Taxa inom plan- och bygglagens område

Antagen av kommunfullmäktige 25 april 2024. Diarienumnmer KS 2024/248

Denna taxa gäller för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900), Plan- och bygg-förordningen (2011:338), Miljöbalken (1998:808) och Kommunallagen (1991:900). Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande taxetabeller.

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna taxa utgår avgift för

A.

  1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
  2. beslut om lov,
  3. tekniska samråd och slutsamråd,
  4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
  5. upprättande av nybyggnadskartor,
  6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
  7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
  8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

B.

kostnad för upprättande av planbesked, detaljplan eller områdesbestämmelser när

  • nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och
  • den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

C.

Kostnader för övrig kart- och mätverksamhet.

D.

Kontroll, uppföljning och beslut för tillsyn IMD. Avser den tillsyn som följer av lag (2022:333) om energimätning i byggnader och förordning (2022:336) om energimätning i byggnader.

Allmänna bestämmelser

2 § Beräkning av avgift

Avgift enligt tabell

Avgiften för en viss åtgärd framgår av Taxetabellerna. Beloppen har beräknats genom en timkostnad som multiplicerats med genomsnittlig tidsåtgång för den ärendetypen.

Vid handläggning av förhandsbesked, bygglov och anmälan reduceras avgiften för prövningen om handläggningen överskrider lagstadgad tid. Den del av bygglovsavgiften som avser det tekniska genomförandet reduceras inte (exempelvis tekniska samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd, slutbesked).

Prövningen av bygglovet avser 30% av bygglovsavgiften för lov utan grannehöranden och 40 % för lov med grannehöranden. I lovärenden utan tekniskt samråd är prövningen 50 % av avgiften utan grannehöranden och 70 % av avgiften med grannehöranden. Avgiften kommer att reduceras med 1/5 per påbörjad vecka som tidsfristen överskrids.

Anmälningsärenden och förhandsbesked reduceras med 1/5 per överskriden vecka på hela avgiften.

Gällande taxa

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, kan byggnadsnämnden tillämpa den nya taxan om det innebär en lägre avgift.

För upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser gäller timpris som uppräknas årligen vid årsskiftet enligt beslut.

Reducerad avgift vid justering av gällande lov

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell där åtgärden finns. Om byggnadsnämnden anser att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %.

Planavgift

Tas ut inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser för att täcka kostnaderna för planarbetet. Avgiften tas ut i samband med planbeskedet.

Anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus

I ärenden om lov för en- och tvåbostadshus ingår anmälningspliktiga åtgärder, om de ingår i samma ansökan, exempelvis eldstad, hiss, VA-installation.

Tidsbegränsade bygglov

Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.

Areabestämning

Vid beräkning av areor (BTA, BYA och OPA) används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009.

Timdebitering

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom en timkostnad som multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Handläggningskostnad per timme redovisas i taxetabellen.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning

Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att gå in i tabellen ”Tidsuppskattning” och räkna samman de handläggningsåtgärder som har vidtagits.

Tidsersättning

Om en åtgärd inte passar in i en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på timdebitering.

Tillsyn IMD

Vid tillämpning av denna taxa utgår timavgift per timme tillsynstid. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid i varje ärende. Med tillsynstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakt med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, kontroller, förelägganden och andra nödvändiga åtgärder.

Höjning/sänkning av avgift

Anser byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, får nämnden besluta om detta.

3 § Ändring av taxan

Miljö och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

4 § Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när den fått miljö- och byggnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts. Avgift får även tas ut i förskott.

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.

Avgift tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet. Återbetalning kan tidigast ske när bygglovet upphört att gälla. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.

Avgifter för planbesked och planarbeten debiteras löpande månadsvis enligt planavtal som upprättas vid planstart.

Denna taxa träder i kraft 2024-05-01.

Taxetabeller

Tabell som redovisar avgifter för bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp

Avgift

1.1

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, 0–50 m² (BTA+OPA)*

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

22 800 kr

1.2

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, 0–50 m² (BTA+OPA)*

Avvikelse från detaljplan

26 400 kr

1.3

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, 0–50 m² (BTA+OPA)*

Utanför planlagt område*

30 000 kr

1.4

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, 51-100 m² (BTA+OPA)*

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

24 000 kr

1.5

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, 51-100 m² (BTA+OPA)*

Avvikelse från detaljplan

27 600 kr

1.6

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, 51-100 m² (BTA+OPA)*

Utanför planlagt område

31 200 kr

1.7

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, Större än 100 m² (BTA+OPA)*

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

25 200 kr

1.8

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, Större än 100 m² (BTA+OPA)*

Avvikelse från detaljplan

28 800 kr

1.9

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, Större än 100 m2 (BTA+OPA)*

Utanför planlagt område

32 400 kr

1.10

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

8 400 kr

1.11

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Avvikelse från detaljplan

10 800 kr

1.12

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Utanför planlagt område

10 800 kr

1.13

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

14 400 kr

1.14

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Avvikelse från detaljplan

16 800 kr

1.15

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Utanför planlagt område

16 800 kr

1.16

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

8 400 kr

1.17

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Avvikelse från detaljplan

10 800 kr

1.18

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Utanför planlagt område

10 800 kr

1.19

Ändring med tekniskt samråd

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

14 400 kr

1.20

Ändring med tekniskt samråd

Avvikelse från detaljplan

16 800 kr

1.21

Ändring med tekniskt samråd

Utanför planlagt område

16 800 kr

1.22

Ändring utan tekniskt samråd

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

8 400 kr

1.23

Ändring utan tekniskt samråd

Avvikelse från detaljplan

10 800 kr

1.24

Ändring utan tekniskt samråd

Utanför planlagt område

10 800 kr

1.25

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, vid samma ansökningstillfälle av samma byggherre inom samma tidsperiod (gruppbebyggelse)

12 600 kr

*Arean avser total area per ansökningstillfälle för ett en- eller tvåbostadshus och dess komplementbyggnad på samma fastighet. Vid ansökan om fler en- eller tvåbostadshus vid samma tillfälle beräknas avgift enligt 1.25.

 

Tabell som redovisar avgifter för bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Ärendetyp

Avgift

2.1

Nybyggnad 0–100 m² (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

51 600 kr

2.2

Nybyggnad 0–100 m² (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Avvikelse från detaljplan

58 800 kr

2.3

Nybyggnad 0–100 m² (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Utanför planlagt område

58 800 kr

2.4

Nybyggnad 0–100 m² (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

44 400 kr

2.5

Nybyggnad 0–100 m² (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Avvikelse från detaljplan

51 600 kr

2.6

Nybyggnad 0–100 m² (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Utanför planlagt område

51 600 kr

2.7

Nybyggnad 101–500 m² (BTA+OPA)

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

84 000 kr

2.8

Nybyggnad 101–500 m² (BTA+OPA)

Avvikelse från detaljplan

91 200 kr

2.9

Nybyggnad 101–500 m² (BTA+OPA)

Utanför planlagt område

91 200 kr

2.10

Nybyggnad 501–5000 m² (BTA+OPA)

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

109 200 kr

2.11

Nybyggnad 501–5000 m² (BTA+OPA)

Avvikelse från detaljplan

123 600 kr

2.12

Nybyggnad 501–5000 m² (BTA+OPA)

Utanför planlagt område

123 600 kr

2.13

Nybyggnad ≥ 5 001 m² (BTA+OPA)

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

140 400 kr

2.14

Nybyggnad ≥ 5 001 m² (BTA+OPA)

Avvikelse från detaljplan

154 800 kr

2.15

Nybyggnad ≥ 5 001 m² (BTA+OPA)

Utanför planlagt område

154 800 kr

2.16

Tillbyggnad 0–50 m² (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

16 800 kr

2.17

Tillbyggnad 0–50 m² (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Avvikelse från detaljplan

18 000 kr

2.18

Tillbyggnad 0–50 m² (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Utanför planlagt område

18 000 kr

2.19

Tillbyggnad 0–50 m² (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

8 400 kr

2.20

Tillbyggnad 0–50 m² (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Avvikelse från detaljplan

10 800 kr

2.21

Tillbyggnad 0–50 m² (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Utanför planlagt område

10 800 kr

2.22

Tillbyggnad ≥ 51 m² (BTA+OPA)

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

20 400 kr

2.23

Tillbyggnad ≥ 51 m² (BTA+OPA)

Avvikelse från detaljplan

21 600 kr

2.24

Tillbyggnad ≥ 51 m² (BTA+OPA)

Utanför planlagt område

21 600 kr

2.29

Ändring, med tekniskt samråd

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

14 400 kr

2.30

Ändring, med tekniskt samråd

Liten avvikelse

16 800 kr

2.31

Ändring, med tekniskt samråd

Utanför planlagt område

16 800 kr

2.32

Ändring, utan tekniskt samråd

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

6 000 kr

2.33

Ändring, utan tekniskt samråd

Liten avvikelse

9 600 kr

2.34

Ändring, utan tekniskt samråd

Utanför planlagt område

9 600 kr

2.35

Nybyggnad och tillbyggnad av enkla byggnader tex lagerhall, tälthall, enkelt förråd, carport, förråd, sopbod, skärmtak, växthus

25 % av ovanstående

 

Tabell som redovisar avgifter för bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Ärendetyp

Avgift

3.1

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan

2 400 kr

3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan

4 800 kr

3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma eller annan fastighet, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 200 kr

Tabell som redovisar avgifter för bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ärendetyp

Avgift

4.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering

4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Timdebitering

4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser


Timdebitering

4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Timdebitering

4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Timdebitering

 

Tabell som redovisar avgifter för bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Ärendetyp

Avgift

5.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank

Vid en- och tvåbostadshus

3 600 kr

5.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank

Övriga

Timdebitering

5.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus

Timdebitering

5.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation

Planenligt

6 000 kr

5.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation

Avvikelse från detaljplan

9 600 kr

5.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation

Utanför planlagt område

9 600 kr

Tabell som redovisar avgifter för förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp

Avgift

6.1

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

7 200 kr

Tabell som redovisar avgifter för strandskydd
Ärendetyp

Avgift

7.1

Nyetablering på fastighet

12 000 kr

7.2

Komplementbyggnad, brygga eller mindre åtgärd där strandskyddsdispens finns sedan tidigare

6 000 kr

7.2

Enkel byggnad (tex dass, grillkåta, vindskydd, anläggning eller kraftledningsstolpe)

7 200 kr

Tabell som redovisar avgifter för marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp

Avgift

8.1

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

12 000 kr

8.2

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

6 000 kr

Tabell som redovisar avgifter för rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Ärendetyp

Avgift

9.1

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

9 600 kr

9.2

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

3 600 kr

Tabell som redovisar avgifter för förhandsbesked

Ärendetyp

Avgift

10.1

Förhandsbesked tomtplats

12 000 kr

10.2

Per tomtplats där utöver

25 % av ovanstående

Tabell som redovisar avgifter för villkorsbesked

Ärendetyp

Avgift

11.1

Villkorsbesked


Timdebitering

Tabell som redovisar avgifter för ingripandebesked
Ärendetyp

Avgift

12.1

Ingripandebesked

Timdebitering

Tabell som redovisar avgifter för extra arbetsplatsbesök och interimistiskt slutbesked
Ärendetyp

Avgift

13.1

Extra startbesked utöver det första, per styck

3 600 kr

13.2

Extra tekniskt samråd utöver det första, per styck

4 800 kr

13.3

Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck

4 800 kr

13.4

Extra slutsamråd utöver det första, per styck

4 800 kr

13.5

Interimistiskt slutbesked, per styck

3 600 kr

 

Tabell som redovisar avgifter för anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp

Avgift

14.1

Komplementbyggnad max 30 m² (Attefallshus), tillbyggnad max 15 m² eller inredning av ytterligare en bostad, med tekniskt samråd

9 600 kr

14.2

Komplementbyggnad max 30 m² (Attefallshus), tillbyggnad max 15 m² eller inredning av ytterligare en bostad, utan tekniskt samråd

4 800 kr

14.3

Komplementbostadshus (Attefallshus som bostad), med tekniskt samråd

12 000 kr

14.4

Komplementbostadshus (Attefallshus som bostad), utan tekniskt samråd

7 200 kr

14.5

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

2 400 kr

14.6

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

9 600 kr

14.7

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

2 400 kr

14.8

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk

Timdebitering

14.9

Annan anmälningspliktig åtgärd (som exempelvis konstruktion, planlösning, hiss, ventilation, VA, brandskydd), med tekniskt samråd

8 400 kr

14.10

Annan anmälningspliktig åtgärd (som exempelvis konstruktion, planlösning, hiss, ventilation, VA, brandskydd), utan tekniskt samråd

3 600 kr

 

Tabell som redovisar avgifter för upprättande av nybyggnadskarta
Ärendetyp

Avgift

15.1

Nybyggnadskarta inom detaljplan, fastighetens yta 0–2000 kvm

9 000 kr

15.2

Nybyggnadskarta utom detaljplan, fastighetens yta 0–2000 kvm

6 000 kr

15.3

Tillägg per 2 000 kvm

3 600 kr

15.4

Kontroll av befintlig nybyggnadskarta

6 000 kr

15.5

Kartutdrag från kommunens databas

Timdebitering, lägsta kostnad 600 kr

15.6

Vid upprättande av fler nybyggnadskartor vid samma tillfälle på samma plats

50 % på ovanstående

15.7

Övriga mät- eller kartuppdrag

Timdebitering, lägsta kostnad 3 600 kr

15.8

Faktiska kostnader kommunen har för eventuella underentreprenörer vid framtagande av nybyggnadskartor faktureras sökande.


Tabell som redovisar avgifter för utstakning, lägeskontroll
Ärendetyp

Avgift

16.1

Utstakning av ett en- eller tvåbostadshus

3 600 kr

16.2

Utstakning övrig byggnation

Timdebitering

16.3

Lägeskontroll av ett en- eller tvåbostadshus

3 600 kr

16.4

Ytterligare lägeskontroll i samma ärende enligt 16.3

2 400 kr

16.5

Lägeskontroll övrig byggnation

Timdebitering

16.6

Finutsättning som kan kombineras med lägeskontroll

4 800 kr

Tabell som redovisar avgifter för lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Ärendetyp

Avgift

17.1

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller

I enlighet med tillämplig tabell

17.2

Åtgärd som inte räver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering

Tabell som redovisar avgifter för andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

ÄrendetypAvgift

18.1

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

18.2

Faktiska kostnader kommunen har för utredningar eller underkonsulter kopplat till ett bygglov eller anmälan


Tabell som redovisar avgifter för avslag, avskrivning, avvisning

Ärendetyp

Avgift

19.1

Avslag, avskrivning, avvisning, avgift tas ut för nedlagt arbete

Timdebitering

Tabell som redovisar avgifter för detaljplan och planprogram
Ärendetyp

Avgift

20.1

Planbesked (gäller både positivt och negativt beslut)

Timdebitering, minst 21 240 kr

20.2

Upprättande och handläggning av planprogram

Timdebitering

20.3

Upprättande och handläggning av detaljplan och områdesbestämmelser

Timdebitering

20.4

Faktiska kostnader kommunen har för eventuella underentreprenörer vid planframställning faktureras sökande


20.5

Förlängning av genomförandetid eller upphävande av detaljplan efter genomförandetidens utgång

Timdebitering

Tabell som redovisar planavgift
Ärendetyp

Avgift

22.1

Planavgift debiteras utifrån kostnaden för bygglovet

Tillägg på 25 %

Tabell som redovisar timavgift

Ärendetyp

Avgift

23.1

Handläggningskostnad per timme Indexuppräknas utifrån PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) varje år

1 200 kr

Senast uppdaterad: 10 maj 2024 12:24
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas