Kommunstyrelsens delegationsordning

Antagen av kommunstyrelsen 8 juni 2022, § 46.

Diarienummer KS 2022/100.

Delegation

Grundprincipen i kommunalt beslutsfattande är att samtliga beslut ska fattas av politiker, antingen i kommunfullmäktige eller i någon av kommunens nämnder. Eftersom en sådan modell skulle innebära en för politikerna väldigt tung arbetsbörda och förmodligen skulle göra den kommunala förvaltningen "trög", så finns möjligheter att överföra beslutsrätten genom delegation.

Rätt att besluta i kommunstyrelsens ställe kan lämnas till enskilda politiker eller tjänstemän, samt till mindre grupper av politiker (företrädesvis i utskott). Däremot får inte beslutsrätt delegeras till en grupp av tjänstemän eller en grupp av tjänstemän och politiker att gemensamt som fatta beslut. För hela denna delegationsordning gäller att: om beslutanderätten är delegerad till en funktion av vilken det i kommunen finns endast en, får beslutet fattas av närmast överordnade chef.

Även om rätten att fatta beslut överförs, så överförs inte ansvaret för beslutet - detta ligger fortfarande kvar hos kommunstyrelsen.

Beslut som är fattade på delegation och som kan överklagas med en så kallad laglighetsprövning (se nedan "Olika sätt att överklaga kommunala beslut") ska antingen protokollföras särskilt (till exempel i protokoll över utskottens sammanträden) eller anmälas till kommunstyrelsen. Som stöd för anmälan av delegationsbeslut finns en "Rutin för anmälan av delegationsbeslut" på kommunens intranät.

Skillnaden mellan delegation och verkställighet

Det är viktigt att skilja på vad som i det här sammanhanget är (delegations)beslut och vad som är verkställighet. En verkställighetsåtgärd ingår i det dagliga arbetet och kan inte överklagas. Verkställighet innebär som huvudregel inte något självständigt beslutsfattande, utan är snarare endast ett "mekaniskt" verkställande av beslut som tidigare har fattats av kommunfullmäktige eller en nämnd. I dessa fall ska alltså inte finnas något utrymme för egna bedömningar. Exempel på sådant mekaniskt handlande skulle kunna vara att ta ut en avgift med stöd av en redan beslutad taxa. Det finns även situationer där en tjänsteman förvisso måste fatta vissa självständiga beslut, men då dessa ändå inte betraktas som egentliga beslut, utan som verkställighet. Det gäller åtgärder som det måste anses ingå i arbetsbeskrivningen att den anställde vidtar och där dessa åtgärder inte har någon större verkan utanför kommunens organisation. Ett exempel kan vara en lärare som planerar en lektion - det måste anses ingå i lärarens arbetsbeskrivning att självständigt kunna göra avvägningar i samband med planeringen, samtidigt som det knappast kan finnas ett intresse hos någon att överklaga lärarens beslut om hur en enskild lektion ska genomföras.

Listan på delegationer är uttömmande. En åtgärd som inte finns listad i delegationsordningen är således antingen sådan att beslut måste tas av kommunstyrelsen i sin helhet, eller sådan att den kan anses vara en verkställighetsåtgärd. För att kunna avgöra vilket av dem det är fråga om måste man fundera över i vilken utsträckning åtgärden kräver självständigt beslutsfattande, om det kan anses ingå i yrkesrollen att man fattar sådana beslut och framför allt vilken rättslig påverkan åtgärden har utanför kommunens organisation, det vill säga vilket intresse som kan finnas att överklaga åtgärden.

Se rutin för anmälan av delegationsbeslut för en schematisk skiss över skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighet/faktiskt handlande. Se även följande exempel på åtgärder som räknas till verkställighet. Observera att detta är exempel och inte någon uttömmande lista.

Exempel på vekställighetsåtgärder

 • Sätta löner
 • Upprätta betalplaner
 • Upphandling av varor och tjänster upp till 30 000 kronor
 • Inköp av material inom beviljad budget
 • Fösäljning av utrangerade inventarier
 • Lämna yttrande över kameraövervakning
 • Medge anstånd med renhållningsavgift
 • Teckna avtal inom respektive ansvarsområde
 • Omreglering av tjänst inom budgetram
 • Placering av kommunen medel
 • Fackliga överläggningar och förhandlingar
 • Ansöka om förrättning enligt fastighetsbildningslagen och liknande
 • Upplåta gatu- och vägmark för tillfälliga ändamål
 • Yttrande över upplåtelse av allmän plats eller ansökan om tillfällig handel på kommunal mark
 • Besluta om ledigheter, omplaceringar, avstängningar, varningar och avsked
 • Omfördelning av egen förvaltnings, avdelnings, eller enhets budget

Olika sätt att överklaga kommunala beslut

Kommunens beslut, inklusive delegationsbesluten, kan överklagas på olika sätt. Vissa beslut överklagas med en så kallad laglighetsprövning, andra med så kallade förvaltningsbesvär. Då beslut överklagas genom laglighetsprövning ska överklagan skickas till förvaltningsrätten. Om beslutet överklagas enligt förvaltningsbesvär ska överklagan skickas till kommunen, som därefter ansvarar för att överklagan skickas vidare till rätt överinstans. Vad gäller delegationsbeslut framgår av denna delegationsordning vilka beslut som överklagas på vilket sätt.

Vid en överklagan enligt laglighetsprövning tar förvaltningsrätten endast ställning till, som namnet antyder, om det överklagade beslutet är lagligt. Ingen prövning görs huruvida beslutet i sak är "bra" eller "lämpligt". Om rätten finner att beslutet är olagligt i något avseende, upphävs det. Förvaltningsrätten kan däremot inte ändra kommunens beslut eller sätta ett annat beslut i det överklagade beslutets ställe. Vid en överklagan enligt förvaltningsbesvär kan den överprövande instansen också pröva beslutets sakinnehåll och göra ändringar i det eller ersätta det med ett annat beslut.

Beslut som får överklagas enligt laglighetsprövning kan överklagas av samtliga av kommunens medlemmar inom tre veckor från det att kommunen på sin anslagstavla publicerar ett anslag om att det protokoll som innehåller beslutet har justerats. Beslutet får som huvudregel verkställas även innan tiden för överklagande har gått ut.

Beslut som får överklagas enligt förvaltningsbesvär kan överklagas av den eller dem som berörs av beslutet, inom tre veckor från det att den eller de personerna har tagit del av beslutet. Beslut får som huvudregel inte verkställas innan klagotiden har gått ut.

Förkortningar

ArkivL = Arkivlagen
BrB = Brottsbalk
FB = Föräldrabalk
FL = Förvaltningslagen
GymnasieF = Gymnasieförordningen
HSL = Hälso- och sjukvårdslagen
KL = Kommunallagen
LMA = Lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
LSS-förordningen = Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
LuL = Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
LVM = Lag om vård av missbrukare i vissa fall
LVU = Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
OSL = Offentlighets- och sekretesslagen
SFB = Socialförsäkringsbalken
SkolF = Skolförordningen
SkolL = Skollagen
SoF = Socialtjänstförordning
SoL = Socialtjänstlagen
SOSFS = Socialstyrelsens författningssamling
TF = Tryckfrihetsförordningen
TrF = Trafikförordningen
ÄB = Ärvdabalk
ÄktB = Äktenskapsbalk

1 Förvaltningsgemensamt

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabell över de förvaltningsgemensamma delegationerna

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

1.1

Avskrivning av fordran upp till 10 000 kr

Förvaltningschef vid den förvalt-ning vid vilken fordran uppkommit

Får vidaredelegeras

Gäller inte beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt SoL


Laglighetsprövning

1.2

Avskrivning av fordran som inte kan drivas in med inkassoåtgärder 10 000—20 000 kr

Ekonomichef

Gäller inte beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt SoL


Laglighetsprövning

1.3

Upphandling av inventarier, utrustning och tjänster 30 000—100 000 kr per tillfälle

Förvaltningschef vid den förvalt-ning som främst kommer bruka upphandlad vara eller tjänst

Får vidaredelegeras


Laglighetsprövning

1.4

Upphandling av inventarier, utrustning och tjänster 100 000–1 000 000 kr per tillfälle

Det utskott som enligt kommun-styrelsens reglemente har berednings-an-svaret för sådana frågor som handläggs vid den eller de förvaltningar som främst kommer bruka upphandlad vara eller tjänst

Om upphandlingen berör flera förvaltningar, vilka handlägger frågor som enligt kommun-styrelsens reglemen-te bereds av olika utskott, fattas beslutet av kommun-ledningsutskottet


Laglighetsprövning

1.5

Avge yttranden till överpröv-ande instans, då ett beslut fattat på delegation har överklagats

Delegaten i det ursprungliga beslutet

Gäller dock inte ärenden som enligt denna delegations-ordning särskilt delegerats till annan beslutsfattare

KomL 6:15
SoL 10:2

Laglighetsprövning

1.6

Avge yttranden till myndigheter; överklaga beslut där kommun-styrelsen är part; yrka inhibition i ärenden där kommunstyrelsen är part

Respektive förvaltningschef i den förvaltning som ärendet berör

Får vidaredelegeras

 

Gäller endast ärenden som inte är av principiell art

 

Gäller dock inte ärenden som enligt denna delegations-ordning särskilt delegerats till annan beslutsfattare

KomL 6:15 SoL 10:2

Laglighetsprövning

1.7

Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol eller andra myndigheter

Respektive förvaltningschef i den förvaltning som ärendet berör

Får vidaredelegeras

 

Gäller endast ärenden som inte är av principiell art

KomL 6:15 SoL 10:2

Laglighetsprövning

1.8

Anställning av personal mer än 6 månader

Den blivande anställdes närmaste chef

Anställning av personal för tid kortare än sex månader betraktas som verkställighet


Laglighetsprövning

1.9

Beslut att ej bevilja bisyssla

Förvaltningschef i den förvaltning vid vilken den enskilde är anställd

Beslut ska vara skriftligt och motiveras

7 c § Lagen (1994:260) om offentlig anställning HÖK20/AB

Beslutet kan inte överklagas

1.10

Beslut om gallring av handlingar som inte är upptagna i informations-hanteringsplanen

Förvaltningschef i den förvaltning som ansvarar för handlingen


10 § ArkivL

Laglighetsprövning

1.11

Beslut i brådskande ärenden i de fall styrelsens beslut inte kan avvaktas

Respektive utskotts ordför-ande i det utskott vars berednings-område berörs

 

Vid förfall respektive utskotts vice ordförande

 

Om varken ut-skottets ordför-ande eller vice ordförande kan fatta beslutet, får beslutet fatt-as av kommun-styrelsens ordförande

Beslut ska anmälas vid KS nästa sammanträde

 

OBS att ordförande eller vice ordförande måste vara ordinarie ledamot i KS för att få fatta brådskande beslut

 

Delegationen omfattar inte beslut enligt 6. kap 38 § 5 pt KomL samt beslut som avses i 10 kap. 4 och 5 §§ SoL (för sådana ärenden finns särskilda delegationer)

KL 6:39

Laglighetsprövning eller förvaltnings-besvär (beror på vad beslutet avser)

1.12

Ändringar i förvaltnings-organisationen

Det utskott som enligt kommun-styrelsens regle-mente har beredningsansvaret för sådana frågor som handläggs vid den eller de förvalt-ningar som berörs av ändringen

Om ändringen berör flera förvaltningar, vilka hand-lägger frågor som enligt kommunstyrelsens reg-lemente bereds av olika utskott, får beslutet fattas av kommunledningsutskottet


Laglighetsprövning

1.13

Ändring av överklagat beslut

Delegaten i ursprungsbeslutet


FL 39 §

Förvaltningsbesvär

1.14

Avslå begäran att ta del av allmän handling eller beslut att lämna ut handling med förbehåll som inskränker sökandes rätt att yppa dess innehåll

Förvaltningschef

Får vidaredelegeras

 

Den som ansvarar för vården av en handling prövar i första hand utlämnandet

TF 2:14, OSL 6:3—5, 10:4, 12:2

Förvaltningsbesvär (Kammarrätten)

1.15

Förlikning vid rättstvist upp till två prisbasbelopp

Kommunstyrelsens ordförande, vid förfall kommun-styrelsens vice ordförandeLaglighetsprövning

1.16

Avvisning av ombud eller biträde

Chef vid den enhet som har handlagt det överklagade beslutet


FL 14 §

Förvaltningsbesvär

1.17

Avvisning av för sent inkommen överklagan för-utsatt att om-prövning av be-slutet ej ska ske

Närmaste chef¹

Förvaltningschef²

Kommunchef³

¹Om delegationsbeslut som har fattats av enskild tjänsteman

²Om delegationsbeslut som fattats av utskott

³Om beslut som fattats av kommunstyrelsen i helhet

FL 45 §

Förvaltningsbesvär

1.18

Beslut enligt europeiska dataskyddsförordningens artiklar 12.5 och 15–21

Kanslichef

Inkluderar till exempel beslut att avslå upprep-ade krav eller önskemål om åtgärder från en reg-istrerad, om kraven/ önskemålen är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art

7 kap. 2 § Lag med kom-pletterande bestämmelser till EU:s data-skydds-förordning

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

 

Senast uppdaterad: 22 juli 2022 11:21
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas