Framtagande av exploateringsavtal

Fastställd av kommunfullmäktige 29 mars 2021 § 31.
Diarienummer KS 2020/637.

Om exploateringsavtal

Exploateringsavtal är en civilrättslig överenskommelse som reglerar förhållandena mellan en kommun och en fastighetsägare, oftast en entreprenör, avseende markens bebyggande. Till exempel att exploatören ansvarar för fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, vägar, vatten- och avloppsutbyggnad och avfallshantering med mera i aktuell detaljplan.

Taxa

Taxan för framtagande och uppföljning av exploateringsavtal är
1 250 kronor per timme.

I de fall externa resurser tas in ska kostnaden motsvara kommunens faktiska kostnad.

Senast uppdaterad: 13 maj 2022 14:31
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas