


Mindre mängd kasserade däck från personbil lämnas till däckverkstad. Före avlämning av större mängder däck eller stora traktordäck och liknande ska kontakt tas med Svensk däckåtervinning AB. Vid avlämning ska däcken vara demonterade från fälgen. I annat fall har verkstaden rätt att ta ut en mindre avgift för demontering. Läs mer på www.sdab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Däck får inte lämnas på återvinningscentral.

Fordon

Exempel: Bilar, bildelar, husvagnar, släpvagnar

Uttjänta motorfordon lämnas till Bilreturs mottagningsställen eller direkt till en auktoriserad bildemontering.


Läs mer på www.bilretur.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ensilageplast

Ensilageplast lämnas till www.svepretur.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och får inte lämnas på återvinningscentral.

Övrigt

Tabell över övrigt avfall

Avfall

Sortering

Slam och
fosforfiltermaterial
från små avloppsanläggningar

Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det genereras. Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran eller suganordning.

Fett från fettavskiljare

Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det genereras.

Explosiva varor

Exempel Fyrverkerier, ammunition

Ta kontakt med Polisen för information var dessa föremål ska lämnas. Explosiva föremål får inte lämnas på återvinningscentral.

Stickande och
skärande avfall

Exempel:
Kanyler, sprutor och
rakblad,

Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av och lämnas till apotek som kommunen har avtal med.

Övrigt stickande och skärande avfall ska förpackas i skyddande hölje innan det läggs i behållare för kärl- och säckavfall, så att inte skärskador eller annan olägenhet uppstår.

Döda sällskapsdjur
samt avfall från
husbehovsjakt

Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. Kontakta veterinär. Gällande föreskrifter från Jordbruksverket ska beaktas. Döda sällskapsdjur (maxstorlek hund) kan grävas ner på den egna fastigheten förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Mindre döda sällskapsdjur kan även förpackas väl och lämnas i kärlet för restavfall. Avfall från husbehovsjakt av vilt får lämnas kvar i skogen där djuret fällts.

Användbara saker

Exempel: Hela och rena användbara saker, möbler, husgeråd, böcker

Hela och rena användbara saker kan återanvändas, säljas eller skänkas vidare.


Kan även lämnas för återbruk vid utvalda återvinningscentraler eller lämnas till återförsäljare av secondhandprodukter eller övriga mottagare.

Textil och skor

Exempel: Kläder, hemtextil, skor

Användbara kläder och skor kan återanvändas, säljas eller skänkas vidare.


Kan även lämnas till återförsäljare av secondhandprodukter eller övriga mottagare.


Utslitna kläder och skor kan läggas i behållare för restavfall eller lämnas på återvinningscentral.

Betalsäck

Besökare med tex tält, husvagn, husbil eller liknande som ej nyttjar campingplatser eller andra iordningställda övernattningsplatser, samt fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare till fritidshus, som inte kan använda behållare för restavfall, på grund av avstånd till sopbilens färdväg, kan använda systemet med betalsäckar för restavfall på återvinningscentralen.

Verksamhetsavfall

Hantering av verksamhetsavfall ingår inte i kommunens renhållningsansvar.

Verksamheter kan lämna mindre mängder sorterat grov- och byggavfall på återvinningscentral mot avgift. Farligt avfall från verksamheter tas inte emot på återvinningscentraler i Härjedalens kommun.

Tabell över verksamhetsavfall

Avfall

Sortering

Före detta livsmedel
av animaliskt
ursprung från butik.

Blandas före detta livsmedel av animaliskt ursprung med annat avfall utgör den blandade fraktionen före detta livsmedel och är ABP enligt definitionen och ska hanteras enligt ABP-förordningen.


Före detta livsmedel av animaliskt ursprung från butik understigande 20 kg/vecka kan läggas i kärl för brännbart restavfall.


Före detta livsmedel av animaliskt ursprung från butik överstigande 20 kg/vecka ska av avfallslämnaren förpackas i särskild behållare som godkänts av Vatten och miljöresurs.


Avfall som är före detta livsmedel av animaliskt ursprung får inte läggas i kärl för matavfall.

Bilaga 2 Hämt- och teknikområden

Hämtområde 1

Hela kommunerna utom områden markerade med lila, se figur 1. Hämtning av mat- och restavfall sker i enskilda kärl för verksamheter, en- och tvåbostadshus och vid Gemensamma Insamlings Platser (GIP) för flerbostadshus och samfälligheter.

Hämtområde 2

Områden med omfattande turism och/eller fritidshusboenden. Områdena är markerat med lila, se figur 1. Hämtning av rest- och matavfall sker från Gemensamma InsamlingsPlatser (GIP), om inte renhållaren anser annat. Då sker hämtning av mat- och restavfall från Kommunala UppsamlingsPlatser (KUP). Verksamheter tillåts enskilda behållare efter överenskommelse med renhållaren.

Fig. 1. Hämtområde 2 markerat med lila. Hämtområde 1 är övriga delar av kommunerna.

Fig. 1. Hämtområde 2 markerat med lila. Hämtområde 1 är övriga delar av kommunerna.

Teknikområde krantömning

Tömning med kran erbjuds endast inom rödmarkerade områden, se fig 2.

 

Fig. 2. Teknikområde krantömning markerat med rött.

Fig. 2. Teknikområde krantömning markerat med rött.

Bilaga 3 Hämtningsintervall

Mat- och restavfall

Hämtområde 1

För en- och tvåbostadshus med enskilda kärl

Tabell över hämtningsintervall

Avfallsslag

Typ av behållare

Hämtningsintervall

Matavfall

Kärl

Tömning erbjuds varannan vecka

Restavfall

Kärl

Tömning erbjuds varannan vecka

Verksamheter och GIP

Tabell över hämtningsintervall Verksamheter och GIP

Avfallsslag

Typ av behållare

Hämtningsintervall

Matavfall

Kärl

Tömning erbjuds varannan vecka[1]


Krantömmande behållare

Tömning erbjuds varannan vecka[1]

Restavfall

Kärl

Tömning erbjuds varannan vecka[1]


Krantömmande behållare

Tömnning erbjuds varannan vecka[1]


Container (Inga nya abonnemang tecknas på denna tjänst)

Tömning erbjuds varannan vecka[1]

[1]Tätare intervall kan erbjudas av renhållaren om behov finns av utrymmesskäl vid befintliga hämtningsställen, betydande avfallsmängder eller behov av borttransport för att undvika risk för olägenhet.

Hämtområde 2

Verksamheter, GIP och KUP

Tabell över hämtningsintervall Verksamheter, GIP och KUP

Avfallsslag

Typ av behållare

Hämtningsintervall

Matavfall

Kärl

Tömning erbjuds varannan vecka.[1]


Krantömmande behållare

Tömning erbjuds varannan vecka.[1]

Restavfall

Kärl

Tömning erbjuds varannan vecka.[1]


Krantömmande behållare

Tömning erbjuds varannan vecka.[1]


Container (Inga nya abonnemang tecknas på denna tjänst)

Tömning erbjuds varannan vecka.[1]

[1] Tätare intervall kan erbjudas av renhållaren om behov finns av utrymmesskäl vid befintliga hämtningsställen, betydande avfallsmängder eller behov av borttransport för att undvika risk för olägenhet.

Små avloppsanläggningar och fettavskiljare

Tabell över hämtningsintervall små avloppsanläggningar och fettavskiljare

Avfallsslag

Typ av behållare

Hämtningsintervall

Avloppsslam från slamavskiljare med WC


Regelbunden hämtning eller efter beställning, dock minst 1 gång per år

Avloppsslam från slamavskiljare utan WC


Regelbunden hämtning eller efter beställning, dock minst vartannat år

Avloppsslam från sluten tank och portabla toaletter som kan slamsugas


Regelbunden hämtning eller efter beställning, dock minst 1 gång per år

Filtermaterial från fosforfälla


Enligt tillstånd eller efter leverantörens rekommendationer, dock minst vart tredje år

Fettavskiljare


Regelbunden hämtning eller efter beställning, dock minst 2 gånger per år

Latrin

Latrinbehållare

Efter beställning

Övrigt

Tabell över hämtningsintervall övrigt avfall

Avfallsslag

Typ av behållare

Hämtningsintervall

Grovavfall


Efter beställning

Trädgårdsavfall


Efter beställning

Farligt avfall


Efter beställning

Elavafall


Efter beställning

Bilaga 4 - godkända avfallsbehållare, med mera

Skriv tabellbeskrivning här

Behållartyp /utrustning/ anläggning

Får an-vändas för följande
avfallsslag

Ägs/tillhandahålls av

Kommunen

Ägs/tillhandahålls av fastighets-inne-havaren[1]

Kärl
140 liter

Matavfall, utsorterat

Ja

Nej

140-370 liter

restavfall för en- och tvåbostadshus

Ja

Nej

140-660 liter

Restavfall för öv-riga hushåll och verksamheter

Inga nya abonnemang tecknas på 660 liters kärl

Ja

Nej

Påse och påshållare

Matavfall, utsor-terat från hushåll och mindre verk-samheter

Ja

Nej

Pappers-säck/påse (insatssäck i behållare)

Matavfall utsorterat från verksamheter

Nej

Ja

Bottentömmande behållare

Endast en- eller tvåkrok godkänns vid nyinstallation

Restavfall

Nej

Ja (utom vid kommunalt huvudmannaskap


Matavfall, utsorterat

Nej

Ja, utom vid kommunalt huvudmannaskap

Insatssäck till bottentömmande behållare

Matavfall och restavfall

Nej

Ja

Container

Grovavfall

Ja

Nej

 

Restavfall

Inga nya abonnemang tecknas på denna tjänst

Nej

Ja (utom vid kommunalt huvudmannaskap)

Container med komprimator

Restavfall

Inga nya abonnemang tecknas på denna tjänst

Nej

Ja

Genomskinlig plastsäck

Betalsäck för restavfall som inlämnas på åtevinningscentral

Ja

Ja

Latrinbehållare

Latrin

Ja

Nej

Slamavskiljare, sluten tank och liknande

Slam från enskilt avlopp

Nej

Ja

Fosforfälla

Filtermaterial

Nej

Ja

Fettavskiljare

Fettavfall

Nej

Ja

Elbur

Elavfall miljöbod från samfällig-heter och flerbostadshus

Ja

Nej

Batteriholk

Batterier i miljö-bod från sam-fälligheter och flerbostadshus

Ja

Nej

Farligt avfall box

Farligt avfall i miljöbod från samfälligheter och flerbostadshus

Ja

Nej

[1] Med fastighetsinnehavaren likställs nyttjanderättsinnehavaren

Senast uppdaterad: 22 september 2022 15:38
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas