Taxa inom plan- och bygglagens område

Antagen av kommunfullmäktige 28 november 2022 § 183.
Diarienummer KS 2022/983.

Antagen indexreglering av miljö- och byggnämnden 7 december 2023, § 237. Diarienummer MBN 2023-001218.

Denna taxa gäller för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900), Plan- och bygg-förordningen (2011:338), Miljöbalken (1998:808) och Kommunallagen (1991:900). Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande taxetabeller.

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna taxa utgår avgift för

A.

 1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
 2. beslut om lov,
 3. tekniska samråd och slutsamråd,
 4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
 5. upprättande av nybyggnadskartor,
 6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
 7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
 8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

B.

kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när

 • nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan
  bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och
 • den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

C.

Kostnader för övrig kart- och mätverksamhet.

D.

Kontroll, uppföljning och beslut för tillsyn IMD. Avser den tillsyn som följer av lag (2022:333) om energimätning i byggnader och förordning (2022:336) om energimätning i byggnader.

Allmänna bestämmelser

2 § Beräkning av avgift

Avgift enligt tabell

Avgiften för en viss åtgärd framgår av Taxetabellerna. Beloppen har beräknats genom en timkostnad som multiplicerats med genomsnittlig tidsåtgång för den ärendetypen.

Vid handläggning av förhandsbesked, bygglov och anmälan reduceras avgiften för prövningen om handläggningen överskrider lagstadgad tid. Den del av bygglovsavgiften som avser det tekniska genomförandet reduceras inte (exempelvis tekniska samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd, slutbesked).

Prövningen av bygglovet avser 30% av bygglovsavgiften för lov utan grannehöranden och 40% för lov med grannehöranden. I lovärenden utan tekniskt samråd är prövningen 50 % av avgiften utan grannehöranden och 70 % av avgiften med grannehöranden. Avgiften kommer att reduceras med 1/5 per påbörjad vecka som tidsfristen överskrids.

Anmälningsärenden och förhandsbesked reduceras med 1/5 per överskriden vecka på hela avgiften.

Gällande taxa

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende
påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, kan byggnadsnämnden
tillämpa den nya taxan om det innebär en lägre avgift.

Reducerad avgift vid justering av gällande lov

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell där åtgärden finns. Om byggnadsnämnden anser att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %.

Planavgift

Tas ut inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser för att täcka kostnaderna för planarbetet. Avgiften tas ut i samband med bygglovet.

Anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus

I ärenden om lov för en- och tvåbostadshus ingår anmälningspliktiga åtgärder, om de ingår i samma ansökan, exempelvis eldstad, hiss, VA-installation.

Tidsbegränsade bygglov

Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.

Areabestämning

Vid beräkning av areor (BTA, BYA och OPA) används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009.

Timdebitering

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom en timkostnad som multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Handläggningskostnad per timme redovisas i taxetabellen.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning

Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att gå in i tabellen ”Tidsuppskattning” och räkna samman de handläggningsåtgärder som har vidtagits.

Tidsersättning

Om en åtgärd inte passar in i en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på timdebitering.

Tillsyn IMD

Vid tillämpning av denna taxa utgår timavgift per timme tillsynstid. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid i varje ärende. Med tillsynstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakt med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, kontroller, förelägganden och andra nödvändiga åtgärder.

Höjning/sänkning av avgift

Anser byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, får nämnden besluta om detta.

3 § Ändring av taxan

Miljö och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

4 § Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när den fått miljö- och byggnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts. Avgift får även tas ut i förskott.

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.

Avgift tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet. Återbetalning kan tidigast ske när bygglovet upphört att gälla. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.

Avgifter för planbesked och planarbeten debiteras löpande månadsvis enligt planavtal som upprättas vid planstart.

_
Denna taxa träder i kraft 2024-01-01.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024 10:23
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas