Riktlinjer för markanvisningsavtal

Fastställt av kommunfullmäktige 26 juni 2024 § 72.
Diarienummer KS 2024/386.

1. INLEDNING OCH SYFTE

Byggande av nya bostäder och lokaler för verksamheter är en viktig del för att Härjedalens kommun ska kunna nå sina utvecklingsmål. Markanvisning ger kommunen möjlighet att driva sin markpolitik och utveckla samhället i samspel med marknaden.

Riktlinjer i detta dokument ska tydliggöra hur Härjedalens kommun ska arbeta med markanvisningar i enlighet med Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Riktlinjerna syftar till att:

 • Skapa en tydlighet och transparens i kommunens marktilldelningsprocess
 • Tillse att exploatörer behandlas på ett likställt sätt
 • Främja goda konkurrensförhållanden på marknaden

Riktlinjerna är tillämpliga på de markanvisningar som ingås efter att dessa riktlinjer beslutats av kommunfullmäktige i Härjedalens kommun.

1.1 Definitioner

 • Byggherren/fastighetsägaren kallas i detta dokument för Exploatören
 • Härjedalens kommun kallas Kommunen.
 • Kommunen och exploatören kallas gemensamt för Parterna

1.2 Grundläggande förutsättningar för utveckling av markområden

Kommunen har en gällande översiktsplan som ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebygga miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger som grund för de områden som ska detaljplaneras och byggas ut samt även för strategiska beslut om marksägande. Översiktsplanen är således utgångspunkten i utvecklingen av ny bebyggelse där exploatörens projektidé ska överensstämma med intentionerna i denna. Om så är fallet görs en prövning av projektets lämplighet i en detaljplaneprocess i enlighet med PBL (plan-och bygglagen).

Redovisning av planeringsprocess enligt PBL. Fördjupad översiktsplan och tematiskt tillägg är inte obligatoriska steg i processen utan kan tillkomma vid större ny/ombyggnadsprojekt eller där specifika förutsättningar råder.

2. RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING

2.1 Vad är en markanvisning?

En markanvisning innebär att en intressent, under en begränsad tid och på givna villkor, har ensamrätt att förhandla med kommunen om att förvärva ett kommunägt markområde för bebyggande.

Markanvisningen syftar till att leda till bindande avtal om överlåtelse av mark samt villkor för genomförandet av exploateringen.

2.2 Hur går en markanvisning till?

Härjedalens kommun använder sig av olika metoder vid markanvisning av kommunal mark:

 • Direktanvisning
 • Anbudsförfarande
 • Tävlingsförfarande

Vilken typ av metod som används beror bland annat på platsens förutsättningar och påverkan på stadsbilden, om det finns lagakraftvunnen detaljplan och om markområdet tidigare erbjudits för exploatering.

Om markanvisningsavgift ska tas ut görs en bedömning i varje enskilt fall.

2.2.1 Direktanvisning

Direktanvisning innebär att marken tilldelas en exploatör utan att marken aktivt varit ute till konkurrenssatt försäljning. En direktanvisning kan föranledas av att en intressent hör av sig till kommunen med en idé om utveckling av ett specifikt markområde. Om kommunen finner utvecklingsidén som intressant och lämplig för det avsedda markområdet, kan en direktanvisning ske. En direktanvisning kan också ske genom att kommunen föreslår en viss exploatör för ett visst projekt. Det kan vara där särskild erfarenhet eller kompetens är nödvändig.

En direktanvisning kan även ges i de fall en detaljplan är antagen för markområdet och kommunen redan genomfört ett anbudsförfarande eller en markanvisningstävling utan acceptabla bud eller intresse.

I de fall kommunen bedömer att det finns ett bredare intresse, ska en ansökan om direktanvisning inte direkt leda till markanvisning innan andra exploatörer getts möjlighet att anmäla intresse. Kommunen går då in i ett anbudsförfarande.

Följande uppgifter ska på begäran av kommunen redovisas om exploatören ansöker om direktanvisning. Dessutom ska denne ange en motivering till varför de ska erhålla en direktanvisning för detta markområde.

 • Översiktlig redovisning av projektet med principskisser
 • Beskrivning av anläggningstyp, exempelvis bostad och industri, samt upplåtelseform
 • Byggnadsvolymer och gestaltning
 • Redovisning av projektspecifika frågor, exempelvis tekniska frågor
 • Pris för marken
 • Intressentens roll och ägarskap till projektet
 • Ekonomiska förutsättningar för genomförandet
 • Motivering till varför exploatören ska erhålla direktanvisning

2.2.2 Anbudsförfarande

Normalfallet vid en markanvisning är att kommunen använder sig av ett anbudsförfarande. Kommunen definierar ett markområde samt ett antal villkor och kriterier som byggherrar får lämna in anbud på. Kommunen tar fram en kravspecifikation med urvalskriterier, exempelvis nybyggnadsvolymer, gestaltningsidéer, upplåtelseformer eller markpris. Intresserade exploatörer får sedan lämna in förslag som kontrolleras så att ställda krav och kriteriet är uppfyllda.

Inkomna förslag bedöms av en utvärderingsgrupp bestående av kommunalt tillsatt utvärderingsgrupp. Utvärderingsgruppen föreslår sedan det mest fördelaktiga förslaget som vinnande anbud och presenterar det för kommunstyrelsen som sedan fattar beslut om markanvisning.

Ett anbudsförande innebär ofta lägre initiala kostnader för exploatörerna jämfört med en markanvisningstävling då materialet som ska redovisas av exploatörerna inte är lika omfattande.

2.2.3 Markanvisningstävling

Vid särskilda projekt som starkt påverkar stadsbilden, eller som på andra sätt är speciella, har kommunen möjlighet att använda sig av ett tävlingsförfarande, ofta benämnd markanvisningstävling. Detta förfarande kan ge större möjligheter till unik och annorlunda bebyggelse. Syftet är att en markanvisningstävling ska bidra med förslag om form och funktion i byggnationen som på bästa sätt speglar den vision som kommunen har för platsen. Ofta finns ett speciellt tema med speciella bedömningskriterier kopplat till sig. Exempel på teman kan vara boendetyper, hållbarhetsaspekter och arkitektur.

Detta innebär att kommunen bjuder in olika intressenter att tävla om marken. Inkomna förslag bedöms av en utvärderingsgrupp bestående av kommunalt tillsatt utvärderingsgrupp. Utvärderingsgruppen föreslår sedan det för platsen "bästa” projektet som vinnande anbud och presenterar det för kommunstyrelsen som sedan fattar beslut om markanvisning.

Ett tävlingsförfarande liknar ett anbudsförfarande, men här kräver kommunen ett mer omfattande och mer detaljrikt förslag på gestaltningen och utformningen av området.

2.3 Avtalstid

Om det markområde som avses med markanvisningen är detaljplanelagt kan kommunen ge exploatören ett markanvisningsavtal om maximalt nio månader.

Om detaljplan saknas för det markområde som avses med markanvisningen kan kommunen ge exploatören ett markanvisningsavtal om maximalt två år. Under avtalstiden ska exploatören begära planbesked samt driva en planprocess mot antagande av ny detaljplan. Markanvisningsavtalet kan förlängas, under förutsättning att försening inte beror på exploatören, med tid upp till det att detaljplanen vinner laga kraft om särskilda skäl till förlängning finns. Förlängning ska alltid ske skriftligen och beslutas i behörig ordning.

Rörande industritomter finns särskilda bestämmelser, se avsnitt 8.2 ”industritomter till fast pris” nedan.

Kan inte ett köp av det markanvisade området träffas inom avtalstiden ska markanvisningen återgå. Någon ersättning eller kompensation ska då inte utgå till exploatören. Detta gäller oavsett avtalets längd.

3. MARKANVISNINGSPROCESSEN - ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

3.1 Inledning av markanvisningsprocessen

Processen inleds antingen av att en exploatör hör av sig till kommunen och meddelar ett intresse för ett kommunägt markområde eller av att kommunen initierar en markanvisningsprocess för ett kommunägt markområde.

3.2 Ansökan om markanvisning

Oavsett vilket markanvisningsförfarande som föreligger ska exploatören inkomma med en skriftlig ansökan. Vid anbudsförfarande eller markanvisningstävling ska exploatören ansöka i enlighet med kommunens förfrågningsunderlag. I det fall ansökan avser en direktanvisning ska uppgifter redovisade i punkt 2.2.1 Direktanvisning anges.

Ansökan sker till Samhällsutvecklingsförvaltningen, utvecklingsavdelningen.

3.3 Underlag och information från kommunen

I det material som kommunen upprättar för markanvisningsförfrågan ska tydligt framgå vad som gäller för markanvisningen. Här beskrivs bland annat:

 • Projektets förutsättningar och inriktning
 • Generella och projektspecifika villkor
 • Kriterier för bedömning av inkomna förslag

När ett nytt område eller nya tomter läggs ut för markanvisning kan den annonseras ut via följande kanaler, exempelvis:

 • Härjedalen kommuns hemsida, www.herjedalen.se
 • Sociala medier (Näringslivsenhetens Facebook och Näringslivsenhetens nyhetsbrev)
 • Lokal press
 • Branschspecifika websidor

Information och frågor om aktuella markanvisningar och lediga tomter besvaras av Samhällsutvecklingsförvaltningens utvecklingsavdelning. Information kommer även publiceras på kommunens hemsida.

3.4 Hantering av inkomna förslag och intresseanmälningar

När ansökningar eller förslag vid anbuds- eller tävlingsförfarande öppnats (se vidare nedan) går de vidare till kommunens utvärderingsgrupp. Utifrån den enskilde markanvisningens angivna bedömningskriterier utvärderar och utser projektgruppen den exploatör som går vidare i markanvisningsprocessen och därmed får förhandla med kommunen om upprättande av markanvisningsavtal.

Anbud ska öppnas samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens utgång vid ett slutet möte där minst två personer som utsetts av kommunen ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som deltar i mötet.

Målsättningen är att en exploatör ska erhålla återkoppling inom tre månader efter att en ansökan om markanvisning har skickats in. Vid mer komplexa projekt kan handläggningstiden vara längre. Avgörande för handläggningstiden är också kvaliteten på intresseanmälan.

Kommunens utvärderingsgrupp tar fram ett förslag till beslut och tillser att markanvisningsavtal upprättas av Samhällsutvecklingsförvaltningens utvecklingsavdelning. Markanvisningsavtalet ska godkännas av kommunstyrelsen för att vara gällande.

4. VILLKOR FÖR MARKANVISNING OCH VAL AV EXPLOATÖR

4.1 URVALSKRITERIET/BEDÖMNINGSGRUNDER

Kommunen ska presentera bedömningsgrunder utifrån varje enskild markanvisning.

Sådana bedömningsgrunder kan omfatta till exempel val av upplåtelseform, utformning, bebyggelsestruktur och hållbarhetsaspekter. Utöver det tar kommunen hänsyn till exploatörens ekonomiska stabilitet, hur väl eventuella tidigare markanvisade projekt genomförts samt om kommunen vill fördela projekt mellan olika aktörer.

Det är också avgörande hur det föreslagna projektet förhåller sig till översiktsplanen, gällande eller kommande detaljplan samt kommunens egna mål och riktlinjer för den strategiska markanvändningen i stort när bedömningen av ett anbud ska göras.

5. MARKANVISNINGSAVTALETS INNEHÅLL

I markanvisningsavtalet ska det tydligt framgå fördelning av ansvar och kostnader mellan kommunen och exploatören, vilket markområde det rör sig om samt markpris.

Det ska i avtalet också framgå hur åtagande ska fördelas mellan parterna. Hur gator, vatten och avlopp, dagvatten, avfallshantering, parkering och elförsörjning hanteras ska alltid regleras i avtalet, medan frågor kring exempelvis sanering, buller och andra tekniska frågor regleras vid behov.

Övriga allmänna förutsättningar som gäller för markanvisning i Härjedalens kommun:

Kostnader infrastruktur

Kostnader för byggnation eller förändringar av infrastruktur som krävs för exploateringen kan åläggas exploatören. Eventuella utredningar som genomförts av exploatören under markansvisningstiden skall överlämnas till kommunen utan ersättning oavsett om projektet genomförs eller inte. Vid behov ska medfinansieringsavtal tecknas.

Överlåtelse

En markanvisning får inte överföras till en annan exploatör utan kommunens skriftliga medgivande. Detta kan medges till helägt bolag inom koncernen om moderbolaget går i borgen för åtagandena i markanvisnngsavtalet.

Återtagande

Kommunen kan under avtalsperioden återta en överenskommen markanvisning om det är uppenbart att exploatören inte avser eller förmår att genomföra det överenskomna projektet med avsedd utformning eller inom utsatt tid. Ett återtagande ska bekräftas skriftligt av avtalsparterna för att vara giltigt. Ett återtagande ger inte exploatören någon rätt till ersättning.

Ändrade förutsättningar

Projekt som inte går att genomföra till följd av ändrade detaljplaneförutsättningar, exempelvis överklagan, eller andra myndighetsbeslut ger inte rätt till ersättning eller ny markanvisning som kompensation för exploatören.

Slutliga byggrätter

Härjedalens kommun kan inte garantera byggrätter vid markanvisning, om inte lagakraftvunnen detaljplan redan finns då markanvisningsavtalet tas fram.

Val av upplåtelseform

Härjedalens kommun har rätt att bestämma om val av upplåtelseform såsom ägande-, bostads- eller hyresrätt samt sociala hänsynstaganden för markanvisningen. Detta kan komma att regleras genom exempelvis viten eller tilläggsköpekilling.

Rätt att nyttja områden

Innan exploatören tillträtt sitt exploateringsområde har kommunen rätt att nyttja området till exempel för byggväg, avlastningsyta eller etableringsyta.

Rätt att avbryta markanvisningsprocess

Härjedalens kommun förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud till en markanvisning om inget av anbuden uppfyller ställda krav eller om anbuden är under bedömt marknadsvärde.

Byggnadsskyldighet

Härjedalens kommun har för avsikt att ställa krav på byggnation inom viss tid efter köpeavtalets tecknande vid försäljningar av mark för småhus, verksamheter och flerbostadshus. Anledningen till detta är att kommunen vill minska risken för spekulationsköp och säkerställa att planlagd byggnation uppförs. Med byggnation menas här grundläggning. Den tid som avses bestäms från fall till fall utifrån exploateringsprojektets omfattning och komplexitet.

Kommunala krav och beslut

Övriga kommunala beslut eller krav som fattas av kommunfullmäktige eller annan kommunal nämnd och som gäller vid tidpunkten för markanvisningen är tvingade att följas.

Hållbarhetsplan

Härjedalens kommuns vision är ”Ett hållbart Härjedalen”. Med hållbar utveckling avses en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Kommunens strategiska mål utgår från perspektiven i FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Dessa ska vara ledande för de olika utskottens planering av verksamheten och de olika beslut som fattas. Hållbarhetsfrågorna måste vägas in i alla beslut som fattas och ska således vara en aspekt i den ordinarie planerings- och beslutsprocessen.

I syfte att uppnå en hållbar utveckling och minska den totala miljöpåverkan från bygg-och fastighetsbranschen kommer Härjedalens kommun vid försäljning av kommunägd mark ställa krav på att exploatörerna redovisar en hållbarhetsplan som innefattar redovisning hur projektet hanterar:

 • Avfallshantering
 • Dagvattenhantering
 • Materialval och återvinning under byggprocessen
 • Energislag och energieffektivitet

I hållbarhetsplanen ska exploatören sträva efter att uppnå en så hållbar lösning som möjlighet utifrån projektets förutsättningar. Hållbarhetsplanen redovisas i samband med att köpeavtal tecknas om den inte finns specificerad i uppsatta kriterier för markanvisningen. Om de finns som kriterium vid en markanvisning kan kommunen ställa högre krav än vad som redovisas under denna punkt.

6. UPPHÄVANDE AV MARKANVISNINGSAVTALET

Upphävande av markanvisningsavtalet kan ske till följd av något av följande skäl:

 • Om bolaget under markanvisningsprocessen, det vill säga från tilldelning enligt markanvisningsavtalet till tecknande av marköverlåtelseavtal, avviker från vad som angetts i anbud och i detta avtal vad gäller ambitionsnivå etcetera enligt och inte efter anmodan från Kommunen vidtar rättelse
 • Om projektet läggs ned eller om bolaget av annan anledning häver detta markanvisningsavtal eller på annat sätt bringa avtalet till upphörande,
 • Om marköverlåtelseavtal inte har tecknats inom den tid som anges i detta avtal har Kommunen rätt att återta marktilldelningen samt behålla hela den erlagda handpenningen. Kommunen har därefter rätt att tilldela marken till annan aktör. I samtliga fall när Kommunen eller Exploatören häver detta markanvisningsavtal eller projektet läggs ner av annan anledning gäller att Exploatören inte har rätt till någon form av ersättning för skada eller nedlagda kostnader.

7. PRISSÄTTNING AV MARK

Försäljning av kommunens mark ska i varje enskilt fall ske till marknadsmässigt pris. Försäljning av fastigheter ska antingen föregås av ett öppet anbudsförfarande, där det ekonomiskt mest fördelaktiga budet väljs, eller att priset baseras på en värdering av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare som genomförs innan försäljningen. Om det finns nyligen sålda jämförelseobjekt som kan säkerställa att priset är marknadsmässigt behövs inte en värdering göras.

Kommunen tar som huvudregel betalt för ljus BTA (med ljus BTA menas: samtliga areor förutom teknikutrymmen (utrymmen för fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind) enligt gällande detaljplan. Vid beräkning ska kommunens definition av ljus BTA användas. Om beviljat bygglov överskrider den totala byggrätten som detaljplanen tillåter ska exploatören även betala för överskjutande areal. Det ska i förekommande fall regleras genom ett tilläggsavtal. Om byggrättspriset inte är bestämt när markanvisningsavtalet tecknas, ska avtalet i stället beskriva hur byggrätten värderas i ett senare skede.

8. TYPER AV AVTAL VID MARKANVISNING

Markanvisningsavtal

Ett avtal mellan en kommun och exploatör som ger exploatören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om en överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggelse.

Marköverlåtelseavtal

Ett avtal som innefattar en bindande överlåtelse av exploateringsområdet om en eller flera fastigheter. Det kan vara ett köpeavtal eller en överenskommelse om fastighetsreglering

Markupplåtelseavtal

Ett avtal som avser en upplåtelse av mark, vanligtvis en tomträttsöverlåtelse eller nyttjanderättsupplåtelse.

Markgenomförandeavtal

Ett avtal som reglerar ansvar och finansiering vid genomförande av en detaljplan och tecknas vanligtvis efter markanvisningsavtal

9. TOMTER TILL FÖRSÄLJNING

9.1 SMÅHUSTOMTER

Kommunen säljer tomter för bebyggande av enskilda småhus till privatpersoner. Dessa tomter bjuds ut till privatpersoner via kommunens tomtkö och fördelas av samhällsutvecklingsförvaltningens utvecklingsavdelning i enlighet med gällande tomtköregler fastställda av Kommunfullmäktige 4 maj 2023. Utbudet av kommunens småhustomter aviseras på www.herjedalen.se. I det fall ingen i tomtkön reserverar en tomt under reservationstiden är det fritt fram även för personer som inte är registrerade i tomtkön att förvärva en tomt.

Efterfrågan på tomtmark ser olika ut i olika delar av kommunen. Kommunen tillämpar därför en flexibel och differentierad prissättning för de tomter för permanentbebyggelse av villor som är planlagda. Prissättningen varierar från 24 kr/kvm och uppåt enligt ett beslut från Kommunfullmäktige 2021-09-27, dnr KS 2021/358. För övrig detaljplanelagd mark gäller anbudsförfaranden enligt dessa riktlinjer.

Om ett helt exploateringsområde ska säljas till en exploatör sker detta enligt förfarande om markanvisning som beskrivs ovan.

För småhustomter tillämpar kommunen kravet på byggnadsskyldighet enligt kommunens riktlinjer antagna i Kommunfullmäktige 4 maj 2023.

9.2 INDUSTRITOMTER TILL FAST PRIS

Kommunen har planlagda tomter för industriändamål ute till försäljning till fast pris som är beslutat i kommunstyrelsen. För dessa gäller principen ”först till kvarn” om verksamheten passar in på markområdet. Vanligtvis tecknas ett köpeavtal direkt. För de fall där marken inte är prissatt tillämpas principer enligt dessa riktlinjer för markanvisningar.

Inför en etablering av strategisk karaktär eller då exploatören har önskemål om att utföra ett omfattande eller kostsamt för- eller undersökningsarbete kan kommunen teckna ett markanvisningsavtal för en kortare tidsperiod som ger köparen möjlighet att undersöka och förbereda sig innan köpet sker. Kan ett köp inte genomföras inom denna tid upphör avtalet utan ersättning eller kompensation till köparen. I övrigt gäller samma allmänna förutsättningar som för ett markanvisningsavtal.

10. ÖVERGRIPANDE MARKSTRATEGI

Kommunens översiktsplan redovisar var kommunen kan växa och utvecklas. Ett ökat kommunalt markinnehav skulle ge kommunen bättre förutsättningar för att aktivt arbeta med markanvisningar och handlingsutrymme att utveckla kommunen på ett medvetet sätt. En god markreserv är ett viktigt instrument för att styra kommunens långsiktiga utveckling och därmed trygga områden för framtida infrastruktur, samhällsfastigheter, bostäder, friluftsliv och naturvård. Kommunen ska därför aktivt köpa in mark för dessa ändamål.

Kommunens övergripande strategi är att förvärva mark främst i centrala orter där det finns ett behov av permanentbostäder och samhällsviktiga funktioner. Kommunägd mark kan även bytas mot privatägd mark för att möjliggöra markförvärv för kommunala intressen.

11. SÄKERSTÄLLANDE AV AVTAL

Markanvisningsavtalet giltighet ska säkerställas i avtalet. Kommunen kan kräva ekonomisk säkerhet för exploatörers förpliktelser. I avtalet kan inskrivas vitesförpliktelse för det fall att exploatören inte håller sina åtaganden eller tidplan.

12. AVSTEG FRÅN RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING

Dessa riktlinjer är vägledande och inte bindande. Kommunens avsikt är att följa riktlinjerna. Avsteg från riktlinjerna kan göras i enskilda fall när det krävs för att ändamålsenligt kunna genomföra en detaljplan eller nå önskat resultat i ett icke detaljplanelagt område. Avsteg från gällande riktlinjer beslutas normalt av kommunstyrelsen. Större avsteg ska beslutas av kommunfullmäktige.

13. UPPFÖLJNING AV RIKTLINJER

Uppföljning av dessa riktlinjer ska ske när behov uppstår, dock ska de ses över minst en gång per mandatperiod.

14. ORGANISATION

Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen. Beslut rörande bostadsutveckling, exploatering av privat mark och kommunala fastighetsfrågor hanteras i olika organisatoriska instanser beroende på frågans art.

14.1 Politisk organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktige beslutar i alla frågor av större vikt för kommunen.

Kommunstyrelsen är ansvarig för de flesta av kommunens verksamheter. Här fattas de flesta av kommunens beslut. Kommunstyrelsen har fyra utskott som bereder ärenden eller utifrån delegation fattar beslut inom sitt verksamhetsområde. Samhällsutvecklingsutskottet bereder och beslutar ärenden som berör till exempel infrastruktur, fastighets- och markförvaltning.

Härjedalens kommun samverkar med Bergs kommun genom en gemensam miljö- och byggnämnd. Nämnden ansvarar för till exempel bygglovsärenden, tillsyn och tillståndsgivning enligt lag av en rad verksamheter och planarbete.

Det kommunalägda bolaget Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB (VMR) ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda brunnar samt de kommunala vatten-och avloppsanläggningarna.

Tecknade markanvisningsavtal, samt i förekommande fall förlängning av markanvisningsavtal, ska godkännas av kommunstyrelsen för att vara gällande. Om avtalet rör frågor av principiell betydelse ska markanvisningsavtalen godkännas av kommunfullmäktige.

14.2 Förvaltningsorganisation

Kommunens arbete är fördelat på fyra förvaltningar där samhällsutvecklingsförvaltningen är en. Förvaltningen verkar för ett gott företagsklimat i kommunen och hanterar bland annat frågor rörande fastigheter, vägar, kultur och arbetsmarknad. Samhällsutvecklingsförvaltningen består i sin tur av fem avdelningar där utvecklingsavdelningen hanterar mark- och exploateringsärenden berörande både kommunal och enskild mark.

Till följd av samarbetet med Bergs kommun med gemensam miljö- och byggnämnd finns en gemensam miljö- och byggavdelning organisatoriskt placerad i Bergs kommun som har ansvar för detaljplaner och bygglov.

Ansökan om markanvisning sker till samhällsutvecklingsförvaltningen, utvecklingsavdelningen som även informerar och besvarar frågor om aktuella markanvisningar och lediga tomter.

För frågor rörande förvärv, försäljning och upplåtelser av kommunal mark samt upprättande av fastighetsrelaterade avtal berörande enskild mark så som exploateringsavtal hänvisas till utvecklingsavdelningens mark- och exploateringsingenjör. Det är även mark- och exploateringsingenjör som leder kommunens utvärderingsgrupp, upprättar markanvisningsavtal samt driver frågor rörande markanvisningar.

För frågor rörande avfall och kommunalt vatten och avlopp hänvisas till VMR.

För frågor rörande översiktsplan, detaljplan och bygglov hänvisas till miljö- och byggavdelningen i Bergs kommun.

Markanvisningsavtal undertecknas för kommunens räkning av samhällsutvecklingsförvaltningens chef tillsammans med kommunchef. För att ett markanvisningsavtal ska undertecknas av kommunen ska det först vara undertecknat av exploatörens firmatecknare.

Senast uppdaterad: 4 juli 2024 11:31
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas