Taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Antagen av kommunfullmäktige 28 november 2022 § 184.
Diarienummer KS 2022/984.

Antagen indexreglering av miljö- och byggnämnden 7 december 2023, § 237. Diarienummer MBN 2023-001218.

Taxa enligt lagen om handel med vissa läkemedel

Enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får en kommun för sin kontroll enligt denna lag ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel.

Inledande bestämmelser

1 §. Avgift enligt denna taxa erläggs för Miljö- och byggnämndens tillsynsverksamhet enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730).

Avgiftsskyldighet

2 §. Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

  1. Tillsyn som orsakas av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
  2. Tid för handläggning av överklagan.
  3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnämnden.

Avgift

5 §. Årsavgiften (för kontrollbesök var 18 månad) uttas med 2 timmar per år, 2 400 kr/år. Årsavgiften avser kalenderår och betalas i förskott.

6 § Miljö och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad under kommunfullmäktiges beslutsår.

Timavgift för övrig tillsyn

7 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften densamma som Härjedalens kommuns senast fastställda timavgift för tillsyn enligt miljöbalken 1 200 kr. Vid timdebitering multipliceras timavgiften med den aktuella handläggningstiden i det enskilda ärendet.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.

Nedsättning av avgift

8 § Miljö- och byggnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter.

Avgiftens erläggande

9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnämnden mot faktura. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på faktura. Betalas inte avgiften inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas på obetalt belopp.

Överklagande

10 § Beslut om avgift enligt taxan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

_

Denna taxa träder i kraft den 2024-01-01.

Senast uppdaterad: 1 januari 2024 00:30
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas