Riktlinjer för begravningskostnader

Fastställda av kommunstyrelsen 19 augusti 2020 § 202.
Diarienummer KS 2020/562.

Begravningskostnader

Enligt Härjedalens kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd kan bistånd till begravning utgå upp till ett halvt basbelopp i de fall där dödsboets tillgångar inte är tillräckliga för att täcka skälig kostnad för begravning. Begravningskostnaderna skall dock i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet eller genom försörjningsskyldigas, dvs. föräldrars och efterlevande makars/registrerade partners och sambos inkomster eller tillgångar. Vid bedömning av försörjningsskyldigas betalningsförmåga prövas detta mot gällande norm för försörjningsstöd. Socialtjänsten ska även beakta om den avlidne strax före dödsfallet gett bort eller sålt tillgångar till en dödsbodelägare förmånligt.

Enligt Härjedalens kommuns riktlinjer bedöms följande ingå i en skälig begravning:

 • Omhändertagande av avliden
 • Kista/urna
 • Lyfthjälp
 • Kistdekoration
 • En mindre dödsannons i en tidning
 • Bårhämtning
 • Bisättningstransport
 • Begravningsbyråns arvode
 • Enklare förtäring vid begravning för närmaste sörjande (högsta godtagbara summa totalt 750 kronor)
 • Gravsten eller inskription
 • Lokalhyra vid minnesstund utifrån aktuella priser hos religiöst samfund

Bistånd beviljas inte för kostnader som tillgodoses inom ramen för begravningsavgiften, dvs. förvaring av kista hos kyrkogårdsförvaltningen, lokal med eller utan religiösa symboler för begravningsceremoni, kremering, gravöppning, gravplats för kista eller urna under 25 år, gravsättning, alternativt spridning eller nedgrävning av aska i minneslund samt transport av kista från begravningsceremonin.

Kostnader som överstiger den kostnad som skulle ha beviljats om begravningen ägt rum på hemorten beviljas inte, det gäller begravning som hålls både på annan ort i eller utanför Sverige. Om en svensk resenär avlider på utlandsresan är det antingen personens hem-/reseförsäkring eller de anhöriga som får betala transport av den avlidna till Sverige. Om försäkring saknas och anhöriga inte har ekonomisk möjlighet att betala för hemtransport ordnar ambassaden en enkel och värdig begravning i det land där den avlidne befann sig vid dödsfallet.

Andra kostnader som inte beviljas är minnespärm, handbuketter, solist, tackannons, hyra under uppsägningstid, tömning/städning av den avlidnes bostad eller andra kostnader utöver begravningskostnaden samt att bistånd till kostnad för balsamering beviljas i allmänhet inte.

Senast uppdaterad: 22 september 2022 10:42
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas