Taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Fastställt av kommunfullmäktige 30 november 2020 § 103.
Diarienummer KS 2020/933.

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730).

Avgiftsskyldighet

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Taxa

3 § Årsavgiften (för kontrollbesök var 18 månad) uttas med 2 timmar per år, 2 100 kr/år.

Om det vid tillsyn visat sig att tillsyn behöver utföras oftare än den planerade tillsynen var 18 månad uttas extra tillsynsavgift med 1 050 kr/timme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.

Årsavgiften avser kalenderår och betalas i förskott.

4 § Miljö och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Senast uppdaterad: 23 september 2022 14:41
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas