Grävning i kommunal mark, anvisningar och regelverk för grävning och återställande på kommunal mark

Antagna av kommunfullmäktige 29 mars 2021 § 29.
Diarienummer KS 2021/159.

Inledning

Dessa bestämmelser har till syfte att skapa tydliga förutsättningar för den som önskar gräva i kommunens gator. Tydligheten består i att entreprenören ska veta vilket ansvar som åligger denne samt att kostnader i samband med dess arbeten ska bli kalkylerbara. Syftet är också att kostnader för framtida underhåll som grävningarna medför inte ska drabba kommunen utan bekostas av den som är ansvarig för grävarbetet.

1. Begreppsförklaringar

Tabell med förklaringar av begrepp som används i anvisningarna

Arbetsområde

Område som tagits i anspråk för att utföra ett arbete och innefattar normalt ett inhägnat område eller ett område som avgränsats med trafikanordningar.

Asfaltentreprenör

Avser kommunens asfaltentreprenör, kontrakterad att utföra återställningar och på kommunens gator.

Gång- och cykelbana

Avser yta som är avsedd för cyklister och gångtrafikanter. Kan vara utformad som trottoar eller friliggande väg. Normalt 2,5-4 meter bred.

Gräventreprenör

Avser den som söker tillståndet och ansvarar för arbetet.

Gångbana

Trottoar normalt cirka 1-2,5 meter bred som primärt ej är avsedd för annan användning än gångtrafik.

Köryta

Avser yta som primärt används av motortrafik men även i viss mån cyklister och gående om alternativ saknas i form av gångbana eller cykelväg.

Motveck

Avser motlut utmed gatan som har till syfte att leda bort dagvatten.

Trafikanordningar

Avser skyltar, avstängningsmaterial och skydd i form av buffertar, barriärer med mera.

Trafikanordningsplan

Avser en plan över hur arbetsområdet ska skyltas upp och skyddas, benämns även i förkortning som TA-plan. Generell TA-plan avser en plan som kan modifieras i mindre utsträckning efterhand. Utan att det nödvändigtvis innebär att entreprenören måste ansöka om ny vid mindre förändringar av arbetet.

Trafikföreskrift

Avser åtgärder vid vägarbeten som kräver särskilt tillstånd, till exempel hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud, förbud att stanna, avstängning och omledning.

APV

Förkortning av "Arbete på väg"-

Återställning

Arbete med att återställa gata, grusyta eller grönyta efter grävning.

2. Innan arbetet startar

2.1 Ansökan om grävtillstånd

Innan några arbeten, med undantag för akuta grävningar, får påbörjas ska gräventreprenören ha ansökt om och erhållit godkänt grävtillstånd. Alla ansökningar om grävtillstånd i Härjedalens kommun görs via kommunens e-tjänst. För att göra en ansökan behöver du skapa ett användarkonto. Adress till e-tjänsten är https://ansokan.kommunmark.se/ Länk till annan webbplats.

Planerad grävning

Ansökan om grävtillstånd skall göras senast 10 dagar innan grävningen är planerad att starta. För att få påbörja grävning ska ansökan vara godkänd. För arbeten som planeras att utföras eller påbörjas mellan 15 juni och 15 augusti ska ansökan om grävtillstånd inkommit till kommunen senast 5 juni.

Akut grävning

För ledningsägare som behöver utföra akuta grävningar ska grävtillstånd sökas så snart som möjligt, dock senast nästkommande arbetsdag. Med akut grävning avses åtgärd som syftar till att avhjälpa läckande ledning, kabelbrott, avloppsstopp eller liknande arbete.

2.3 Ansökan om TA-plan och eventuell trafikföreskrift

Innan några arbeten får påbörjas ska entreprenören ha ansökt och erhållit godkänd TA-plan och eventuell tillfällig trafikföreskrift.

Trafikanordningsplan

Ansök om trafikanordningsplan via kommunens E-tjänst. https://ansokan.kommunmark.se/ Länk till annan webbplats.

I ansökan ges möjlighet att välja mellan ett antal generella, ladda upp egna eller rita specifika trafikanordningsplaner direkt i e-tjänsten.

Trafikanordningsplanen ska vara aktuell under hela arbetets gång och kan således behöva uppdateras om förutsättningarna ändras.

Till grund för utformningen av trafikanordningsplanen/trafikföreskriften gäller Gatuarbete i tätort, Handbok till stöd för planering och genomförande. Det är alltid senaste versionen vid ansökningstillfället som gäller.

Trafikföreskrift

Vid all skyltning som förbjuder eller påbjuder något utmed kommunens gator i Härjedalen skall väghållaren utfärda en tillfällig lokal trafikföreskrift som reglerar utmärkningen på platsen. Det kan tillexempel handla om parkeringsförbud, förbud mot genomfart eller sänkning av vägens hastighet.

Ansökan om lokal trafikföreskrift görs hos kommunens trafiksamordnare.

2.4 Förutsättningar för arbetets utförande

Information

Vid planerad grävning ska berörda parter såsom boende, näringsidkare och fastighetsägare som kan påverkas av grävarbeten informeras av gräventreprenören. Dessa ska informeras senast 5 dagar innan arbetets påbörjan.

Räddningstjänst, polis och busstrafik ska i god tid underrättas om planerade arbeten. Detta ska utföras samt bekostas av gräventreprenören. All information ska ske i samförstånd med kommunen.

Minst en informationsskylt ska alltid finnas på plats vid grävarbeten.

Skylten ska innehålla information om:

  • Beställare och utförare
  • Telefonnummer dit allmänheten kan vända sig för vidare upplysningar.

Kontroll av förutsättningar

Innan arbetet får påbörjas är sökande ansvarig för att skaffa sig full kännedom om de befintliga förutsättningar som råder på platsen. Gräventreprenören ska undersöka och dokumentera befintligt skick på arbetsplatsen samt intilliggande markanläggningar, byggnader och träd. Sökande ska på anmodan kunna redovisa sådan dokumentation i form av foto eller film.

Vid behov kan kommunen kalla gräventreprenören till syn innan arbetets påbörjan.

Gräventreprenören bär ansvaret för att förvissa sig om förutsättningar så som befintliga ledningars läge, samt övrigt som kan ha betydelse för framkomligheten och kommunens normala drift.

Begäran om ledningsanvisning/kabelanvisning ska göras på www.ledningskollen.se när arbetet omfattar schaktningsarbeten, oavsett schaktdjup.

Arbetsplatsens disposition

I ansökan ska den som söker grävtillstånd visa hur arbetsplatsen ska användas. Det ska framgå hur arbetsplatsen ska stängas av för att säkerställa ett säkert och effektivt utförande i arbetets olika faser. Utformningen av arbetsplatsen ska särskilt beakta säkerheten för såväl egen personal som tredje man.

Renhållning och vinterväghållning

Gräventreprenören ansvarar för den renhållning och vinterväghållning som krävs inom och i anslutning till arbetsområdet. Den som gräver ska tillse att upplåtet och angränsande område hålls rent från spill av grus och lera etcetera. Med vinterväghållning menas snöröjning och halkbekämpning.

Tillstånd

I vissa fall kan det krävas tillstånd utöver grävtillstånd. Det kan till exempel handla om tillstånd från myndigheter såsom länsstyrelse, polis eller kommun. Det åligger sökande att skaffa samt bekosta erforderliga tillstånd från respektive myndighet. Sökande ska på anmodan kunna uppvisa tillstånd för väghållaren.

Kostnader

Den som ansöker om grävtillstånd svarar för alla kostnader som arbetet ger upphov till. Avgifter tas ut av kommunen för handläggning av tillstånd, återställning, tillägg för framtida underhåll samt där så sker för avvikelser mot ställda villkor.

För gällande avgifter se Taxor grävtillstånd.

Trafik och skyltning

Alla anordningar för trafiken skall utföras i enlighet med Gatuarbete i tätort, Handbok till stöd för planering och genomförande. Särskilt ska fotgängares och cyklisters framkomlighet värnas.

Utföraren ansvarar för att sköta sina trafikanordningar samt gatu-/vägtrafiken genom arbetsplatsen dygnet runt.

Projektering

Gräventreprenör/ledningsägare ska svara för erforderlig projektering. Lednings läge ska väljas så att trafikstörning minimeras samt att konsekvenser för intilliggande ledningar och övrig omgivning blir så liten som möjligt.

Miljö

Vid grävning ska lagar och regler enligt miljölagstiftning samt kommunala föreskrifter följas.

Om förorenade schaktmassor eller beläggning innehållandes stenkolstjära påträffas ska tillsynsmyndigheten kontaktas.

Gräventreprenören ska utföra arbeten så att olägenheter som buller, damm och vibrationer inte åsamkar boende och förbipasserande problem.

Åtgärder ska vidtas för att säkerställa att mark, grundvatten och vattendrag inte förorenas av kemikalier, oljor, bensin, diesel eller liknande.

2.5 Kompetenskrav

Samtlig personal inklusive arbetsledning ska ha erforderlig utbildning för arbetet. Detta kan exempelvis vara APV med mera. Utbildningar ska kunna styrkas vid kontroll.

3 Under arbetets gång

3.1 Krav på utförande markarbete

Markarbeten vad gäller utförande, materialval och konstruktion ska utföras i enlighet med AMA-Anläggning 20.

Massor ska vid uppgrävning hållas separerade i fraktioner och materialtyp om massorna avses användas för återfyllnad.

Packning ska ske med vält eller vibroplatta med minst 6 överfarter. Lagertjocklek får inte vara större än vad vald packningsutrustning rekommenderas för.

Om markisolering förekommer ska den återanvändas vid återfyllning av schakten. Skadas isoleringen vid schakt ansvarar gräventreprenören för att införskaffa och lägga ut ny isolering med samma eller liknande egenskaper som befintlig.

Avslutande lager av obundet material ska alltid utföras med nytt bärlager som justeras i nivå med överkant av befintligt bitumenbundet lager i väntan på återställning. Det nya bärlagret ska vara så tjockt att när asfalten är lagd finns 10 cm bärlager kvar under beläggningen. Bärlagertjockleken vid återfyllning kan alltså variera mellan 14-25 cm beroende på omkringliggande beläggningstjocklek. Se principskiss under avsnitt 5. Principskiss återställning (exempel 5).

I de fall kommunen anser att trafikmängden eller typen av trafik medför en högre belastning på den specifika gatan, ska gräventreprenören utan möjlighet till ersättning komplettera lagningen med provisorisk asfalt (framgår av grävtillstånd). Typen av asfalt kan vara kall eller varm. Mängden asfalt ska vara 80-125 kg/m2.

Grävningar som utförs under perioden 1/10-30/4 ska alltid provisoriskt förses med kall eller varm asfalt om inte kommunen uttryckligen påtalar annat.

Befintligt material såsom granitkantsten, gatsten, marksten och plattor ska återanvändas vid återställning. Dessa ska ligga kvar på arbetsområdet om inte fara för tredjeman uppstår. Finns ingen säker plats för upplag kontaktas kommunen för överenskommelse om vart det ska förvaras till dess att kommunen återställer ytan.

Grönytor ska återställas till befintligt skick vad gäller matjord, grässådd och eventuella planteringar. Gräventreprenören ansvarar för återställningen fram tills att gräset eller nysådden har etablerat sig.

Övriga installationer ska skyddas, om demontering erfordras svarar sökande för detta samt återmontering. Kommunen ska informeras om detta innan demontering sker.

3.2 Ansvar för arbetsområdet

Gräventreprenören ansvarar för att arbetsplatsen uppfyller kraven på en säker arbetsmiljö för dem som jobbar, vistas i närheten av eller passerar arbetsplatsen. Inget arbete får bedrivas utanför arbetsområdet och material ska inrymmas i arbetsområdet.

Om allmän platsmark utanför vägområdet, så som grönytor eller parkeringar önskas tas i anspråk för projektet ska detta ansökas om hos kommunen eller markägaren.

Vegetation

Eventuella skador på vegetation (buskar, träd eller liknande) ska ersättas. Mindre växter och buskar ersätts med nya.

3.3 Kontroll och tillhandahållande av handlingar

Kommunen kan komma att utföra kontroller på arbetsplatsen avseende trafikanordning, arbetsmiljö och övriga tillstånd.

Det är alltid entreprenörens ansvar att ansöka om nytt grävtillstånd i de fall som beräknat start och stopp av arbetet inte stämmer eller har förändrats. Om arbetet utförs utanför de tider som angivits i grävtillståndet räknas det som avsaknad av godkänt grävtillstånd.

Följande handlingar ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till arbetsplatsen:

  • Godkänt grävtillstånd.
  • Godkänd TA-plan och ev. Trafikföreskrift.
  • Arbetsmiljöplan samt riskanalys.

4 Avslut och återställning

4.1 Överlämnande

Gräventreprenören ska senast nästkommande vardag efter färdigställande meddela Härjedalens kommun att arbetet är färdigt för återställning. Detta görs via e-tjänsten. https://ansokan.kommunmark.se/ Länk till annan webbplats.

4.2 Kontroll av utfört arbete

Kommunen kan komma att utföra kontroll av arbete både under tiden arbetet pågår samt efter att gräventreprenören anmält arbetet färdigställt. Kontroll kan vara i form av syn eller besiktning.

Kontrollen avser säkerställa att arbetet har utförts på ett fackmässigt sätt med sin grund i AMA Anläggning 20 och enligt instruktioner i denna handling. Vid upptäckande av brister förlängs tiden som gräventreprenören är ansvarig för lagningen och tid enligt punkt 4.3 börjar gälla först efter att felen är avhjälpta.

Gräventreprenören ska infinna sig inom 7 kalenderdagar för att åtgärda bristerna. Om bristerna är av sådan karaktär att dom innebär en säkerhetsrisk för bilister, cyklister eller gångtrafikanter ska dessa åtgärdas omgående.

4.3 Ansvar efter överlämnande

Mellan 1 maj-30 september

Under förutsättning att gräventreprenören har utfört överlämnandet på ett korrekt sätt (enl. 3.1 och 4.1) gäller att gräventreprenören ansvarar för lagningen som längst 30 kalenderdagar efter överlämnande eller tills det att kommunen påbörjat återställning av ytan. Ansvaret innefattar att ytorna ska hållas funktionsdugliga och att de vid behov märks ut med X3 sidomarkeringsskärm. Behöver ytan spärras av ombesörjer gräventreprenören även detta.

Mellan 1 oktober-30 april

Under förutsättning att gräventreprenören har utfört överlämnandet på ett korrekt sätt (enl. 3.1 och 4.1) gäller att gräventreprenören ansvarar för lagningen till 30 april eller tills det att kommunen påbörjat återställning av ytan. Ansvaret innefattar att ytorna ska hållas funktionsdugliga och att de vid behov märks ut med X3 sidomarkeringsskärm. Behöver ytan spärras av ombesörjer gräventreprenören även detta.

Garantitid

I samband med att kommunen övertar ansvaret för lagningen börjar garantitiden gälla. Garantitiden är 5 år för entreprenörens arbetsprestation samt material och varor.

Garantibesiktning

Före utgången av garantitid verkställs garantibesiktning om parterna inte överenskommer om annat.

Dokumentation

Den som gräver i kommunen skall utföra egenkontroller på utfört arbete. Denna dokumentation ska på anmodan kunna delges väghållaren.

4.4 Återställning

Gräventreprenören ansvarar alltid för återfyllning och uppbyggnad av vägkropp.

Återställning med asfalt, plattor, gatsten, marksten och kantsten ska utföras av Härjedalens kommun eller av kommunen utsedd entreprenör. Särskilt komplexa eller omfattande arbeten kan i vissa fall åläggas gräventreprenören att återställa.

Återställning av grönytor och övriga installationer som demonterats ansvarar gräventreprenören för.

Alla återställningsarbeten ska utföras enligt AMA anläggning 20.

Principer för återställning av asfaltsbeläggning

Allt beläggningsarbete ska utföras med minsta möjliga antalet skarvar. Asfaltskanter ska skäras raka i kvadratisk eller rektangulär form. Snittet ska generellt göras minst 50 cm utanför schaktkant samt följa gatans huvudlinje. Skärning av asfaltskanter ska utföras på ett sådant sätt att jämn anslutning mot omkringliggande lager erhålls samt att lös och skadad asfalt tas bort. Om asfalt läggs i flera lager ska kanten fräsas och skarven förskjutas minst 15 cm mot nästa lager.

Körbanor

Vid återställning av körbanor återställs hela körfältets bredd om inte återställningen enligt förutsättningar ovan får plats i vägrenen utanför hjulspåren.

Om tjockleken på befintlig beläggning underskrider 40 mm återställs ytan med 100 kg/m2 asfalt. Om tjockleken på beläggningen överskrider 40 mm tillkommer asfalt till befintlig tjocklek men maximalt 150 mm. Likvärdiga asfaltssorter ska användas, vilka sorter som anses likvärdigt beslutar kommunen.

Se principskisser under avsnitt 5. Principskiss återställning

Gång- och cykelbanor

Efter grävning i gång-och cykelbanor ska hela bredden återställas.

Ytan återställs med 100 kg/m2 ABT11.

Se principskiss under avsnitt 5. Principskiss återställning

Beläggning av plattor/natursten

Vid beläggning av till exempel betongmarkplattor och gatsten läggs hela schaktets yta om samt ytterligare minst 50 cm utanför uppbruten yta.

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar ska återställas likt tidigare om inget annat avtalats.

Grönytor

Grönytor ska återställas till befintligt skick. Grässådd ska ske på ett lager av minst 10 cm jord.

Planteringar som tagits bort ska ersättas med nya om de inte förvarats på sådant sätt att de överlever en återplantering.

5 Principskiss återställning

Principskiss som visar förfarande vid större lagningar av körbana
Principskiss som visar förfarandet vid en mindre lagning av körbana
Pricipskiss som visar förfarandet vid mindre lagning av gångbana eller motveck
Principskiss som visar förfarandet vid lagning av större skada på gångbana eller motveck
Skiss som visar tjocklek på bärlager vid återställning

6 Påföljd vid brister

Avbrytande av arbete

Om arbetsmiljörisker eller risker för tredjeman upptäcks förbehåller sig Härjedalens kommun rätten att avbryta arbetet.

Arbetet kan även komma att avbrytas om inte kraven i denna handling uppfylls.

Arbetet får återupptas när felen avhjälpts.

Entreprenören ska själv stå för eventuella kostnader som kan härledas till stillestånd på grund av beordrat stopp.

Vite

För arbete utan godkänt grävtillstånd och/eller trafikanordningsplan tas vite ut. Det beror på att grävning och schaktning kan påverka trafikflöden, trafiksäkerhet, framkomlighet samt att gator skadas. Vite kopplat till grävtillstånd och trafikanordningsplan tas också ut om anmärkning inte följs och när återställning inte sker inom föreskriven tid eller när återställningen inte är korrekt.

Vite för arbete utan godkänt grävtillstånd och/eller trafikförordningsplan är 20 000 SEK per påpekande.

Vid underlåtelse eller bristande uppfyllnad av trafikanordningsplan utgår vite med 10 000 SEK per punkt och upptäcktstillfälle.

Anträffas någon utan godkänd varselklädsel utgår ett vite med 10 000 SEK per person och tillfälle.

Vite vid ej åtgärdad anmärkning inom föreskriven tid är 5 000 SEK per påpekande.

Vite vid ej återställd eller felaktig återställning inom föreskriven tid är 10 000 SEK per påpekande.

Vite vid ej anmält färdigställande inom föreskriven tid är 5 000 SEK.

7 Kontakt

Vid frågor kring dessa bestämmelser, e-tjänsten eller processen. Kontakta infrastrukturavdelningen på mejl: utveckling@herjedalen.se

Senast uppdaterad: 22 september 2022 11:32
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas