Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Härjedalens kommun

Fastställt av kommunfullmäktige 28 november 2022, § 177.
Diarienummer KS 2022/970.

Nytt indextal (408,05) från och med 1 januari 2024 till grund för beräkning av §§ 5—7 beslutades av kommunstyrelsen 16 november 2023, § 290.

Huvudman för den allmänna anläggningen är Härjedalens kommun. Drift och underhåll av anläggningarna utförs av Vatten och miljöresurs AB på uppdrag av huvudmannen.

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Härjedalens kommun.

Följande benämningar på avgifter används i taxeföreskriften:

Anläggningsavgifter

Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df.

Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.

Tomtyteavgift: en avgift per m² tomtyta.

Bostadsenhetsavgift: en avgift per bostadsenhet.

Dagvattenavgift: en avgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

Brukningsavgifter

Grundavgift: en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe.

Förbrukningsavgift: en årlig avgift per bostadsenhet som utgår för bebyggd fastighet där huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning.

Avgift per m3: en avgift per m3 levererat vatten som utgår för bebyggd fastighet där huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen tillsvidare skall fastställas genom mätning.

Bostadsenhetsavgift: en årlig avgift per bostadsenhet som utgår för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.

Tomtyteavgift: en årlig avgift per påbörjat 100-tal m² som utgår för annan fastighet i stället för bostadsenhetsavgift.

§ 1 Avgiftsskyldighet

För att täcka nödvändiga kostnader för Härjedalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde, betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är även den som enligt 2, 4 och 5 §§§ i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare.

§ 2 Avgifter

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3 Fastighetsindelning

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana fastigheter är:

 • Kontor
 • Skola
 • Sporthallar
 • Butiker
 • Sjukvård
 • Samlingslokaler
 • Hotell
 • Restauranger
 • Ekonomibyggnader
 • Industri
 • Hantverk
 • Camping

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Exempel på sådana fastigheter är:

 • Kyrkogård
 • Idrottsplats
 • Obemannad bensinstation
 • Virkesupplag
 • Återvinningsstation
 • Fordonsuppställningsplats

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte bebyggts.

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 300-tal m² bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.

För campingfastigheter räknas varje påbörjat 6-tal stugor, lägenheter och uppställningsplatser med egen anslutning till V och/eller S som en bostadsenhet. För stugor, lägenheter och uppställningsplatser utan egen anslutning till V och/eller S räknas varje påbörjat 25-tal som en bostadsenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 300-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om inte marken omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4 Avgiftsskyldighet för ändamål

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § lagen om allmänna vattentjänster vara uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5 - 13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 Anläggningsavgift bostadsfastighet

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift inklusive moms utgår per fastighet med:En ledning

Två ledningar

Tre ledningar

a)

Servisavgift

84 700 kronor

102 900 kronor

121 000 kronor

Avgift inklusive moms utgår per fastighet med:V

S

Df

Dg

Totalt

b)

Förbindelsepunktsavgift

18 200 kronor

30 300 kronor

12 100 kronor

-

60 600 kronor

c)

Tomtyteavgift

11,00 kronor

18,00 kronor

-

7,00 kronor

36,00 kronor

d)

Bostadsenhetsavgift

5 450 kronor

9 080 kronor

-

3 630 kronor

18 160 kronor

e)*

Dagvattenavgift

-

-

30 300 kronor

-

30 300 kronor

*Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) med delen Df eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

För fastighet med högst två bostadsenheter tas tomtyteavgift enligt 5.1 c) ut för maximalt 1 500 m².

För fastighet med fler än två bostadsenheter tas avgift enligt 5.1 c) ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i de fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angivna begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.1.

5.4 Antalet bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande bostadsenhet.

5.8 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

§ 6 Anläggningsavgift annan fastighet

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift inklusive moms utgår per fastighet med:En ledning

Två ledningar

Tre ledningar

a)

Servisavgift

84 700 kronor

102 900 kronor

121 000 kronor

Avgift inklusive moms utgår per fastighet med:V

S

Df

Dg

Totalt

b)

Förbindelsepunktsavgift

18 200 kronor

30 300 kronor

12 100 kronor

-

60 600 kronor

c)

Tomtyteavgift

18,00 kronor

30,00 kronor

-

12,00 kronor

60,00 kronor

d)*

Dagvattenavgift30 300 kronor


30 300 kronor

*Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) med delen Df eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7 Anläggningsavgift obebyggd fastighet

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av anläggningsavgift.

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet utgår avgift inklusive moms med:En ledning

Två ledningar

Tre ledningar

Servisavgift

5.1a)

84 700 kronor

102 900 kronor

121 000 kronor

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet utgår avgift inklusive moms med:V

S

Df

Dg

Totalt

Förbindelsepunktsavgift

5.1b)

18 200 kr

30 300 kr

12 100 kr

-

60 600 kr

Tomtyteavgift

5.1c)

11,00 kronor

18,00 kronor

-

7,00 kronor

36,00 kr

Bostadsenhetsavgift

5.1d)

0 kronor

0 kronor

-

0 kronor

0 kronor

Dagvattenavgift*

5.1e)

-

-

30 300 kronor

-

30 300 kronor

*Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) med delen Df eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.

För fastighet med högst två bostadsenheter tas tomtyteavgift 5.1 c) ut för maximalt 1 500 m².

För fastighet med fler än två bostadsenheter tas avgift enligt 5.1 c) ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i de fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).

För annan fastighet utgår avgift inklusive moms med:En ledning

Två ledningar

Tre ledningar

Servisavgift

6.1a)

84 700 kronor

102 900 kronor

121 000 kronor

För annan fastighet utgår avgift inklusive moms med:V

S

Df

Df

Totalt

Förbindelsepunktsavgift

6.1b)

18 200 kronor

30 300 kronor

12 100 kronor

-

60 600 kronor

Tomtyteavgift

6.1c)

11,00 kronor

18,00 kronor

-

7,00 kronor

36,00 kronor

Dagvattenavgift*

6.1d)30 300 kronor


30 300 kronor

*Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) med delen Df eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter erläggas enligt följande:

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet utgår avgift inklusive moms med:V

S

Df

Dg

Totalt

Tomtyteavgift

5.1c)

*)

*)

-

*)

*)

Bostadsenhetsavgift

5.1d)

5 450 kronor

9 080 kronor

-

3 630 kronor

18 160 kronor

*Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

För annan fastighet utgår avgift inklusive moms med:V

S

Df

Dg

Totalt

Tomtyteavgift

6.1c)

7,00 kronor

12,00 kronor

-

5,00 kronor

24,00 kronor


§ 8 Anläggningsavgift tillkommande ändamål

8.1 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt §§ 5 - 7.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt §§ 5 - 7, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1.a) respektive 6.1a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9 Anläggningsavgift allmän platsmark

Reserverad för eventuellt framtida avgiftsuttag för anordnande av dagvattenbortledning avseende allmän platsmark.

§ 10 Indexreglering

Avgifter enligt §§ 5 - 7 är baserade på indextalet 337,27 (2020-09) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har va-huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11 Särtaxa, särskilt avtalad taxa

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5 - 7 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12 Betalningsskyldighet

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13 Tilläggsavgifter

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 14-22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14 Brukningsavgifter bebyggd fastighet

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

För bostadsfastighet utgår avgift inklusive moms med:V

S

Df

Dg

Totalt

a)

Grundavgift

2 565 kronor

b)

Förbrukningsavgift

1 806 kronor

1 477 kronor3 283 kronor

c)

Bostadsenhetsavgift

1 693 kronor

1 231 kronor

62 kronor

92 kronor

3 078 kronor

14.2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare skall fastställas genom mätning utgår avgift enligt följande:

För bostadsfastighet utgår avgift inklusive moms med:V

S

Df

Dg

Totalt

a)

Grundavgift

2 565 kronor

b)

Avgift per m3

15,05 kronor

12,31 kronor27,36 kronor

c)

Bostadsenhetsavgift

1 693 kronor

1 231 kronor

62 kronor

92 kronor

3 078 kronor

För annan fastighet utgår avgift inklusive moms med:V

S

Df

Dg

Totalt

a)

Grundavgift

2 565 kronor

b)

Avgift per m3

15,05 kronor

12,31 kronor27,36 kronor

c)

Tomtyteavgift

5,00 kronor

5,00 kronor

5,00 kronor

5,00 kronor

20,00 kronor

14.3 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per bostadsenhet och månad.

14.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.

14.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 55 % av avgiften enligt 14.1 b).

§ 15 Brukningsavgift allmän platsmark

Reserverad för eventuellt framtida avgiftsuttag för dagvattenbortledning avseende allmän platsmark.

§ 16 Avvikande spillvattenmängd

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17 Brukningsavgift obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a).

Avgift inklusive moms utgår med:


V

S

Df

Dg

Totalt

Grundavgift 14.1a)

2 565 kronor

§ 18 Övriga avgifter

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter inklusive moms:

Övriga avgifter

Aktivitet

Pris

Nedtagning av vattenmätare

855 kronor

Uppsättning av vattenmätare

855 kronor

Utbyte av frusen eller skadad vattenmätare

1 710 kronor

Avstängning av vattentillförsel

855 kronor

Påsläpp av vattentillförsel

855 kronor

Avstängning av vattentillförsel vid bristande betalning

1 710 kronor

Påsläpp av vattentillförsel vid bristande betalning

1 710 kronor

Montering av strypbricka i vattenmätare vid bristande betalning

1 710 kronor

Demontering av strypbricka i vattenmätare vid bristande betalning

 1 710 kronor

Undersökning av vattenmätare

1 710 kronor

Länsning av vattenmätarbrunn

2 280 kronor

Förgäves besök

855 kronor

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.

§ 19 Särtaxa, särskilt avtalad taxa

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14 - 17 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20 Debitering

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) samt 14.2 a), b), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21 Särskilt avtal

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd i annat fall påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22 Indexreglering

Avgifter enligt §§ 14-17 är baserade på indextalet 337,27 (2020-09) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har va-huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Taxans införande

§ 23 Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.2, 14.3 och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

Senast uppdaterad: 7 februari 2024 08:18
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas