Taxa för tillsyn enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Fastställd av kommunfullmäktige 28 november 2022, § 182.
Dnr KS 2022/982.

Antagen indexreglering av miljö- och byggnämnden 7 december 2023, § 237. Diarienummer: MBN 2023-001218.

Enligt förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter får en kommun besluta om avgift för den offentliga kontroll som den kommunala nämnden utövar.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller för Härjedalens kommuns miljö- och byggnämnds kostnader för tillsyn enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de författningar och föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt.

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnämnden.

Timavgift

4 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften densamma som Härjedalens kommuns senast fastställda timavgift för tillsyn enligt miljöbalken. Vid timdebitering multipliceras timavgiften med den aktuella handläggningstiden i det enskilda ärendet.

5 § Miljö-och byggnämnden får för varje kalenderår besluta att indexuppräkna fasta avgifter och timavgifter. Indexuppräkning sker utifrån den procentsats för innevarande år som föreskrivs enligt Prisindex för kommunal verksamhet. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad under kommunfullmäktiges beslutsår.

Avgift för tillsyn

6 § För tillsyn utgår timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet.

Med kontrolltid eller handläggningstid avses den sammanlagda tid varje tjänsteperson vid nämnden har använt för registrering och inläsning i ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning, beslut och expediering.

För kontroll och inspektioner som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.

7 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

  1. Kontroll som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
  2. Handläggning som beror på överklagade beslut.
  3. Livsmedelsanläggningar som faller under livsmedelstaxan

Nedsättning av avgift

8 § Miljö- och byggnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter.

Avgiftens erläggande

9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnämnden mot faktura. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på faktura. Betalas inte avgiften inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas på obetalt belopp.

Överklagande

10 § Enligt 31 § lag om foder och animaliska biprodukter ska en kommunal nämnds beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024 10:24
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas