Avgifter och regler gällande förskola och fritidshem i Härjedalens kommun

Fastställt av kommunstyrelsen 14 december 2022 § 297.
Diarienummer KS 2022/829.

Inledning

I Härjedalens kommun är det bildningsförvaltningen som ansvarar för barnomsorgen vilket omfattar förskola och fritidshem. Kommunala förskolor i Härjedalens kommun finns i Bruksvallarna, Funäsdalen, Hede, Vemdalen, Lofsdalen, Lillhärdal, Ytterhogdal och Sveg. Alla grundskolor i Härjedalens kommun erbjuder fritidshem.

I det här dokumentet hittar du den samlade informationen om avgifter och regler gällande förskola och fritidshem i Härjedalens kommun. Innehållsförteckningen på sidan 2–3 guidar dig fram till den frågan du söker svar på.

Hittar du ändå inte det du söker kontaktar du bildningsförvaltningen enligt nedan.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till rektor vid varje förskola och skola hittar du på kommunens webbplats. www.herjedalen.se Länk till annan webbplats.

På kommunens webbplats hittar du även uppgifter om aktuella avgifter, uppdaterade riktlinjer samt kommunens e-tjänst.

Vid frågor kontaktar du bildningsförvaltningen:

E-post: barnomsorg@herjedalen.se

Telefon: 0680-161 00 vx

Gemensamt för förskola och fritidshem

Vissa regler är lika för förskola och fritidshem och andra skiljer sig åt. Under varje rubrik hittar du information om vad som gäller för respektive verksamhet.

Öppettider

Härjedalens kommuns förskolor och fritidshem har öppet alla helgfria vardagar där julafton, nyårsafton och midsommarafton är undantagna. Verksamheten har sin ramtid mellan klockan 6.30–18.30. Beslut om enheternas öppettider fastställs dock av rektor med utgångspunkt i vårdnadshavarnas anmälda behov. Personalen schemaläggs sedan efter rektorernas beslut om öppettider.

Sammanslagning

Under semesterperioden juni-augusti samt vid jul och nyår äger kommunen rätt att slå samman olika verksamheter vilket innebär att hänvisning kan ske till närliggande förskola eller fritidshem.

Verksamhetens kompetensutvecklingsdagar

Förskolan och fritidshemmens verksamhet har rätt till fyra utvecklingsdagar per år vilket innebär att verksamheterna då är stängda. Någon reducering av avgiften för dessa dagar sker inte men vårdnadshavare har rätt att få information om datum en månad innan den planerade stängningen.

Barnomsorgsavgift

Varje månad betalas en avgift för barnomsorgsplatsen både i förskola och fritidshem. Avgiften baseras på hushållets inkomst före skatt. Förskole- och fritidshemsplatsen betalas 12 månader per år tills dess att man säger upp sin plats. Information om hur du säger upp din plats hittar du under rubriken Uppsägning.

I dag använder alla Sveriges kommuner systemet för maxtaxa i barnomsorgen vilket anger en gräns för hur mycket man ska betala. Denna uppdateras årligen och aktuell information hittar du på www.herjedalen.se Länk till annan webbplats.

Inkomstuppgift

Vårdnadshavare med barn i förskole- och fritidshemsverksamhet är skyldiga att lämna uppgifter om sin avgiftsgrundande inkomst. Aktuell inkomst ska anmälas via e-tjänsten på kommunens webbplats.

Vårdnadshavare ska lämna inkomstuppgifter när barnet börjar på förskolan/fritidshemmet, därefter ska inkomstuppgifter lämnas när det sker förändringar i hushållets samlade bruttoinkomst eller var tolfte månad. Årlig inkomstuppgift ska lämnas senast 31 januari även om inkomsten inte förändrats. Vi har rätt att kontrollera inlämnade inkomstuppgifter hos arbetsgivare eller Skatteverket. Vi har också rätt att fakturera 3 år retroaktivt. Vårdnadshavare som inte lämnar aktuella inkomstuppgifter blir automatiskt placerade i högsta avgiftsklassen. Observera att inkomstuppgift ska lämnas även om inkomst saknas. I dessa fall registreras 0 kronor som inkomst.

Om hushållet har en inkomst som ligger under gällande maxbelopp, så reduceras avgiften utifrån de inlämnade inkomstuppgifterna.

Det är alltid hushållets samlade inkomst före skatt (bruttoinkomsten) som ska rapporteras.

De inkomstuppgifter som lämnas gäller till dess att nya inkomstuppgifter inkommer. Det är därför viktigt att du anmäler ändrad inkomst så fort du kan via e-tjänsten.

Avgiftsgrundande inkomst

Det är den samlade bruttoinkomsten (före skatt) för varje hushåll som ligger till grund för avgiftens storlek. Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster. Studier med studielån och/eller bidragsdel (CSN) är inte avgiftsgrundande. I de fall när ena parten arbetar utomlands eller är folkbokförd på annan ort och det råder hushållsgemenskap, ska även denna inkomst räknas med i avgiftsunderlaget.

För egna företagare är det överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under inkomståret som räknas. Detta innebär att skattemässiga reserveringar inte ska ingå i underlaget. Det är således bara den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst. Har den egna företagaren inkomst även via A-skattsedel, ska också den inkomsten räknas med.

Avgiftsgrundande inkomster är:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning före skatt
 • För egna företagare räknas lön från både A- och F-skattsedel samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet under innevarande kalenderår
 • Näringsbidrag
 • Familjehemsersättning (arvodesdelen)
 • Arvoden
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn, den del som är arvode. (Ersättning för merutgifter ska inte tas med.)
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag (när det är familjepeng)

Inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Rekryteringsbidrag
 • Studiemedel från CSN
 • Ekonomiskt bistånd
 • Etableringsersättning
 • Underhållsbidrag/underhållsstöd

Faktura

Faktura skickas i början av månaden och förfaller den sista dagen i månaden. Avgiften betalas för föregående månad. En påminnelse skickas ut 10 dagar efter förfallodatum, om betalning fortsatt uteblir skickas ärendet vidare till inkasso.

Man kan välja att få fakturan per e-faktura, autogiro eller per post. Detta väljer du när ny inkomstuppgift registreras via e-tjänsten på www.herjedalen.se.

Delad plats – delad faktura

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad och inte bor ihop, och där båda två har behov av plats i förskola eller fritidshem, räknas var och en (ensam eller tillsammans med ny make/maka/sambo) som platsinnehavare och ska därför ha varsin faktura. Anledningen till detta är att vårdnadshavarna kan ha olika behov av barnomsorg och att hushållen kan ha olika inkomster.

Fakturorna innehåller hälften av totala avgiften oavsett hur stor grad man använder platsen.

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.

Kontakta bildningsförvaltningen för ansökan om delad faktura.

Avgiften

Aktuell avgiftsnivå och maxbelopp finns på kommunens webbplats www.herjedalen.se Länk till annan webbplats.

Avgiften utgår från följande beräkning där det yngsta placerade barnet räknas som barn nr 1:

Tabellen visar avgiftsnivåer för det yngsta, näst yngsta, tredje och fjärde yngst barnet i förskola respektive fritidshem

Förskola eller fritidshem

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola

3 % av inkomsten

2 % av inkomsten

1 % av inkomsten

Avgiftsfri

Fritidshem

2 % av inkomsten

1 % av inkomsten

1 % av inkomsten

Avgiftsfri

Familjeförhållanden

Utgångspunkten för avgiften är hushållets ekonomiska bärkraft. För gifta/sammanboende med gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas/sambors sammanlagda inkomster. Samma princip ligger till grund för avgiftsberäkningen även för gifta/sammanboende där bara den ena parten är vårdnadshavare till barn boende i hemmet.

Om förhållandena förändras – till exempel på grund av äktenskapsskillnad/giftermål/ingått samboförhållande påverkar detta avgiften. Vid äktenskapsskillnad eller upplöst samboförhållande beräknas ny avgift från och med det datum som platsinnehavarna har anmält detta till bildningsförvaltningen.

Frånvaro sjukdom eller ledighet

Är barnet sjukt längre än en sammanhängande period på 30 veckodagar blir avgiften mindre, annars inte. Vid en längre sammanhängande period behöver ett läkarintyg visas upp innan reducering av avgiften kan göras. Ledighet ger ingen reducerad avgift om inte ledigheten är längre än fyra månader, vilket då innebär att platsen sägs upp automatiskt och ny platsansökan krävs.

Närvarotid

Barn har rätt till olika närvarotider vid förskolan och fritidshemmet. Närvaron ska grunda sig på den tid som går åt för vårdnadshavare för arbete eller studier samt skälig restid mellan arbetet/studieplatsen och förskola/fritidshemmet. Det är grunden för placeringen som avgör barnets närvarotid. Läs om vad som gäller för de olika placeringarna under ”Förskolan i Härjedalens kommun” och “Fritidshem i Härjedalens kommun”.

Om du har semester eller är ledig av andra orsaker ska barnet också vara ledigt. Barnens registrerade närvarotid ligger till grund för personalens arbetsschema på enheterna.

Vårdnadshavarna har skyldighet att hålla överenskomna tider och snarast anmäla förändrat behov av omsorgstid, till exempel vid arbetslöshet och ändrade arbetstider.

Bildningsförvaltningen har rätt att fråga efter uppgifter från arbetsgivare eller utbildningsanordnare gällande arbets- och studietid.

Registrera närvarotid - SchoolSoft

Förskola och fritidshem i Härjedalens kommun använder den digitala plattformen SchoolSoft där kommunikation mellan hemmet och verksamheten sker. Det är även där vårdnadshavarna registrerar barnets närvarotid och planerad ledighet. Inloggningsuppgifter och introduktion till systemet sker vid inskolning eller skolstart.

Närvarotider och planerad ledighet ska registreras i SchoolSoft senast torsdag inför kommande vecka. Inför skollov ska närvarotider och ledighet registreras minst tre veckor innan lovet startar.

Ändring av närvarotider innevarande vecka ska meddelas förskolan/fritidshemmet snarast via telefon. Ändring av registrerad närvarotid ska även ske snarast i SchoolSoft.

Uppsägning

När familjen inte längre har behov av barnomsorg görs en uppsägning av platsen via e-tjänst på www.herjedalen.se Länk till annan webbplats..

Uppsägningstiden är 60 dagar från det att uppsägningen inkommit till bildningsförvaltningen.

Avgiften betalas under uppsägningstiden, även om platsen inte används. Det gäller oavsett anledning till uppsägningen.

Uppsägningen behöver signeras av båda vårdnadshavarna. Efter uppsägning av plats kan ny placering av samma barn inte erhållas förrän tidigast efter fyra månader från senaste placeringsdagen.

Uppsägning av plats under perioden juni-augusti befriar ej från betalningsansvar om barnet återkommer till förskoleverksamhet eller fritidshem till terminsstart.

Kommunen kan säga upp platsen om den inte nyttjas enligt överenskommelse.

Försäkring

Alla barn inom skola och barnomsorg i Härjedalens kommun är olycksfallsförsäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring. Vilka som är försäkrade, vilken tid som försäkringen gäller samt vilka ersättningsmoment som gäller framgår av försäkringsbeskedet. Mer information hittar du på webbplatsen.

Tystnads- och anmälningsplikt

All personal har tystnadsplikt och anmälningsplikt (14 kap 1 § Socialtjänstlagen).

Tystnadsplikt innebär att enskilda barns förhållanden inte får röjas till utomstående personer.

Anmälningsplikt innebär att personalen är skyldig att kontakta kommunens socialtjänst om de känner oro för att ett barn far illa (så kallad orosanmälan). Anmälningsplikten upphäver tystnadsplikten.

Belastningsregistret

Från och med 1 januari 2001 finns en lag om registerkontroll av personalen inom barnomsorgen. Alla anställda är skyldiga att visa ett registerutdrag från polisens belastningsregister innan anställning kan ske.

Nationella minoriteter

Barn som tillhör en nationell minoritet har särskilda rättigheter till sitt språk och sin kultur. Härjedalens kommun är samiskt förvaltningsområde och har särskilda mål för samiska språk och samisk kultur. Förskolor och fritidshem i vår kommun arbetar utifrån målen i handlingsplanen för samiskt förvaltningsområde. För att ansöka om samisk förskoleintegrering behöver du bara kryssa i önskemålet när du fyller i ansökan om förskoleplats.

Ärenden kring förskola och fritidshem

Ärenden med bland annat ansökningar, uppsägningar och inkomst, sker genom e-tjänster och via blanketter på Härjedalens kommuns webbplats www.herjedalen.se eller hos bildningsförvaltningen. Du kan alltid ringa 0680-161 00 vx eller mejla till barnomsorg@herjedalen.se, om du har frågor.

Förskola

Förskolans uppdrag

Förskolans uppdrag är, enligt skollagen, att stimulera alla barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg och säker miljö. Förskolans läroplan Lpfö18 styr verksamheten. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är stimulerande, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Hänsyn ska tas till barns olika behov. Stöd och stimulans ska ges för att barnen ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Förskolans verksamhet syftar till att barnen ska omfattas av vårt samhälles gemensamma normer och demokratiska värderingar. I samarbete med hemmet ska utbildningen främja barnens allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer och medborgare (1 kap 4 § Skollagen).

Härjedalens kommun erbjuder förskola för barn från ett års ålder till start i förskoleklass i enlighet med de krav som anges i Skollagen 2010:800.

Rätt till plats

Rätt till ordinarie förskoleplats har:

 • Barn från ett års ålder vars vårdnadshavare arbetar eller studerar (8 kap 5 § Skollagen).
 • Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling enligt 8 kap 7,9 § Skollagen.

Rätt till 15 timmarsförskoleplats har:

 • Barn från ett års ålder vars vårdnadshavare är föräldralediga med yngre syskon eller arbetssökande (8 kap 6 § Skollagen).

Rätt till allmän förskola har alla barn från och med 1 september det år barnet fyller 3 år.

 • 15 timmar avgiftsfri från och med 1 september det år barnet fyller 3 år.
 • Reducerad avgift för barn som har ordinarie plats. (8 kap 4 § Skollagen).

Förskola för fler barn – kommunens skyldighet att uppsöka vårdnadshavare

Från och med 2023 07 01 är kommunen skyldig att kontakta vårdnadshavare till barn 3 – 5 år och informera om barnets rätt till förskola. Kontakten ska tas med vårdnadshavare senast 3 månader före varje terminsstart. (8 kap 12a § Skollagen).

Reserverade platser för barn som vistats kort tid i Sverige – kommunens skyldighet.

Kommunen är skyldig att reservera en plats vid en förskoleenhet för barn födda utomlands och som vistats i Sverige sedan högst fem år. Likaså till barn vars vårdnadshavare är bosatta i Sverige men är födda utomlands och vistas i Sverige sedan fem år. Det ska handla om ett erbjudande från kommunens sida och vårdnadshavarna kan tacka nej till platsen. (8 kap 14a § Skollagen).

Ansökan

Ansökan till förskola ska göras senast fyra månader innan plats önskas. Det finns ingen gräns för hur tidigt en ansökan om förskole- och fritidshemsverksamhet kan lämnas, men ködatum räknas tidigast fyra månader före önskat placeringsdatum. Vårdnadshavare kan erbjudas plats tidigast när barnet fyller ett år.

Ködatum styrs i första hand av önskat placeringsdatum, i andra hand av när ansökan inkom. Vi tar hänsyn till ert val av förskola, men vi kan inte garantera att vi har möjlighet att erbjuda plats på det förstahandsval som önskats.

För att genomföra en ansökan via e-tjänsten behöver man ha tillgång till svenskt Bank-ID. Den vårdnadshavare som registrerar sig som sökande av barnets plats blir platsinnehavare och fakturamottagare. Ansökan blir inte mottagen hos kommunen förrän båda vårdnadshavarna har signerat ansökan med sitt Bank-ID.

För de som inte har tillgång till Bank-ID går det att ansöka via blankett. Dessa finns på kommunens webbplats eller genom att kontakta bildningsförvaltningen.

När erbjudande om plats har accepterats är vårdnadshavare skyldiga att följa Härjedalens kommuns avgifter och regler.

Härjedalens kommun godkänner inte dubbla förskoleplatser. Växelvis boende är inte ett skäl för att erbjudas plats på två olika förskolor.

Introduktion

Förskolorna planerar introduktionen så att det blir en så trygg start som möjligt för ditt barn.

Dessa perioder är att föredra att planera sin introduktion till:

 • Månadsskiftet aug/sep
 • November
 • Januari
 • April

Vi erbjuder ej några introduktioner under perioden mitten av juni till mitten av augusti på grund av sammanslagning av enheter. Detta återigen för att det ska bli en så trygg start som möjligt för ditt barn.

När du får ett erbjudande om plats

Om du tackar nej till ett erbjudande så måste du göra en ny platsansökan.

Beslut om placering

När beslut om placering har skett skickas ett placeringsbeslut till “mina sidor” i e-tjänsten, en notering om detta kommer via e-post. Den som ansökt via blankett får sitt placeringsbeslut via post.

Innan placeringen startar ska inkomstuppgifter registreras via e-tjänsten på kommunens webbplats.

När erbjudande om plats har accepterats är vårdnadshavare skyldiga att följa Härjedalens kommuns avgifter och regler.

Barn folkbokförda i annan kommun än Härjedalens kommun

Alla är välkomna att ansöka om förskoleplats i Härjedalens kommun men kö-reglerna skiljer sig åt om sökande är folkbokförda i kommunen eller inte. Detta innebär att kommunen tillgodoser önskad placering i första hand till de som är folkbokförda i Härjedalens kommun och i andra hand erbjuds tillgängliga förskoleplatser till de som inte är folkbokförda. Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett barn som är folkbokförd i annan kommun ska ett yttrande inhämtas från barnets hemkommun.

Barn till vårdnadshavare som bor i olika kommuner och har gemensam vårdnad samt växelvis boende hos båda vårdnadshavarna erbjuds inte dubbla placeringar. En sådan skyldighet saknas i Skollagen.

Olika typer av placeringar

Skriv tabellbeskrivning här

Ålder på barn

Huvudsysselsättning


Arbete

Studier

Arbetssökande

Föräldraledig

1-2 år

Ordinarie plats. Föräldrarnas arbets- eller studietid.

15 timmarsplats schemalagda efter förskolans pedagogiska verksamhet. Betalar avgift även på lov*.

3 år

Ordinarie plats. Föräldrarnas arbets- eller studietid.

15 timmarsplats schemalagda efter förskolans pedagogiska verksamhet. Betalar avgift även på lov* till och med 31 augusti.

Från 1 september det år barnet fyller 3 år

Ordinarie plats med avgiftsavdrag för allmän förskola. Föräldrarnas arbets-eller studietid.

Allmän förskola 15 timmar schemalagda efter förskolans pedagogiska verksamhet. Följer skolans läsår – ingen verksamhet under loven* och lovdagar. Avgiftsfri.

4-5 år

Ordinarie plats med avgiftsavdrag för allmän förskola. Föräldrarnas arbets- eller studietid.

Allmän förskola 15 timmar schemalagda efter förskolans pedagogiska verksamhet. Följer skolans läsår – ingen verksamhet under loven* och lovdagar. Avgiftsfri.

*Lov jämställs med skolans november-, jul-, sport-, påsk-, sommarlov och enstaka lovdagar.

Det är grunden till placering (arbete, studier, föräldraledighet, arbetslöshet) som avgör vilken typ av plats och närvarotid ditt barn har i förskolan. Nedan listas de olika typer av placeringar som vi använder i Härjedalens kommun:

Ordinarie plats

Ordinarie plats, barn 1 - 3 år (fram till 31 augusti det år barnet fyller 3 år)

Det är vårdnadshavarnas arbets- eller studietid som styr barnets närvarotid på förskolan. Barnet deltar i verksamheten under den tid som vårdnadshavarna arbetar eller studerar samt under skälig restid mellan arbete och förskola. Detta innebär att när någon vårdnadshavare är ledig, är även barnet ledigt. Det är den vårdnadshavare vars arbetstid börjar senast samt den vårdnadshavare som slutar sin arbetsdag tidigast som ligger till grund för barnets närvarotid. Vid studier ska studieintyg lämnas till bildningsförvaltningen. Arbetsgivarintyg ska lämnas in på begäran. Familjen betalar ordinarie taxa.

Ordinarie plats, barn 3 – 5 år (från och med 1 september det år barnet fyller 3 år)

Samma som ordinarie plats, men med reducering av avgiften för allmän förskola.
Avdraget görs under perioden september-maj. Ordinarie taxa betalas under perioden juni-augusti.

15 timmarsplats

15 timmarsplats, barn 1 – 3 år (fram till 31 augusti det år barnet fyller 3 år)

Har sin plats även på loven*. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av rektor i samråd med förskolan. Familjen betalar ordinarie taxa.

Allmän förskola 15 timmarsplats barn 3 - 5 år (gäller från höstterminens start det året barnet fyller tre år)
Verksamheten följer skolans läsårstider. Ingen verksamhet bedrivs under skolans lov*. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av rektor i samråd med förskolan. Avgiftsfri.

*Lov jämställs med skolans november-, jul-, sport-, påsk-, sommarlov och enstaka lovdagar.

Vad innebär begreppet ”Allmän förskola”?

Alla 3 - 5 åringar ska erbjudas allmän förskola från och med höstterminens start det år barnet fyller 3 år till och med vårterminens slut det år barnet ska börja förskoleklass. Den allmänna förskolan omfattar 15 timmar per vecka, totalt 525 timmar per läsår. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av rektor i samråd med förskolan.

Allmän förskola är avgiftsfri och begränsas till skolans läsårstider. Detta innebär att ingen allmän förskola bedrivs under november-, jul-, sport-, påsk-, sommarlov eller vid enstaka lovdagar. Barn som endast har allmän förskola kan köpa sin 15 timmarsplats under loven. Detta ska anmälas till rektor eller administratör senast en månad innan lovet startar.

Vårdnadshavares förutsättningar som påverkar närvarotiden

Arbetssökande

Vid arbetslöshet ska vårdnadshavare omgående anmäla detta till bildningsförvaltningen. Familjen får om så önskas behålla nuvarande placering i 30 dagar. Sedan övergår placeringen till en 15 timmarsplats. När vårdnadshavaren erhållit arbete har barnet rätt till ordinarie plats igen, kontakta bildningsförvaltningen för ändring.

Föräldraledig

Barn i förskola har rätt att behålla sin nuvarande placering 30 dagar efter syskons födelse. Därefter reduceras vistelsetiden till 15 timmar. För syskon i åldern 3 - 5 år övergår placering till avgiftsfri 15 timmarsplats, allmän förskola. Om du kombinerar föräldraledighet med arbete eller studier, har barnen rätt till förskola den tid du arbetar eller studerar.

Permitterad

När ett barns vårdnadshavare blir permitterad påverkar det barnets typ av placering i förskolan. Om permitteringen innebär att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad jämställs detta med arbetslöshet, barnet har då rätt till en 15 timmars plats.

Deltidspermitterad

Om vårdnadshavaren blir deltidspermitterad och går ner i arbetstid ska barnets tid på förskolan justeras efter de nya arbetstiderna. Alltså får barnet stå kvar på ordinarie plats och vistas på förskolan under den tiden vårdnadshavarna arbetar. Familjen betalar inkomstbaserad avgift efter maxtaxa och sammanlagd rapporterad bruttoinkomst.

Sjukskrivning

När en vårdnadshavare blir sjukskriven får barnet vistas i förskoleverksamheten i samma omfattning som innan sjukskrivningen. Ändring av närvarotider under sjukskrivning sker i överenskommelse med förskolan. Graviditetspenning jämställs med sjukskrivning.

När förutsättning för placering förändras ska bildningsförvaltningen meddelas snarast
barnomsorg@herjedalen.se

Fristående verksamheter

I kommunen finns en fristående förskola i form av föräldrakooperativ. Den fristående verksamheten ansvarar själv för kö och placering.

Kontaktuppgifter till de fristående förskolorna finns på kommunens webbplats.

Övergång från förskola till fritidshem

När barn med ordinarieplats börjar förskoleklass, flyttas placeringen automatiskt från förskola till fritidshem. Ingen ansökan behöver göras.

Barn placerade i fristående förskolor måste ansöka om fritidshemsplats.
Om fritidshemsplats inte önskas görs uppsägning av platsen via e-tjänst på kommunens webbplats www.herjedalen.se Länk till annan webbplats.. Uppsägningstiden är 60 dagar.

För barn med 15-timmars plats (allmän förskola) avslutas placeringen vid vårterminens slut det året som barnet börjar i förskoleklass. Önskar man plats i fritidshem görs ansökan via e-tjänst.

Fritidshem

Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Alla grundskolor i kommunen ska erbjuda elever i förskoleklass och grundskola plats i fritidshem enligt det behov som finns med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete eller studier, eller om en elev har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. En elev ska även erbjudas fritidshem om eleven behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Fritidshem erbjuds elev som går i förskoleklass och grundskola till och med vårterminens slut det år eleven fyller 13 år. Placering i fritidshem är före och/eller efter skoltid, samt hela dagar under loven. Vårdnadshavare ansvarar för lämning och hämtning samt transport till och från fritidshem.

Rätt till plats

Rätt till fritidshemsplats har:

 • Barn som går i förskoleklass/grundskola och vars vårdnadshavare arbetar eller studerar, eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (14 kap 5 § Skollagen)
 • Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling (14 kap 6 § Skollagen)

Ansökan

Ansökan om plats i fritidshem görs via e-tjänsten som man når från kommunens webbplats www.herjedalen.se Länk till annan webbplats.

För att genomföra en ansökan via e-tjänsten behöver man ha tillgång till svensk Bank-ID. Den vårdnadshavare som registrerar sig som sökande av barnets plats, blir platsinnehavare och fakturamottagare. Ansökan blir inte mottagen hos kommunen förrän båda vårdnadshavarna har signerat ansökan med sitt Bank-ID.

För de som inte har tillgång till Bank-ID går det att söka via blankett. Dessa finns på kommunens webbplats.

Närvarotid

Närvarotid utifrån arbete eller studier (14 kap 5§ Skollagen)

Eleven deltar i fritidshemsverksamheten under den tid som vårdnadshavarna arbetar eller studerar, samt skälig restid mellan arbetet och fritidshemmet.

Eget behov på grund av familjens situation (14 kap 5§ Skollagen)

Elev som har ett eget behov av fritidshem på grund av familjens situation har rätt till omsorg enligt behov. Det kan till exempel vara när vårdnadshavare är långtidssjukskriven, sjuk-/förtidspensionerad. Ansökan görs via E-tjänsten. Vid ansökan görs en särskild prövning av rektor för en bestämd tidsperiod.

Eget behov av särskilt stöd (14 kap 6§ Skollagen)

Elever som av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska få plats på fritidshem. Ansökan görs via e-tjänsten. Vid ansökan görs en särskild prövning av rektor för en bestämd tidsperiod.

Förändringar som påverkar närvarotiden

Arbetssökande

Elev till vårdnadshavare som är arbetssökande har inte rätt till plats på fritidshem. Vid arbetslöshet ska vårdnadshavare omgående anmäla detta till bildningsförvaltningen. Familjen får om så önskas behålla nuvarande placering i 30 dagar. Därefter avslutas platsen.

När behov uppstår igen så gör man en ansökan om fritidshemsplats via e-tjänsten.

Föräldraledighet

Elev till vårdnadshavare som är föräldraledig har inte rätt till plats i fritidshem. Elev i fritidshem har rätt att behålla sin placering 30 dagar efter syskons födelse. Därefter upphör placeringen vid fritidshemmet. När behov uppstår igen så gör man en ansökan om fritidshemsplats via e-tjänsten.

Permitterad

Om permitteringen innebär att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad jämställs detta med arbetslöshet, och eleven har då rätt att om så önskas behålla nuvarande placering i 30 dagar.

Därefter avslutas platsen. När behov uppstår igen så gör man en ansökan om fritidshemsplats via e-tjänsten.

Deltids permitterad

Om vårdnadshavaren blir deltids permitterad och går ner i arbetstid ska barnets tid på fritidshemmet justeras efter de nya arbetstiderna.

Sjukskrivning

När en vårdnadshavare blir sjukskriven får eleven vistas i verksamheten i samma omfattning som innan sjukskrivningen. Ändring av närvarotider under sjukskrivning sker i överenskommelse med fritidshemmet. Graviditetspenning jämställs med sjukskrivning.

Kö och erbjudande om plats

Väntetiden till en fritidshemsplacering är oftast kort och plats kan normalt erbjudas vid önskat startdatum om alla inlämnade uppgifter stämmer.

När det har beslutats om placering så skickas ett placeringsbeslut till “Mina sidor” i e-tjänsten. En notering om detta kommer via e-post. Den som ansökt via blankett får sitt placeringsbeslut via post.

Innan placeringen startar ska inkomstuppgifter registreras via e-tjänsten på kommunens webbplats.

När erbjudande om plats har accepterats är vårdnadshavare skyldiga att följa Härjedalens kommuns avgifter och regler.

Senast uppdaterad: 24 maj 2023 14:57
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas