Förbud mot körning i terräng på snötäckt mark med motordrivet fordon inom regleringsområde Funäsdalsfjällen (Tännäs socken)

Antaget av kommunstyrelsen 13 november 2019 § 299.
Diarienummer KS 2019/1164.

Härjedalens kommuns föreskrift om förbud mot körning i terräng på
snötäckt mark med motordrivet fordon inom Regleringsområde
Funäsdalsfjällen (Tännäs socken).

Härjedalens kommun, föreskriver med stöd av 3 § TKL och 15 § TKF om
förbud mot körning i terräng på snötäckt mark med motordrivet fordon enligt
bilagd karta. Förbudet gäller inte snöskoter på särskilt upplåtna skoterleder
som är godkända av kommunen och upplåtna friåkningsområden som är
godkända av kommunen under den tid då dessa är öppna.
Undantag gäller även för:

 1. Statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 2. Läkare, distriktssköterska, barnmorska eller veterinär i yrkesutövning
 3. Fjällräddning, Räddningstjänst, (blåljuspersonal)
 4. Renskötsel, jord- och skogsbruk
 5. Natur- och ledvärdar under tjänsteutövning
 6. Väg-,Vatten o avlopp-, Elkraft-, Radio-, Teleprojekteringar samt
  drift, underhåll, och demontering.
 7. Hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin till lämpligast
  belägna bilväg.
 8. Arbete inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djurart för
  vilket hägnet är avsett.
 9. Preparering av skidspår och alpina anläggningar (skidbackar).
 10. Fast boende och markägare:
  Utöver rätten för markägaren och dennes familj att köra på egen mark inom förbudsområdet i samband med markens ändamålsenliga nyttjande, äger fast boende i Härjedalens kommun och deras folk samt ägare till jordbruksfastigheter och dennes folk rätt att även i övrigt framföra motordrivet fordon på väl snötäckt mark inom förbudsområdet.
  Detta skall ske enligt nedanstående försiktighetsregler. Undantaget gäller ej kommersiell verksamhet. Med deras ”folk” menas förutom familjemedlemmar även gäster som
  följer med och färdas i sällskap med fast boende eller ägare till
  jordbruksfastigheter. Man kan ej åberopa att man tillhör någons folk utan att denne / dessa är i omedelbar närhet under färden.
 11. Kommunen får i enskilda fall medge dispens från dessa föreskrifter där särskilda skäl finns. En dispens ska vara tidsbegränsad.
 12. Fiskeleder
  Den som har giltigt fiskekort / Fiskerättsägare för aktuellt område äger rätt att färdas med snöskoter längs av fiskevårdsområdet anvisad fiskeled eller, där ingen speciell fiskeled finns , närmast lämpliga väg från allmän skoterled fram och åter till fiskevattnet. Körning till och från aktuell fiskeplats är även tillåten på sjöis.

Allmänt

Vid nyttjande av motordrivet fordon utanför vägar och skoterleder inom
regleringsområdet är det den enskildes skyldighet att:
- för polis eller annan tillsynsman på lämpligt sätt kunna styrka att han/hon
äger rätt att färdas i området enligt någon av undantagsbestämmelserna.
- iakttaga den hänsyn till naturvård, friluftsliv, jord- skogsbruk och rennäring
som gällande lagar föreskriver.

Försiktighetsregler för fast boende och markägare

Körning på och utanför skoterleder som stör djur och natur, jord- och
skogsbruk, rennäring samt friluftslivet i området skall undvikas.
Den som färdas utanför skoterled skall ha ett bestämt mål och syfte med
färden. Friåkning eller så kallad nöjesåkning är inte ett syfte eller mål.
Särskild försiktighet skall iakttas i anslutning till de leder som bara är
avsedda för skidåkning samt inom reglerområdets kalfjällsområden.
Missbrukas reglerna kan omprövning ske (skärpning eller indragning).

Ägare till fritidshus inom förbudsområdet, belägna utanför detaljplan

Ägare till fritidshus inom förbudsområdet, med stuga belägen på egen mark
eller arrenderad mark, äger rätt att vid färd till och från stugan framföra
snöskoter på väl snötäckt mark.
Undantaget gäller enbart för färd närmast lämpliga färdväg från tillåten
skoterled alt, från enskild eller allmän väg till och från berörd fastighet.
Undantaget skall gälla för fastighetsägaren /fastighetshyraren och dennes
folk.
Med ” dennes folk” menas förutom fastighetsägaren /fastighetshyrarens
familjemedlemmar även gäster som följer med och färdas i sällskap med
dessa. Man kan ej åberopa att man tillhör någons ”folk” utan att denne/dessa är i omedelbar närhet under färden.

Detaljplanelagda områden

Förbudet att framföra snöskoter omfattar även alla tätbebyggda områden
samt områden med detaljplan som är belägna inom förbudsområdet.
Gällande beslut om undantag (dispens) för leder inom sådana områden gäller även fortsättningsvis.

Öppettider

Skoterlederna är öppna till och med 1 maj årligen under förutsättning att
marken är väl snötäckt.

Skoterled över vallarfjället (Bruksvallarna mot Mittådalsvägen) stängs
årligen 20 april till 10 juni och området är markerat med blå färg på
reglerområdeskartan.

Lederna kan stängas tidigare om det är nödvändigt av säkerhets-, naturmiljö- eller renskötselskäl.

Karta som utvisar regleringsområdets omfattning
Senast uppdaterad: 22 september 2022 15:47
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas