Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter

Fastställd av kommunfullmäktige 25 april 2024 § 35. Ärendenummer KS 2024/247.

Kommunen får enligt 8 kap Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter ta ut avgift för prövning och tillsyn av anmälningspliktig och tillståndspliktig försäljning av tobak och likande produkter.

Enligt Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter får kommunen ta ut avgifter för sin tillsyn av anmälningspliktig försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller för Härjedalens kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt prövning och tillsyn enligt Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Avgiftsskyldighet

2 § Avgiftsskyldig är ekonomiska aktörer som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet gällande försäljning av tobak eller tobaksliknande produkter samt nikotinfria tobaksprodukter.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

  1. Tillsyn som orsakas av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
  2. Tid för handläggning av överklagan.
  3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnämnden.

Avgift för tillsyn

5 § Fast avgift för regelbunden tillsyn på försäljningsställen med tobak och tobaksliknande produkter tas ut med 1 timme per år, 1 200 kr. Årsavgiften avser kalenderår och betalas i förskott.

6 § Fast avgift för regelbunden tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter uttas med 1 timme per år, 1 200 kr. Årsavgiften avser kalenderår och betalas i förskott.

7 § Miljö-och byggnämnden får för varje kalenderår besluta att indexuppräkna fasta avgifter och timavgifter. Indexuppräkning sker utifrån den procentsats för innevarande år som föreskrivs enligt Prisindex för kommunal verksamhet. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad under kommunfullmäktiges beslutsår.

Timavgift för övrig tillsyn

8 § Avgift för tillsyn i övrigt, exempelvis kontroll av personlig lämplighet och ekonomisk skötsamhet samt uppföljning vid brister, ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften densamma som Härjedalens kommuns senast fastställda timavgift för tillsyn enligt miljöbalken 1 200 kr. Vid timdebitering multipliceras timavgiften med den aktuella handläggningstiden i det enskilda ärendet.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.

Nedsättning av avgift

9 § Miljö- och byggnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter.

Avgift för prövning

10 § För handläggning av anmälan eller ansökan om tillstånd utgår avgift enligt nedan:

Tabell som visar avgifter för anmälan eller ansökan om tillstånd, avseende tobaksvaror

Tobaksvaror

Avgift

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

10 800 kronor (9 timmar)

Ansökan vid förändring av företagsform

2 400 kronor (2 timmar) + 2 400 kronor per person för tillkommande personer

Anmälan ändrade ägarförhållanden, kontroll av personer med betydande inflytande (ordinarie styrelseledamöter och aktieägare)

2 400 kronor per person, max 13 200 kronor (11 timmar)

Avgiftens erläggande

11 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnämnden mot faktura. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på faktura. Betalas inte avgiften inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas på obetalt belopp.

Överklagande

12 § Av 9 kap 1 § lag om tobak och tobaksliknande produkter framgår att beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

13 § Av 42 § lag om tobaksfria nikotinprodukter framgår att beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Denna taxa träder i kraft den 1 maj 2024.

Senast uppdaterad: 10 maj 2024 09:51
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas