Renhållningsföreskrifter för Härjedalens kommun

Antagna av kommunfullmäktige 26 november 2018 § 199.
Diarienummer KS 2018/239.

ALLMÄNT

Inledande bestämmelser

1 §
Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Härjedalens kommun.

Definitioner finns i Bilaga 1 - Definitioner.

Tillsyn

2 §
Tillsynen av avfallshanteringen, enligt miljöbalken 15 kap och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnämnden.

3 §
Miljö- och byggnämnden har med stöd av miljöbalken rätt att ta ut tillsynsavgift.

HUSHÅLLSAVFALL

Ansvar för avfallshanteringen

Kommunens ansvar

4 §
Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller de som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren.

5 §
Renhållaren informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.

6 §
Insamling, transport, återvinning och omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt all tömning av små avloppsanläggningar, slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare utförs av renhållaren. Hushållens grovavfall och farliga avfall hanteras vid kommunens återvinningscentraler.

7 §
Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken 27 kap 4§ rätt att besluta om renhållningstaxa för insamling, transport, återvinning och övrigt omhändertagande av det avfall som tas om hand genom kommunens försorg.

Producenternas ansvar

8 §
För avfall som omfattas av producentansvar ansvarar respektive producent i enlighet med respektive förordning.

Fastighetsägares och nyttjanderättshavares ansvar

9 §
Ansvar för att avfallet hanteras enligt dessa föreskrifter har den som orsakat att avfallet uppkommit. Ytterst ansvarig är fastighetsägaren där avfallet uppkommit.

10 §
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall (inkluderat slam) ska lämnas till de insamlingssystem som kommunen tillhandahåller, genom renhållaren eller i egen regi, om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller dess bilagor.

11 §
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare till fastighet inom A-och B-område där hushållsavfall normalt kan anses uppkomma ska erlägga grundavgift enligt av kommunen fastställd taxa. Avgiftsskyldighet gäller för samtliga bostäder och verksamhetslokaler på fastigheten.

För fastigheter belägna utanför A- och B-område ska grundavgift erläggas om tjänster som till exempel slamtömning nyttjas.

Övriga avgifter tas ut enligt fastställd taxa.

12 §
Avgiftsskyldighet kan efter skriftlig begäran till renhållaren överföras på nyttjanderättshavare med dennes medgivande. Om nyttjanderättshavaren inte betalar avgiften övergår avgiftsskyldigheten till fastighetsinnehavaren.

13 §
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare är skyldiga att skapa möjligheter för sortering av avfall i minst den utsträckning som framgår av Bilaga 2 – Sortering.

14 §
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare är skyldiga att hålla sig informerade och informera den eller de som bor i eller är verksam i fastigheten om gällande regler för avfallshanteringen, hur den praktiska källsorteringen i den aktuella fastigheten ska ske, samt hur avfall som ej hämtas vid fastigheten ska hanteras.

15 §
Ändring av ägande eller annan förändring som berör avfallsverksamheten ska utan dröjsmål meddelas renhållaren. Om inte förändringen meddelas kvarstår avgiftsskyldigheten hos tidigare fastighetsägare eller nyttjanderättshavare till dess att anmälan inkommit till renhållaren.

16 §
En samfällighets-, bostadsrättsförening eller verksamhet kan efter en komplett anmälan till renhållaren samt uppvisande av årsmötesbeslut, eller för verksamhet VD-beslut, iträda sig fastighetsinnehavarens ansvar gällande administration och skötsel av behållare och plats för insamling av hushållsavfall.

Hämtområden för kärlavfall

17 §
Kommunen är indelad i två hämtområden, A- och B-områden. Områdenas geografiska utbredning framgår av Bilaga 3 - Hämtområden.

Område A: Brännbart kärlavfall samlas i huvudsak in i kärl. Verksamheter, samfälligheter och bostadsrättsföreningar kan efter överenskommelse med renhållaren samla in kärlavfallet i containrar eller underjordsbehållare. Hämtningen är behovsanpassad och fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ställer ut behållaren på hämtplats när den ska tömmas. Hämtning erbjuds varannan vecka efter schema fastställt av renhållaren.

Område B: Brännbart kärlavfall samlas in på gemensamma uppsamlingsplatser. Behållarna är kärl, containrar eller underjordsbehållare. Hämtning sker enligt schema fastställt av renhållaren.

Utanför hämtområde: I områden där hämtning av hushållsavfall inte sker ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare transportera och lämna kärlavfall i säck till någon av kommunens återvinningscentraler där det tas emot mot avgift.

Allmänt om hantering av hushållsavfall inklusive slam och fett

Hämtningsordning

18 §
Hämtningsordning (hämtdag och frekvens) för A- och B-områden bestäms av renhållaren och tillkännages på renhållarens webbplats.

Framkomlighet för hämtfordon

19 §
Väg som nyttjas för hämtning ska ha tillräcklig bredd och erforderlig höjd samt i övrigt vara dimensionerad samt inte vara för brant och hållas i sådant skick att vägen vid varje hämtningstillfälle är farbar för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet. Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Vägens farbarhet avgörs av renhållaren.

20 §
Fastighetsinnehavaren är skyldig att anordna vändplats där detta behövs. Det är renhållaren som avgör behovet av vändplats samt godkänner densamma.

Hämtställe

21 §
Hämtning av kärlavfall sker i eget kärl vid fastighetsgräns, vid gemensamt hämtställe, överenskommen eller anvisad plats i egna eller gemensamma kärl, container eller underjordsbehållare. Renhållaren beslutar om vilken hämtningsform som ska gälla och vilken typ av hämtfordon som ska användas.

Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i §§ 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 42, 55, 56 inte följs. Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

22 §
Anvisning av plats görs av miljö- och byggnämnden.

23 §
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är, om inte annat avtalats, ansvarig för anordnande, installation och underhåll av anordningar för avfallshanteringen inom fastigheten, såsom sophus och soputrymmen eller liknande.

Utrymme för avfallsbehållare ska vara utformat i samråd med renhållaren så att kraven på god arbetsmiljö kan uppfyllas och risken för olycksfall minimeras. Anläggande ska ske så att den utrustning som finns i kommunens renhållningssystem kan användas. Anvisningar finns i Avfall Sveriges senaste utgåva av ”Handbok för avfallsutrymmen”.

24 §
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar i erforderligt antal, portkoder och dylikt ska vid begäran lämnas till renhållaren. Ev. förändringar ska utan anmaning meddelas till renhållaren.

25 §
Avstånd mellan behållarplats och angöringsplats för sophämtningsfordon, så kallat dragavstånd, får inte överstiga 50 m enkel väg. Avgift för dragavstånd debiteras enligt fastställd taxa. Dragavstånd medges normalt inte för en- och tvåfamiljshus.

26 §
Behållaren ska vid tömningstillfället vara i samma plan som renhållningsfordonets uppställningsplats, om inte annat överenskommes. Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ska tillse att behållare står fritt placerad utan hinder för tömningsfordonet vid tömningstillfället.

Vid tömningstillfället sker hämtning mellan 06,00 och 22,00. Under hämtningstiden ska behållare som önskas tömmas vara placerade på hämtplatsen.

27 §
Inom områden där sidlastande sophämtningsfordon nyttjas ska behållaren vid tömningstillfälle vara så placerad att hämtning med den aktuella fordonstypen är möjlig. Vid tömningstillfället ska behållaren placeras med öppningen mot vägen på höger sida i fordonets färdriktning och stå så att det finns ett fritt utrymme på minst 0,5 m runt om behållaren.

Gångväg för hämtpersonal och transportväg för hushållsavfall

28 §
Gång- och transportväg ska vara utformad så att krav på god arbetsmiljö enligt arbetsmiljöverket uppfylls. Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att se till att väg till behållare hålls lätt framkomlig. Väg ska hållas fri från hinder samt snö- och halkfri.

Behållare och annan utrustning

29 §
Avfallsbehållarnas storlek och typ fastställs av renhållaren.

30 §
I behållare och utrymme får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren eller förvaringsplatsen är avsedd.

31 §
Kärl för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ägs av kommunen och
tillhandahålls genom renhållaren om inte annat har avtalats.

32 §
Behållare såsom säckhållare, containrar, underjordsbehållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller liknande anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren. Dessa typer av behållare ska följa svensk standard och vara anpassade till renhållarens hämtfordon i det aktuella området.

33 §
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har ansvar för tillsyn och rengöring av behållare om inte annat avtalats. Kärl som är så smutsiga att de kan utgöra en hälsorisk för personal i samband med tömning får rengöras av renhållaren på fastighetsägarens bekostnad enligt fastställd taxa.

34 §
Renhållaren tillhandahåller, sköter och underhåller de kommunägda behållarna i B-område.

35 §
För skada på behållare (kommunens egendom) som ej orsakats i samband med tömning äger renhållaren rätt att debitera fastighetsägare eller nyttjanderättshavare enligt fastställd taxa.

36 §
Behållare som ägs av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska vara försedd med identifikation för datoriserad avläsning godkänd av renhållaren. Renhållaren har rätt att förse behållarna med denna typ av identifikation.

Fyllnadsgrad, vikt och motstånd

37 §
Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan stängas/tillslutas. Fylld behållare ska ha sådan vikt att krav på god arbetsmiljö enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter uppfylls.

38 §
Om behållare överfyllts med avfall äger renhållaren rätt att debitera avgift enligt fastställd taxa.

Sortering

39 §
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska ur hushållsavfallet sortera ut de avfallsslag som anges i dessa föreskrifter samt i Bilaga 2 – Sortering, och lämna avfallet på anvisad plats.

40 §
Om avfall som hämtas vid fastighet inte är sorterat enligt anvisningarna i Bilaga 2 – Sortering, äger renhållaren rätt att på fastighetsägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad, enligt fastställd taxa, hämta, sortera och slutligt omhänderta/behandla avfallet separat.

Hantering av vissa kategorier hushållsavfall

Brännbart kärlavfall

41 §
Hämtning i A-område sker behovsanpassat normalt varannan vecka enligt schema fastställt av renhållaren. I B-områden sker hämtning enligt schema fastställt av renhållaren. Utanför hämtområdena ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare själv transportera och lämna kärlavfall i säck till någon av kommunens återvinningscentraler där det tas emot mot avgift.

42 §
Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket av lämplig storlek och beskaffenhet. Emballaget ska vara väl förslutet så att avfallet inte sprids. Fastighetsägaren ansvarar för avfall som hamnat utanför behållaren.

Grovavfall och restavfall

43 §
Eget grovavfall och restavfall från hushåll får transporteras genom egen försorg till någon av kommunens återvinningscentraler. Grovavfall som lämnas på återvinningscentral ska sorteras efter de anvisningar som anges på centralen.

44 §
Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet kan lämna grovavfall vid kommunens återvinningscentraler mot avgift.

45 §
Grovavfall och restavfall kan hämtas hos hushåll, mot ersättning enligt fastställd taxa, efter särskild beställning. Renhållaren bestämmer hämtdag och tid.

Trädgårdsavfall

46 § Trädgårdsavfall från hushåll kan lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler. Tippning utanför den egna fastigheten är inte tillåtet. Eget omhändertagande av trädgårdsavfall är tillåtet enligt 73-74 §§.

Latrin

47 §
Latrinbehållare av godkänd typ anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren och finns att köpa på anvisade platser till självkostnadspris. Behållaren ska, märkt med dekal och fastighetsbeteckning, lämnas på kommunens återvinningscentraler och placeras på anvisad plats. Locket ska vid inlämnandet vara väl förslutet och behållaren får ej vara inplastad, tejpad eller dylikt. Behållaren får inte
innehålla annat än toalettavfall och vikten får inte överskrida 15 kg. Latrin kan komposteras på den egna fastigheten enligt § 76.

Stickande och skärande

48 §
Föremål som är skärande eller stickande ska läggas i för ändamålet avsedd behållare, alternativt styvt hölje innan det läggs i påse eller paket. Därefter ska avfallet sorteras och hanteras utifrån dess egenskaper och avfallskategori i enlighet med Bilaga 3 - Sortering. Avfallet ska inte ge upphov till skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet.

Farligt avfall

49 §
Hushållens farliga avfall kan lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler. I möjligaste mån ska det farliga avfallet inlämnas i originalförpackning.

Slam från små avlopp samt fettavskiljare

50 §
Små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska tömmas av renhållaren. Tömning ska ske enligt nedan eller vid behov oftare så att en god funktion upprätthålls. Fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren är ansvarig för anläggningens skötsel och funktion.

 • Anläggning med WC ansluten ska tömmas minst en gång per år.
 • Anläggning utan WC ansluten ska tömmas minst en gång vart annat år.
 • Slutna tankar ska tömmas minst en gång per år.
 • Fettavskiljare ska tömmas minst två gånger per år eller enligt överenskommelse med VA-huvudmannen.

51 §
Ordinarie tömningssäsong indelas i vår- och hösttömning. En fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare med små avloppsanläggningar har möjlighet att välja upp till två ordinarie tömningar per år. Renhållaren fastställer tömningsschema. Köldgräns för ordinarie tömning är -100 C.

Det åligger fastighetsägaren att hålla sig informerad om när tömning kommer att ske.

Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas genom renhållaren av fastighetsinnehavaren. Efter sluttömning meddelar fastighetsägaren renhållaren att sluttömning skett för att tjänsten ska avslutas.

52 §
Fastighetsägare med slutna tankar kan utöver ordinarie vår- och hösttömningar erbjudas extra vintertömning under förutsättning att tanken tömts under föregående barmarksperiod. Särskild taxa tillämpas för vintertömning. Renhållaren fastställer tömningsschema. 

53 §
Extra tömning av små avloppsanläggningar och fettavskiljare kan beställas och debiteras som ett tillägg till ordinarie pris.

54 §
Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska hämtas i enlighet med det tillstånd som givits av miljö- och byggnämnden och ska följa leverantörens anvisningar. Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

55 §
Små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömningsfordon samt fast förankrade. Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning mot skador vid tömning.

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, koder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren.

Bomkörningsavgift utgår om renhållaren vid tömningstillfället inte kunnat utföra tjänsten. Detta kan bero på t.ex. bilar som står i vägen, låst vägbom eller övertäckt lock. Vid bomkörning sker tömning vid nästa ordinarie tömningstillfälle, alternativt beställs extra tömning mot avgift.

Vid längre slangdragningslängd än 10 meter tillkommer slangdragningsavgift.

56 §
Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Locken ska kunna öppnas av en person och ha en maxvikt på 15 kg om inte annat överenskommes.

57 §
Vid anläggande av små avloppsanläggningar eller fettavskiljare ska inte
slangdragningslängd mellan uppställningsplats för slambil och botten på anläggningen eller anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Sträckan ska hållas lätt framkomlig. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger.

58 §
Vid placering av fettavskiljare inomhus ska tömningsinstallationen utformas så att tömning kan ske utifrån.

Avfall med producentansvar

59 §
Hushåll och andra brukare ska, i enlighet med vad som föreskrivs i respektive förordning om producentansvar, sortera ut avfall som omfattas av producentansvar och lämna avfallet till de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller.

60 §
Vid fastighetsnära insamling av avfall som omfattas av producentansvar sker hämtning efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavare och entreprenör som har de tillstånd och avtal som krävs av producenterna.

ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL

61 §
Den som bedriver yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska på anmodan av miljö- och byggnämnden lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

62 §
Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller vara som är innesluten i en förpackning, ska på anmodan av miljö- och byggnämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

63 §
Verksamheter som ger upphov till farligt avfall ska hantera detta avfall i enlighet med miljöbalkens krav.

64§ Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall.

Verksamheter som ger upphov till avfall som omfattas av producentansvar ska sortera ut dessa avfallsslag och hålla dem skilda från annat avfall i avvaktan på bortforsling. Avfallet kan lämnas på den plats som anvisas av producenterna.

65 §
Återvinningscentralerna tar i mindre utsträckning emot annat avfall än hushållsavfall från de som yrkesmässigt bedriver verksamhet i enlighet med gällande mottagningsregler och taxor för anläggningen.

UNDANTAG FRÅN FÖRESKRIFTERNA

Handläggning av undantag

66 §
Ansökan eller anmälan om undantag från dessa föreskrifter enligt §§ 68-72, 75-77 ska göras av den som vill ha undantag. Miljö- och byggnämnden har rätt att ta ut en avgift för handläggning av ärendet.

67 §
Beviljade undantag gäller den som sökt undantaget. Undantag beviljade enligt dessa föreskrifter upphör att gälla vid ändrade förhållanden än vad som angivits i ansökan, till exempel vid fastighetsägarbyte eller att hanteringen inte sker enligt givet tillstånd eller anmälan.

Uppehåll, befrielse och förlängt hämtintervall

Kärlavfall

68 §
Två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare i A-område kan efter överenskommelse med renhållaren medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare. Tömningsavgiften delas mellan fastigheterna och fast avgift utgår för samtliga bostäder.

69 §
Uppehåll från hämtning av kärlavfall i permanent- eller fritidsbostäder kan medges under förutsättning att:

 • Fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år.
 • Beboelig fastighet nyttjas ej, t ex i avvaktan på försäljning.
 • Uppehåll gäller max två år och skriftlig ansökan ska ha inkommit senast fyra veckor före avsedd uppehållsperiod.
 • Grundavgift enligt fastställd taxa tas ut.
 • Ansökan lämnas till miljö- och byggnämnden.
 • Vid uppehållsperiodens slut återupptas tömningen av hushållsavfall automatiskt om inte en skriftlig ansökan om förlängning görs senast fyra veckor före utgången av uppehållsperioden.

Slam

70 §
Uppehåll från hämtning av slam kan medges under förutsättning att:

 • Fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år.
 • Fastigheten ej nyttjas under uppehållsperioden.
 • Uppehåll gäller max åtta år och skriftlig ansökan har inkommit senast fyra veckor före avsedd uppehållsperiod.
 • Ansökan lämnas till miljö- och byggnämnden som kan ställa krav på tömning innan uppehållsperioden inleds.
 • Vid uppehållsperiodens slut återupptas tömningen av slam automatiskt om inte en skriftlig ansökan om förlängning görs senast fyra veckor före utgången av uppehållsperioden.

71 §
Förlängt intervall till vartannat år för tömning av sluten tank eller slamavskiljare med WC ansluten kan medges under förutsättning att:

 • Den slutna tanken/slamavskiljaren är så dimensionerad och belastad att ett längre tömningsintervall kan erhållas utan att anläggningens funktion äventyras.
 • Det sker utan olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
 • Ansökan görs hos miljö- och byggnämnden.

72 §
Förlängt intervall till vart fjärde år för tömning av slamavskiljare utan WC ansluten kan medges under förutsättning att:

 • Slamavskiljaren är så dimensionerad och belastad att ett längre tömningsintervall kan erhållas utan att anläggningens funktion äventyras.
 • Det sker utan olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
 • Ansökan görs hos miljö- och byggnämnden.

Eget omhändertagande

Trädgårdsavfall

73 §
Kompostering av trädgårdsavfall på den egna fastigheten är tillåten i hela kommunen utan anmälan under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen.

74 §
Torrt trädgårdsavfall i mindre mängd som inte kan nyttjas för kompostering får eldas när eldningsförbud ej föreligger och om det utförs på ett sådant sätt att olägenhet för omgivningen inte uppstår.

Matavfall

75 §
Egen kompostering av matavfall på den egna fastigheten kan medges under förutsättning att:

 • Kompostering endast sker i skadedjurssäker behållare eller anordning som är avsedd och lämplig för ändamålet.
 • Det sker utan olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
 • Fastigheten ger utrymme för användning av den erhållna kompostmullen.
 • Anmälan görs hos miljö- och byggnämnden.

Latrin

76 §
Kompostering av latrin på den egna fastigheten kan medges under förutsättning att:

 • Kompostering sker i särskild därför avsedd anläggning, s.k.
  förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande.
 • Det sker utan olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
 • Fastigheten ger utrymme för användning av den erhållna kompostmullen.
 • Ansökan görs hos miljö- och byggnämnden.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall till kommunen

77 §
Kommunen får efter ansökan till miljö- och byggnämnden, om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Tidsbegränsat tillstånd kan ges under förutsättning att:

 • Särskilda skäl föreligger.
 • Sökande redovisar på vilket sätt avfallet tas om hand inom den egna fastigheten utan att det skapar olägenhet för människors hälsa eller miljö.
 • Ansökan görs hos miljö- och byggnämnden.
 • Dispensen tidsbegränsas och gäller fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

78 §
Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-01-01 då renhållningsföreskrifter beslutade 2016-10-03, Kf § 228 upphör att gälla.

BILAGA 1 - DEFINITIONER

Definitioner av de begrepp som används i föreskrifterna

Avfall

Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med, är skyldig att göra sig av med eller avser att göra sig av med.

Bostad

Byggnader avsedda för bostadsändamål, fritidsbostad eller
permanentboende.

Farligt avfall

Avfall med en eller flera farliga egenskaper. I avfallsförordningen
(2011:927) finns en lista på avfall där de markerade med en asterisk (*) utgör farligt avfall.

Fastighetsägare

Den som äger fastigheten eller den som enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare och samfällighetsförening jämställs med fastighetsinnehavare.

Grovavfall

Avfall av skrymmande karaktär som ej lyder under producentansvar.

Hushållsavfall

Avfall som uppkommer i hushåll och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Jämförligt avfall är avfall som uppkommer på grund av människors vistelser, tex avfall från väntrum, personalutrymmen och städavfall. Det är även avfall som uppstår i restauranger och caféer eftersom det har ett samband med människors vistelse i lokalen.

Hushållsavfall delas in i:

 • kärl- och säckavfall – avfall som normalt läggs i soppåsen
 • Grovavfall – skrymmande avfall som uppkommer vid normalt boende
 • Latrin, slam och fosforfällor från slutna tankar och slamavskiljare
 • Avfall från fettavskiljare

Hämtplats

Plats där avfall hämtas.

Kompostering

Biologisk process för nedbrytning av organiskt avfall under förbrukning av syre.

Kärlavfall

Hushållsavfall som samlas in i kärl, container eller underjordsbehållare, ej grovavfall.

Matavfall

Biologiskt lättnedbrytbart avfall som kan knytas till matkonsumtion. Exempelvis matrester, skal, rens kaffesump.

Nyttjanderättshavare

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsägarbegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.

Producentansvar

Lagstadgat ansvar för producenter av vissa utpekade produkter att samla in och återvinna förbrukade produkter. I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för åtta produktgrupper i dag:

 • batterier
 • bilar
 • däck
 • elutrustning (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
 • förpackningar
 • returpapper
 • läkemedel
 • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. (Strålsäkerhetsmyndigheten)

Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast.

Renhållaren

Den eller de som på kommunens uppdrag utför avfallshanteringen i kommunen.

Restavfall

Avfall som ej kan återvinnas, förbrännas eller komposteras. Gäller ej avfall som omfattas av producentansvar. Exempel på restavfall: porslin, keramik, isolering.

Små avloppsansläggningar

Sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov tilll hushållsavfall.

VA-huvudman

Den som förvaltar en allmän va-anläggning.

Verksamhet

Till exempel företag, föreningar, restauranger, skolor, affärer, kontor, vårdinrättningar, och så vidare.

Verksamhetslokal

Alla byggnader eller lokaler där det kan anses uppstå hushållsavfall men som inte räknas som privathushåll.

BILAGA 2 - SORTERING

Avfall som inte ligger under producentansvar

Redovisning för hur avfall som inte faller under producentansvaret ska hanteras

Avfallsslag

Hantering

Asbest

Asbest ska tas om hand via en entreprenör. Avfallet ska vara väl
märkt och emballerat så att det inte dammar.

Aska

Aska från vedeldade värmepannor, kaminer och grillar får läggas på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Den kan även lämnas väl släckt och emballerad till återvinningscentral. Aska ska hanteras på ett sådant sätt att det inte kan förorsaka brand eller medföra störning genom damning.

Brännbart avfall

Utsorterat brännbart hushållsavfall ska läggas i därför avsedd
behållare.

Bygg- och rivningsavfall

Mindre underhållsarbeten i bostaden räknas som en normal del av boendet. Avfall från sådana arbeten (t ex målning, tapetsering, byte av förslitningsdetaljer) är därför hushållsavfall och kan lämnas till återvinningscentral.

Om ett byggarbete är omfattande är avfallet som uppstår inte
hushållsavfall och ska därför omhändertas via entreprenör.

Deponiavfall

Deponiavfall lämnas på återvinningscentral.

Döda husdjur

Döda sällskapsdjur som bor tillsammans med människor i bostaden får grävas ned på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön. Veterinär kan mot ersättning ombesörja kremering eller omhändertagande av döda husdjur.

Farligt avfall

Till farligt avfall räknas t ex lack- och färgrester, lim, lösningsmedel, bekämpningsmedel, sprayburkar och kemikalier. Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får heller inte blandas med andra slag av avfall eller andra ämnen och material.

Farligt avfall ska vara förpackat så att det lätt kan hanteras och lagras. Förpackningar ska vara märkta med innehåll. Om möjligt används originalförpackningen.

Hushållens farliga avfall ska lämnas på återvinningscentral.

Fett och frityr- eller matolja

Mindre mängder ska läggas i hemkompost alternativt paketeras väl så att det inte läcker och läggas i utsorterat brännbart hushållsavfall.

Fett/frityr- eller matolja från verksamheter som storkök och restauranger ska lämnas till fettåtervinning via entreprenör.

Grovavfall

Till grovavfall räknas t ex möbler, cyklar, kastruller och porslin.

Enskilda hushåll ska lämna grovavfall på återvinningscentral, eller enligt kommunens anvisningar. I vissa flerbostadshus kan hushållen lämna grovavfall enligt fastighetsägarens anvisningar.

Renhållaren kan även hämta grovavfall vid fastighet mot avgift.

Jaktavfall

Jaktavfall bör lämnas på jaktmarken på lämpligt avstånd från
bebyggelse. Mindre mängder kan lämnas som brännbart avfall
alternativt komposteras.

Komposterbart avfall

Komposterbart avfall sorteras tillsammans med de brännbara avfallet. Komposterbart avfall får även omhändertas på den egna fastigheten enligt bestämmelser i renhållningsföreskrifterna.

Latrin

Latrinbehållare ska förslutas och transporteras till av kommunen anvisad plats på återvinningscentral mot avgift enligt gällande taxa. Får även komposteras på den egna fastigheten enligt bestämmelser i renhållningsföreskrifterna.

Läkemedel och kanyler

Läkemedelsrester och kanyler ska lämnas till apotek. Kanyler ska lämnas i behållare som apoteken delar ut.

Stickande och skärande

Till exempel knivar, rakblad och krossat glas. Packas i skyddande wellpapp eller kartong som lindas och tejpas runt föremålen innan det läggs i det brännbara avfallet.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan komposteras på den egna fastigheten eller lämnas på återvinningscentral.

Avfall som ligger under producentansvar

Redovisning för hur avfall som inte faller under producentansvaret ska hanteras

Avfallsslag

Hantering

Batterier

Småbatterier ska lämnas i batteriholk, återvinningscentral eller av
kommunen anvisad plats.

Produkter med inbyggda småbatterier ska lämnas till
återvinningscentral eller av kommunen anvisad plats.

Bilbatterier eller andra startbatterier ska lämnas till
försäljningsställen eller återvinningscentral.

Elektriska och elektroniska produkter

Elektriska och elektroniska produkter och ljuskällor ska hanteras varsamt och lämnas till återvinningscentral eller av kommunen anvisad plats.

Däck

Däck lämnas till försäljningsställe. Fälg kan lämnas som metallskrot till återvinningscentral.

Förpackningar och returpapper

Förpackningar och returpapper ska lämnas till återvinningsstation (ÅVS)

Läkemedel

Läkemedel ska lämnas på apotek i behållare/påse som tillhandahålls av apoteket

Radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall lämnas till en producent eller om producentansvar inte gäller ligger avfallsansvaret kvar hos dig. Du måste själv ta reda på om producentansvar gäller för din strålkälla.

Bilar

Kontakta återförsäljaren för ditt bilmärke eller BilRetur (bilproducenternas nätverk av mottagningsställen), www.bilretur.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., tfn 0771 - 89 06 00

Karta som visar kommunens hämtningsområden

Bilaga 3. Hämtområden

Senast uppdaterad: 22 september 2022 11:54
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas