Bidrag till samlingslokaler

Fastställt av kommunstyrelsen 26 november 2018 § 250.
Diarienummer KS 2018/610.

Kommunstyrelsen har prioriterat vilka samlingslokaler som är berättigade till bidrag enligt nedanstående riktlinjer.

Ett villkor för bidrag är att när lokalen upplåts för ungdomsaktiviteter (ungdomar under 18 år), skall dessa aktiviteter vara drogfria.

Bidrag utgår efter en flytande skala där föreningen kan tillgodoräkna sig täckning för underskott, beräknat som intäkter + föreningens likvida tillgångar (undantaget beviljade upprustningsbidrag samt medel avsatta för investeringar) - lokalens fasta kostnader, och dessutom 5 % av lokalens fasta kostnader. Bidraget kan dock aldrig överstiga 50 % av lokalens fasta kostnader. Om föreningen uppvisar överskott beräknat på ovan angivet sätt utgår ändå 5 % av lokalens fasta kostnader som stimulansbidrag.

Som underlag vid framräkning av bidraget används uppgifter ur föreningens årsredovisning närmast föregående år. Dessa uppgifter lämnar föreningen samtidigt med ansökan på en särskild blankett. Uppgift om årsredovisning blir nödvändig också för uppföljning av de förändrade bidragsrutinerna.

Bidragsberättigade samlingslokaler

Svegs kommundel

Glissjöbergsgården

Glötegården

Herrös före detta skola

Kolsätts bygdegård

Linsells bygdegård

Lofsdalens bystuga

Ytterbergs före detta skola

Äggens bystuga

Älvros bystuga

Älvrosremmen bygdegård

Överbergs bystuga

Hogdals kommundel

Fåssjö samlingslokal

Huskölens-Karlstrands före detta skola

Vänsjö bygdegård

Ytterhogdals Folkets hus

Ängersjös före detta skola

Överhogdals bygdegård

Hede kommundel

Hedevikens byutvecklingsgrupp

Långå nytta o nöje

Nåla åa, Hede

Råndalens bygdegård

Särvsjöns före detta skola

Vemdalens IOGT-lokal

Vemhåns bygdegård

Tännäs kommundel

Björklid, Messlingen

Fröjdvallens samlingslokal, Bruksvallarna

Funäsdalens-Ljusnedals ungdomslokal

Högvålens bygdegård

Logen, Fornminnesparken i Funäsdalen

Tänndalens bygdegård

Tännäs IOGT

Lillhärdals kommundel

Lillhärdals Folkets hus

Olingdals före detta skola

Östansjö bystuga

Senast uppdaterad: 26 september 2022 17:19
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas