Riktlinjer för skotertrafik i närhet till tätorter

Fastställda av kommunstyrelsen 8 juni 2022 § 140.
Diarienummer KS 2022/418.

I de lokala trafikföreskrifterna för Härjedalens kommun stadgas bland annat följande:

 1. Utan särskilt tillstånd får terrängskoter ej framföras på följande platser inom Härjedalens kommun:
 2. inom de detaljplanelagda områden som särskilt utmärkts på kartor i bilagorna A-J (Sveg, Lillhärdal, Ytterhogdal, Hede, Vemdalen, Funäsdalen, Björnrike, Synnerkölen/Skärsjövålen, Vemdalsskalet, Lofsdalen)
 3. inom iordningställda, särskilt utmärkta campingplatser
 4. inom fast markerade teknikbackar i övrigt samt kälkbackar
 5. i skidleder och skidspår (även elljusspår), som försetts med fast markering
 6. i skidspår som i terrängen markerats på sätt som godkänts av polismyndigheten
 7. på gräsbelagda fotbollsplaner och golfbanor, vilka försetts med utmärkning om förbud mot trafik med terrängskoter

Förbudet gäller inte:

 1. markinnehavaren och hans folk samt vid nyttokörslor i jord- och skogsbruk, innefattande renskötsel, eller annan näringsverksamhet
 2. körning i samband med spårning eller annat arbete gällande iordningställande av skidbacke och skidspår, eller vidmakthållande av dessa
 3. körning under polis-, ambulans- eller annan räddningstjänstgöring eller för installation och reparation av el- och teleledningar
 4. korsning vid enstaka tillfällen i ungefär rät vinkel av skidspår, som ovan avses
 5. körning efter särskilt utmärkt skoterled, som godkänts av polismyndigheten och/eller samhällsutvecklingsutskottet och anordnats efter medgivande av vederbörande markägare.

Vid prövning om undantag från de lokala trafikföreskrifterna gällande snöskotertrafik (leder och andra anläggningar) i närområden till och inom tätorter gäller följande riktlinjer.

Riktlinjerna gäller både inom detaljplanelagt område och andra tätorter med omfattande, tät bebyggelse.

Grundläggande policy

Grundinställningen är att tätorter skall vara fria från skotertrafik då skotertrafik i allmänhet genererar emissioner av buller och avgaser, främst kolväten, kolmonoxid och kväveoxider, som påverkar miljön.

Leder till och från bostadsområden samt inom bostadsområden tillåts ej. I glesa, planlagda fritidshusområden kan dock enstaka uppsamlingsleder tillåtas genom området under förutsättning att berörd stugägarförening eller motsvarande samt berörda enskilda fastighetsägare lämnat sitt medgivande.

Inrättande av skoterleder i tätorter får inte innebära oacceptabelt buller, avgasemissioner, trafiksäkerhetsproblem, påverkan på tekniska anläggningar eller innebära konflikter med andra intressen.

Skoterleder fram till serviceanläggningar, skoterverkstad, bränsle och livsmedel, samt till boendeanläggningar, hotell, stugbyar, campingplatser, kan dock tillåtas under förutsättning att nedanstående riktlinjer följs:

Buller

I dagsläget gäller att terrängmotorfordon skall vara så ljuddämpade att de avger en bullernivå som inte överstiger 60 dBA vid fasad.

Buller från skoterleder bör jämställas med vägtrafikbuller och de riktvärden för vägtrafikbuller som finns. Härvid gäller att bostäder, vårdlokaler, skolor och rekreationsområden i tätort ej bör utsättas för bullernivåer överstigande 55 dBA. Vidare gäller att bostäder, vårdlokaler och skolor ej bör utsättas för bullernivåer inomhus överstigande 30 dBA.

Avgaser

Avgasemissionerna från snöskotrar består främst av kolväten, kolmonoxid och kväveoxider. De flesta av de ingående ämnena är hälsovådliga.

Undersökningar indikerar att även en relativt begränsad skotertrafik ger upphov till halter av flyktiga kolväten i närområdet till lederna som är jämförbara med halterna inom icke direkt trafikbelastade områden i centrala delar av medelstora svenska tätorter.

Vid tillfällen med ökad skotertrafik, tex gruppåkning eller liknande, kan nivåer av bensen, ett cancerframkallande kolväte, i vissa fall motsvara de som uppmäts i anslutning till starkt trafikerade gator i tätorter.

Miljö- och hälsoskyddsmässiga bedömningar avseende avgasemissioner görs i varje enskilt ärende och är beroende på terräng- och vindförhållanden, förväntad intensitet på skotertrafiken, lokalisering av skoterled i förhållande till störnings-känsliga miljöer och byggnader m.

Avstånd till bebyggelse

Buller, avgaser och trafiksäkerhetsaspekter innebär att avstånd till bebyggelse för att anlägga skoterled, i undantagsfall inte bör anläggas närmare bostäder, vårdlokaler eller skolor än 30 meter, med begränsad hastighet till 30 km/h vid dessa passager (ingen skotertrafik mellan 22.00 – 06.00 på dessa sträckor).
Förutom vid dessa passager bör inte skoterleder anläggas närmare än 50 met från bostäder, vårdlokaler eller skolor.

Tidsbegränsningar

Vid risken för störningar kvälls- eller nattetid kan skotertrafik längs led tidsbegränsas till att gälla vissa dagar och/ eller mellan vissa klockslag. (rekommenderat klockslag: ingen skotertrafik mellan 22.00–06.00)

Trafiksäkerhet

Skoterleder skall dras så att korsningar med allmän väg undvikes. Om detta inte är möjligt för att nå service eller boendeanläggningar skall korsning med allmän väg ske på plats med god sikt och trafiksäkra förhållanden.

Leder till och från bostadsområden samt inom bostadsområden SKALL ha en rekommenderad högsta hastighet av 30 km/h och leder i detaljplanelagda industriområden bör ha en rekommenderad högsta hastighet av 30 km/h. (rekommenderat klockslag: ingen skotertrafik mellan 22.00–06.00).

Landskapsbild

Skoterled får ej placeras så att den negativt påverkar landskapsbilden eller innebär stora ingrepp i terrängen.

Skidspår, ridvägar med mera

Hur buller uppfattas är relativt. Den som färdas på skoter uppfattar rimligen bullerstörningen som mindre negativ än till exempel den skidåkare som passeras. Skoterleder i och intill tätorter bör därför lokaliseras så att de inte kommer i konflikt med andra intressen som till exempel skidspår, promenadvägar, ridvägar eller tätortsnära rekreationsområden.

VA-ledningar med mera

Skoterleder innebär ökad nedfrysningsrisk varför skoterled inte bör förläggas längs med och ovanpå VA-ledning eller korsa VA-ledning på plats där nedfrysningsrisk föreligger. Samråd skall alltid ske med Gatu- och VA avdelningen om skoterled berör VA-ledning.

Terminaler och parkeringsplatser

På lämpliga platser i anslutning till ledsystemet anordnas terminaler med parkeringsplatser. Dessa lokaliseras också i enlighet med ovan redovisade riktlinjer.

Markägarkontakter

Samråd skall ske med berörda markägare innan led beviljas.

Handläggningsfrågor

Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter för skoterleder med tillhörande anläggningar handläggs som ett planärende med samråd med berörda organisationer, myndigheter med flera och i erforderliga fall utställning.

Senast uppdaterad: 22 september 2022 12:09
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas