Riktlinje för utbildning i anpassad grundskola

Fastställd av kommunstyrelsen 13 juni 2024 § 122.
Diarienummer KS 2024/455.

Inledning

Denna riktlinje innehåller information och laghänvisningar gällande anpassad grundskola i Härjedalens kommun.

Anpassad grundskola

Anpassade grundskolan är till för barn mellan 7 och 16 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada och är ett alternativ till grundskolan. Anpassade grundskolan är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov. Den ska bland annat ge kunskaper och en god grund för att kunna delta aktivt i samhället. Den ska också bidra till personlig utveckling och social gemenskap. Liksom grundskolan är den anpassade grundskolan är avgiftsfri.

Innan ett barn kan börja i anpassade grundskolan ska kommunen göra en utredning som visar om barnet ingår i målgruppen för anpassade grundskolan. Beslutet om mottagande i anpassad grundskola ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.[1] I Härjedalens kommun följer vi rutinen för mottagande i anpassad grundskola.

Som regel ska barn som kommer gå i anpassade grundskolan börja i förskoleklass när de fyller sex år, men det går att göra undantag. En del barn kan börja direkt i anpassade grundskolan det år de fyller antingen 6 eller 7 år. Anpassade grundskolan har inte en egen förskoleklass. Elever som ska gå i anpassade grundskolan går därför i en förskoleklass som hör till grundskolan, sameskolan eller specialskolan.

Utbildningens syfte

Enligt Skollagens 11 kap. 2 § ska den anpassade grundskolan ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa.

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Verksamheten i skolan ska stämma överens med samhällets demokratiska värderingar och alla som arbetar i skolan ska respektera varje människas värde och vår miljö. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade och ges likvärdiga förutsättningar i skolan.

Ämnen och ämnesområden

Anpassade grundskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildning inom ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Lag (2022:1315).[2]

För varje ämne eller ämnesområde i skolan finns en kursplan. Den beskriver vad syftet med undervisningen är och vilka kunskaper ditt barn ska få möjlighet att utveckla inom ämnet eller ämnesområdet.

Enligt skollagens 11 kap. 6 § ska undervisningen i anpassad grundskola omfatta följande ämnen eller ämnesområden:

Ämnen:

 • bild,
 • engelska,
 • hem- och konsumentkunskap,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • musik,
 • naturorienterande ämnen,
 • samhällsorienterande ämnen,
 • slöjd,
 • svenska eller svenska som andraspråk, och

Ämnesområden:

 • estetisk verksamhet,
 • kommunikation,
 • motorik,
 • vardagsaktiviteter, och

Utöver de ämnen och ämnesområden som anges i första stycket ska det som ämne finnas modersmål för de elever som ska erbjudas modersmålsundervisning.

Vidare ska det finnas skolans val. Lag (2022:1315).

Huvudmannen för utbildningen avgör om en elev som tas emot i anpassade grundskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden. Rektorn får besluta att en elev ska läsa en kombination av ämnen och ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplaner, om eleven har förutsättningar för det.[3]

Samråd med elevens vårdnadshavare ska ske innan beslut fattas.
Lag (2022:1315).

Undervisningstid

Den totala undervisningstiden för varje elev som läser ämnen i anpassade grundskolan ska vara minst 6 890 timmar. För en elev som läser ämnesområden ska den totala undervisningstiden dock vara minst 6 665 timmar.

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i årskurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.

Regeringen får meddela föreskrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan). Lag (2022:1315).[6]

Timplan för anpassade grundskolan

Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan ämnen och ämnesområden. Timplanen är fastställd av Skolverket och hittas på www.skolverket.se Länk till annan webbplats.. Varje skola ska utifrån dessa bestämmelser ta fram en egen timplan för varje årskurs för att säkerställa att varje elev får garanterad undervisningstid i varje ämne eller ämnesområde undervisningstid under sin skolgång. Huvudmannen beslutar efter förslag av rektorn om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.[7]

För elever som får undervisning i en kombination av ämnen och ämnesområden får rektorn besluta om avvikelser från timplanerna i den omfattning som behövs.

Även för andra elever får rektorn besluta om avvikelser från timplanerna i den omfattning som behövs för att anpassa undervisningen till elevernas särskilda förutsättningar och behov. [4]

Skolans val

Timplanen för elever som får undervisning i ämnen anges ett visst antal timmar som får användas för skolans val. Utrymmet för skolans val ska användas för undervisning i ett eller flera ämnen och för praktisk arbetslivsorientering.

Rektorn beslutar hur utrymmet för skolans val ska användas. Antalet timmar för varje ämne i timplanen får inte minskas i oproportionerligt stor omfattning.

Undervisning i ett ämne inom skolans val ska till sitt innehåll och sin inriktning vara förenlig med kursplanen, kriterierna för bedömning av kunskaper och betygskriterierna.
Förordning (2022:1619).[5]

Prao

Alla elever i anpassade grundskolan ska ha praktisk arbetslivsorientering (prao). Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet. Praon ska anpassas efter elevens förutsättningar. En tidig kontakt med arbetslivet kan göra det lättare att etablera sig på arbetsmarknaden senare i livet. Mer information finns på www.skolverket.se Länk till annan webbplats.

Nationella bedömningsstöd

Nationella bedömningsstöd ska användas i matematik och svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 1 och 3. Bedömningsstöd får användas även i andra ämnen och årskurser än de som anges i första stycket. Bedömningsstöden ska stödja lärarnas bedömning av elevernas kunskaper. Förordning (2023:326).[8]

Bedömning, betyg och lärande i anpassad grundskola

Minst en gång varje termin ska skolan erbjuda utveck­lingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av barnets kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Under samtalet förs en dialog om hur skolan kan stödja och stimulera barnets utveckling. Samtalet ger både elev och vårdnadshavare en möjlighet att påverka trivsel och kunskapsinhämtning.

En gång per läsår ska läraren ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan för elever i årskurs 1–5 och för de elever som inte får betyg i årskurs 6–9. Den individuella utvecklingsplanen ska bland annat innehålla omdömen om barnets kunskapsutveckling och sammanfatta vad som behöver göras för att hen ska uppfylla kriterierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna.

I anpassade grundskolan sätter läraren bara betyg i ämnen om vårdnadshavaren eller eleven begär det. Elever som läser ämnesområden får inte betyg.

Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. Om en elev inte uppfyller betygskriterierna för betyget E sätter läraren inget betyg.

Integrerad verksamhet

I Härjedalen bedrivs anpassad grundskola som en integrerad verksamhet där elever i grundskola och elever i anpassad grundskola har en gemensam klasstillhörighet. Det ska finnas en flexibilitet mellan de två skolformerna och de läroplaner som styr elevens utbildning. Därför kan eleven som är mottagen i den anpassade grundskolan läsa helt enligt den anpassade grundskolans läroplan eller i kombination med delar från grundskolans läroplan. Huvudregeln är att läsa enligt de styrdokument som gäller för den skolform eleven tas emot i. En elev har alltid rätt att få det stöd och den stimulans som hen behöver för att klara utbildningen oavsett vilken skolform eleven går i.

Systematiskt kvalitetsarbete

Utbildningen i anpassad grundskola följs upp enligt Härjedalens kommuns riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete. Skolan ska ha rutiner för hur arbetet i anpassad grundskola följs upp.

Övriga riktlinjer som gäller för grundskolorna i Härjedalens kommun inkluderar utbildning i anpassad grundskola.

[1] Skolförordning (2011:185) 10 kap. 11 §

[2] Skollagen 2010:800 11 kap. 7 §

[3] Skolförordning (2011:185) 10 kap. 3 §

[4] Skolförordning (2011:185) 10 kap. 4 §

[5] Skolförordning (2011:185) 10 kap. 7–9 §§

[6] Skollagen 2010:800 11 kap. 5 §

[2] Skollagen 2010:800 11 kap. 8 §

[8] Mottagande i anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan. Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om mottagande i anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan samt om urval till anpassade gymnasieskolans nationella program. (SKOLFS 2023:129)

Senast uppdaterad: 17 juni 2024 16:56
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas