Taxa inom plan- och bygglagens område

Fastställt av kommunfullmäktige 30 november 2020 § 104.
Diarienummer KS 2020/934.

Denna taxa gäller för miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), plan- och bygg-förordningen (2011:338), miljöbalken (1998:808) och kommunallagen (1991:900). Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande taxetabeller.

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna taxa utgår avgift för

A

  1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
  2. beslut om lov,
  3. tekniska samråd och slutsamråd,
  4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
  5. upprättande av nybyggnadskartor,
  6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
  7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
  8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

B

kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när
- nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan
bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och
- den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

C

Kostnader för övrig kart- och mätverksamhet.

Allmänna bestämmelser

2 § Beräkning av avgift

Avgift enligt tabell

Avgiften för en viss åtgärd framgår av taxetabellerna. Beloppen har beräknats genom en timkostnad som multiplicerats med genomsnittlig tidsåtgång för den ärendetypen.

Vid handläggning av förhandsbesked, bygglov och anmälan reduceras avgiften för
prövningen om handläggningen överskrider lagstadgad tid. Den del av bygglovsavgiften som avser det tekniska genomförandet reduceras inte (exempelvis tekniska samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd, slutbesked).

Prövningen av bygglovet avser 30 % av bygglovsavgiften för lov utan grannehöranden och 40 % för lov med grannehöranden. I lovärenden utan tekniskt samråd är prövningen 50 % av avgiften utan grannehöranden och 70 % av avgiften med grannehöranden. Avgiften kommer att reduceras med 1/5 per påbörjad vecka som tidsfristen överskrids.

Anmälningsärenden och förhandsbesked reduceras med 1/5 per överskriden vecka på hela avgiften.

Gällande taxa

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, kan byggnadsnämnden tillämpa den nya taxan om det innebär en lägre avgift.

Reducerad avgift vid justering av gällande lov

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell där åtgärden finns. Om byggnadsnämnden anser att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %.

Planavgift

Tas ut inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser för att täcka kostnaderna för planarbetet. Avgiften tas ut i samband med bygglovet.

Anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus

I ärenden om lov för en- och tvåbostadshus ingår anmälningspliktiga åtgärder, om de ingår i samma ansökan, exempelvis eldstad, hiss, VA-installation.

Tidsbegränsade bygglov

Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.

Areabestämning

Vid beräkning av areor (BTA, BYA och OPA) används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009.

Timdebitering

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom en timkostnad som multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Handläggningskostnad per timme redovisas i taxetabellen.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning

Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den
handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att gå in i tabellen ”Tidsuppskattning” och räkna samman de handläggningsåtgärder som har vidtagits.

Tidersättning

Om en åtgärd inte passar in i en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på timdebitering.

Höjning/sänkning av avgift

Anser byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, får nämnden besluta om detta.

3 § Ändring av taxan

Miljö och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

4 § Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när den fått miljö- och byggnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts. Avgift får även tas ut i förskott.

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.

Avgift tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet. Återbetalning kan tidigast ske när bygglovet upphört att gälla. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.


1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader


Ärendetyp


Avgift i kronor

1.1

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, tillbyggnad* eller komplementbyggnad*
0–50 m2 (BTA+OPA)**

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

14 700

1.2

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, tillbyggnad* eller komplementbyggnad*

0–50 m2 (BTA+OPA)**

Avvikelse från detaljplan

19 950

1.3

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, tillbyggnad* eller komplementbyggnad*

0–50 m2 (BTA+OPA)**

Utanför planlagt område*

19 950

1.4

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, tillbyggnad eller komplementbyggnad

50–100 m2 (BTA+OPA)**

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

20 475

1.5

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, tillbyggnad eller komplementbyggnad

50–100 m2 (BTA+OPA)**

Avvikelse från detaljplan

25 725

1.6

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, tillbyggnad eller komplementbyggnad

50–100 m2 (BTA+OPA)**

Utanför planlagt område

25 725

1.7

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, tillbyggnad eller komplementbyggnad Större än 100 m2 (BTA+OPA)**

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

26 250

1.8

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, tillbyggnad eller komplementbyggnad Större än 100 m2 (BTA+OPA)**

Avvikelse från detaljplan

31 500

1.9

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, tillbyggnad eller komplementbyggnad Större än 100 m2 (BTA+OPA)**

Utanför planlagt område

31 500

1.10

All övrig ändring

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

14 175

1.11

All övrig ändring

Avvikelse från detaljplan

17 325

1.12

All övrig ändring

Utanför planlagt område

17 325

1.13

Fasadändring med tekniskt samråd


11 025

1.14

Fasadändring utan tekniskt samråd


5 250

1.15

1.1–1.12 utan tekniskt samråd


50 % av ovanstående

1.16

1.1–1.12 utan tekniskt samråd och väldigt enkla byggnader tex carport, förråd, sopbod, skärmtak, växthus


25 % av ovanstående

1.17

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, vid samma ansökningstillfälle av samma byggherre inom samma tidsperiod (gruppbebyggelse)


75 % av ovanstående

*Små komplementbyggnader och tillbyggnader utanför planlagt område jämställs med planenliga då inget grannehörande görs.
**Arean avser total area per ansökningstillfälle för ett en- eller tvåbostadshus och dess komplementbyggnad på samma fastighet. Vid ansökan om fler en- eller tvåbostadshus vid samma tillfälle beräknas avgift enligt 1.17.

2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader


Ärendetyp


Avgift i kronor

2.1

Nybyggnad/tillbyggnad 0–50 m2 (BTA+OPA)

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

15 750

2.2

Nybyggnad/tillbyggnad 0–50 m2 (BTA+OPA)

Avvikelse från detaljplan

21 000

2.3

Nybyggnad/tillbyggnad 0–50 m2 (BTA+OPA)

Utanför planlagt område

21 000

2.4

Nybyggnad/tillbyggnad 51–100 m2 (BTA+OPA)

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

27 300

2.5

Nybyggnad/tillbyggnad 51–100 m2 (BTA+OPA)

Avvikelse från detaljplan

32 550

2.6

Nybyggnad/tillbyggnad 51–100 m2 (BTA+OPA)

Utanför planlagt område

32 550

2.7

Nybyggnad/tillbyggnad 101–250 m2 (BTA+OPA)

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

42 000

2.8

Nybyggnad/tillbyggnad 101–250 m2 (BTA+OPA)

Avvikelse från detaljplan

48 300

2.9

Nybyggnad/tillbyggnad 101–250 m2 (BTA+OPA)

Utanför planlagt område

48 300

2.10

Nybyggnad /tillbyggnad 251–500 m2 (BTA+OPA)

Planenligt eller giltigt förhandsbesked

57 750

2.11

Nybyggnad /tillbyggnad 251–500 m2 (BTA+OPA)

Avvikelse från detaljplan

64 050

2.12

Nybyggnad /tillbyggnad 251–500 m2 (BTA+OPA)

Utanför planlagt område

64 050

2.13

Nybyggnad/tillbyggnad ≥ 501 m2 (BTA+OPA)

tillägg utöver ovanstående per 500 m2

21 000

2.14

Fasadändring


5 250

2.15

All övrig ändring


50 % av motsvarande nybyggnad/tillbyggnadskostnad

2.16

2.1–2.13 utan tekniskt samråd


50 % av ovanstående

2.17

Nybyggnad och tillbyggnad av enkla byggnader tex lagerhall, tälthall, enkelt förråd


25 % av ovanstående

3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar


Ärendetyp

Avgift i kronor

3.1

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan

2 100

3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan

4 200

3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 050

4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1


Ärendetyp

Avgift

4.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering

4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Timdebitering

4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Timdebitering

4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Timdebitering

Skriv tabellbeskrivning här


Ärendetyp


Avgift i kronor

5.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank

Vid en- och tvåbostadshus

3 150

5.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank

Övriga

Timdebitering

5.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus


Timdebitering

5.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation

Planenligt

5 250

5.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation

Avvikelse från detaljplan

8 400

5.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation

Utanför planlagt område

8 400

6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov


Ärendetyp

Avgift i kronor

6.1

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

6 300

7 Strandskydd


Ärendetyp

Avgift i kronor

7.1

Nyetablering på fastighet

10 500

7.2

Komplementbyggnad, brygga eller mindre åtgärd där strandskyddsdispens finns sedan tidigare

7 875

8 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder


Ärendetyp

Avgift i kronor

8.1

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

10 500

8.2

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

5 250

9 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov


Ärendetyp

Avgift i kronor

9.1

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

8 925

9.2

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

3 150

10 Förhandsbesked


Ärendetyp

Avgift i kronor

10.1

Förhandsbesked

9 450

11 Villkorsbesked


Ärendetyp

Avgift

11.1

Villkorsbesked

Timdebitering

12 Ingripandebesked


Ärendetyp

Avgift

12.1

Ingripandebesked

Timdebitering

13 Extra arbetsplatsbesök och interimistiskt slutbesked


Ärendetyp

Avgift i kronor

13.1

Extra startbesked utöver det första, per styck

3 150

13.2

Extra tekniskt samråd utöver det första, per styck

4 200

13.3

Extra arbetsplatsbesök utöver det första, per styck

4 200

13.4

Extra slutsamråd utöver det första, per styck

4 200

13.5

Interimistiskt slutbesked, per styck

3 150

14 Anmälningspliktiga åtgärder


Ärendetyp

Avgift i kronor

14.1

Komplementbyggnad max 25 m2 (Attefallshus), tillbyggnad max 15 m2 eller inredning av ytterligare en bostad, med tekniskt samråd

8 400

14.2

Komplementbyggnad max 25 m2 (Attefallshus), tillbyggnad max 15 m2 eller inredning av ytterligare en bostad, utan tekniskt samråd

4 200

14.3

Komplementbostadshus (Attefallshus som bostad), med tekniskt samråd

10 500

14.4

Komplementbostadshus (Attefallshus som bostad), utan tekniskt samråd

6 300

14.5

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

1 575

14.6

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

7 350

14.7

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

1 575

14.8

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk

Timdebitering

14.9

Annan anmälningspliktig åtgärd (som exempelvis konstruktion, planlösning, hiss, ventilation, VA, brandskydd), med tekniskt samråd

7 350

14.10

Annan anmälningspliktig åtgärd (som exempelvis konstruktion, planlösning, hiss, ventilation, VA, brandskydd), utan tekniskt samråd

2 625

15 Upprättande av nybyggnadskarta (momspliktigt, 25 % moms tillkommer)


Ärendetyp

Avgift i kronor

15.1

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0–2 000 kvm

7 875

15.2

Tillägg per 2 000 kvm

3 150

15.3

Kontroll av befintlig nybyggnadskarta

5 250

15.4

Förenklad nybyggnadskarta

5 250

15.5

Kartutdrag från kommunens databas

Timdebitering, lägsta kostnad 525

15.6

Vid upprättande av fler nybyggnadskartor vid samma tillfälle på samma plats

50 % på ovanstående

15.7

Övriga mät- eller kartuppdrag

Timdebitering, lägsta kostnad 3 150

15.8

Faktiska kostnader kommunen har för eventuella underentreprenörer vid framtagande av nybyggnadskartor faktureras sökande


16 Utstakning, lägeskontroll


Ärendetyp

Avgift i kronor

16.1

Utstakning av ett en- eller tvåbostadshus

3 150

16.2

Utstakning övrig byggnation

Timdebitering

16.3

Lägeskontroll av ett en- eller tvåbostadshus

3 150

16.4

Ytterligare lägeskontroll i samma ärende enligt 16.3

2 100

16.5

Lägeskontroll övrig byggnation

Timdebitering

17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)


Ärendetyp

Avgift

17.1

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller

I enlighet med tillämplig tabell

17.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering

18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder


Ärendetyp

Avgift

18.1

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

18.2

Faktiska kostnader kommunen har för utredningar eller underkonsulter kopplat till ett bygglov eller anmälan


19 Avslag, avskrivning, avvisning


Ärendetyp

Avgift

19.1

Avslag, avskrivning, avvisning, avgift tas ut för nedlagt arbete

Timdebitering

20 Detaljplan och planprogram


Ärendetyp

Avgift

20.1

Planbesked

Timdebitering, minst 20 000 kronor

20.2

Upprättande och handläggning av planprogram

Timdebitering

20.3

Upprättande och handläggning av detaljplan

Timdebitering

20.4

Faktiska kostnader kommunen har för eventuella underentreprenörer vid planframställning faktureras sökande


20.5

Förlängning av genomförandetid eller upphävande av detaljplan efter genomförandetidens utgång

Timdebitering

21 Planavgift


Ärendetyp

Avgift

21.1

Planavgift debiteras utifrån kostnaden för bygglovet

Tillägg på 25 %

22 Timavgift


Ärendetyp

Avgift i kronor

22.1

Handläggningskostnad per timme indexuppräknas utifrån PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) varje år

1 050


Senast uppdaterad: 23 september 2022 16:00
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas