Härjegårdar Fastighets AB

Fastställt av kommunfullmäktige 3 oktober 2016 § 231.
Diarienummer KS 2016/432.
Organisationsnummer 556439–6553.
Validerad 1 december 2020.

§ 1 Firma
Bolagets firma är Härjegårdar Fastighets AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Härjedalens kommun, Jämtlands län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Härjedalens kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva angelägenheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets bostäder och lokaler kan upplåtas/försäljas i form av hyresrätter, kooperativa hyresrätter eller bostadsrätter.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Härjedalens kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Härjedalens kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt till ställningstagande
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Härjedalens kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 50 000 och högst 500 000 stycken.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter, samt två suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härjedalens kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Härjedalens kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
 8. Beslut om
  a. fastställande av resultat- och balansräkningen
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.
 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall).
 11. Annat ärende som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

 • Bildande av bolag
 • Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härjedalens kommun.

Senast uppdaterad: 26 september 2022 17:16
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas