Taxa för offentlig kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen

Fastställt av kommunfullmäktige 30 november 2020 § 105.
Diarienummer KS 2020/935.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel

  1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur kran till konsument1 och
  2. snus och tuggtobak.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

  1. registrering och godkännande av anläggning
  2. årlig offentlig kontroll
  3. uppföljande kontroll som inte var planerad
  4. utredning av klagomål
  5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
  6. importkontroll
  7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Berg och Härjedalens miljö och byggnämnd efter handläggning.

Timavgift

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 350 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller, beroende på brådskande insats, som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering och godkännandeprövning

6a § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

6b § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 7 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B.

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.

Avgiften för prövning får tas ut i förskott.

6c § För godkännande av en anläggning som avses i 6b §, med anledning av byte av livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 6b §.

Årlig kontrollavgift

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid nämnden tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften.

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får nämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.

För verksamheter som bedriver verksamhet i mindre än 5 veckor sammanhängande, samt de som bedriver traditionell fäbodverksamhet har Miljö- och byggnadsnämnden beslutat att nedsätta avgiften med 30 %.

Avgift exportkontroll

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till nämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt
5 §.

Avgift importkontroll

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift till nämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EUbestämmelser som förordningen kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover.

Avgiftens erläggande och verkställighet

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.

16 § Miljö och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Överklaganden

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Bilaga 1. Riskmodul

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).

Tabell 1. Riskmodulen

Riskklass

Kontrolltid (timmar)

1

26

2

20

3

14

4

10

5

6

6

4

7

2

8

1


 

Tabell 2. Informationsmodulen

Orsak till kontrollbehov vid anläggning

Verksamhetens storlek

Kontrolltid (timmar)

Utformar märkning med märker/förpackar inte livsmedel

Oberoende

24

Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedel

a – mycket stor
b- stor

 

c – mellan

d – liten

 

e – mycket liten (I)

f – mycket liten (II)

g – ytterst liten

8

 

 

6

 

 

 

1

Utformar inte märkning, men märker/förpackar livsmedel

a – mycket stor

b- stor

 

c – mellan

d – liten

 

e – mycket liten (I)

f – mycket liten (II)

g – ytterst liten

4

 

 

3

 

 

 

1

Utformar presentation men märker/förpackar inte livsmedel

Oberoende

1

Utformar inte presentation och märker/förpackar inte livsmedel

Oberoende

0Tabell 3. Erfarenhetsmodulen

Erfarenhetsklass

A

B

C

Tidsfaktor

0,5

1

1,5


Senast uppdaterad: 23 september 2022 14:39
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas