Avfallstaxa

Antagen av kommunfullmäktige 30 november 2023 § 138.
Diarienummer KS 2023/915.
Gäller från och med 1 januari 2024.

Allmänna bestämmelser

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft 2024-01-01, KF § 138/2023 Dnr KS 2023/915, tidigare antagen taxa Dnr KS 2022/12 upphör då att gälla.

Inledning

Härjedalens kommun ansvarar enligt miljöbalken, kap 15, 20 § för att samla in och omhänderta avfall under kommunalt ansvar och därmed jämförligt avfall från hushåll och verksamheter i kommunen. I ansvaret ingår insamling och omhändertagande av slam och filtermaterial från små avloppsanläggningar samt fett från fettavskiljare.

Avgifter enligt denna taxa beslutas med stöd av miljöbalken, kap 27, 4–6 §§. Kommunfullmäktige fattar beslut om antagande av taxan. Avgift inkluderar lagstadgad mervärdesskatt (moms). Taxan ska finansiera de kostnader kommunen har för att kunna utföra det renhållningsansvar och informationsansvar kommunen har inom avfallshanteringen.

Bestämmelser för hanteringen av kommunalt avfall finns i kommunens Föreskrifter för avfallshantering för Härjedalens Kommun.

Principer

Kommunens avfallstaxa är miljöstyrande. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att en mindre miljöbelastande avfallshantering främjas.

Taxan ska:

  • till fullo finansiera kostnaderna för kommunens avfallsansvar enligt miljöbalken 15 kap 20 §
  • styra mot målen i kommunens renhållningsordning som består av en avfallsplan samt lokala avfallsföreskrifter
  • stimulera ökad sortering av avfall
  • stimulera en god arbetsmiljö

Definitioner

En definition av återkommande begrepp presenteras nedan. Övriga avfallsrelaterade begrepp definieras i avfallsföreskrifter för Härjedalens kommun och har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:14).

Abonnemang
Abonnemanget består av samtliga återkommande tjänster en kund har per anläggning.

Anläggning
Den plats där avfall hanteras, oftast ett kärl men även exempelvis containrar och slambrunnar ingår i begreppet. Anläggningen är oftast belägen på kundens fastighet.

Avfallsavgifter:
Grundavgift
Avgift som ska finansiera kostnaderna för drift och underhåll av återvinningscentraler, behandling av avfall som lämnas på återvinningscentralerna, insamling och behandling av farligt avfall och batterier samt kostnader för avfallsförebyggande arbete, avfallsplanering, utveckling, information, administration och service.

Då ovanstående kostnader är högre än uttagen grundavgift överförs delar av intäkterna från tömningsavgiften för att täcka dessa kostnader, så kallad miljöstyrande avfallstaxa.

En- och tvåbostadshus
En- och tvåbostadshus inklusive parhus och radhus, med permanentboende.

Flerbostadshus
Byggnad med tre eller fler bostäder i samma huskropp, eller en fastighet med tre eller fler separata bostäder.

Fritidshus standard
En- och tvåbostadshus där ingen är folkbokförd.

Fritidshus enkel
En- och tvåbostadshus där ingen är folkbokförd. Samt att fastigheten saknar indraget vatten och/eller anläggning för rening av avloppsvatten.

Samfällighetsförening
Fastigheter som ingår i förening som gemensamt hanterar avfall.

Verksamheter
Fastigheter där det uppstår kommunalt avfall, exempelvis skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, med mera. I dessa fastigheter finns inga folkbokförda personer.

Abonnemangsavgift
Avgiften avser kostnader som uppstår vid hämtning av avfall vid fastigheten såsom kostnader för hämtning och behållare. Avgiften påverkas av avfallstyp och behållarstorlek.

Tömningsavgift
Avgift för behandling av avfallet, tömningsavgiften utgår per tömning och påverkas av behållarens volym.

Bomkörning
Tjänsten kunde inte utföras vid hämtnings-/tömningstillfället.

Bostad
Ett hus, byggnad, rum eller en lägenhet avsedd för bostadsändamål, korttids-, fritids- eller permanentboende. En bostad innehåller utrymmen för matlagning, hygien och sömn.

Extrahämtning
Beställning av tjänst utöver ordinarie tjänst.

Kommunalt avfall
Detsamma som i 15 kap 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna.

Koncessionshavare
En entreprenör som godkänts efter upphandling att debitera fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare för insamling av kommunalt avfall.

Miljöstyrning
Ekonomiskt incitament för att förebygga uppkomst av avfall, minska mängden restavfall, öka utsortering, förbättra arbetsmiljö för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Nyttjanderättsinnehavare
Den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis via arrende eller bostadsrätt. Med nyttjanderättsinnehavare avses inte hyresgäst eller verksamhet som hyr lokal.

Returpapper
Kommunalt avfall som utgörs av tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter.

Tjänst
De hämtningar, tömningar eller mottagande av kommunalt avfall som utförs, endera återkommande eller efter beställning.

Avgiftsskyldighet

Samtliga fastighetsinnehavare i Härjedalens kommun är avgiftsskyldiga enligt vad som föreskrivs i denna taxa samt av gällande avfallsföreskrifter

Ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängder, behållares placering eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska omgående anmälas till Vatten och Miljöresurs.

Om en fastighet har flera innehavare ska dessa inom sig utse en huvudansvarig för fastighetens renhållningsfrågor.

Avgiftsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavare. Faktura kan efter godkännande av renhållaren skickas till nyttjanderättshavare som är juridisk person. Fastighetsinnehavaren är dock strikt ansvarig för betalningen i de fall nyttjanderättshavaren inte betalar fakturan till kommunen i tid.

De fastigheter som blivit beviljade bygglov, avsedd för bostad, ska betala grundavgift när startbesked ges. Senast i samband med att ett slutbesked utfärdats betalas även abonnemangsavgift och tömningsavgift.

Betalning

Betalning av avgifter enligt denna taxa ska ske till kommunen. Faktura skickas ut av Vatten och Miljöresurs på uppdrag av Härjedalens kommun. Debitering av abonnent sker vanligen en till fyra gånger per år. Verksamheter och ägare av flerfamiljshus har möjlighet att välja månadsdebitering. Slam och extratjänster faktureras efter genomförande av tjänst. Ändring av antalet debiteringar per år beslutas av Vatten och Miljöresurs.

Vid delade tjänster, exempelvis delat kärl och gemensam slamavskiljare, debiteras normalt fastighetsägaren till den fastighet där behållaren respektive anläggningen är placerad.

Maxtaxor

Fastighetsnära insamling av returpapper

Insamling av returpapper vid fastigheten är tilldelat en eller flera koncessionshavare. Koncessionshavaren har rätt att direkt ta avgift från fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren. Koncessionshavaren har rätt att maximalt ta ut 500 SEK per m3 behållarvolym, exklusive mervärdesskatt.

Ändring av abonnemang

Anmälan och ändring av tjänst genomförs på Vatten och Miljöresurs webbplats. En ändring per anläggning får göras kostnadsfritt inom en 12 månaders period, därefter debiteras en kostnad enligt taxa.

Hämtning vid Central Uppsamlingsstation (CUS)

För att möjliggöra en hållbar avfallshantering har Vatten och Miljöresurs Centrala Uppsamlingsstationer. På CUS hämtas restavfall och matavfall, och eventuellt andra fraktioner under kommunalt ansvar, i enlighet med gällande avfallsföreskrifter. Extratömningar vid CUS:ar görs vid behov. Upplysning om överfulla behållare anmäls till Vatten och Miljöresurs. Abonnemangsavgiften är oförändrad även vid hemkompost.

Avgifter vid undantag från kommunens renhållning

Vid undantag från bestämmelserna i kommunens avfallsföreskrifter debiteras avgift enligt följande:

Uppehåll eller totalbefrielse från hämtningen

För fastighetsinnehavare som medgivits uppehåll eller totalbefrielse från hämtning av avfall reduceras abonnemangsavgift och tömningsavgift motsvarande tid som uppehållet/befrielsen varar. Vid uppehåll i hämtning kvarstår grundavgiften.

Delat kärl

Två eller tre angränsande, alternativ närliggande längs med samma utfartsväg, fastigheter kan dela avfallskärl.

Förutsättning för delat avfallskärl är att avtal träffas mellan berörda fastighetsägare samt att avfallet ryms i aktuella kärl. Vid delning ska fastighetsägarna inom sig utse en huvudansvarig som ansvarar för skötsel av kärl och att hämtningsvägarna är fria.

Vid delning betalas en grundavgift per fastighet. Vid delning av kärl minskas abonnemangsavgiften för varje abonnent med 50 procent. Grundavgift och abonnemangsavgift debiteras respektive fastighetsägare, medan tömningsavgiften debiteras huvudansvarig.

Annan överenskommen plats

Fritidshusägare i hämtområde 1 har möjlighet att anmäla om abonnemangsformen ”annan överenskommen plats” för kärlavfall. Karta för områdesindelning återfinns i avfallsföreskrifterna. Möjligheten att ha abonnemangsformen bedöms utifrån att fastighetsägaren själv, till övervägande del, nyttjar fritidshuset och att huset inte hyrs ut. Abonnemanget innebär att fastighetsägaren kan dela kärl med en annan fastighet som inte är i direkt anslutning till fastigheten där avfallet uppstår. Samtliga fastighetsägare ska godkänna abonnemanget. Grundavgift kvarstår vid abonnemangsformen.

Försvårad hämtning

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, exempelvis om anläggningens utformning försvårar tömningsarbetet får Vatten och Miljöresurs besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kapitlet 5§ miljöbalken.

Bomkörningsavgift

Avgift utgår om tjänsten inte kunnat utföras. Detta kan bero på hinder som fastighetsinnehavaren har rådighet över till exempel bilar som står i vägen, oplogad väg, låst vägbom eller förhållanden som påverkar arbetsmiljön negativt för föraren av fordonet. Vid bomkörning utförs tjänsten vid nästa ordinarie tur, alternativ beställs extra tömning/hämtning.

Extrahämtning/-tömning

Extra hämtning/-tömning kan beställas hos Vatten och Miljöresurs mot en särskild avgift som debiteras utöver den ordinarie avgiften enligt taxa.

Överfulla kärl eller för tunga behållare

Det ska gå att stänga locket på kärlet och dragmotstånd (den kraft som behövs för att dra kärlet) får inte överstiga 150 N (ca 15 kg i dragvikt). Alternativt att kärlet är för tungt för fordonet att lyfta. En avgift tas ut om detta inte uppfylls.

Komprimering av avfall i behållare är inte tillåtet. Är behållaren för tung töms inte behållaren och fastighetsinnehavaren/nyttjanderättsinnehavaren meddelas skriftligen. För att behållaren ska tömmas ska avfall från behållaren avlägsnas så godkänd vikt uppnås. Behållaren töms vid nästa ordinarie tömningstillfälle.

Är kärlet överfyllt 3 gånger eller fler inom en 12 månaders period har Vatten och Miljöresurs rätt att ändra abonnemanget till ett större kärl.

Extra säck

I samband med ordinarie tömning får extra säck på högst 160 liter och max 15 kg lämnas på/vid restavfallsbehållaren. En extra kostnad debiteras per säck.

Används extra säck 3 gånger eller fler inom en 12 månaders period har Vatten och Miljöresurs rätt att ändra abonnemanget till ett större kärl.

Felsorterat

Om behållaren innehåller otillåtet avfall, så som farligt avfall, töms inte behållaren och fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren meddelas skriftligen. För att behållaren ska tömmas ska det otillåtna avfallet avlägsnas från behållare. Behållaren töms vid nästa ordinarie tömningstillfälle.

Om behållaren innehåller felaktigt sorterat avfall i enlighet med Avfallsföreskrifterna, har Vatten och Miljöresurs rätt att ta ut felsorteringsavgift.

Grovavfall

Hämtning av sorterat grov-, bygg och rivningsavfall vid fastighet erbjuds mot avgift. Beställning görs via Vatten och Miljöresurs. Grovavfall hämtas inom tre veckor efter budning. Avfallet emballeras enligt renhållarens anvisningar.

Avlämning av grov-, bygg-, rivnings-, och farligt avfall till återvinningscentraler i Härjedalens kommun är kostnadsfritt för hushåll. Avfall från verksamheter debiteras i enlighet med gällande prislista.

Förpackningar

Alla förpackningar som uppstår i hushållet ska sorteras ut från restavfallet och lämnas till anvisat insamlingssystem. När behållare för restavfall innehåller förpackningar får Vatten och Miljöresurs och debitera felsorteringsavgift.

Insamlingen av förpackningar finansieras till fullo av producenterna. Extratjänster kopplade till insamling av förpackningar kan Vatten och Miljöresurs debitera taxa för. Om ersättningen som erhålls för insamlingen av förpackningar inte täcker kostnaderna har Vatten och Miljöresurs rätt att debitera taxa för att täcka kostnaderna.

Matavfall

Hämtning av matavfall

Allt matavfall som uppstår i hushållet ska sorteras ut från restavfallet. När matavfallsbehållare innehåller restavfall får Vatten och Miljöresurs klassa om matavfallet till restavfall och debitera felsorteringsavgift.

Hemkompost

Vid val av abonnemanget ska komposten vara anmäld till kommunen. Allt matavfall som uppstår i hushållet ska läggas i komposten. Innehåller restavfallsbehållaren matavfall har Vatten och Miljöresurs rätt att ändra abonnemang samt debitera felsorteringsavgift.

Slamtömning brunn och tank

Ordinarie tömning av slamavskiljare och minireningsverk sker områdesvis, enligt tömningsschema fastlagt av Vatten och Miljöresurs. I tömningsavgifterna ingår slangdragning upp till 10 meter. Slanglängd räknas från fordonets slanganslutning till brunnens botten. För extra slang tillkommer ytterligare avgift. Volymavgift anges per påbörjad m3. Om fastighetsägaren har specifika önskemål om dag och tid för slamtömning tas tilläggsavgifter ut.

Skatter

Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom avfallsområdet, justeras taxan i samma mån av kommunstyrelsen.

Bilaga 1

Avfallstaxa för Härjedalens kommun. Gäller från och med 2024-01-01.

Grundavgifter per år

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

En- och tvåbostadshus

årsavgift

800

1 000

Fritidshus, standard

årsavgift

800

1 000

Samfällighet, per bostad

årsavgift

560

700

Flerbostadshus, per lägenhet

årsavgift

560

700

Verksamhet

årsavgift

480

600

Fritidshus, enkel

årsavgift

240

300

Abonnemangsavgift året runt - varannan vecka

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

140 liter kärl matavfall

årsavgift

200

250

140 liter kärl restavfall

årsavgift

288

360

190 liter kärl restavfall

årsavgift

404

505

240 liter kärl restavfall*

årsavgift

516

645

370 liter kärl restavfall

årsavgift

752

940

660 liter kärl restavfall

årsavgift

1 896

2 370

Container restavfall ≤ 6 kubikmeter*

årsavgift

13 600

17 000

Container restavfall ≤ 8 kubikmeter*

årsavgift

16 072

20 090

Container restavfall ≤ 10 kubikmeter*

årsavgift

18 500

23 125

Bottentömmande matavfall ≤ 3 kubikmeter

årsavgift

4 320

5 400

Bottentömmande restavfall ≤ 3 kubikmeter

årsavgift

3 400

4 250

Bottentömmande restavfall ≤ 5 kubikmeter

årsavgift

5 600

7 000

Abonnemangsavgift året runt - varje vecka mellan vecka 50 och 17, i övrigt varannan vecka

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

140 liter kärl matavfall

årsavgift

284

355

370 liter kärl matavfall

årsavgift

1 200

1 500

660 liter kärl restavfall

årsavgift

2 884

3 605

Container restavfall ≤ 6 kubikmeter*

årsavgift

24 460

30 575

Container restavfall ≤ 8 kubikmeter*

årsavgift

27 300

34 125

Container restavfall ≤ 10 kubikmeter*

årsavgift

30 120

37 650

Bottentömmande matavfall ≤ 3 kubikmeter

årsavgift

6 616

8 270

Bottentömmande restavfall ≤ 3 kubikmeter

årsavgift

6 600

8 250

Bottentömmande restavfall ≤ 5 kubikmeter

årsavgift

8 900

11 125

Abonnemangsavgift året runt - varje vecka

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift exklusive moms

140 liter kärl matavfall

årsavgift

360

450

140 liter kärl restavfall

årsavgift

600

750

190 liter kärl restavfall

årsavgift

608

760

240 liter kärl restavfall*

årsavgift

952

1 190

370 liter kärl restavfall

årsavgift

1 500

1 875

660 liter kärl restavfall

årsavgift

3 700

4 625

Container restavfall ≤ 6 kubikmeter*

årsavgift

30 420

38 025

Container restavfall ≤ 8 kubikmeter*

årsavgift

34 100

42 625

Container restavfall ≤ 10 kubikmeter*

årsavgift

34 212

42 765

Bottentömmande matavfall ≤ 3 kubikmeter

årsavgift

8 552

10 690

Bottentömmande restavfall ≤ 3 kubikmeter

årsavgift

8 600

10 750

Bottentömmande restavfall ≤ 5 kubikmeter

årsavgift

11 900

14 875

Abonnemangsavgift året runt - två gånger i veckan

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

140 liter kärl matavfall

årsavgift

612

765

370 liter kärl restavfall

årsavgift

2 672

3 340

660 liter kärl restavfall

årsavgift

6 260

7 825

Abonnemangsavgift året runt - komprimator

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

Komprimator restavfall ≤ 20 kubikmeter

årsavgift

20 960

26 200

Tömningsavgift

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

140 liter kärl matavfall

kronor/tömning

0

0

140 liter kärl restavfall

kronor/tömning

40

50

190 liter kärl restavfall

kronor/tömning

52

65

240 liter kärl restavfall*

kronor/tömning

60

75

370 liter kärl restavfall

kronor/tömning

80

100

660 liter kärl restavfall

kronor/tömning

132

165

Container restavfall ≤ 6 kubikmeter*

kronor/tömning

1 000

1 250

Container restavfall ≤ 8 kubikmeter*

kronor/tömning

1 200

1 500

Container restavfall ≤ 10 kubikmeter*

kronor/tömning

1 400

1 750

Bottentömmande matavfall ≤ 3 kubikmeter

kronor/tömning

0

0

Bottentömmande restavfall ≤ 3 kubikmeter

kronor/tömning

560

700

Bottentömmande restavfall ≤ 5 kubikmeter

kronor/tömning

800

1 000

Komprimator restavfall, avgift vid tömning

kronor/ton

1 586,40

1 983

Central Uppsamlingsstation

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

Hämtområde 1

årsavgift

808

1 010

Hämtområde 2

årsavgift

2 020

2 525

Förpackningar

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

Avlämning av förpackningar vid återvinningsstation är kostnadsfritt. 

Tömning av förpackningar fastighetsnära i bottentömmande behållare upp till 5 kubikmeter

är kostnadsfritt.
Dragvägar

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

Framställning, 1,5—10 meter

kronor/tillfälle

24

30

Tillbakaställning, 1,5—10 meter

kronor/tillfälle

24

30

Gångvägtillägg 1,5—10 meter, 26 gånger per år

kronor/år/kärl

312

390

Gångvägtillägg 1,5—10 meter, 40 gånger/år

kronor/år/kärl

480

600

Gångvägtillägg 1,5—10 meter, 52 gånger/år

kronor/år/kärl

624

780

Gångvägtillägg 1,5—10 meter, 104 gånger/år

kronor/år/kärl

1 200

1 500

Gångvägtillägg >10 meter, 26 gånger/år

kronor/år/kärl

1 560

1 950

Gångvägtillägg >10 meter, 40 gånger/år

kronor/år/kärl

2 000

2 500

Gångvägtillägg >10 meter, 52 gånger/år

kronor/år/kärl

3 120

3 900

Gångvägtillägg >10 meter, 104 gånger/år

kronor/år/kärl

6 240

7 800

Tilläggstjänster

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

Beställningar handläggs vardagar mellan kl. 8-16 gäller även elektroniska beställningar. Denna tid räknas också som ordinarie arbetstid vardagar. 

Extra säck vid ordinarie tur max 160 liter.

kronor/styck

40

50

Framkörningsavgift

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

Framkörningsavg. Kärl-, containertömning, grov-, trädgårdsavfall. Ordinarie tömningsavgift alternativt pris per kubikmeter tillkommer.

kronor/tillfälle

800

1 000

Grov-, Bygg-, Rivnings-, och farligt avfall

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

Säck med utsorterat restavfall upp till 160 liter för avlämning vid återvinningscentral

kronor/styck

80

100

Hämtning grovavfall, vitvaror etcetera. Inom 14 dagar. Framkörningsavgift tillkommer

kronor/kubikmeter

800

1 000

Hämtning av batterier, glödlampor och lysrör i avfallsutrymme

årsavgift

1 000

1 250

Hämtning av elektronik, porslin & keramik och hushållsmetall i avfallsutrymme

årsavgift

8 000

10 000

Byte abonnemang och behållare

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

Byte abonnemang, mer än 1 gånger/12 månader

kronor/tillfälle

400

500

Utkörning/byte av behållare, mer än 1 gånger/12 månader

kronor/tillfälle

720

900

Felsorteringsavgifter

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

140 liter kärl mat-/restavfall

kronor/tillfälle

112

140

190 liter kärl restavfall

kronor/tillfälle

152

190

240 liter kärl restavfall

kronor/tillfälle

192

240

370 liter kärl restavfall

kronor/tillfälle

296

370

660 liter kärl restavfall

kronor/tillfälle

528

660

Container restavfall ≤ 6 kubikmeter

kronor/tillfälle

4 800

6 000

Container restavfall ≤ 8 kubikmeter

kronor/tillfälle

6 400

8 000

Container restavfall ≤ 10 kubikmeter

kronor/tillfälle

8 000

10 000

Bottentömmande rest-/matavfall ≤ 3 kubikmeter

kronor/tillfälle

2 400

3 000

Bottentömmande restavfall ≤ 5 kubikmeter

kronor/tillfälle

4 000

5 000

Övriga tjänster

Avgft avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

Bomkörning

kronor/tillfälle

800

1 000

Överfylld behållare

kronor/styck

24

30

Oförutsedd tjänst

kronor/tillfälle

2 800

3 500

Not 1: Behållare med volymer som saknas i beslutad taxa ska avgiftsbeläggas till nästa högre volym som finns i taxan.

Not 2: Det momsfria beloppet beslutas av kommunfullmäktige. Eventuell avrudade kronor kan förekomma i avgifter inklusive moms.

Not 3: Taxor markerade med * tillåts ej nyteckning av abonnemang.

Bilaga 2

Avfallstaxa för Härjedalens kommun. Gäller från och med 2024-01-01.

Tömning slamavskiljare och behandling

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

Tömning av slamanläggning upp till 3 kubikmeter

kronor/tömning

1 256

1 570

Tömning av slamanläggning 3,1—6 kubikmeter

kronor/tömning

1 764

2 205

Över 6 kubikmeter tillägg för varje ytterligare kubikmeter

kronor/kubikmeter

348

435

Tömning av fettavskiljare inklusive behandling

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

Tömning av fettavskiljare upp till 1 kubikmeter

kronor/tömning

1 764

2 205

Tillägg för varje ytterligare kubikmeter

kronor/kubikmeter

608

760

Tilläggstjänster slam och fett

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

Tillägg extra tömning, inom 8 timmar

kronor/tillfälle

2 400

3 000

Tillägg extra tömning, inom 24 timmar

kronor/tillfälle

1 200

1 500

Tillägg extra tömning, inom 5 dagar

kronor/tillfälle

800

1 000

Tillägg slang över 20 meter

Per 1 meter

14,40

18

Bomkörning, slamtömning

kronor/tillfälle

1 000

1 250

Latrin

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

Inköp av engångslatrinkärl inklusive behandling. Inköp och hämtning av tomt kärl sker på återvinningscentralen

kronor/styck

600

750

Tillkommer vid hämtning, tomtgräns eller överenskommen plats, latrinkärl à max 15 kg mindebitering minst två kärl per hämtning. Max 6 kärl per hämtning.

kronor/tillfälle

800

1 000

Övriga tjänster

Avgift avser

Enhet

Avgift exklusive moms

Avgift inklusive moms

Hämtning inklusive behandling av fosforfälla säck eller kasset som hämtas av kranbil

kronor/styck

4 500

5 625

Not: Det momsfria beloppet beslutas av kommunfullmäktige. Eventuell avrundade kronor kan förekomma i avgifter inklusive moms.

Senast uppdaterad: 24 januari 2024 15:36
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas