Studieförbund

Fastställda av kommunfullmäktige 13 juni 2016 § 134.
Diarienummer BFK 2014/145.

1.Syftet med anslaget

Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för studieförbunden att själva forma och utveckla sin bildningsverksamhet. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Kommunens stöd till studieförbunden ger dem möjlighet att, utifrån respektive förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

Staten har formulerat studieförbundens uppdrag i fyra syften. Dessa blir de kriterier kommunen stöder sitt anslag till studieförbunden på.

Härjedalens kommuns stöd till studieförbunden har till syfte att:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald där människor kan påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för, och öka delaktigheten i kulturlivet

2.Förutsättningar för anslag

Kommunen fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundsverksamheten.

Kommunanslag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala organisation erhåller statsbidrag via Folkbildningsrådet. Verksamheten i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram ska vara statsbidragsberättigad enligt Folkbildningsförordningen för att bilda underlag till kommunalt anslag.

Anslagen fördelas mellan de studieförbund som redovisat folkbildningsverksamhet lokalt i kommunen. Anslaget skall användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som vänder sig till kommunens invånare.

3. Samspel och dialog

Kommunen skall inbjuda till minst en överläggning med studieförbunden per år där dialog förs om studieförbundens verksamhet.

4. Fördelning av kommunanslag

Det totala anslaget delas i tre delar enligt nedan:

Grundanslag

Fördelas årligen beräknat på genomsnittligt antal statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar för studiecirklar (värde 1,0 studietimme), annan gruppverksamhet (värde 1,0 studietimme) och kulturprogram (värde 9 studietimmar).

Unika deltagare

Fördelas årligen beräknat på antal unika deltagare som respektive studieförbund redovisar.

Förstärkningsanslag

Fördelas årligen enligt kommunens fastställda kriterier (se punkt 5).

Samråd kring dessa tre ovanstående anslagsformer har skett mellan politiker, tjänstemän och studieförbund där samtliga enades om att fördelningen av ramanslaget mellan anslagsformerna ska förbli oförändrad, det vill säga 75, 5 och 20 procent.

5. Kriterier för förstärkningsanslag

Verksamheter inom följande tre områden utgör motiv för kommunens förstärkningsanslag:

Kommunens vision

Att med de kommunövergripande värdeorden Livskraft, Äkthet och Närhet främja Härjedalens utveckling. Att med grunder i tradition, nutid och mångfald arbeta med turism, guidning, sysselsättning, folkhälsa, integration samt barn och unga.

Scenkonst

Att arbeta med kulturyttringar som kan presenteras på olika typer av scen, ex. sång, musik, teater, dans, bild, foto, film.

Dokumentations- och traditionsbevarande verksamhet

Att arbeta för att bevara, synliggöra och utveckla det Härjedalska hantverket. Att arbeta med bygdeforskning, lokalhistorisk forskning, dialekter, berättartradition, skrivarkurser och litteratur.

Samråd kring kriterierna för förstärkningsanslaget har skett mellan politiker, tjänstemän och studieförbund.

6.Redovisning och utvärdering

Redovisningen skall följa Folkbildningsrådets rekommendation. Redovisning av verksamheten sker årligen dels i skriftlig form på avsedda blanketter och dels muntligt vid träffar som kommunen inbjuder till. I underlaget får studiecirklar, kulturarrangemang och allmän folkbildning ingå.

Framgår inte direkt av titeln vad som avses skall en beskrivande text förmedla vad som ingår i studiecirkeln/arrangemanget. Målgrupp skall framgå.

Om studieförbundsavdelningen omfattar flera kommuner skall det av redovisningen till kommunen klart framgå den del som avser verksamhet och ekonomi inom kommunen.

Det åligger varje studieförbundsavdelning som avser att erhållakommunala anslag att till kommunen årligen:

  • Senast den 1 maj lämna in redovisning för föregående årsgenomförda verksamhet samt kommunintyg för föregående år
  • Senast den 1 maj lämna in verksamhetsplan för Härjedaleninnevarande år

Förtydligande kring redovisning: Föregående års aktiviteter redovisas senast 1 maj och ligger till grund för utbetalning av bidrag samma år.

7.Kontroll

Bidragsmottagande studieförbund har, om kommunen så önskar, skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning.

Senast uppdaterad: 30 september 2022 14:10
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas