Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol och tobak

Fastställt av kommunfullmäktige 28 november 2022 § 185.
Diarienummer KS 2022/985.
Gäller från och med 1 januari 2023 tills vidare.

Kommunen har enligt alkohollagen (2010:1622) och kommunallagen (1991:900) rätt att ta ut avgifter för prövningen av ansökan om serveringstillstånd (ansökningsavgift) och för den löpande tillsynen av restauranger med serveringstillstånd (tillsynsavgift). Avgifter tas ut för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Ansöknings- eller anmälningsavgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I handläggningen ingår bland annat remissbehandling och beredning av beslutsunderlag. Ansöknings-/anmälningsavgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte oavsett om den som söker får tillstånd eller ej. Avgifterna är inte momsbelagda.

Tillsynsavgift

Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar för den årliga tillsynen. Tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkohol som tillståndshavaren redovisar i den årliga restaurangrapporten.

Tabell som visar tillsynsavgift baserd på årsomsättning

Årsomsättning

Avgift

0-50 000 kr

3 425 kr

50 001-100 000 kr

4 495 kr

100 001-250 000 kr

5 565 kr

250 001-500 000 kr

7 705 kr

500 001-750 000 kr

9 845 kr

750 001-1 000 000 kr

11 985 kr

1 000 001-2 000 000 kr

14 125 kr

2 000 001-3 000 000 kr

16 265 kr

3 000 001-4 000 000 kr

18 405 kr

4 000 001-5 000 000 kr

20 545 kr

5 000 001-6 000 000 kr

22 685 kr

6 000 001-7 000 000 kr

28 035 kr

7 000 0001-...

38 735 kr

Fast avgift

Tabell som visar de fasta tillsynsavgifterna

Ärende

Avgift

Tillsynsavgift bryggerier med provsmakning

2 140 kr

Tillsynsavgift folköl

1 285 kr

Trafikservering

855 kr

Ansökningsavgifter och avgifter för anmälan

Tabell som visar avgifter för ansökan och anmälan

Ärende

Avgift

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd (även provsmakning & catering)

12 840 kr

Kunskapsprov digitalt (inklusive 2 stycken omprov)

0 kr

Kunskapsprov på plats (inklusive 2 stycken omprov) kostnad per ansökan

1 450 kr

Anökan om cateringtillstånd av befintlig tillståndshavare

5 885 kr

Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) för första ansökningstillfället

5 350 kr

Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) ansökningstillfälle utöver det första om samma serveringsställe

1 600 kr

Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) ideella föreningar per serveringstillfälle

1 980 kr

Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) befintliga tillståndshavare för första ansökningstillfället

2 675 kr

Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) befintliga tillståndshavare per ansökningstillfälle utöver det första om samma serveringsställe

800 kr

Ansökan om förändrad bolagsform

2 140 kr + 2 140 kr per person för tillkommande personer

Anmälan ändrade ägarförhållanden, kontroll av personer med betydande inflytande (ordinarie styrelseledamöter och aktieägare)

2 140 kr per person, max 12 840 kr

Ansökan om förändrad serveringsyta

3 745 kr

Ansökan om förändrad verksamhetsinriktning

3 745 kr

Ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta

2 675 kr

Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid per tillfälle

1 605 kr

Ansökan om gemensam serveringsyta

8 025 kr

Ansökan om tillstånd till slutet sällskap (även provsmakning)

1 070 kr

Anmälan om catering, ny lokal

535 kr

Anmälan av provsmakning till allmänheten (avser tillståndshavare)

640 kr

Anmälan av kryddning av snaps (avser tillståndshavare)

640 kr

Anmälan om rumsservering/minibar

640 kr

Anmälan om försäljning av folköl

1 285 kr

Avgifter restaurangrapport

Tabell som visar avgifter för restaurangrapport

Ärende

Avgift

Förseningsavgift - Ej inkommen Restaurangrapport 2 juni

38 735 kr (högsta tillsynsavgift)

Ändring av taxan

Miljö och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 31 mars 2023 11:28
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas