Föreningsstöd

Fastställt av kommunstyrelsen 3 juli 2019 § 225.
Diarienummer KS 2019/405.
Revidering:
8.5 Anställningsstöd, ny summa fastställd av samhällsutvecklingsutskottet 5 september 2023 § 61.

1. Inledning

Kommunfullmäktige bestämmer ramen för Samhällsbyggnadsutskottets anslag. Denna ram styr utskottets föreningsstöd. Med de ekonomiska bidragen vill vi stärka föreningars förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalité ett varierat utbud av aktiviteter i hela Härjedalen.

Det kommunala föreningsstödet avser endast att täcka en del av föreningens totala kostnader för vilket bidrag söks.

2. Riktlinjer och syfte

Kommunens mål är att ha ett rikt kultur- och fritidsliv som attraherar alla, samtstimulera och ökar den enskildes lust, intresse och förmåga att delta i föreningsliv, friluftsliv, idrotts- och kulturaktiviteter. Därmed skapa en attraktiv livsmiljö för alla som bor och verkar i Härjedalen.

Deltagandet förbättrar den enskildes hälsa och välbefinnande, leder till ökad gemenskap mellan människor och motverkar segregation, isolering och utanförskap. Det skapar förutsättningar nya möten mellan människor ur olika grupper och åldersklasser.

Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer och alla oberoende av genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning eller socioekonomisk situation ska ges sammasamma rättigheter, skyldigheter och möjlighet till inflytande, delaktighet och ansvar. Därmed verka för att alla känner lika värde och motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling, övergrepp, våld och missbruk.

Föreningen bör ta hänsyn till hållbar utveckling och miljöaspekter i sin verksamhet.

Verksamhet för barn och ungdomar ska prioriteras i syfte att skapa goda förutsättningar för en aktiv fritid i hela kommunen.

3. Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska mål

Styrdokumentet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:

 • Ett rikt kultur- och fritidsliv som attraherar alla. Kulturlivet skall präglas av tradition, nutid och mångfald.

Styrdokumentet relaterar till tidigare fastställda styrdokument:

 • Kultur och fritidsplanen
 • Folkhälsoplanen

Styrdokumentet ersätter:

 • Bidragsnormer för kultur och fritid

4. Avgränsning

Styrdokumentet berör inte:

 • Härjedalens kulturpris och kulturstipendium
 • Reglemente för Härjedalens kommuns idrottspris och idrottsstipendium
 • Riktlinjer för evenemangsstöd och uppvaktning
 • Stöd till studieförbund
 • Bidrag till samlingslokaler
 • Upprustning till samlingslokaler
 • Stimulansbidrag till pensionärsföreningar

5. Vilka föreningar är berättigade till stöd?

För att en förening ska vara berättigad till stöd ska den:

 • Bedriva ideell verksamhet med den lokala verksamheten förlagd inom Härjedalens kommuns geografiska område.
 • Ha stadgar, vald styrelse, revisorer och organisationsnummer.
 • Ha ett bankkonto/PG eller BG registrerat i föreningens namn.
 • Ha nödvändiga tillstånd för verksamheten samt vid behov rutiner och utrustning för säkerhet.
 • Bör vara ansluten till riksorganisation inom sitt verksamhetsområde
 • Ska finnas i kommunens föreningsregister och ansvarar själva för att uppdatera kontaktinformation efter årsmötet
 • En värdegrund och handlingsplan ska finnas i förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet
 • Värdegrunden ska ha sin utgångspunkt i Glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. Handlingsplanen ska innehålla plan för förebyggande arbete, åtgärdstrappa och kontaktlista inom föreningen.

6. Vilka kan inte få föreningsstöd?

Följande föreningar/organisationer är undantagna från möjligheten att söka föreningsstöd:

 • Organisationer vars huvudsakliga intresse är att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga eller ekonomiska intressen
 • Ideella föreningar som driver t.ex. förskola, familjedaghem, skolbarnomsorg m.m.
 • Vägföreningar, vägsamfälligheter, villa- och bostadsföreningar
 • Bolag och enskilda personer.
  Undantag: Enskilda personer kan söka dokumentationsbidrag (8.7)

7. Hur handlägger kommunen ansökan?

 • Tiden för inkommen ansökan avgörs av poststämpeln.
 • Föreningen skickar en gång per år in stadgar (skickas in om ändringar gjorts eller för nystartad förening), verksamhetsplan, revisions- och verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning, samt nya uppgifter till föreningsregistret.
 • För vissa bidrag krävs komplettering av ytterligare information i enlighet med anvisad blankett.
 • Alla uppgifter i ansökan ska kunna styrkas efter begäran av kommunen. Vid ofullständig ansökan kan utbetalning fördröjas.
 • Bidrag betalas ut till förening/organisations bg/pg eller bankkonto.
 • Bidragsmottagande organisation är skyldig att lämna samhällsbyggnadsförvaltningen sådan insyn i verksamheten som erfordras för att kontrollera att tilldelat bidrag användes på i ansökan angivet sätt.
 • Bidrag som beviljats men inte används på rätt sätt kan medföra återbetalningsskyldighet.

Alla ansökningar skickas till:
Härjedalens kommun, fritidsenheten
Medborgarhuset
842 80 SVEG
fritid@herjedalen.se

Frågor besvaras av handläggare på fritidsenheten samt fritidssamordnare.

8. Följande stöd kan sökas

Vi premierar föreningar vars verksamhet är inriktad i huvudsak på barn och ungdom (organisationer som ej redovisar kontinuerlig ungdomsverksamhet kan ej påräkna bidrag). Undantag: Lokalt aktivitetsstöd 8.1, Lokalbidrag 8.4, Kulturarrangemang 8.6, Bidrag till dokumentation 8.7 och Övriga stöd 8.8

Alla aktiviteter bör ske inom Härjedalens kommuns geografiska område.

8.1 Kommunalt lokalt aktivitetsstöd, ålderslöst

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för ungdomsverksamhet premierar aktiva medlemmar och utgår till organisation som bedriver verksamhet för alla. Stödet avser att stimulera föreningar till rekrytering av aktiva medlemmar som kontinuerligt och regelbundet erbjuds möjlighet att utöva verksamhet i föreningens regi.

Aktivitetsbidraget är 5 kr per deltagare och 15 kr per ledare, samt 10 kr för en extra ledare per gruppaktivitet.

Krav:

 • 75 % av redovisade tillfällen ska innefatta idrott, 25 % kan vara kringaktiviteter t.ex. utbildningar, möten, sammankomster m.m.
 • Ledaren ska vara medlem i föreningen i föreningen och vara utsedd ledare för just den aktiviteten som han/hon är ledare för vid det specifika tillfället
 • Ansvarig ledare ska vara 18 år fyllda
 • Minst tre deltagare per tillfälle som ska pågå minst 60 minuter.
 • Bidrag utgår till deltagare som är medlem i föreningen vid ett tillfälle per dag, ledaren räknas inte in i kategorin deltagare då han/hon erhåller ledarstöd
 • Bidrag utgår inte till entrébelagd tävling/match/träning eller kommersiellt arrangemang
 • Alla ska ges möjlighet till att vara med efter var och ens olika förutsättningar

Ansökan
Ansökan om bidrag – sammanställningen från Idrottonline och/eller fastställd blankett för åldrarna 0-6 år och 26 år och uppåt.

På fastställd blankett, sker två gånger per år, senast den 25 augusti (för 1/1-30/6) och den 25 februari (för 1/7-31/12).

8.2 Driftbidrag

Bidraget:
ska underlätta den fortlöpande driften av anläggningar för föreningar med i huvudsak fokus på idrott.

 • avser ej kostnader för föreningarnas verksamhet utan bara drift av själva anläggningen.
 • avser att stödja föreningar med egna idrottsanläggningar.
 • som underlag vid framräkning av bidraget används uppgifter ur föreningens årsredovisning närmast föregående år. Bidraget betalas ut i efterskott, dvs. bidrag som betalas ut detta år är för föregående verksamhetsår.
 • utgår för att täcka max 50 % av föreningens redovisade kostnader.
 • utgår med belopp som fritidsenheten efter särskild prövning finner skäligt.

I de fall en förening minskat sina kostnader avsevärt genom investering i t.ex. en klimatsmart energiförbrukningsåtgärd, så kan ett stimulansbidrag utgå inom driftbidraget.

För underhållsåtgärder som överstiger 25 000 kronor, ta kontakt med fritidsenheten innan investeringen påbörjas.

Krav:

 • Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om anläggningen ej sköts på ett godtagbart sätt.

Begränsningar:

 • Stöd omfattar inte investeringar.
 • Maxgräns för ansökan av underhåll begränsas till 25 000 kronor.
 • Maxgräns för ansökan av el begränsas till 75 000 kronor.

Ansökan
Ansökan ska vara inlämnad senast 31 januari på fastställd blankett.
Med ansökan ska bifogas balans- och resultaträkning.
Beloppet betalas ut för hela året som en engångsutbetalning om inget annat meddelas.

8.3 Kursbidrag

Bidraget avser att stödja utbildningen av ungdomsledare inom föreningslivet i Härjedalens kommun.

Bidrag kan utgå med 80 % av kostnad för resa enligt billigaste färdsätt samt kursavgift och kurslitteratur. Reseersättning vid resa med bil är 18,50 kr per mil.

För domarkurser, ta kontakt med fritidsenheten före påbörjad kurs.

Krav:

 • Utbildningen ska vara inriktad mot barn- och ungdomsträning.

Begränsningar:

 • Maximalt belopp 10 000 kr per sektion/förening per år. Finns medel över i slutet av året kan förening som fått maximalt belopp ansöka på nytt.

Ansökan
Ansökan sker på fastställd blankett senast 14 dagar efter genomgången kurs. Specificering av kostnader, samt kursprogram och kursintyg ska bifogas.

8.4 Lokalbidrag

Bidraget avser att stödja förening eller organisation som äger eller hyr lokal för verksamhet i Härjedalens kommun, till vilken man inte får driftbidrag. Kommunägda lokaler och anläggningar så som konferensrum och sporthallar upplåtes i möjligaste mån utan kostnad.

Begränsningar:

 • Lokalbidrag kan utgå med 80 % av skälig lokalkostnad, dock högst 6 000 kr per år och förening.

Krav:

 • Verifikation på hyresavi/kostnad ska bifogas.

Ansökan
Sker på fastställd blankett senast den 31 januari för föregående år.

8.5 Anställningsstöd

En anställning kan kombineras med en arbetsmarknadsåtgärd. Det totala gemensamma bidraget får ej överskrida 100 % av lönekostnaderna. Bidraget utgår med 6 000 kr per månad för en heltidsanställning (40 tim per vecka). Regleras sedan i förhållande till sysselsättningsgrad.

Begränsningar:

 • En förening får max söka för 3 personer.

Krav:

 • Personens arbete ska vara knutet till en anläggning för vilken man får annat stöd (driftbidrag, samlingslokal m.m.) alternativt till barn- och ungdomsidrott eller verksamhet inom bygdegårdar.

Ansökan
På fastställd blankett, sker två gånger per år, senast den 25 augusti (för 1/1-30/6) och den 25 februari (för 1/7-31/12). Bilaga med specifikation på arbetstagarens arbetsuppgifter ska medfölja.

8.6 Kulturarrangemang

Bidrag utgår till verksamhet med konstnärligt innehåll inom områdena musik, dans, teater, konst/form, film/foto/media, litteratur och kulturhistoria. Arrangemanget får vara entrébelagt.

Begränsningar:

 • Sökt bidrag får ej överstiga den ideella organisations egen kontanta insats.
 • Arrangemangsbidrag som överstiger 1 000 kr är att betrakta som garantibidrag och betalas ut mot redovisat underskott. Redovisningen ska ske senast en månad efter genomfört arrangemang. Bidrag som är lägre än 1 000 kr behöver inte slutredovisas.

Krav:

 • Bidrag ges endast till offentliga kulturarrangemang som är öppna för alla.
 • Allmänheten ska informeras om arrangemanget.
 • Beviljat bidrag till arrangemang medför att Härjedalens kommun står som medarrangör. Kommunens logotyp ska alltid finnas med i annonser och tryckt material.

Ansökan
Kan göras löpande under året men ska vara fritidsenheten till handla minst 14 dagar innan arrangemangets genomförande.

Ansökan görs på fastställd blankett

8.7 Bidrag till dokumentation

Bidrag ges till utgivning av dokumentation och inventeringar som är av engångskaraktär. De är avsedda att genomföras inom en given tidsram. Det ska tillgängliggöras för Härjedalens medborgare och besökare genom att t.ex. skänka kopior till biblioteken. Stöd kan också ges till stödköp av medier med anknytning till Härjedalen.

Begränsningar:

 • Beslutet gäller i två år.

Ansökan
På fastställd blankett.

När som helst på året.

8.8 Övriga stöd

Avser stödja sådan verksamhet som inte kan inrymmas under någon fastställd bidragsgrupp men som anses angeläget att stödja.

Bidrag kan t.ex. utgå till verksamhet med konstnärligt innehåll inom områdena musik, dans, teater, konst/form, film/foto/media, litteratur och kulturhistoria, eller läger och lovverksamhet, ny verksamhet, särskild verksamhet som fångar upp ungdomar utanför föreningslivet.

Ansökan
Sker på fastställd blankett innan verksamheten påbörjat.

Ekonomiplan, ändamål med verksamhet.

9. Vem gör vad

Medarbetare med roller som exempelvis fritidschef, handläggare på fritid och fritidssamordnare ska ha god kännedom om fastställda riktlinjer avseende föreningsstöd. Föreningarna ges möjlighet att ta del av aktuell information avseende föreningsstöd via kommunens hemsida. Handläggare och samordnare vid fritidsenheten besvarar frågor kring vilka stöd som kan sökas.

 

Senast uppdaterad: 26 september 2023 14:25
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas