Regler för inackorderingstillägg

Fastställt av kommunfullmäktige 25 april 2022 § 74.
Diarienummer KS 2022/143.

Regler för inackorderingstillägg

Elever som studerar heltid vid en kommunal gymnasieskola och är folkbokförd i Härjedalens kommun men på grund av långa avstånd behöver bo inackorderad på studieorten, har rätt att ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Denna rättighet gäller elever som studerar på ett nationellt program och är mottagen till utbildningen i första hand.

Ansökan sker via e-tjänst eller på särskild blankett som sänds till den adress som finns angiven på ansökningsblanketten. Viktigt att alla uppgifter är ifyllda och du ska även anmäla kontonummer till Swedbank, den bank som Härjedalens kommun använder sig av för utbetalningar av inackorderingstillägg.

Elever som går på fristående gymnasieskola ska ansökan hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Villkor för inackorderingstillägg

 • Eleven ska ha lång eller besvärlig resväg mellan skolan och hemmet (folkbokföringsadress). Som regel minst 60 kilometers resväg enkel väg (närmaste vägen enligt eniro.se Länk till annan webbplats.) eller sammanlagd effektiv restid på över 2 timmar/dag. Gång och väntetid räknas inte in i tiden.
 • Eleven ska vara inackorderad på studieorten och inackorderingsadress uppges på ansökningsblanketten. Hyresavtal ska bifogas ansökan.
 • Eleven ska vara förstahandsmottagen till en gymnasieskola med offentlig huvudman.
 • Tillägget utgår för den tid inackorderingen varar, dock högst 9 månader, september-maj per läsår.
 • Första utbetalning sker tidigast i slutet av september.
 • Om familjen flyttar har eleven rätt att fullfölja din ursprungliga utbildning och kan då söka inackorderingstillägg från den nya hemkommunen.
 • I undantagsfall kan ”särskilda personliga skäl” ge rätt till inackorderingstillägg för eget boende. Skälen skall styrkas av intyg från kurator, läkare eller liknande och intyget skall bifogas med ansökan.
 • Elev som är inackorderad hos vårdnadshavare är inte berättigad inackorderingstillägg.
 • Ogiltig frånvaro kan påverka inackorderingstillägget. Även övriga bidrag kan påverkas.
 • Ansökan om inackorderingstillägg ska göras inför varje nytt läsår.

Retroaktiv ersättning betalas endast ut för innevarande läsår om ansökan har inkommit senast den 30 juni.

 • Bidraget beräknas utifrån prisbasbelopp[1] och avrundas till närmaste tiotal kronor:
Tabell som utvisar bidragsnivå vid givna avstånd

Avstånd

Bidragsnivå

60-249 km

1/30 prisbasbelopp

250-749 km

1/27 prisbasbelopp

750-

1/25 prisbasbelopp

 

 • Om ovanstående villkor förändras ska du omgående meddela förändringen till Härjedalens kommun. Felaktig utbetalning skall återbetalas.

Beslut och överklagande

Beslut om inackorderingstillägg

Kommunstyrelsen har delegerat till förvaltningschef att besluta om inackorderingstillägg inom dessa regler.

Överklagande av beslut om inackorderingstillägg

Beslut om avslag på ekonomiskt stöd till inackordering kan överklagas som förvaltningsbesvär.[2] Förvaltningsbesvär innebär att såväl beslutets laglighet som dess lämplighet prövas. Förvaltningsdomstolen har därmed rätt att upphäva och ändra beslut fattat av kommunen. Härjedalens kommun lyder under förvaltningsrätten i Härnösand.

Den som berörs av beslutet har rätt att överklaga. Överklagandet ska lämnas skriftligt inom tre veckor efter att den sökande har tagit del av kommunens beslut. Överklagandet skickas först till kommunen som då gör en omprövning av beslutet. Kommunen kan därefter skicka ärendet vidare till förvaltningsdomstol.

[1] Socialförsäkringsbalken (2010:110) 2 kap. 6 och 7 §§

[2] Skollagen (2010:800) 28 kap. 5 § p.6

Senast uppdaterad: 20 mars 2023 11:29
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas