Avgifter och regler gällande förskola och fritidshem i Härjedalens kommun

Fastställt av kommunstyrelsen 14 april 2021 § 72.
Diarienummer KS 2020/1001.

Inledning

I Härjedalens kommun är det bildningsförvaltningen som ansvarar för barnomsorgen vilket omfattar förskola och fritidshem. Kommunala förskolor i Härjedalens kommun finns i Bruksvallarna, Funäsdalen, Hede, Vemdalen, Lofsdalen, Lillhärdal, Ytterhogdal och Sveg. Alla grundskolor i Härjedalens kommun erbjuder fritidshem.

I det här dokumentet hittar du den samlade informationen om avgifter och regler gällande förskola och fritidshem i Härjedalens kommun.

Hittar du ändå inte det du söker kontaktar du bildningsförvaltningen enligt nedan.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till rektor vid varje förskola och skola hittar du på kommunens webbplats herjedalen.se

På kommunens webbplats hittar du även uppgifter om aktuella avgifter, uppdaterade riktlinjer samt kommunens e-tjänst.

Vid frågor kontaktar du bildningsförvaltningen:
E-post: barnomsorg@herjedalen.se
Telefon: 0680-16100

Gemensamt för förskola och fritidshem

Vissa regler är lika för förskola och fritidshem och andra skiljer sig åt. Under varje rubrik hittar du information om vad som gäller för respektive verksamhet.

Öppettider

Härjedalens kommuns förskolor och fritidshem har öppet alla helgfria vardagar där julafton, nyårsafton och midsommarafton är undantagna. Verksamheten har sin ramtid mellan klockan 6.30–18.30. Beslut om enheternas öppettider fastställs dock av rektor med utgångspunkt i vårdnadshavarnas anmälda behov. Personalen schemaläggs sedan efter rektors beslut om öppettider.

Sammanslagning

Under semesterperioden juni-augusti samt vid jul/nyår äger kommunen rätt att slå samman olika verksamheter vilket innebär att hänvisning kan ske till närliggande förskola/fritidshem.

Verksamhetens kompetensutvecklingsdagar

Förskolan och fritidshemmens verksamhet har rätt till fyra utvecklingsdagar per år vilket innebär att verksamheterna då är stängda. Någon reducering av avgiften för dessa dagar sker inte men vårdnadshavare har rätt att få information om datum en månad innan den planerade stängningen.

Barnomsorgsavgift

Varje månad betalas en avgift för barnomsorgsplatsen både i förskola och fritidshem. Avgiften baseras på hushållets gemensamma inkomst före skatt. Förskole- och fritidshemsplatsen betalas 12 månader per år tills dess att man säger upp sin plats. Information om hur du säger upp din plats hittar du under rubriken Uppsägning.

I dag använder alla Sveriges kommuner systemet för maxtaxa i barnomsorgen vilket anger en gräns för hur mycket man ska betala. Denna uppdateras årligen och aktuell information hittar du på herjedalen.se.

Inkomstuppgift

Vårdnadshavare med barn i förskole- och fritidshemsverksamhet är skyldiga att lämna uppgifter om sin avgiftsgrundande inkomst. Aktuell inkomst ska anmälas via e-tjänsten på kommunens webbplats.

Vårdnadshavare ska lämna inkomstuppgifter när barnet börjar på förskolan eller fritidshemmet, därefter ska inkomstuppgifter lämnas när det sker fändringar i hushållets samlade bruttoinkomst eller var tolfte månad. Årlig inkomstuppgift ska lämnas senast 31 januari även om inkomsten inte förändrats. Vi har rätt att kontrollera inlämnade inkomstuppgifter hos arbetsgivare eller Skatteverket. Vårdnadshavare som inte lämnar aktuella inkomstuppgifter blir automatiskt inplacerade i högsta avgiftsklassen. Observera att inkomstuppgift ska lämnas även om inkomst saknas. I dessa fall registreras 0 kronor som inkomst.

Om hushållet har en inkomst som ligger under gällande maxbelopp, så reduceras avgiften utifrån de inlämnade inkomstuppgifterna.

Det är alltid hushållets samlade inkomst före skatt (bruttoinkomsten) som ska rapporteras. De inkomstuppgifter som lämnas gäller till dess att nya inkomstuppgifter inkommer. Det är därför viktigt att du anmäler ändrad inkomst så fort du kan via e-tjänst.

Avgiftsgrundande inkomst

Det är den samlade bruttoinkomsten (före skatt) för varje hushåll som ligger till grund för avgiftens storlek. Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster. Studier med studielån och/eller bidragsdel (CSN) är inte avgiftsgrundande. I de fall när ena parten arbetar utomlands eller är folkbokförd på annan ort och det råder hushållsgemenskap ska även denna inkomst räknas med i avgiftsunderlaget.

För egna företagare är det överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1 228) under bidragsåret som räknas. Detta innebär att skattemässiga reserveringar inte ska ingå i underlaget. Det är således bara den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst.

Avgiftsgrundande inkomster är:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning före skatt
 • För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget näringsverksamhet under innevarande kalenderår.
 • Näringsbidrag
 • Familjehemsersättning (arvodesdelen)
 • Arvoden
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn, den del som är arvode. (Ersättning för merutgifter ska inte tas med.)
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag (när det är familjepeng)

Inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Rekryteringsbidrag
 • Studiemedel från CSN
 • Ekonomiskt bistånd
 • Underhållsbidrag/underhållsstöd

Faktura

Faktura skickas i början av aktuell månad och förfaller den sista i den månaden. Avgiften betalas för innevarande månad. En påminnelse skickas ut 10 dagar efter förfallodatum, om betalning fortsatt uteblir skickas ärendet vidare till inkasso.

Man kan välja att få fakturan per e-faktura, autogiro eller per post. Detta väljer du när ny inkomstuppgift registreras via e-tjänsten.

Delad plats – delad faktura

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad och inte bor ihop, och där båda två har behov av plats i förskola/fritidshem, räknas var och en (ensam eller tillsammans med ny make/maka/sambo) som platsinnehavare och ska därför ha varsin faktura. Anledningen till detta är att vårdnadshavarna kan ha olika behov av verksamheten och att hushållen kan ha olika inkomster.

Fakturorna innehåller hälften av totala avgiften oavsett hur stor grad man använder platsen. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.

Kontakta bildningsförvaltningen för ansökan till delad faktura.

Avgiften

Aktuell avgiftsnivå och maxbelopp finner ni på kommunens webbplats herjedalen.se

Avgiften utgår från följande beräkning där det yngsta placerade barnet räknas som barn nr 1:

Avgift för barnomsorg


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola

3 % av inkomsten

2 % av inkomsten

1 % av inkomsten

Avgiftsfri

Fritidshem

2 % av inkomsten

1 % av inkomsten

1 % av inkomsten

Avgiftsfri

Familjeförhållanden

Utgångspunkten för avgiften är hushållets ekonomiska bärkraft. För gifta/sammanboende med gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas sammanlagda inkomster. Samma princip ligger till grund för avgiftsberäkningen även för gifta/sammanboende där bara den ena parten är vårdnadshavare till barn boende i hemmet.

Om förhållandena förändras – till exempel på grund av äktenskapsskillnad/ giftermål/ingått samboförhållande påverkar detta avgiften. Vid äktenskapsskillnad eller upplöst samboförhållande beräknas ny avgift från och med det datum som platsinnehavarna har anmält detta till bildningsförvaltningen.

Frånvaro sjukdom eller ledighet

Är barnet sjukt längre än en sammanhängande period på 30 veckodagar blir avgiften mindre, annars inte. Vid en längre sammanhängande period behöver ett läkarintyg visas upp innan reducering av avgiften kan göras. Ledighet ger ingen reducerad avgift om inte ledigheten är längre än fyra månader vilket då innebär att platsen sägs upp automatiskt och ny platsansökan krävs.

Närvarotid

Barn har rätt till olika närvarotider vid förskolan och fritidshemmet. Det är grunden för placeringen som avgör barnets närvarotid. Läs om vad som gäller för de olika placeringarna under ”Förskolan i Härjedalens kommun” och “Fritidshem i Härjedalens kommun”. Om du har semester eller är ledig av andra orsaker ska barnet också vara ledigt. Barnens registrerade närvarotid ligger nämligen till grund för personalens arbetsschema på enheterna.

Vårdnadshavarna har skyldighet att hålla verenskomna tider och snarast anmäla frändrat behov av omsorgstid, till exempel vid arbetslhet och ändrade arbetstider.

Bildningsfrvaltningen har rätt att fråga efter uppgifter från arbetsgivare eller utbildningsanordnare gällande arbets-och studietid.

Registrera närvarotid -SchoolSoft

Förskolan och fritidshem i Härjedalens kommun använder den digitala plattformen SchoolSoft där kommunikation mellan hemmet och verksamheten sker. Det är även där vårdnadshavarna registrerar barnets närvarotid och planerad ledighet. Inloggningsuppgifter och introduktion till systemet sker vid inskolning eller skolstart.

Närvarotider och planerad ledighet ska registreras i SchoolSoft senast torsdag inför kommande vecka. Inför skollov ska närvarotider och ledighet registreras minst tre veckor innan lovet startar.

Ändring av närvarotider innevarande vecka ska meddelas förskolan/fritidshemmet snarast via telefon. Ändring av registrerad närvarotid ska även ske snarast i SchoolSoft.

Grundschema

Ett grundschema över barnets närvarotid lämnas in till bildningsförvaltningen. Schemat ska grunda sig på den tid som går åt för vårdnadshavare för arbete eller studier samt skälig restid mellan arbetet/studieplatsen och förskola/fritidshemmet. Vid förändrade arbetstider eller förändrad livssituation ska ett nytt grundschema lämnas in.

Uppsägning

När familjen inte längre har behov av barnomsorg görs en uppsägning av platsen via e-tjänst på herjedalen.se

Uppsägningstiden är 60 dagar från det att uppsägningen inkommit till bildningsförvaltningen.

Avgiften betalas under uppsägningstiden, även om platsen inte används. Det gäller oavsett anledning.

Uppsägningen behöver signeras av båda vårdnadshavarna. Efter uppsägning av plats kan ny placering av samma barn inte erhållas förrän tidigast efter fyra månader från senaste placeringsdagen.

Uppsägning av plats under perioden juni-augusti befriar ej från betalningsansvar om barnet återkommer till förskoleverksamhet eller fritidshem till terminsstart. Kommunen kan säga upp platsen om den inte nyttjas enligt överenskommelse.

Försäkring

Alla barn inom skola och barnomsorg i Härjedalens kommun är olycksfallsförsäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring. Vilka som är försäkrade, vilken tid försäkringen gäller samt vilka ersättningsmoment som gäller framgår av försäkringsbeskedet. Mera information hittar du på kommunens hemsida.

Tystnads- och anmälningsplikt

All personal har såväl tystnadsplikt som anmälningsplikt.

Tystnadsplikt innebär att enskilda barns förhållanden inte får röjas till utomstående personer.

Anmälningsplikt innebär att personalen är skyldig att kontakta kommunens socialtjänst om de misstänker att ett barn far illa (så kallad orosanmälan). Anmälningsplikten upphäver tystnadsplikten.

Belastningsregistret

Från och med 1 januari 2001 finns en lag om registerkontroll av personalen inom barnomsorgen. Alla anställda är skyldiga att lämna ett registerutdrag från polisens belastningsregister innan anställning kan ske.

Nationella minoriteter

Barn som tillhör en nationell minoritet har särskilda rättigheter till sitt språk och sin kultur. Härjedalens kommun är samiskt förvaltningsområde och har särskilda mål för samiska språk och samisk kultur. Förskolor och fritidshem i vår kommun jobbar efter målen i handlingsplanen för samiskt förvaltningsområde.

Ärenden kring förskola och fritidshem

Ärenden med bland annat ansökningar, uppsägningar och inkomst, sker genom e-tjänster och via blanketter på Härjedalens kommuns hemsida eller hos bildningsförvaltningen. Du kan alltid ringa på 0680-161 00 eller maila till barnomsorg@herjedalen.se, om du har frågor.

Förskola

Förskolans uppdrag

Förskolans uppdrag är, enligt skollagen, att stimulera alla barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg och säker miljö. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är stimulerande, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Hänsyn ska tas till barns olika behov. Stöd och stimulans ska ges för att barnen ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Förskolans verksamhet syftar till att barnen ska omfattas av vårt samhälles gemensamma normer och demokratiska värderingar. I samarbete med hemmet ska utbildningen främja barnens allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer och medborgare (skollagen 1 kap. 4 §).

Härjedalens kommun erbjuder förskola för barn från ett års ålder till start i förskoleklass i enlighet med de krav som anges i skollagen 2010:800.

Rätt till plats

Rätt till förskoleplats har:

 • Barn som är från ett år upp till start i förskoleklass/skola vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar (SL 8 kap 5 §)
 • Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling enligt SL 8 kap § 7,9
 • Barn som är ett år upp till start i förskoleklass/skola vars vårdnadshavare är föräldralediga med yngre syskon eller arbetssökande (SL 8 kap § 6)
 • Barn som från och med höstterminens start det år barnet fyller tre år till start i förskoleklass/skola, 15 timmar per vecka avgiftsfritt, så kallad allmän förskola (SL 8 kap § 4)

Ansökan

Ansan till förskola ska göras senast fyra månader innan plats önskas. Det finns ingen gräns för hur tidigt en ansökan om förskole- och fritidshemsverksamhet kan lämnas, men ködatum räknas tidigast fyra månader före önskat placeringsdatum. Vårdnadshavare kan erbjudas plats tidigast när barnet fyller ett år.

Ködatum styrs i första hand av önskat placeringsdatum, och i andra hand av när ansökan inkom. Vi tar hänsyn till ert val av förskola, men vi kan inte lova att vi har möjlighet att erbjuda plats på det förstahandsval som önskats.

För att genomföra en ansökan via e-tjänsten behöver man ha tillgång till svenskt Bank-ID. Den vårdnadshavare som registrerar sig som sökande av barnets plats blir platsinnehavare och tillika fakturamottagare. Ansökan blir inte mottagen hos kommunen förrän båda vårdnadshavarna har signerat ansökan med sitt Bank-ID.

För de som inte har tillgång till Bank-ID går det att ansöka via blankett. Dessa finns på kommunens hemsida eller genom att kontakta bildningsförvaltningen.

När erbjudande om plats har accepterats är vårdnadshavare skyldiga att följa Härjedalens kommuns avgifter och regler.

Härjedalens kommun godkänner inte dubbla förskoleplatser. Växelvis boende är inte ett skäl för att erbjudas plats på två olika förskolor.

Tid för inskolning ges i samband med placeringsdatum.

Inskolning

Ansökan till förskoleplats ska göras senast 4 månader innan plats önskas. Förskolorna planerar inskolningarna så att det ska bli en sådan bra start som möjligt för alla barn.

Dessa perioder är att föredra att planera sin inskolning till:

 • Månadsskiftet augusti/september
 • November
 • Januari
 • April

Det finns flest lediga platser i augusti, då slutar 6 åringarna och börjar förskoleklass. Vi rekommenderar inte några inskolningar under perioden mitten av juni till mitten av augusti på grund av personalens semester och sammanslagning av enheter. Detta återigen för att det ska bli en sådan bra start som möjligt för ditt barn.

När du får ett erbjudande om plats

Om du tackar ja:

 • Om du tackar ja till ett erbjudande som är ditt förstahandsval tas ditt barn bort ur kön.
 • Om du tackar ja till ett erbjudande som inte är förstahandsvalet kan ditt barn stå kvar i omplaceringskö. Vårdnadshavarna måste själva meddela bildningsförvaltningen om detta önskas.

Om du tackar nej:

 • Om du tackar nej till ett erbjudande som inte stämmer överens med ditt förstahandsval på ansökan kan du välja att stå kvar i kön. Meddela detta till bildningsförvaltningen.
 • Om du tackar nej till ett erbjudande som är ditt förstahandsval, så stryks även de övriga alternativen och ditt barn tas bort ur kön och förlorar kö-platsen. För att få plats i kön igen måste du göra en ny ansökan.

Beslut om placering

När beslut om placering har skett skickas ett placeringsbeslut till “mina sidor” på e-tjänsten, en notering om detta kommer via e-post. Den som ansökt via blankett får sitt placeringsbeslut via post.

Innan placeringen startar ska inkomstuppgifter och grundschema registreras via e-tjänsten på kommunens webbplats.

När erbjudande om plats har accepterats är vårdnadshavare skyldiga att följa Härjedalens kommuns avgifter och regler.

Barn folkbokförda i annan kommun än Härjedalens kommun

Alla är välkomna att ansöka om förskoleplats i Härjedalens kommun men köreglerna skiljer sig om sökande är folkbokförda i kommunen eller inte. Detta innebär att kommunen tillgodoser önskad placering i första hand till de som är folkbokförda i Härjedalens kommun och i andra hand erbjuds tillgängliga förskoleplatser till de som inte är folkbokförda. Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett barn som är folkbokförd i annan kommun ska ett yttrande inhämtas från barnets hemkommun.

Barn till vårdnadshavare som bor i olika kommuner och har gemensam vårdnad samt växelvis boende hos båda vårdnadshavarna erbjuds inte dubbla placeringar. En sådan skyldighet saknas i skollagen.

Olika typer av placeringar

Det är grunden till placering som avgör vilken typ av plats och närvarotid ditt barn har i förskolan. Nedan listas de olika typer av placeringar som vi använder i Härjedalens kommun:

Ordinarie plats 1-3 år

Det är vårdnadshavarnas arbets- eller studietid som styr barnets närvarotid på förskolan. Barnet deltar i verksamheten under den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar, samt skälig restid mellan arbetet och förskola. Detta innebär att när någon vårdnadshavare är ledig, är även barnet ledigt. Det är den vårdnadshavare vars arbetstid börjar senast samt den vårdnadshavare som avslutar sin arbetsdag tidigast som ligger till grund för barnets närvarotid. Vid studier skall studieintyg lämnas till bildningsförvaltningen. Arbetsgivarintyg skall lämnas in på begäran.

Familjen betalar efter maxtaxan som är en procentsats av familjens bruttoinkomst.

Ordinarie plats med allmän förskola avdrag 3-5 år

Samma som ordinarie plats, men med reducering av avgiften för allmän förskola.

Från höstterminens start det år barnet fyller 3 år har man allmän förskola. Detta innebär att man har en reducering på avgiften motsvarande 15 timmar per vecka. Allmän förskola följer skolans läsårstider. Ingen verksamhet bedrivs under skolans lov.

Avdrag av barnomsorgsavgiften under september-maj. Ordinarie taxa juni-augusti.

15 timmarsplats

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga med syskon har rätt till 15 timmarsplats. Helt permitterade jämställts med arbetssökande. Det är rektor som avgör hur dessa 15 timmar schemaläggs.

Barn 3-5 år (gäller från hötterminens start det året barnet fyller tre år)
Har allmän förskola, som är avgiftsfri. Verksamheten följer skolans läsårstider. Ingen verksamhet bedrivs under skolans lov.

Barn 1-2 år
Har sin 15 timmarsplats tillsvidare och betalar för sin plats.

Allmän förskola

Alla 3-5 åringar erbjuds allmän förskola från och med höstterminens start det år barnet fyller tre år till och med vårterminens slut det år barnet ska börja förskoleklass. Den allmänna förskolan omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Rektor och personal på förskolan avgör hur timmarna läggs ut under läsåret. Allmän förskola är avgiftsfri och begränsas till skolans läsårstider. Detta innebär att ingen allmän förskola bedrivs under november-, jul-, sport-, påsk-eller sommarlov eller vid enstaka lovdagar. Barn som endast har allmän förskola kan köpa sin 15 timmarsplats under loven. Detta ska anmälas till rektor/administratör senast en månad innan lovet startar.

Förändringar som påverkar närvarotiden

Arbetssökande

Vid arbetslöshet ska vårdnadshavare omgående anmäla detta till bildningsförvaltningen. Familjen får om så önskas behålla nuvarande placering i 30 dagar. Sedan övergår placeringen till en 15 timmarsplats. När vårdnadshavaren erhållit arbete har barnet rätt till ordinarie plats igen, kontakta bildningsförvaltningen för ändring.

Föräldraledig

Barn i förskola har rätt att behålla sin nuvarande placering 30 dagar efter syskons födelse. Därefter reduceras vistelsetiden till 15 timmar. För syskon i åldern 3-5 år övergår placering till avgiftsfri 15 timmarsplats, allmän förskola.

Permitterad

När ett barns vårdnadshavare blir permitterad påverkar det barnets typ av placering i förskolan. Om permitteringen innebär att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad jämställs detta med arbetslöshet, barnet har då rätt till en 15 timmars plats.

Deltidspermitterad

Om vårdnadshavaren blir deltidspermitterad och går ner i arbetstid ska barnets tid på förskolan justeras efter de nya arbetstiderna. Alltså får barnet stå kvar på ordinarie plats och vistas på förskolan under den tiden vårdnadshavarna arbetar. Familjen betalar inkomstbaserad avgift efter maxtaxa och sammanlagd rapporterad bruttoinkomst.

Sjukskrivning

När en vårdnadshavare blir sjukskriven får barnet vistas i förskoleverksamheten i samma omfattning som innan sjukskrivningen. Ändring av närvarotider under sjukskrivning sker i överenskommelse med förskolan. Graviditetspenning jämställs med sjukskrivning.

Byte av typ av placering

När grund för placering förändras så ska barnets typ av placering ändras. Denna förändring ska registreras snarast hos bildningsförvaltningen. Ta kontakt via telefon eller via e-post.

Övergång från förskola till fritidshem

Automatisk överflyttning från förskola till fritidshem sker i samband med att barnet börjar i förskoleklass. Särskild ansökan om fritidshemsplats beher inte göras om barnet redan har en ordinarie förskoleplacering i någon av kommunens förskolor. Gäller inte barn placerade i fristående förskolor.

För de barn som endast har placeringen allmän förskola avslutas placeringen vid vårterminens slut det året som barnet börjar i förskoleklass.

Om fritidshemsplats inte önskas görs uppsägning av platsen via e-tjänst på kommunens webbplats herjedalen.se. Uppsägningstiden är 60 dagar.

Fristående verksamheter

I kommunen finns ett antal fristående förskolor i form av föräldrakooperativ. De enskilda/fristående verksamheterna ansvarar själva för den egna kön och placeringen vid förskolorna.

Kontaktuppgifter till de fristående förskolorna finns på kommunens webbplats.

Fritidshem

Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Alla grundskolor i kommunen ska erbjuda elever i förskoleklassen och grundskolan plats i fritidshem enligt det behov som finns med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om en elev har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. En elev ska även erbjudas fritidshem om hen behöver särskilt stöd i sin utveckling genom fritidshemmet av fysiska, psykiska eller andra skäl.

Fritidshem erbjuds barn som går i förskoleklass och skola till och med vårterminens slut det år eleven fyller 13 år. Placering i fritidshem är före och/eller efter skoltid, samt hela dagar under loven. Vårdnadshavare ansvarar för lämning/hämtning och transport till och från fritidshem.

Rätt till plats

Rätt till fritidshemsplats har:

 • Barn som går i förskoleklass/skola och vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (SL 14 kap 5 §)
 • Barn som behöver särskilt södt i sin utveckling (SL 14 kap 6 §)

Ansökan

Ansökan om plats i fritidshem görs via e-tjänsten som man når från kommunens webbplats herjedalen.se

För att genomföra en ansökan via e-tjänsten behöver man ha tillgång till svensk Bank-ID. Den vårdnadshavare som registrerar sig som sökande av barnets plats, blir platsinnehavare och tillika fakturamottagare. Ansökan blir inte mottagen hos kommunen förrän båda vårdnadshavarna har signerat ansökan med sitt Bank-ID.

För de som inte har tillgång till Bank-ID går det att söka via blankett. Dessa finns på kommunens webbplats eller genom att kontakta bildningsförvaltningen.

Närvarotid

Närvarotid utifrån arbete eller studier 5 §

Barnet deltar i fritidshemsverksamheten under den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar, samt skälig restid mellan arbetet och fritidshemmet.

Eget behov på grund av familjens situation 5 §

Barn som har ett eget behov av fritidshem på grund av familjens situation har rätt till omsorg enligt behov. Det kan till exempel vara när vårdnadshavare är långtidssjukskriven, sjuk/förtidspensionerad. Ansökan görs via e-tjänsten och handläggs av rektor och handläggare vid bildningsförvaltningen. Vid ansökan görs en särskild prövning av rektor för en bestämd tidsperiod.

Eget behov av särskilt stöd 6 §

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska få plats på fritidshem och det stöd som krävs. Erbjudande ska göras skyndsamt. Ansökan görs via
e-tjänsten och handläggs av rektor och handläggare vid bildningsförvaltningen.

Bedömning av vilka insatser som är lämpliga ska göras av rektor tillsammans med personal, och alltid i samråd med barnets vårdnadshavare, under en bestämd tidsperiod.

Förändringar som påverkar närvarotiden

Arbetssökande

Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande har inte rätt till plats på fritidshem. Vid arbetslöshet ska vårdnadshavare omgående anmäla detta till barnomsorgskontoret. Familjen får om så önskas behålla nuvarande placering i 30 dagar. Därefter avslutas platsen. När behov uppstår igen så gör man en ansökan om fritidshemsplats via e-tjänsten.

Föräldraledighet

Barn till vårdnadshavare som är föräldraledig har inte rätt till plats på fritidshem. Barn i fritidshem har rätt att behålla sin placering 30 dagar efter syskons födelse. Därefter upphör placeringen vid fritidshemmet. När behov uppstår igen så gör man en ansökan om fritidshemsplats via e-tjänsten.

Permitterad

Om permitteringen innebär att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad jämställs detta med arbetslöhet, och barnet har då rätt att om så önskas behålla nuvarande placering i 30 dagar. Därefter avslutas platsen. När behov uppstår igen så gör man en ansökan om fritidshemsplats via e-tjänsten.

Deltidspermitterad

Om vårdnadshavaren blir deltidspermitterad och går ner i arbetstid ska barnets tid på fritidshemmet justeras efter de nya arbetstiderna.

Sjukskrivning

När en vårdnadshavare blir sjukskriven får barnet vistas i verksamheten i samma omfattning som innan sjukskrivningen. Ändring av närvarotider under sjukskrivning sker i överenskommelse med fritidshemmet. Graviditetspenning jämställs med sjukskrivning.

Kö och erbjudande om plats

Väntetiden till en fritidshemsplacering är oftast kort och plats kan normalt erbjudas vid önskat startdatum om alla inlämnade uppgifter stämmer.

När det har beslutats om placering så skickas ett placeringsbeslut till “Mina sidor” i e-tjänsten. En notering om detta kommer via e-post. Den som ansökt via blankett får sitt placeringsbeslut via post.

Innan placeringen startar ska inkomstuppgifter och grundschema registreras via e-tjänsten på kommunens webbplats.

När erbjudande om plats har accepterats är vårdnadshavare skyldiga att följa Härjedalens kommuns avgifter och regler.

Senast uppdaterad: 23 september 2022 14:27
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas