Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Antagna av kommunfullmäktige 3 oktober 2012 § 142.
Diarienummer SBN 2012/43.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Härjedalens kommun.

Med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

INLEDANDE BESTÄMMELSER

§ 1
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

AVLOPPSANORDNING OCH ANNAN TOALETT ÄN WC

§ 2
Det krävs tillstånd av myndighetsnämnden för att inrätta avloppsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten inom de områden med detaljplan som utmärkts i kartbilaga 2-25.

DJURHÅLLNING

§ 3
Det krävs tillstånd av myndighetsnämnden för att hålla

 1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
 2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
 3. Orm
  inom de områden med detaljplan som utmärkts i kartbilaga 2-25.

TOMGÅNGSKÖRNING

§ 4
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1 minut inom Härjedalens kommun, se kartbilaga 1.

Detta gäller inte:

 1. Om fordonet står stilla på grund av trafikförhållanden, t ex i trafikkö,
 2. Om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga
  brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådana som avser uppvärmning,
 3. För rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd och för personer med dokumenterat medicinska behov, om det är befogat ur medicinsk synpunkt.

HANTERING AV GÖDSEL

§ 5
Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill de områden med detaljplan som utmärkts i kartbilaga 2-25 ska anmäla detta till myndighetsnämnden innan spridning sker.

Anmälan fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä om det sker i ringa omfattning, t ex på en villatomt och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. Anmälan fordras heller inte om spridning av orenlighet regleras i tillstånd enligt annan lagstiftning.

I övrigt skall spridning av gödsel göras enligt följande försiktighetsmått:

 1. Spridningen ska göras när väder- och vindförhållanden medför att risken för luktolägenheter minimeras. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelsen innebär minsta risk.
 2. Nedmyllning ska ske samma dag som spridningen sker. Undantag är spridning i växande gröda.
 3. Spridning av gödsel får inte ske så nära vattentäkter och vattendrag att de riskerar att förorenas. Spridning får dock aldrig göras närmare än 20 m från sjö eller annat vattendrag.

ELDNING

§ 6
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller
liknande material är förbjuden.

Tillsyn och skötsel av eldningsanordningen ska vara så omfattande att olägenheter inte uppstår för människors hälsa och miljö.

ANSÖKAN OCH ANMÄLAN

§ 7
En ansökan eller anmälan till miljönämnden ska vara skriftlig och uppfylla
föreskrivna krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.)

STRAFFBESTÄMMELSER

§ 8
I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter.

UNDANTAG / DISPENS

§ 9
Myndighetsnämnden får medge dispens från dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

AVGIFTER

§ 10
Myndighetsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

IKRAFTTRÄDANDE

§ 11
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 2012-11-01.

Översiktskarta Härjedalens kommun
Detaljplanskarta över Björnrike
Detaljplanskarta över Bruksvallarna
Detaljplanskarta över Fjällnäs
Detaljplanskarta över Funäsdalen
Detaljplanskarta över Hamra
Detaljplanskarta över Hede
Detaljplanskarta över Herrö
Detaljplanskarta över Lillhärdal
Detaljplanskarta över Linsell
Detaljplanskarta över Ljusnedal
Detaljplanskarta över Lofsdalen
Detaljplanskarta över Messlingen
Detaljplanskarta över Nysätern
Detaljplanskarta över Ramundberget
Detaljplanskarta över Skärsjövålen
Detaljplanskarta över Slagavallen
Detaljplanskarta över Storvallen, Hållan, Lindvallen, med flera
Detaljplanskarta över Strådalen Landet
Detaljplanskarta över Sveg och Ulvkälla
Detaljplanskarta över Tänndalen
Detaljplanskarta över Tännäs
Detaljplanskarta över Vemdalen
Detaljplanskarta över Vemdalen
Detaljplanskarta över Ytterhogdal
Senast uppdaterad: 22 september 2022 11:45
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas