Taxa för framtagande av kopia av allmän handling

Fastställt av kommunfullmäktige 29 mars 2021 § 33.
Diarienummer KS 2020/818.

Taxa för framtagande av kopia av allmän handling

1 § Kommunen tar inga avgifter för att tillhandahålla digital kopia av allmän handling.

2 § För tryckta kopior och utskrifter av allmänna handlingar tas avgift ut enligt följande

A4-format:
1–19 sidor – avgiftsfritt
20 sidor – 70 kronor
Per sida utöver den tjugonde – 2 kronor

A3-format:
1–9 sidor – avgiftsfritt
10 sidor – 70 kronor
Per sida utöver den tionde – 3 kronor

A2 och större format:
Första sidan – 40 kronor
Per sida utöver den första – 4 kronor

Avgifterna ovan gäller även i de fall kommunen faxar tryckta kopior av allmänna handlingar.

Betalning

3 § Kopior vilka den som har begärt dem önskar få skickade till sig ska betalas mot postförskott i vilket ska inkluderas kommunens kostnader för porto.

Kopior vilka den som har begärt dem önskar hämta i kommunens lokaler betalas kontant på plats.

Om personen som begärt kopior så önskar, kan betalning ske mot faktura både då kopiorna hämtas i kommunens lokaler och då de skickas (observera att den som önskar erlägga avgiften mot faktura därmed förlorar möjligheten att förbli anonym). Fakturering sker i så fall enligt kommunens rutiner för detta.

Senast uppdaterad: 23 september 2022 14:35
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas