Kommunstyrelsens delegationsordning

Antagen av kommunstyrelsen 21 februari 2024 § 6.
Diarienummer KS 2024/20.

Delegation

Grundprincipen i kommunalt beslutsfattande är att samtliga beslut ska fattas av politiker, antingen i kommunfullmäktige eller i någon av kommunens nämnder. Eftersom en sådan modell skulle innebära en för politikerna väldigt tung arbetsbörda och förmodligen skulle göra den kommunala förvaltningen "trög", så finns möjligheter att överföra beslutsrätten genom delegation.

Rätt att besluta i kommunstyrelsens ställe kan lämnas till enskilda politiker eller tjänstemän, samt till mindre grupper av politiker (företrädesvis i utskott). Däremot får inte beslutsrätt delegeras till en grupp av tjänstemän eller en grupp av tjänstemän och politiker att gemensamt som fatta beslut. För hela denna delegationsordning gäller att: om beslutanderätten är delegerad till en funktion av vilken det i kommunen finns endast en, får beslutet fattas av närmast överordnade chef.

Även om rätten att fatta beslut överförs, så överförs inte ansvaret för beslutet - detta ligger fortfarande kvar hos kommunstyrelsen.

Beslut som är fattade på delegation och som kan överklagas med en så kallad laglighetsprövning (se nedan "Olika sätt att överklaga kommunala beslut") ska antingen protokollföras särskilt (till exempel i protokoll över utskottens sammanträden) eller anmälas till kommunstyrelsen. Som stöd för anmälan av delegationsbeslut finns en "Rutin för anmälan av delegationsbeslut" på kommunens intranät.

Skillnaden mellan delegation och verkställighet

Det är viktigt att skilja på vad som i det här sammanhanget är (delegations)beslut och vad som är verkställighet. En verkställighetsåtgärd ingår i det dagliga arbetet och kan inte överklagas. Verkställighet innebär som huvudregel inte något självständigt beslutsfattande, utan är snarare endast ett ""mekaniskt"" verkställande av beslut som tidigare har fattats av kommunfullmäktige eller en nämnd. I dessa fall ska alltså inte finnas något utrymme för egna bedömningar. Exempel på sådant mekaniskt handlande skulle kunna vara att ta ut en avgift med stöd av en redan beslutad taxa. Det finns även situationer där en tjänsteman förvisso måste fatta vissa självständiga beslut, men då dessa ändå inte betraktas som egentliga beslut, utan som verkställighet. Det gäller åtgärder som det måste anses ingå i arbetsbeskrivningen att den anställde vidtar och där dessa åtgärder inte har någon större verkan utanför kommunens organisation. Ett exempel kan vara en lärare som planerar en lektion - det måste anses ingå i lärarens arbetsbeskrivning att självständigt kunna göra avvägningar i samband med planeringen, samtidigt som det knappast kan finnas ett intresse hos någon att överklaga lärarens beslut om hur en enskild lektion ska genomföras.

Listan på delegationer är uttömmande. En åtgärd som inte finns listad i delegationsordningen är således antingen sådan att beslut måste tas av kommunstyrelsen i sin helhet, eller sådan att den kan anses vara en verkställighetsåtgärd. För att kunna avgöra vilket av dem det är fråga om måste man fundera över i vilken utsträckning åtgärden kräver självständigt beslutsfattande, om det kan anses ingå i yrkesrollen att man fattar sådana beslut och framför allt vilken rättslig påverkan åtgärden har utanför kommunens organisation, det vill säga vilket intresse som kan finnas att överklaga åtgärden.

Se rutin för anmälan av delegationsbeslut för en schematisk skiss över skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighet/faktiskt handlande. Se även följande exempel på åtgärder som räknas till verkställighet. Observera att detta är exempel och inte någon uttömmande lista.

Exempel på verkställighetsåtgärder

- Sätta löner

- Upprätta betalplaner

- Upphandling av varor o tjänster upp till 30 000

- Inköp av material inom beviljad budget

- Försäljning av utrangerade inventarier

- Lämna yttrande över kameraövervakning

- Medge anstånd med renhållningsavgift

- Teckna avtal inom respektive ansvarsområde

- Omreglering av tjänst inom budgetram

- Placering av kommunens medel

- Fackliga överläggningar och förhandlingar

- Upplåta gatu- och vägmark för tillfälliga ändamål

- Yttrande över upplåtelse av allmän plats eller ansökan om tillfällig handel på kommunal mark

- Besluta om ledigheter, omplaceringar, avstängningar, varningar och avsked

- Omfördelning av egen förvaltnings, avdelnings eller enhets budget

Olika sätt att överklaga kommunala beslut

Kommunens beslut, inklusive delegationsbesluten, kan överklagas på olika sätt. Vissa beslut överklagas med en så kallad laglighetsprövning, andra med så kallade förvaltningsbesvär. Då beslut överklagas genom laglighetsprövning ska överklagan skickas till förvaltningsrätten. Om beslutet överklagas enligt förvaltningsbesvär ska överklagan skickas till kommunen, som därefter ansvarar för att överklagan skickas vidare till rätt överinstans. Vad gäller delegationsbeslut framgår av denna delegationsordning vilka beslut som överklagas på vilket sätt.

Vid en överklagan enligt laglighetsprövning tar förvaltningsrätten endast ställning till, som namnet antyder, om det överklagade beslutet är lagligt. Ingen prövning görs huruvida beslutet i sak är "bra" eller "lämpligt". Om rätten finner att beslutet är olagligt i något avseende, upphävs det. Förvaltningsrätten kan däremot inte ändra kommunens beslut eller sätta ett annat beslut i det överklagade beslutets ställe. Vid en överklagan enligt förvaltningsbesvär kan den överprövande instansen också pröva beslutets sakinnehåll och göra ändringar i det eller ersätta det med ett annat beslut.

Beslut som får överklagas enligt laglighetsprövning kan överklagas av samtliga av kommunens medlemmar inom tre veckor från det att kommunen på sin anslagstavla publicerar ett anslag om att det protokoll som innehåller beslutet har justerats. Beslutet får som huvudregel verkställas även innan tiden för överklagande har gått ut.

Beslut som får överklagas enligt förvaltningsbesvär kan överklagas av den eller dem som berörs av beslutet, inom tre veckor från det att den eller de personerna har tagit del av beslutet. Beslut får som huvudregel inte verkställas innan klagotiden har gått ut.

Förkortningar

ArkivL = Arkivlagen
BrB = Brottsbalk
FB = Föräldrabalk
FL = Förvaltningslagen
GymnasieF = Gymnasieförordningen
HSL = Hälso- och sjukvårdslagen
KL = Kommunallagen
LMA = Lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
LSS-förordningen = Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
LuL = Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
LVM = Lag om vård av missbrukare i vissa fall
LVU = Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
OSL = Offentlighets- och sekretesslagen
SFB = Socialförsäkringsbalken
SkolF = Skolförordningen
SkolL = Skollagen
SoF = Socialtjänstförordning
SoL = Socialtjänstlagen
SOSFS = Socialstyrelsens författningssamling
TF = Tryckfrihetsförordningen
TrF = Trafikförordningen
ÄB = Ärvdabalk
ÄktB = Äktenskapsbalk

1. Förvaltningsgemensamt

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden som är gemensamma för samtliga förvaltningar

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

1.1

Avskrivning av fordran upp till 10 000 kr

Förvaltningschef vid den förvaltning vid vilken fordran uppkommit

Får vidaredelegeras.
Gäller inte beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt SoL


Laglighetsprövning

1.2

Avskrivning av fordran som inte kan drivas in med inkassoåtgärder 10 000—20 000 kr

Ekonomichef

Gäller inte beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt SoL


Laglighetsprövning

1.3

Upphandling av inventarier, utrustning och tjänster 30 000—100 000 kr per tillfälle

Förvaltningschef vid den förvaltning som främst kommer bruka upphandlad vara eller tjänst

Får vidaredelegeras


Laglighetsprövning

1.4

Upphandling av inventarier, utrustning och tjänster 100 000–1 000 000 kr per tillfälle

Det utskott som enligt kommunstyrelsens reglemente har berednings-an­svaret för sådana frågor som hand­läggs vid den eller de för­valtningar som främst kommer bruka upphandlad vara eller tjänst

Om upphandlingen berör flera förvaltningar, vilka handlägger frågor som enligt kommun-styrelsens reglemente bereds av olika utskott, fattas beslutet av kommunledningsutskottet


Laglighetsprövning

1.5

Avge yttranden till överprövande instans, då ett beslut fattat på delegation har överklagats

Delegaten i det ursprungliga beslutet

Gäller dock inte ärenden som enligt denna delegations-ordning särskilt delegerats till annan beslutsfattare

KomL 6:15
SoL 10:2

Laglighetsprövning

1.6

Avge yttranden till myndigheter (dock inte svar på remisser eller yttranden som enligt denna ordning är särskilt delegerade); överklaga beslut där kommunstyrelsen är part;
yrka inhibition i ärenden där kommunstyrelsen är part

Respektive förvaltningschef i den förvaltning som ärendet berör

Får vidaredelegeras.
Gäller endast ärenden som inte är av principiell art.
Gäller dock inte ärenden som enligt denna delegations-ordning särskilt delegerats till annan beslutsfattare

KomL 6:15
SoL 10:2

Laglighetsprövning

1.7

Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol eller andra myndigheter

Respektive förvaltningschef i den förvaltning som ärendet berör

Får vidaredelegeras.
Gäller endast ärenden som inte är av principiell art

KomL 6:15
SoL 10:2

Laglighetsprövning

1.8

Anställning av personal mer än 6 månader

Den blivande anställdes närmaste chef

Anställning av personal för tid kortare än sex månader betraktas som verkställighet


Laglighetsprövning

1.9

Beslut att ej bevilja bisyssla

Förvaltningschef i den förvaltning vid vilken den enskilde är anställd

Beslut ska vara skriftligt och motiveras

7 c § Lagen (1994:260) om offentlig anställning
HÖK20/AB

Beslutet kan inte överklagas

1.10

Beslut om gallring av handlingar som inte är upptagna i informations-hanteringsplanen

Förvaltningschef i den förvaltning som ansvarar för handlingen


10 § ArkivL

Laglighetsprövning

1.11

Beslut i brådskande ärenden i de fall styrelsens beslut inte kan avvaktas

Respektive utskotts ordförande i det utskott vars beredningsområde berörs.
Vid förfall respektive utskotts vice ordförande.
Om varken ut­skottets ord­förande eller vice ord­för­ande kan fatta be­slut­et, får be­slut­et fattas av kommunstyrelsens ordförande

Beslut ska anmälas vid KS nästa sammanträde.
OBS att ordförande eller vice ordförande måste vara ordinarie ledamot i KS för att få fatta brådskande beslut.
Delegationen omfattar inte beslut enligt 6. kap 38 § 5 pt KomL samt beslut som avses i 10 kap. 4 och 5
§§ SoL (för sådana ärenden finns särskilda delegationer)

KL 6:39

Laglighetsprövning eller förvaltnings-besvär (beror på vad beslutet avser)

1.12

Ändringar i förvaltningsorganisationen

Det utskott som enligt kommun­styrelsens regle­mente har bered­ningsansvaret för sådana frågor som handläggs vid den eller de förvalt­ningar som berörs av ändringen

Om ändringen berör flera förvaltningar, vilka handlägger frågor som enligt kommun-styrelsens reglemente bereds av olika utskott, får beslutet fattas av kommunledningsutskottet


Laglighetsprövning

1.13

Ändring av överklagat beslut

Delegaten i ursprungsbeslutet


FL 39 §

Förvaltningsbesvär

1.14

Avslå begäran att ta del av all-män handling eller beslut att lämna ut handling med förbe-håll som inskränker sökandes rätt att yppa dess innehåll

Förvaltningschef

Får vidaredelegeras.
Den som ansvarar för vården av en handling prövar i första hand utlämnandet

TF 2:14, OSL 6:3--5, 10:4, 12:2

Förvaltningsbesvär (Kammarrätten)

1.15

Förlikning vid rättstvist upp till två prisbasbelopp

Kommunstyrelsens ordförande, vid förfall kommunstyrelsens vice ordförandeLaglighetsprövning

1.16

Avvisning av ombud eller biträde

Chef vid den enhet som har handlagt det överklagade beslutet


FL 14 §

Förvaltningsbesvär

1.17

Avvisning av för sent inkommen överklagan förutsatt att omprövning av beslutet ej ska ske

Närmaste chef¹


Förvaltningschef²


Kommunchef³

¹Om delegationsbeslut som fattats av enskild tjänsteman

²Om delegationsbeslut som fattats av utskott

³Om beslut som fattats av kommunstyrelsen i helhet

FL 45 §

Förvaltningsbesvär

1.18

Beslut enligt europeiska dataskyddsförordningens artiklar 12.5 och 15–21

Kanslichef

Inkluderar till exempel beslut att avslå upprepade krav eller önskemål om åtgärder från en registrerad, om kraven/ önske­målen är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art

7 kap. 2 § Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s data-skydds-förordning

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

1.19

Beslut om placering av person i säkerhetsklass

Säkerhetsskyddschef

SÄkerhetsskyddschef ska även till säkerhetspolisen avanmäla person vars säkerhetsklassning inte längre är aktuell

Säkerhetsskydds-förordning (2021:955) 5 kap. 8 §

Beslutet får inte överklagas

1.20

Utse säkerhetsskyddschef och biträdande säkerhetsskydds-chef

Kommunchef


Säkerhetsskydds-lag (2018:585) 2 kap. 7 §

Beslutet får inte överklagas

1.21

Avge yttranden i ärenden rörande civil beredskap

Kommunchef


KomL 6:15

Laglighetsprövning

2. Kommunledningsförvaltning

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande kommunledningsförvaltningen

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

2.1

Ärenden som rör:
- Bolagsstyrning
- Kommunikation
- Regionsamverkan
- Internationella kontakter
- Säkerhetsfrågor
- Brottsförebyggande arbete
- Informationsfrågor
- Personalfrågor
- Samiska förvaltningsområdet
- Bostadsanpassnings-ärenden
- Fastighetsförvaltning

Kommunledningsutskottet

Gäller dock inte: 1)
Ärenden som enligt denna delegationsordning särskilt har delegerats till annan beslutsfattare.
Eller 2)
- Ärenden som avser verk­samhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
- Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av kommunstyrelsen i dess helhet eller av kommun­fullmäktige har överklagats
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
- Ärenden som väckts ge­nom medborgarförslag och som har lämnats över till kommunstyrelsen för beslut
- Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras2.2

Utse miljöpristagare

Kommun­ledningsutskottetLaglighetsprövning

2.3

Utdelning, efter ansökan, ur Olof Mickelssons fond

Kommunledningsutskottet


Donationsfonder förvaltade av Härjedalens kommun

Laglighetsprövning

2.4

Rätt att nyupplåna och omsätta lån inom den låneram som fastställts av kommunfullmäktige

EkonomichefLaglighetsprövning

2.5

Anställning av kommunchef

KommunledningsutskottetLaglighetsprövning

2.6

Anställning av förvaltningschefer

KommunchefLaglighetsprövning

2.7

Besluta plan för hantering av extraordinära händelser

KommunchefLaglighetsprövning

2.8

Beslut enligt europeiska dataskyddsförordningens artiklar 12.5 och 15–21

Kanslichef

Inkluderar till exempel be-slut att avslå upprepade krav eller önskemål om åt-gärder från en registrerad, om kraven/önskemål-en är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art

7 kap. 2 § Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s data-skydds-förordning

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

2.9

Lämna tillstånd att använda kommunens vapen

Kommunstyrelsens ordförande, vid förfall kommunstyrelsens vice ordförandeLaglighetsprövning

2.10

Mindre förändringar och förtydliganden i kommunens grafiska profil

KommunikatörLaglighetsprövning

2.11

Yttrande över namnsättning av gator och vägar

Kommunlednings-utskottets ordförandeLaglighetsprövning

2.12

Bostadsanpassningsbidrag upp till 200 000 kr

Fastighetssamordnare


17 § Lag om bostadsanpassnings-bidrag

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

2.13

Bostadsanpassningsbidrag 200 000–500 000 kr

Förvaltningschef


17 § Lag om bostadsanpassnings-bidrag

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

2.14

Bostadsanpassningsbidrag över 500 000 kr

Kommunledningsutskottet


17 § Lag om bostadsanpassnings-bidrag

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

2.15

Upprustningsbidrag

FörvaltningschefLaglighetsprövning

2.16

Beslut om kommunen i sitt arkiv ska ta emot enskilda samlingar som erbjuds kommunen

Arkivföreståndare


Pt 5 i kommunens arkivreglemente

Laglighetsprövning

3.1 Bildningsförvaltning, allmänt, övrigt ekonomi

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande bildningsförvaltningen; allmänt, övrigt och ekonomi

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

3.1.1

Ärenden som rör:
- Offentligt skolväsende för barn, ungdomar och vuxna
- Förskola
- Förskoleklass
- Fritidshem
- Grundskola
- Anpassad grundskola
- Gymnasieskola
- Anpassad gymnasieskola
- Kommunal vuxenutbildning
- Fritidsgårdar
- Kulturskola
- Övriga barn- och ungdomsfrågor
- Organisationsförändringar i den eller de förvaltningar som handlägger/bereder ovanstående ärendegrupper

Bildningsutskottet

Gäller dock inte: 1)
- Ärenden som enligt denna delegationsordning särskilt har delegerats till annan beslutsfattare.
Eller 2)
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
- Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av kommunstyrelsen i dess helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats
- Ärenden som rör myndighets­utövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som har lämnats över till kommun­styrelsen för beslut
- Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras3.1.2

Beslut om demokrati/humanistpris

Bildningsutskottet


Riktlinjer för Härje­dal­ens kommuns demokrati- /humanistpris

Laglighetsprövning

3.1.3

Företräda kommunen vid samråd mellan enskild som avser starta utbildning inom förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasie­skola, anpassad gymnasieskola eller fritidshem som an­ordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola

Förvaltningschef


SkolL 2:6 a

Laglighetsprövning

3.1.4

Godkännande av enskild huvudman som avser driva förskola eller fristående fritidshem

Bildningsutskottet


SkolL 2:7

Laglighetsprövning

3.1.5

Sluta avtal med en region om att denna ska ta över an­svaret för kommunens upp­gifter inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymn­asial nivå eller inom särskild utbildning för vuxna

Bildningsutskottet


SkolL 23:8

Laglighetsprövning

3.1.6

Beslut om bidrag till huvud­man för en elev i internationell skola

Förvaltningschef


SkolL 24:5

Laglighetsprövning

3.1.7

Sluta avtal med en annan kommun om att denna ska ta över ansvaret för kommun­ens uppgifter inom för­skol­an, fritidshemmet, kommun­al vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller så­dan pedagogisk verk­sam­het som avses i 25 kap. skol­lagen

Bildningsutskottet


SkolL 23:8

Laglighetsprövning

3.1.8

Återkallande av godkänn­ande av enskild förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk omsorg

Bildningsutskottet


SkolL 26:13–14

Förvaltningsbesvär
(Förvaltningsrätten)

3.1.9

Utdelning, efter ansökan, ur Sveg-Lillhärdals skolfond

Bildningsutskottet

Ansökan prövas utifrån respektive fonds kriterier för utdelning

Donationsfonder förvaltade av Härjedalens kommun

Laglighetsprövning

3.1.10

Fastställande av inter­kommunal ersättning samt beslut att teckna avtal om interkommunal ersättning för barn i förskola, samt elev i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, nationellt program, eller programinriktat val vid gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning

Förvaltningschef


SkolL 8:17, 9:16, 10:34, 11:33, 14:14, 16:50-51, 17:23-26, 19:43-44, 20:15

Laglighetsprövning

3.1.11

Beslut om grundbelopp och tilläggsbelopp för ersättning till huvudman för fristående förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola , fritidshem, nationellt program, eller program­in­riktat val vid gymnasieskola samt i anpassad gymnasieskola

Förvaltningschef

Beslut som riktar sig till enskild skola överklagas enligt förvaltningsbesvär. Beslut som gäller principer för bidragsnivå överklagas med laglighetsprövning.

SkolL 8:21—23, 9:19—21, 10:37—39, 11:36—38, 14:15—17, 16:52—54, 17:35—36, 19:45—47

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten) eller Laglighets-prövning

3.1.12

Beslut om hyresbidrag och inackorderingstillägg för gymnasieskolans elever

Förvaltningschef


SkolL 15:32

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

3.1.13

Beslut om rätt till grund­belopp och tilläggsbelopp samt beslut om att lämna grundbelopp eller tilläggs­belopp till huvudman för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem

Förvaltningschef

Beslut som riktar sig till enskild skola överklagas enligt förvaltningsbesvär. Beslut som gäller principer för bidragsnivå överklagas med laglighetsprövning.

SkolL 25:10—11

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten) eller Laglighets-prövning

3.1.14

Beslut om bidrag till enskild huvudman för öppen fritidsverksamhet

Förvaltningschef


SkolL 25:15

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

3.1.15

Beslut om bidrag till verksamhet som avses i 25 kap. 3—5 a §§ skollagen

Förvaltningschef


SkolL 25:16

Laglighetsprövning

3.2 Bildningsförvaltning, förskola

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande bildningsförvaltning; förskola

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

3.2.1.1

Beslut om erbjudande av förskola

Rektor


SkolL 8:4—6, 8:12

Laglighetsprövning

3.2.1.2

Beslut om att erbjuda barn förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling

Rektor

Gäller i andra fall än som avses i SkolL 8:5 och 8:6

SkolL 8:7

Laglighetsprövning

3.2.1.3

Genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till barn som ska erbjudas förskola enligt SkolL 8 kap. 4 § och som inte har en plats i förskola och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola.

Rektor


SkolL 8:12 a

Laglighetsprövning

3.2.2

Träffa överenskommelse med en annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för

Förvaltningschef

Gäller endast om det finns särskilda skäl för en sådan överenskommelse

SkolL 8:12

Laglighetsprövning

3.2.3

Beslut att i förskoleverksamhet ta emot barn folkbokfört i annan kommun

Rektor


SkolL 8:13

Laglighetsprövning

3.2.4

Beslut om förtur till plats i förskola

Rektor


SkolL 8:14

Laglighetsprövning

3.3 Bildningsförvaltning, förskoleklass

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande bildningsförvaltning; förskoleklass

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

3.3.1

Träffa överenskommelse med en annan kommun om att denna i sin förskoleklass ska ta emot elev vars utbildning hemkommunen ansvarar för

Förvaltningschef

Gäller endast om det finns särskilda skäl för en sådan överenskommelse

SkolL 9:12

Laglighetsprövning

3.3.2

Beslut om mottagande i för­skoleklass av elev folk­bokförd i annan kommun

Rektor


SkolL 9:13

Förvaltningsbesvär
(Skolväsendets överklagandenämnd)

3.3.3

Beslut om att frångå vårdnadshavares önskemål om placering av elev vid viss skolenhet

Förvaltningschef

Gäller endast om vårdnads­hav­arens önskemål skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen eller om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts.

SkolL 9:15

Förvaltningsbesvär
(Skolväsendets överklagandenämnd)

3.4 Bildningsförvaltning, grundskola inklusive anpassad grundskola

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande bildningsförvaltning; grundskola inklusive grundsärskola

3.4.1

Utdelning från grundskolans stipendiefonder

RektorLaglighetsprövning

3.4.2

Beslut om när höst- och vårterminen börjar och slutar

Förvaltningschef


SkolF 3:3

Laglighetsprövning

3.4.3

Beslut om skoldagens längd samt om skoldagens början och slut

Rektor


SkolF 3:4

Laglighetsprövning

3.4.4

Beslut om ytterligare under­visningstid utöver den garan­terade undervisningstiden

Rektor


SkolF 9:3, 10:2

Laglighetsprövning

3.4.5

Efter förslag från rektor besluta om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden

Förvaltningschef


SkolF 9:4, 10:3

Laglighetsprövning

3.4.6

Beslut om mottagande av elev i anpassad grundskola under sin skolpliktstid med eller utan vårdnadshavares medgivande

Elevhälsochef


SkolL 7:5

Förvaltningsbesvär
(Skolväsendets överklagandenämnd)

3.4.7

Beslut att inte ta emot elev i anpassade grundskolan

Elevhälsochef


SkolL 7:5, 7:5 b

Förvaltningsbesvär
Skolväsendets överklagandenämnd)

3.4.8

Beslut om utskrivning ur anpassade grundskolan

Elevhälsochef


SkolL 7:5 b

Förvaltningsbesvär

(Skolväsendets överklagandenämnd)

3.4.9

Beslut om mottagande av elev på försök om högst 6 månader i anpassad grundskola eller i annan skolform

Elevhälsochef


SkolL 7:8

Laglighetsprövning

3.4.10

Träffa överenskommelse med en annan kommun om att denna i sin skola ska ta emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för

Förvaltningschef

Gäller endast om det finns särskilda skäl för en sådan överenskommelse

SkolL 10:24

Laglighetsprövning

3.4.11

Beslut om att ta emot en elev vars utbildning en annan kommun ansvarar för

Rektor

En elev har rätt att bli mottagen endast om det finns särskilda skäl för mottagandet

SkolL 10:25¹

10:27²

11:25¹

11:26²

¹Förvaltningsbesvär
(Skolväsendets överklagande-nämnd)

²Laglighetsprövning

3.4.12

Beslut om att frångå vårdnadshavares önskemål om placering av elev vid viss skolenhet

Förvaltningschef

Gäller endast om vårdnads­havarens önskemål skulle med­föra att betydande organisator­iska eller ekonomiska svårig­heter uppstår för kommunen eller när det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero, samt om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts.

SkolL 10:30, 11:29

Förvaltningsbesvär
(Skol­väsendets överklagandenämnd)

3.4.13

Elevens val

Rektor


SkolL 10:4, SkolF 9:8

Laglighetsprövning

3.4.14

Avgörande om elev i anpassad grundskola huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden

Rektor


SkolL 11:8

Laglighetsprövning

3.5 Bildningsförvaltning, fritidshem

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande bildningsförvaltning; fritidshem

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

3.5.1

Beslut att erbjuda fritidshem till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling

Rektor


SkolL 14:6

Laglighetsprövning

3.6 Bildningsförvaltning, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande bildningsförvaltning; gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

3.6.1

Beslut om när höst- och vårterminen börjar och slutar

Förvaltningschef


GymnasieF 3:2

Laglighetsprövning

3.6.2

Fastställande av hur många dagar som ska användas för idrott och friluftsverksamhet utöver tid för idrott och hälsa

Rektor


GymnasieF 3:5

Laglighetsprövning

3.6.3

Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val

Rektor


GymnasieF 4:7—7 a

Laglighetsprövning

3.6.4

Beslut om arbetsplatsförlagt lärande och om om­fatt­ningen av arbetsplatsförlagt lärande samt uppföljning av att detta uppfyller de krav som finns för utbildningen

Rektor


GymnasieF 4:12—14

Laglighetsprövning

3.6.5

Beslut om antal under­visnings­timmar för varje kurs och för gymnasiearbetet samt om fördelning av under­visningstiden över läsåren

Rektor


GymnasieF 4:22

Laglighetsprövning

3.6.6

Beslut om antal platser i fri kvot på olika program i gymnasieskolan

Rektor


GymnasieF 7:3

Laglighetsprövning

3.6.7

Beslut om antagning av elever till gymnasieskolan vid senare tidpunkt

Rektor


GymnasieF 7:8

Beslut får inte överklagas

3.6.8

Beslut om att elev får byta studieväg

Rektor


GymnasieF 7:9

Laglighetsprövning

3.6.9

Beslut om återintagning av elev som slutat gymnasie­skolan innan utbildningen slutförts och som vill fortsätta på det program där eleven tidigare gått

Rektor


GymnasieF 7:10

Laglighetsprövning

3.6.10

Beviljande av förlängd undervisning på nationellt program

Rektor


GymnasieF 9:7

Laglighetsprövning

3.6.11

Antagning av elever till gymnasieutbildning

Rektor


SkolL 15:12

Beslut får inte överklagas

3.6.12

Beslut om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel

Rektor


SkolL 15:17

Laglighetsprövning

3.6.13

Beslut om att utbildningen får fördelas på längre tid än tre läsår

Rektor


SkolL 16:15

Laglighetsprövning

3.6.14

Mottagande av elev som ej är folkbokförd i kommunen i de fall samverkansavtal saknas

Rektor


SkolL 16:36¹

16:43—45, 16:47²

17:14¹

¹Förvaltningsbesvär (Skolväsendets överklagande-nämnd)

²Laglighetsbesvär

3.6.15

Avge yttrande över eventuellt mottagande av en i kommunen folkbokförd elev i gymnasieutbildning i annan kommun i de fall samverkansavtal saknas

Rektor


SkolL 16:48

Laglighetsprövning

3.6.16

Fastställa plan för utbildning på introduktions­programmen

Rektor


SkolL 17:7

Laglighetsprövning

3.6.17

Beslut om mottagande av elev i anpassad gymnasieskola

Elevhälsochef


SkolL 18:5

Förvaltningsbesvär (Skolväsendets överklagandenämnd)

3.6.18

Beslut om att inte ta emot elev i anpassade gymnasieskolan

Elevhälsochef


SkolL 18:7

Förvaltningsbesvär (Skolväsendets överklagandenämnd)

3.6.19

Avgörande om elev mot­tagen i anpassade gymnasieskolan ska gå i nationellt program eller individuellt program

Rektor


SkolL 19:29 3 st

Laglighetsprövning

3.6.20

Utdelning från gymnasieskolans stipendiefonder

RektorLaglighetsprövning

3.7 Bildningsförvaltning, skolplikt och rätten till skolgång

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande bildningsförvaltning; skolplikt och rätten till skolgång

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

3.7.1

Beslut om mottagande av elever från utlandet

Förvaltningschef


SkolF 4:2

Laglighetsprövning

3.7.2

Beslut om upp­skjuten skolplikt

Elevhälsochef


SkolL 7:10

Förvaltningsbesvär
(Skolväsendets överklagandenämnd)

3.7.3

Beslut att ta emot ett barn i för­skole­klassen redan höst­terminen det kal­enderår då barnet fyller fem år

Rektor


SkolL 7:11

Laglighetsprövning

3.7.4

Beslut att ta emot ett barn i grund­skolan eller anpassade grundskolan redan höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år

Rektor


SkolL 7:11 a

Laglighetsprövning

3.7.5

Prövning av skolpliktens förlängning

Rektor


SkolL 7:13

Förvaltningsbesvär
Skolväsendets överklagandenämnd)

3.7.6

Pröva rätten att slutföra skolgången efter skolpliktens upphörande

Rektor


SkolL 7:13

Förvaltningsbesvär
(Skolväsendets överklagandenämnd)

3.7.7

Godkänna urvalsgrund i fristående förskola

Rektor


SkolL 7:15—16

Laglighetsprövning

3.7.8

Medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i Skollagen

Förvaltningschef

 

SkolL 24:23—25

Förvaltningsbesvär
(Förvaltningsrätten)

3.8 Bildningsförvaltning, vuxenutbildning inklusive SFI och särskild utbildning för vuxna

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande bildningsförvaltning; vuxenutbildning inklusive SFI och särskild utbildning för vuxna

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklgas enligt

3.8.1

Beslut om att kommunen åtar sig kostnader för en sökande som tas emot i en utbildning som ordnas av en annan huvudman

Rektor

 

SkolL 20:21

Förvaltningsbesvär
(Skolväsendets överklagandenämnd)

3.8.2

Beslut om antagning av sök­ande till kommunal vuxen­utbildning på gymnasial nivå när villkoren SkolL 20:19—19 b inte är fyllda

Rektor

 

SkolL 20:23

Beslutet får inte överklagas

3.8.3

Beslut att böcker och andra lärverktyg ska anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot avgift

Rektor

 

SkolL 20:7

Laglighetsprövning

3.8.4

Beslut om vilka nationella kurser som ska ges

Rektor

 

Förordning om vuxenutbildning 2:9

Beslutet får inte överklagas

3.8.5

Urval till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Rektor

 

Förordning om vuxenutbildning 3:7

Beslutet får inte överklagas

3.8.6

Urval till särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Rektor

 

Förordning om vuxenutbildning 3:8

Beslutet får inte överklagas

3.8.7

Utredning vid avstängning av elev

Rektor

 

Förordning om vuxenutbildning 7:4

Beslutet får inte överklagas

3.8.8

Beslut om att utbildning ska upphöra för elev och om att på nytt bereda sådan utbild­ning om särskilda skäl finns

Rektor

 

SkolL 20:9

Förvaltningsbesvär
(Skolväsendets överklagandenämnd)

3.8.9

Beslut om mottagande av elev till gymnasial vuxenutbildning

Rektor

 

SkolL 20:22

Förvaltningsbesvär
(Skolväsendets överklagandenämnd)

3.8.
10

Beslut om mottagande av sökande från annan kommun

Rektor

 

SkolL 20:14 2 st, SkolL 20:22

Förvaltningsbesvär
(Skolväsendets överklagandenämnd)

3.8.
11

Beslut om mottagande av elev till särskild utbildning för vuxna

Rektor

 

SkolL 20:13, 20:22

Förvaltningsbesvär
(Skolväsendets överklagandenämnd)

4. Samhällsutvecklingsförvaltning

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande samhällsutvecklingsförvaltning

Nr

Ärende

Delegat

KOmmentar

Lagrum

Överklagas enligt

4.1

Ärenden som rör:

- Näringslivsfrågor

- Arbetsmarknadsfrågor

- Infrastrukturfrågor

- Färdtjänst och riksfärdtjänst

- Trafikförsörjning, gator och vägar

- Kommunala fritidsanläggningar utom fritidshem och fritidsgårdar

- Stöd till och samverkan med föreningslivet

- Lotteritillstånd

- Flygplats

Mark- och exploateringsfrågor

- Kost och städ

- Alkohol- och drogsamordning

- Folkhälsofrågor

- Organisationsförändringar i den eller de förvaltningar som handlägger/bereder ovanstående ärendegrupper

Samhällsutvecklings-utskottet

Gäller dock inte: 1)

Ärenden som enligt denna delegationsordning särskilt har delegerats till annan beslutsfattare.

Eller 2)

- Ärenden som avser verk­samhetens mål, inrikt­ning, omfattning eller kvalitet

- Framställningar eller yttra­nden till fullmäktige lik­som yttranden med anled­ning av att beslut av kommun­styrel­sen i dess helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats

- Ärenden som rör myndig­hets­utövning mot enskilda, om de är av principiell be­skaff­enhet eller annars av större vikt

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som har lämnats över till kommun­styrelsen för beslut

- Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras4.2

Utdelning, efter ansökan, ur Olof Erikssons minnesfond

Samhällsutvecklings-utskottet


Donationsfonder förvaltade av Härjedalens kommun

Laglighetsprövning

4.3

Beslut om Idrottspris, idrottsstipendium

Samhällsutvecklings-utskottet


Reglemente för Härjedalens kommuns idrottspris och idrottsstipendium

Laglighetsprövning

4.4

Beslut om kulturpris och kulturstipendium

Samhällsutvecklings-utskottet


Reglemente för Härjedalens kommuns kulturpris och kulturstipendium

Laglighetsprövning

4.5

Beslut om stöd till evene­mang och uppvaktningar upp till 20 000 kr

Fritid- och kulturchef


Riktlinje för evenemangsstöd och uppvaktningar

Laglighetsprövning

4.6

Beviljande av bidrag till föreningar och andra organisationer enligt fastställda normer

Fritid- och kulturchef


Bidragsnormer för kultur och fritid, bidrag till samlingslokaler

Laglighetsprövning

4.7

Pröva ansökan om lotteritillstånd

Fritid- och kulturchef


Lotterilag

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

4.8

Beslut om flytt av fordon eller fordonsvrak

Gatuingenjör


16 & 18 §§ Förordning om flytt av fordon i vissa fall

Beslutet kan inte överklagas

4.9

Beslut om särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Gatuingenjör, fordonssamordnare


TrF 13:8

Förvaltningsbesvär (Länsstyrelsen)

4.10

Besluta om lokala trafik­föreskrifter enl. TrF 10:1–2

Gatuingenjör, trafiksamordnare


TrF 10:3

Förvaltningsbesvär (Länsstyrelsen)

4.11

Undantag och dispenser från lokala trafikföreskrifter

Gatuingenjör, trafiksamordnare


TrF 13:3–4

Förvaltningsbesvär (Länsstyrelsen)

4.12

Besluta om styrdokument för skolskjuts

Bildnings­utskottetLaglighetsprövning

4.13

Beslut i skolskjutsfrågor enligt gällande styrdokument

Förvaltningschef bildning, rektor, trafiksamordnare


SkolL 9:15 b-d, SkolL 10:32-33, SkolL 11:31-32, SkolL 18:30-31, 1–2 §§ lag om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor

Förvaltningsbesvär

(Förvaltningsrätten)

4.14

Arrendering av mark, upp­låt­else av arrende eller annan nyttjanderätt i kommun­ens fastigheter upp till fem år

Mark- och exploateringsingenjörLaglighetsprövning

4.15

Beslut om intrångsersättningar

Kommunstyrelsens ordförande, vid förfall
kommunstyrelsens vice ordförandeLaglighetsprövning

4.16

Besluta om förtur vid fördelning av tomter och bostäder

Kommunstyrelsens ordförande, vid förfall kommunstyrelsens vice ordförandeLaglighetsprövning

4.17

Försäljning av mark och upplåtelse eller överlåtelse av tomträtt för bostadsändamål

Kommunstyrelsens ordförande, vid förfall kommunstyrelsens vice ordförandeLaglighetsprövning

4.18

Förvärva eller överlåta fastighet eller del av fastighet för att genomföra kommunens markpolitik upp till 200 000 kr

Mark- och exploateringsingenjörLaglighetsprövning

4.19

Förvärva eller överlåta fastighet eller del av fastighet för att genomföra kommunens markpolitik 200 000–1 000 000 kr

Samhällsutvecklings-utskottetLaglighetsprövning

4.20

Upplåtelse, ändring och upphävande av servitut i kommunens fastigheter eller till förmån för kommunens fastigheter

Mark- och exploateringsingenjörLaglighetsprövning

4.21

Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev, eller andra jämförliga åtgärder

Mark- och exploateringsingenjörLaglighetsprövning

4.22

Upplåta arrende eller annan nyttjanderätt i kommunens fastigheter upp till tio år.

Mark- och exploateringsingenjörLaglighetsprövning

4.23

Beställning av mindre planändringar

Samhällsutvecklings­utskottetLaglighetsprövning

4.24

Företräda kommunen i lantmäteriförrättningsärenden.

Förvaltningschef samhällsutveckling; får vidaredelegerasLaglighetsprövning

5.1 Socialförvaltning, allmänt

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltning; allmänt

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.1.1

Ärenden som rör:

- Äldreomsorg

- Individ- och familjeomsorg

- Stöd och service till vissa funktionshindrade

- Anhörigstöd

- Socialpsykiatri

- Kommunal hälso- och sjukvård

- Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

- Ungdomsmottagning

- Budget- och skuldrådgivning

- Organisationsförändringar i den eller de förvaltningar som handlägger/bereder ovanstående ärendegrupper

Socialutskottet

Gäller dock inte: 1)

Ärenden som enligt denna del­e­gationsordning särskilt har dele­gerats till annan beslutsfattare.
Eller 2)

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet

- Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av kommunstyrelsen i dess helhet eller av kommun­fullmäktige har överklagats

- Ärenden som rör myndighets­utövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som har lämnats över till kommun­styrelsen för beslut

- Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras5.1.2

Utse kvalitetspristagare

SocialutskottetLaglighetsprövning

5.1.3

Utdelning, efter ansökan, ur Erikssons-Esbjörnssons fond, Ingrid Halvarssons donationsfond, Södergrens donationsfond, Svegs sjukhus samfond

Socialutskottet

Ansökan prövas utifrån respektive fonds kriterier för utdelning

Donationsfonder förvaltade av Härjedalens kommun

Laglighetsprövning

5.2 Socialförvaltning, avgifter

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltning; avgifter

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.2.1

Beslut om ersättning för uppe­hälle vid stöd- och hjälpinsatser av be­hand­lings­karaktär när bistånd ges i form av plats i hem för vård eller boende eller i familjehem för vuxna

Socialsekreterare


SoL 8:1 1 st, SoF 6:1

Laglighetsprövning

5.2.2

Beslut om avgift från föräldrar vars barn som är under 18 år får vård i ett annat hem än det egna

Socialsekreterare


SoL 8:1 2 st, SoF 6:2

Laglighetsprövning

5.2.3

Beslut om att föra talan om ersättning hos förvaltnings­rätten om återkrav enligt SoL 8:1 1-2 st

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 9:3

Laglighetsprövning

5.2.4

Beslut om att helt eller del­vis efterge ersättnings­skyld­ighet enligt SoL 8:1 1-2 st

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 9:4

Laglighetsprövning

5.3 Socialförvaltning, familjerätt och vårdnadsfrågor

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltning; familjerätt och vårdnadsfrågor

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.3.1

Godkännande av föräldraskap

Socialsekreterare


FB 1:4

Laglighetsprövning

5.3.2

Beslut om att inleda ut­redning om fastställande av fader­skap när dom eller bekräft­else finns och faderskap­et kan ifrågasättas, inklu­sive beslut om att återuppta nedlagd sådan utredning

Enhetschef IFO/Bistånd


FB 2:1

Laglighetsprövning

5.3.3

Begäran om biträde av socialnämnd i annan kommun vid utredning av faderskap

Socialsekreterare


FB 2:4 2 st

Laglighetsprövning

5.3.4

Beslut om att inleda en utredning om någon annan man än den som är gift med barnets moder kan vara far till barnet

Enhetschef IFO/Bistånd


FB 2:9 1 st

Förvaltningsbesvär (Länsstyrelsen)

5.3.5

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap

Socialsekreterare


FB 3:5 2 st, 3:6 2 st

Laglighetsprövning

5.3.6

Beslut att inte godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge

Enhetschef IFO/Bistånd


FB 6:6, 14 a 2 st & 15 3 st

Beslutet får inte överklagas

5.3.7

Beslut om godkännande av föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge

Enhetschef IFO/Bistånd


FB 6:6, 6:14a 2 st, 6:15a 3 st, 6:17a 2 st

Beslutet får inte överklagas

5.3.8

Beslut att hos rätten väcka talan om ändring i vårdnaden

Socialutskottet


FB 6:7 4 st

Laglighetsprövning

5.3.9

Beslut att hos rätten väcka talan om vårdnads­överflyttning till familjehem

Socialutskottet


FB 6:8

Laglighetsprövning

5.3.10

Anmälan till tingsrätten om behov av att anförtro vårdnaden av ett barn

Socialutskottet


FB 6:9

Laglighetsprövning

5.3.11

Hos tingsrätten väcka talan om överflyttning av vårdnad till en eller båda föräldrarna

Socialutskottet


FB 6:10

Laglighetsprövning

5.3.12

Yttrande inför domstols­beslut om umgängesstöd samt utse en viss person som umgängesstöd

Socialsekreterare


FB 6:15 c 3 st

Laglighetsprövning

5.3.13

Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- eller umgängesärenden

Enhetschef IFO/Bistånd


FB 6:19 2 st

Laglighetsprövning

5.3.14

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-, boende- och umgängesmål

Socialsekreterare


FB 6:19 2 st

Laglighetsprövning

5.3.15

Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i tingsrätten

Socialsekreterare


FB 6:20

Laglighetsprövning

5.3.16

Beslut om godkännande av avtal om att underhålls­bidrag ska betalas för längre perioder än tre månader

Socialsekreterare


FB 7:7 2 st

Laglighetsprövning

5.3.17

Medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det av någon som inte är barnets föräldrar eller har vårdnaden om barnet

Socialutskottet

Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

SoL 6:12

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.3.
18

Beslut att återkalla medgivande enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen

Socialutskottet

Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

SoL 6:13

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.3.19

Beslut att vägra samtycke till fortsatt adoptionsförfarande

Socialutskottet

Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

SoL 6:14

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.3.20

Beslut om samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta

Socialsekreterare


SoL 6:14

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.3.21

Medgivande att underårig tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör någon av dennes föräldrar eller annan vårdnadshavare

Socialutskottet

Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

SoL 6:6

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.3.22

Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande behövs eller om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken (FB)

Socialutskottet

Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär att nämn­den minst en gång var sjätte månad är skyldig att över­väga om vård enligt Socialtjänstlagen fortfarande behövs. Den är tillämplig vid både SoL-placeringar och privata placeringar. Beslutande­rätt i ärendetypen får endast dele­geras till "en särskild avdelning som består av leda­möter eller ersättare i nämn­den" (d v s ett utskott)

SoL 6:8

Laglighetsprövning

5.4 Socialförvaltning, hälso- och sjukvård

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltning; hälso- och sjukvård

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.4.1

Ansvar för användning av medicinsktekniska produkter

Medicinskt ansvarig sjuksköterska


HSL, SOSFS 2008:1

Laglighetsprövning

5.4.2

Beslut om hemsjukvård

Kommunsjuk-sköterska

Enligt rutin. Information till kommunstyrelsen

HSL

Laglighetsprövning

5.4.3

Rapportering av avvikelser inom vård och omsorg

Medicinskt ansvarig sjuksköterska


HSL

Laglighetsprövning

5.4.4

Beslut om anmälan till IVO av ärenden som innebär allvarliga skador, sjukdomar eller risker som inträffar inom kommunens hälso- och sjukvård (Lex Maria)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig rehabiliterare


Patientsäkerhetslagen 3:5–7

Laglighetsprövning

5.5 Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vuxna

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltning; individ- och familjeomsorg vuxna

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.5.1

Beslut om anmälan till För­säkringskassan om att nämn­den ska uppbära ersättning för den som bereds vård i sådant hem för vård eller boende eller familje­hem enligt SoL som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika

Socialsekreterare


SFB 106:13

Laglighetsprövning

5.5.2

Beslut om att underrätta Försäkringskassan om att nämnden ska uppbära ersättning enligt socialförsäkringsbalken

Socialsekreterare


SFB 107:5. SoL 9:2

Laglighetsprövning

5.5.3

Beslut om ansvars­för­bind­else för kontraktsvård och /eller vård­vistelse i enlighet med överens­kommelse mellan kriminalvården och socialnämnden

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.4

Beslut om avgiftning i samband med behandling

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.5

Beslut om bistånd i form av kontaktperson för vuxna under max 6 månader

Socialsekreterare, LSS-handläggare,


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.6

Beslut om bistånd i form av kontaktperson för vuxna som fortgår längre än sex månader

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.7

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för vuxna med beroende­problematik inom egen öppenvårdsverksamhet

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.8

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för vuxna med beroende­problematik inom extern öppenvårdsverksamhet

Enhetschef IFO/Bistånd

Observera regler om direktupphandling

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.9

Beslut om bistånd till vuxna i form av stödboende /utslussningsboende

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.10

Beslut om bistånd till vuxna i form av vård i hem för vård eller boende (HVB-hem) eller familjehem som be­döms vara högst 6 månader

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.11

Beslut om bistånd till vuxna i form av vård i hem för vård eller boende (HVB-hem) ell­er familjehem som be­döms vara längre än 6 månader

Socialutskottet


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.12

Beslut om placering i skydd­at boende, stödsamtal för vålds­utsatta eller våldsut­öv­are inom extern verksamhet

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.13

Beslut om stödsamtal för vålds­utsatta eller vålds­utövare inom kommunens egen verksamhet

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.14

Beslut om särskilda kost­nader i samband med plac­ering i familjehem, stöd­boende/utslussningsboende eller hem för vård eller boende, vid varje tillfälle - Högst 0,3 basbelopp

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.15

Beslut om särskilda kost­nader i samband med plac­ering i familjehem, stöd­boende/utslussnings­boende eller hem för vård eller boende, vid varje tillfälle - Högre 0,3 än basbelopp

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.16

Beslut om särskilda omkost­nader i samband med ut­red­nings- och/eller stöd­ärenden - Högst 0,3 basbelopp

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.17

Beslut om särskilda omkost­nader i samband med utred­nings- och/eller stödärenden - Högre än 0,3 basbelopp

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.18

Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för vård eller boende, stöd­boende/utslussnings­boende eller familjehem för vuxna

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.19

Beslut om upphörande av kontaktperson för vuxna

Socialsekreterare, LSS-handläggare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.20

Beslut om upphörande av öppenvårdsinsats för vuxna med beroendeproblematik

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.5.21

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson för vuxna enligt Kommunförbundets rekommendationer

SocialsekreterareLaglighetsprövning

5.5.22

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson för vuxna utöver Kommunförbundets rekommendationer

Enhetschef IFO/BiståndLaglighetsprövning

5.5.23

Beslut om arvode/omkostnadsersättning till familjehem för vuxna enligt Kommunförbundets rekommendationer

SocialsekreterareLaglighetsprövning

5.5.24

Beslut om arvode/omkostnadsersättning till familjehem för vuxna utöver Kommunförbundets rekommendationer

Enhetschef IFO/BiståndLaglighetsprövning

5.5.25

Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson för vuxna

SocialsekreterareLaglighetsprövning

5.6 Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg barn och ungdom (d v s personer som inte fyllt 18 år)

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltning; individ- och familjeomsorg barn och ungdom (det vill säga personer som inte fyllt 18 år)

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.6.1

Beslut om bistånd i form av åtgärder för barn och ungdom utan samtycke från en av vårdnadshavarna

Socialutskottet


FB 6:13 a pt 1–3

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.2

Underrättelse till Försäk­ringskassan om att barn med underhållsstöd placerats i familjehem respektive återflyttat till boendeförälder

Socialsekreterare


Förordning om underhållsstöd 2 §

Laglighetsprövning

5.6.3

Beslut om framställning till Försäkringskassan om änd­ring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag

Socialsekreterare


Lag om införande av socialförsäkringsbalken

Laglighetsprövning

5.6.4

Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 6:11 1 st

Laglighetsprövning

5.6.5

Beslut om bistånd i form av kontaktperson under max 6 månader

Socialsekreterare

Ny behovsprövning kan göras efter beslutets utgång och därpå eventuellt förnyat beslut

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.6

Beslut om bistånd i form av kontaktperson som bedöms vara längre än sex månader

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.7

Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj för barn och ungdom under max 6 månader

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.8

Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj som fortgår längre än se månader

Avdelningschef


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.9

Beslut om bistånd i form av stödboende för barn och unga i åldern 16–20 år, ex­tern placering som bedöms vara högst 6 månader

Avdelningschef


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.10

Beslut om bistånd i form av stödboende för barn och unga i åldern 16–20, extern placering som fortgår längre än sex månader

Socialutskottet


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.11

Beslut om bistånd i form av stödboende för barn och unga i åldern 16–20 år, placering inom kommunens egna stödboenden

Socialutskottet


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.12

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom inom kommunens verksamhet

Socialsekreterare

Inom kommunens verksamhet till exempel: Familjebehandling, Fjärilsgrupp, Trappan, RePulse

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.13

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom utom kommunens verksamhet

Avdelningschef

Observera regler om upphandling!

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.14

Beslut om bistånd till barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende, placering inom kommunens egna Hem för Vård och Boende (HVB)

Socialutskottet


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.15

Beslut om bistånd till barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende, placering utanför kommun­ens HVB som bedöms vara högst sex månader

Avdelningschef

Observera regler om upphandling

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.16

Beslut om bistånd till barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende, placering utanför kommun­ens HVB som bedöms vara längre än sex månader

Socialutskottet

Observera regler om upphandling

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.17

Beslut om placering i jourhem för barn och ung­dom, placering som bedöms vara högst fyra månader

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.18

Beslut om placering i jour­hem för barn och ungdom, placering som bedöms vara längre tid än fyra månader

Socialutskottet


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.19

Beslut om särskilda kostnader i samband med placering i familjehem, stöd­boende/utslussnings-boende eller hem för vård eller boende, vid varje tillfälle, högst 0,3 basbelopp

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.20

Beslut om särskilda kost­nader i samband med plac­ering i familjehem, stöd­boende/utslussnings-boende eller hem för vård eller boende, vid varje tillfälle, högre än 0,3 basbelopp

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.21

Beslut om upphörande av placering på stödboende in­om kommunens verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.22

Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem för barn och ungdom

Enhetschef IFO/Bistånd

Beslut angående upphörande av familjehem ska anmälas till närmast följande arbetsutskott

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.23

Beslut om upphörande av öppenvårdsinsats för barn och ungdom

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.24

Beslut om uppföljning av barns situation efter utredning eller efter avslutad placering

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 11:4 a-b

Laglighetsprövning

5.6.25

Beslut om arvode och omkost­nadsersättning till familje­hem/jourhem för barn och ungdom enligt kommun­förbundets rekommendationer

SocialsekreterareLaglighetsprövning

5.6.26

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till familje­hem/jourhem för barn och ungdom utöver kommunförbundets rekommendationer

Enhetschef IFO/BiståndLaglighetsprövning

5.6.27

Beslut om arvode och om­kost­nads­er­sätt­ning till kon­takt­person eller kon­takt­familj för barn och ungdom enligt kommunalförbundets rekommendationer

SocialsekreterareLaglighetsprövning

5.6.28

Beslut om arvode och om­kost­nads­er­sätt­ning till kontaktperson eller kon­takt­familj för barn och ungdom utöver kommunalförbundets rekommendationer

Enhetschef IFO/BiståndLaglighetsprövning

5.6.29

Tillfällig placering i familje­hem i högst fyra månader

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.30

Beslut om bistånd till barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i familjehem

Socialutskottet

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.31

Beslut om entledigande av kontaktperson eller kontakt­familj för barn och ungdom

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.32

Beslut om särskilda omkost­nader i samband med utred­nings- och/eller stödärenden, högst 0,3 basbelopp

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.33

Beslut om särskilda omkost­nader i samband med utred­nings- och/eller stödärenden, över 0,3 basbelopp

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.6.34

Beslut om upphörande av kontaktperson eller kontakt­familj för barn och ungdom

SocialsekreterareLaglighetsprövning

5.6.35

Beslut om förordnande av kontaktperson eller kontakt­familj för barn och ungdom

SocialsekreterareLaglighetsprövning

5.7 Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd och övrigt bistånd enligt SoL med mera

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltning; individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd och övrigt bistånd enligt socialtjänstlagen med mera

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.7.1

Beslut om framställan till Försäkringskassan och CSN om ändring av betalnings­mottagare för allmänt barn­bidrag samt studiebidrag

Socialsekreterare


SFB 16:8, Studiestödsförordningen 2:33

Laglighetsprövning

5.7.2

Beslut i ärenden om försörjningsstöd

Socialsekreterare

Inklusive höjt/sänkt normbelopp

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.3

Beslut om bistånd i form av boende i jourlägenhet upp till 4 veckor

Socialsekreterare, biståndshandläggare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.4

Beslut om bistånd i form av boende i jourlägenhet mer än 4 veckor

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.5

Beslut om bistånd till livsföring i övrigt, upp till 0,2 basbelopp

Socialsekreterare

Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.6

Beslut om bistånd till livsföring i övrigt, 0,2–0,5 basbelopp

Enhetschef IFO/Bistånd

Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.7

Beslut om bistånd till livsföring i övrigt, högre än 0,5 basbelopp

Avdelningschef

Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.8

Beslut om ekonomiskt bi­stånd avseende skyddat bo­ende, boende på vandrar­hem, hotell eller mot­svarande upp till två veckor

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.9

Beslut om ekonomiskt bistånd avseende skyddat boende, boende på vandrarhem, hotell eller motsvarande mer än två veckor, upp till tre månader

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.10

Beslut om ekonomiskt bi­stånd avseende skyddat bo­ende, boende på vandrar­hem, hotell eller motsvar­ande mer än tre månader

Avdelningschef


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.11

Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Socialsekreterare

Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.12

Beslut om ekonomiskt bistånd till elskuld, upp till 0,2 basbelopp

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.13

Beslut om ekonomiskt bistånd till elskuld, 0,2–0,5 basbelopp

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.14

Beslut om ekonomiskt bistånd till elskuld, högre än 0,5 basbelopp

Avdelningschef


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.15

Beslut om ekonomiskt bistånd till hyresskuld, upp till 2 månader

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.16

Beslut om ekonomiskt bistånd till hyresskuld, 2–4 månader

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.17

Beslut om ekonomiskt bistånd till hyresskuld, mer än 4 månader

Avdelningschef


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.18

Beslut om ekonomiskt bi­stånd till resor inom Norden

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.19

Beslut om ekonomiskt bi­stånd till resor inom Sverige

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.20

Beslut om ekonomiskt bistånd till resor utanför Norden

Socialutskottet


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.21

Beslut om ekonomiskt bistånd till skuld avseende avgifter för hemtjänst, larm och mat, upp till 0,2 basbelopp

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.22

Beslut om ekonomiskt bistånd till skuld avseende avgifter för hemtjänst, larm och mat, 0,2–0,5 basbelopp

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.23

Beslut om ekonomiskt bistånd till skuld avseende avgifter för hemtjänst, larm och mat, högre än 0,5 basbelopp

Avdelningschef


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.24

Beslut om ekonomiskt bistånd till skuld avseende barnomsorgsavgift, högst 3 månader

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.25

Beslut om ekonomiskt bistånd till skuld avseende barnomsorgsavgift, 4–6 månader

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.26

Beslut om ekonomiskt bistånd till skuld avseende barnomsorgsavgift, mer än 6 månader

Avdelningschef


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.27

Beslut om ekonomiskt bi­stånd till skulder därutöver, upp till 0,2 basbelopp

Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.28

Beslut om ekonomiskt bi­stånd till skulder därutöver, 0,2–0,5 basbelopp

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.29

Beslut om ekonomiskt bi­stånd till skulder därutöver, högre än 0,5 basbelopp

Avdelningschef


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.30

Beslut om ekonomiskt bistånd till umgängeskostnader

Socialsekreterare

Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.31

Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd, upp till 0,2 basbelopp

Socialsekreterare

Bistånd som inte regleras i riktlinjer eller Socialstyrelsens allmänna råd

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.32

Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd, 0,2–0,5 basbelopp

Enhetschef IFO/Bistånd

Bistånd som inte regleras i riktlinjer eller Socialstyrelsens allmänna råd

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.33

Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd, högre än 0,5 basbelopp

Avdelningschef

Bistånd som inte regleras i riktlinjer eller Socialstyrelsens allmänna råd

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.34

Beslut om borgensåtagande avseende hyreskontrakt, inklusive rätt att återkalla borgensåtagande

Socialutskottet

Gäller enbart hyresavtal med kommunalägt bostadsföretag

SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.35

Beslut om bistånd med villkor om återbetalning upp till 15 000 kr

Enhetschef IFO/Bistånd

Prövning i enlighet med 4 kap 1 § SoL måste alltid föregå beslutet

SoL 4:2

Laglighetsprövning

5.7.36

Beslut om bistånd med villkor om återbetalning över 15 000 kr

Avdelningschef

Prövning i enlighet med 4 kap 1 § SoL måste alltid föregå beslutet

SoL 4:2

Laglighetsprövning

5.7.37

Beslut om bistånd utan villkor om återbetalning

Socialutskottet

Prövning i enlighet med 4 kap 1 § SoL måste alltid föregå beslutet

SoL 4:2

Laglighetsprövning

5.7.38

Beslut i ärenden om för­sörj­ningsstöd till skäliga kost­nader för boende, hushålls­el, arbetsresor, hemför­säk­ring samt fackförenings­av­gift och arbetslöshetskassa

Socialsekreterare

Ansökan om försörjningsstöd som inbegriper kostnader för egen bostad till hemmavarande, ensamstående ungdomar ska prövas restriktivt

SoL 4:3

Laglighetsprövning

5.7.39

Enligt riksnorm till livsmedel, kläder och skor lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och TV-avgift

Socialsekreterare

För biståndssökande som påförts avgifter för hemtjänst, larm eller liknande ska relevant förbehållsbelopp vara taket för en normbeloppshöjning

SoL 4:3 1 pt

Laglighetsprövning

5.7.40

Beslut om villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd

Socialsekreterare


SoL 4:4

Laglighetsprövning

5.7.41

Avslag på eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd

Socialsekreterare


SoL 4:5

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.42

Beslut om förmedling av egna medel upp till sex månader

Socialsekreterare,
budget- och skuldrådgivare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.43

Beslut om förmedling av egna medel som fortgår längre än sex månader

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.7.44

Beslut om bistånd till utlänning som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet

Socialsekreterare


LMA 3 a §, 3 st

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8 Socialförvaltning, stöd och service till vissa funktionshindrade

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltning; stöd och service till vissa funktionshindrade

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.8.1

Anmälan till Försäkringskassan gällande personlig assistans över 20 timmar enligt LSS

LSS-handläggare


Socialförsäkrings-balken

Laglighetsprövning

5.8.2

Beslut om personkretstillhörighet

LSS-handläggare


LSS 1, 7 §§

Laglighetsprövning

5.8.3

Beslut om råd och stöd

LSS-handläggare


LSS 9 § 1 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.4

Beslut om personlig assistans upp till 40 timmar per vecka

Enhetschef IFO/Bistånd


LSS 9 § 2 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.5

Beslut om personlig assistans över 40 timmar per vecka

Socialutskottet


LSS 9 § 2 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.6

Ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans, till den del behovet inte täcks av assistansersättning

Avdelningschef


LSS 9 § 2 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.7

Tillfällig utökning av personlig assistans upp till 40 timmar per vecka under max två veckor

LSS-handläggare


LSS 9 § 2 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.8

Tillfällig utökning av personlig assistans över 40 timmar per vecka under max två veckor

Enhetschef IFO/Bistånd


LSS 9 § 2 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.9

Beslut om ledsagarservice

LSS-handläggare


LSS 9 § 3 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.10

Beslut om biträde av kontaktperson

LSS-handläggare


LSS 9 § 4 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.11

Beslut om avlösarservice i hemmet

LSS-handläggare


LSS 9 § 5 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.12

Beslut om korttidsvistelse utanför egna hemmet

LSS-handläggare


LSS 9 § 6 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.13

Beslut om korttidstillsyn för barn över 12 år

LSS-handläggare


LSS 9 § 7 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.14

Beslut om boende i familjehem upp till två månader

Enhetschef IFO/Bistånd


LSS 9 § 8 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.15

Beslut om bostad med särskild service för barn/ungdomar

Socialutskottet


LSS 9 § 8 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.16

Beslut om bostad med särskilt service för vuxna

Socialutskottet


LSS 9 § 9 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.17

Daglig verksamhet för per­soner i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

LSS-handläggare

Personkrets 1 och 2

LSS 9 § 10 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.18

Beslut om utbetalning av ersättning till en annan än den berättigade

Avdelningschef


LSS 11 §

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.19

Beslut om återbetalning av felaktigt utgiven eller för hög assistansersättning

Avdelningschef


LSS 12 §

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.20

Förhandsbesked om rätten till insatsen

Socialutskottet


LSS 16 §

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.8.21

Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna

Avdelningschef, enhetschef IFO/Bistånd


LSS 20 §, LSS-förordningen 5 §

Laglighetsprövning

5.8.22

Anmälan till IVO om allvarliga missförhållanden i enskild tillståndspliktig verksamhet

Socialutskottet

Information till kommunstyrelsen

LSS-förordningen

Laglighetsprövning

5.8.23

Beslut om upphörande av insats enligt LSS

LSS-handläggare

Hemsjukvård i samråd med enhetschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska


Laglighetsprövning

5.8.24

Beslut om arbetsresor för per­soner som har beviljats färdtjänst och är beviljade sysselsättning enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen eller daglig verksamhet enligt 9 § 10. LSS

Bistånds­handläggare, LSS-handläggare


Lag (1997:736) om färdtjänst

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.9 Socialförvaltning, utredning gemensamt IFO; omsorg av äldre/funktionsnedsatta; LSS

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltning; utredning gemensamt IFO, omsorg av äldre eller funktionsnedstta och LSS

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.9.1

Beslut om att avsluta utredning gällande barn och ungdom utan insats

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 11:1

Laglighetsprövning

5.9.2

Beslut om att avsluta utredning gällande vuxna utan insats

Socialsekreterare, Bistånds-handläggare, LSS-handläggare


SoL 11:1

Laglighetsprövning

5.9.3

Beslut om att inleda utredning

Socialsekreterare, Biståndshandläggare, LSS-handläggare


SoL 11:1

Laglighetsprövning

5.9.4

Beslut om att utredning inte ska inledas eller att påbörjad utredning ska läggas ned

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 11:1

Laglighetsprövning

5.9.5

Beslut om att inleda utredning i ärenden oavsett den enskildes eller vårdnadshavares samtycke

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 11:1–2

Laglighetsprövning

5.9.6

Beslut om förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn och ungdom

Avdelningschef


SoL 11:2 3 st

Laglighetsprövning

5.9.7

I förekommande fall utse extern utredare i enskilda ärenden

AvdelningschefLaglighetsprövning

5.9.8

Beslut om råd och stöd

Socialsekreterare,
Bistånds-handläggare,
LSS-handläggare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (förvaltningsrätten)

5.10 Socialförvaltning, valfrihetssystem

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltningen; valfrihetssystem

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.10.1

Beslut att häva eller säga upp kontrakt med utförare enligt LOV

Socialutskottet


LOV 8:1–2

Beslut får inte överklagas med laglighetsprövning

5.10.2

Beslut om att godkänna/ inte godkänna/ utesluta utförare enligt LOV

Socialutskottet


LOV 8:1–2

Beslut får inte överklagas med laglighetsprövning

5.11 Socialförvaltning, verksamhet för ensamkommande barn och unga

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltning; verksamhet för ensamkommande barn- och unga

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.11.1

In-/utskrivning i de kommunala HVB och stödboenden

Föreståndare för verksamheten


Socialtjänstförordningen 3 kap. 11 & 15 §§

Laglighetsprövning

5.12 Socialförvaltning, vård av missbrukare enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltning; vård av missbrukare enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.12.1

Beslut om att inleda eller inte inleda utredning enligt Lag om vård av miss­bru­k­are i vissa fall (LVM) samt be­slut om att lägga ner in­ledd utredning alternativt övergå i en annan utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlag (SoL)

Enhetschef IFO/Bistånd


LVM 7 §

Laglighetsprövning

5.12.2

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen

Socialsekreterare


LVM 9 §

Beslutet får inte överklagas

5.12.3

Beslut om ansökan hos förvaltningsdomstol om vård enl. LVM

Socialutskottet

Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

LVM 11 §

Laglighetsprövning

5.12.4

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare

Socialutskottet

Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

LVM 13 § 1 st

Beslutet får inte överklagas

5.12.5

Beslut, när nämndens beslut inte kan avvaktas, om omedelbart omhändertagande av missbrukare med stöd av Lag om vård av missbrukare (LVM)

Socialutskottets ordförande, vid förfall Socialutskottets vice ordförande, vid dennes förfall kommunstyrelsens ordförande

OBS att ordförande eller vice ordförande måste vara ord­inarie ledamot i KS för att få fatta sådana brådskande beslut! Beslutet ska dokumenteras och skrivas under av besluts­fatta­ren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana akuta sit­ua­tion­er när dokumentation och underskrift inte kan av­vaktas. Sådana beslut doku­ment­eras i efterhand. Beslut ska anmälas vid kommun­styrelsens nästa sammanträde

LVM 13 § 2 st

Beslutet får inte överklagas

5.12.6

Beslut att inte ansöka om vård när ett beslut om omedelbart omhändertagande föreligger

Avdelningschef


LVM 18 §

Laglighetsprövning

5.12.7

Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande

Socialutskottet


LVM 18 b §

Laglighetsprövning

5.12.8

Beslut om anordnande av vård utanför LVM-hem

Enhetschef IFO/Bistånd


LVM 27 § 2 st

Laglighetsprövning

5.12.9

Beslut om att begära polishandräckning för att föra en missbrukare till läkarundersökning

Enhetschef IFO/Bistånd, vid förfall socialsekreterare i beredskap


LVM 45 § 1 pt

Laglighetsprövning

5.12.10

Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid LVM-hem

Enhetschef IFO/Bistånd, vid förfall socialsekreterare i beredskap


LVM 45 § 2 pt

Laglighetsprövning

5.13 Socialförvaltning, vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltning; vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.13.1

Beslut om ansökan hos förvaltningsdomstol om vård enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Socialutskottet

Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

LVU 4 §

Beslutet får inte överklagas

5.13.2

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år

Socialutskottet

Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

LVU 6 § 1 st

Beslutet får inte överklagas

5.13.3

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 när nämndens beslut inte kan avvaktas

Socialutskottets ordförande, vid förfall Socialutskottets vice ordförande, vid dennes förfall kommunstyrelsens ordförande

OBS att ordförande eller vice ordförande måste vara ordinarie ledamot i KS för att få fatta ett sådant beslut!
Beslut ska anmälas vid KS nästa sammanträde

LVU 6 § 2 st

Beslutet får inte överklagas

5.13.4

Beslut om att hos förvaltningsdomstol ansöka om förlängd tid för ansökan om vård

Enhetschef IFO/Bistånd


LVU 8 §

Beslutet får inte överklagas

5.13.5

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU ska upphöra

Socialutskottets ordförande, vid förfall Socialutskottets vice ordförande


LVU 9 § 3 st

Laglighetsprövning

5.13.6

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden, inklusive beslut att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden

Socialutskottet

Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

LVU 11 § 1–2 st

Beslutet får inte överklagas

5.13.7

Beslut, när nämndens beslut inte kan avvaktas om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden inklusive beslut att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden

Socialutskottets ordförande, vid förfall Socialutskottets vice ord­förande, vid dennes förfall kommunstyrelsens ordförande

OBS att ordförande eller vice ordförande måste vara ordinarie ledamot i KS för att få fatta ett sådant beslut!
Beslut ska anmälas vid KS nästa sammanträde

LVU 11 § 3 st

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.13.8

Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet inte kan hänföras till 11 § första och andra stycket LVU

Enhetschef IFO/Bistånd

Till exempel kortare vistelser utom familjehemmet eller hemmet för vård eller boende

LVU 11 § 4 st

Beslutet får inte överklagas

5.13.9

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs

Socialutskottet

Övervägande ska göras minst var sjätte månad. Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

LVU 13 § 1 st

Beslutet får inte överklagas

5.13.10

Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra

Socialutskottet

Prövning ska ske inom sex månader från att beslutet verkställdes. Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

LVU 13 § 2 st

Beslutet får inte överklagas

5.13.11

Övervägande om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnad enligt FB 6:8

Socialutskottet

Övervägande ska ske tre år från det att placeringen verkställdes

LVU 13 § 3 st

Beslutet får inte överklagas

5.13.12

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas eller att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare

Avdelningschef


LVU 14 § 2 st 1–2 pt

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.13.13

Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st pt 1–2 LVU fortfarande behövs

Socialutskottet

Bestämmelsen innebär att nämnden är skyldig att minst en gång var tredje månad överväga beslut enligt 14 § andra stycket LVU. Beslutanderätt i ärendetypen
får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

LVU 14 § 3 st

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.13.14

Beslut om att vård enligt LVU ska upphöra

Socialutskottet

Vård som har beslutats med stöd av 2 § LVU ska upphöra senast när den unge fyller 18 år och beslut med stöd av 3 § LVU ska upphöra senast när
den unge fyller 21 år. Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

LVU 21 § 1 st

Beslutet får inte överklagas

5.13.15

Beslut om regelbunden kontakt med särskilt kvalificerad kontaktperson utsedd av nämnden eller behandling i öppna former

Socialutskottet

Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

LVU 22 § 1 st

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.13.16

Prövning av och beslut om förebyggande insats enligt 22 § första stycket LVU ska upphöra

Socialutskottet

Ska prövas minst en gång var sjätte månad. Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

LVU 22 § 3 st

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.13.17

Ansökan hos förvaltningsdomstol om flyttningsförbud

Socialutskottet

Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

LVU 24 §

Beslutet får inte överklagas

5.13.18

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs

Socialutskottet

Övervägande ska ske minst var tredje månad. Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

LVU 26 § 1 st

Beslutet får inte överklagas

5.13.19

Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra

Socialutskottet

Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

LVU 26 § 2 st

Beslutet får inte överklagas

5.13.20

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

Socialutskottet

Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

LVU 27 § 1 st

Beslutet får inte överklagas

5.13.21

Beslut, när nämndens beslut inte kan avvaktas, om tillfälligt flyttningsförbud

Socialutskottets ordförande, vid förfall Socialutskottets vice ordförande

OBS att ordförande eller vice ordförande måste vara ordinarie ledamot i KS för att få fatta ett sådant beslut! Beslut ska anmälas vid KS nästa sammanträde

LVU 27 § 2 st

Beslutet får inte överklagas

5.13.22

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra

Avdelningschef


LVU 30 § 2 st

Beslutet får inte överklagas

5.13.23

Beslut om den unges um­gän­ge med förälder eller vård­nadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller till­fäll­igt flyttningsförbud när över­enskommelse inte kan nås

Avdelningschef


LVU 31 §

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.13.24

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för läkarundersökningen

Enhetschef IFO/Bistånd, vid förfall socialsekreterare i beredskap


LVU 32 § 1 st

Beslutet får inte överklagas

5.13.25

Beslut om provtagning inför umgänge vid vård av 2 § LVU

Socialutskott


LVU 32 a § 1

Beslutet får inte överklagas

5.13.26

Beslut om provtagning inför upphörande av vård enligt 2 § LVU

Socialutskott


LVU 32 b §

Beslutet får inte överklagas

5.13.27

Beslut att begära polismyndighetens biträde för att bereda en läkare tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökning.

Socialutskottet, i de fall inte social­utskottets avgöra­nde kan inväntas: kommunstyrelsens ordförande


LVU 43 § 1 pt

Beslutet får inte överklagas

5.13.28

Beslut att begära polismyndighetens biträde för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU.

Enhetschef IFO/Bistånd, vid förfall socialsekreterare i beredskap


LVU 43 § 2 pt

Beslutet får inte överklagas

5.14 Socialförvaltning, återkrav av ekonomiskt bistånd enligt SoL 4:1 och bistånd enligt SoL 4:2

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltning; återkrav av ekonomiskt bistånd enligt 4 kapitlet 4 paragafen socialtjänstlagen och bistånd enligt 4 kapitlet 2 paragrafen socialtjänstlagen

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.14.1

Beslut om återkrav av ekonomiskt bistånd fattat enligt 4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Avser bistånd som utgått obehörigen eller med för högt belopp

SoL 9:1

Laglighetsprövning

5.14.2

Beslut om återkrav av ekonomiskt bistånd fattat enligt 4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

Avser bland annat återkrav av förskott på förmån

SoL 9:2 1 st

Laglighetsprövning

5.14.3

Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt SoL 4:2, upp till 15 000 kr

Enhetschef IFO/Bistånd

Återkrav får endast ske om biståndet har getts under villkor om återbetalning.

SoL 9:2 2 st

Laglighetsprövning

5.14.4

Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd enligt SoL 4:2, över 15 000 kr

Avdelningschef

Återkrav får endast ske om biståndet har getts under villkor om återbetalning.

SoL 9:2 2 st

Laglighetsprövning

5.14.5

Beslut om att föra talan hos förvaltningsdomstol angående återkrav enligt 9 kap 1–2 §§ som den enskilde inte frivilligt återbetalar

Avdelningschef

Avser bland annat förskott på förmån.

SoL 9:3

Laglighetsprövning

5.14.6

Beslut om att föra talan i förvaltningsdomstol om återkrav enligt 9 kap. 1 § socialtjänstlagen

Socialutskottet

Beslutanderätt i ärendetypen får endast delegeras till "en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden" (d v s ett utskott)

SoL 9:3

Laglighetsprövning

5.14.7

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt SoL 9:1

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 9:4

Laglighetsprövning

5.14.8

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt SoL 9:2 1-2 st

Avdelningschef


SoL 9:4

Laglighetsprövning

5.15 Socialförvaltning, äldre och funktionsnedsatta

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltning; äldre och funktionsnedsatta

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.15.1

Beslut om bistånd i form av hemtjänst upp till 80 timmar per månad

Bistånds-hand­lägg­are (Vid för­fall får beslutet fattas av kommun-sköterska)


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.15.2

Beslut om bistånd i form av hemtjänst upp till 100 timmar per månad

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.15.3

Beslut om bistånd i form av hemtjänst över 100 timmar per månad

Socialutskottet


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.15.4

Beslut om bistånd i form av särskilt boendeform

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.15.5

Beslut i form av ledsagning

Bistånds-handläggare, LSS-handläggare


SoL 4:2

Laglighetsprövning

5.15.6

Beslut i form av följeslagare

Bistånds-handläggare, LSS-handläggare (Vid förfall får beslutet fattas av kommunsköterska)


SoL 4:2

Laglighetsprövning

5.15.7

Beslut om medboende

Enhetschef IFO/bistånd


SoL 4:2

Laglighetsprövning

5.15.8

Beslut i form av sysselsättning

Bistånds­handläggare, LSS-handläggare, Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.15.9

Beslut om bistånd i form av avlösning/korttidsplats/
växelvård

Bistånds-handläggare (Vid förfall får beslutet fattas av kommun-sköterska)


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.15.10

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm

Bistånds-handläggare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.15.11

Beslut om boendestöd till personer under 71 år

Bistånds-handläggare, LSS-handläggare, Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.15.12

Beslut (upp till sex månader) om kontaktperson för vuxna

LSS-handläggare, Socialsekreterare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.15.13

Beslut (över sex månader) om kontaktperson för vuxna

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.15.14

Beslut om bistånd i form av hemhjälp till barnfamiljer

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 4:2

Laglighetsprövning

5.15.15

Beslut om hemtjänst i assistansliknande form SoL

Socialutskottet


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.15.16

Beslut om avgifter och förbehållsbelopp

Avgifts­handläggare

Enligt riktlinjer

SoL 8:2–9

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.15.17

Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgifter för hemtjänst, vård och boende

Avgifts­handläggare


SoL 8:2–9

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.15.18

Anmälan till IVO om missförhållande inom omsorgen för äldre eller funktionsnedsatta

Socialchef, avdelningschef, områdeschef, socialt ansvarig samordnare

Enligt upprättade rutiner

SoL 14:7, LSS 24 f §

Laglighetsprövning

5.15.19

Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare

Socialutskottet

Enligt offentlig upphandling


Laglighetsprövning

5.15.20

Beslut om dagverksamhet enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

Bistånds­handläggare


SoL 4:1

Förvaltningsbesvär (Förvaltningsrätten)

5.16 Socialförvaltning, överklaganden, yttranden anmälningar med mera; IFO, omsorg äldre/funktionsnedsatta, LSS

För beslut som delegeras till en funktion på vilken det finns endast en tjänsteperson gäller att vid denna persons förhinder får beslutet fattas av närmast överordnad chef

Tabellen visar delegerade ärenden gällande socialförvaltning; överklaganden, yttranden och anmälningar med mera - IFO omsorg om äldre eller funktionsnedsatta, LSS

Nr

Ärende

Delegat

Kommentar

Lagrum

Överklagas enligt

5.16.1

Beslut att ordna gravsättning

Socialutskottet

Kommunen har rätt till ersättning enligt fastställd timtaxa av dödsboet för kostnaderna

Begravningslag 5:2

Laglighetsprövning

5.16.2

Yttrande till allmän domstol då den som begått brott kan bli föremål för LVM-vård

Enhetschef IFO/Bistånd


BrB 31:2

Laglighetsprövning

5.16.3

Yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon som inte fyllt 16 år

Socialsekreterare


FB 11:16 2 st

Laglighetsprövning

5.16.4

Yttrande om äktenskapsdispens

SocialutskottetBeslutet får inte överklagas

5.16.5

Yttrande i körkortsärende

Socialsekreterare

3 kap 8 § används för personer som ansöker om körkorts­till­stånd eller begär ett förhands­besked. 5 kap 2 § används då personen redan meddelats kör­korts­tillstånd eller har körkort och Transportstyrelsen utreder om någon inte längre uppfyller förutsättningarna för att inneha körkortstillstånd/körkort

Körkortsförordningen 3:8 eller 5:2

Laglighetsprövning

5.16.6

Beslut i fråga om internationella dödsbon

Socialutskottet


Lag om arv i internationella situationer

Laglighetsprövning

5.16.7

Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning

Enhetschef IFO/Bistånd


3 § lag om offentligt biträde, 7 § förord­ning om offentligt biträde

Förvaltningsbesvär

5.16.8

Yttrande enligt lag om personnamn

Socialsekreterare


Lag om personnamn 45–46 §§

Laglighetsprövning

5.16.9

Yttrande till åklagar­mynd­ighet, där ett barn misstänks för att ha begått brott innan att ha fyllt 18 år, inklusive ungdomskontrakt om åtgärder vidtas enligt SoL och vårdplan om åtgärder vidtas enligt LVU

Socialsekreterare


LuL 11 §

Laglighetsprövning

5.16.10

Yttrande om polisutredning ska göras eller inte i fall där ett barn misstänks för att före 15 års ålder begått brott

Enhetschef IFO/Bistånd


LuL 31 § 1 pt

Laglighetsprövning

5.16.11

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter för forskningsändamål

Avdelningschef


OSL 12:6

Förvaltningsbesvär (Kammarrätten)

5.16.12

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavares medgiv­ande för barn under 18 år

Enhetschef IFO/Bistånd


Passförordningen 3 § 2 st

Laglighetsprövning

5.16.13

Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underåriga

Socialsekreterare


SoF 5:2

Laglighetsprövning

5.16.14

Anmälan till överförmyndare om behov av god man/förvaltare

Socialsekreterare, LSS-handläggare, Bistånds-handläggare


SoF 5:3 1 pt, LSS 15 § 6 pt

Laglighetsprövning

5.16.15

Anmälan till över­för­mynd­are om att behov av god man eller förvaltare inte längre föreligger

Socialsekreterare, LSS-handläggare, Bistånds-handläggare


SoF 5:3 2 pt, LSS 15 § 6 pt

Laglighetsprövning

5.16.16

Beslut om anmälan till överförmyndare om förhållanden rörande förälders förvaltning av barns egendom

Socialsekreterare, LSS-handläggare, Bistånds-handläggare

Avser alla slags egendom inklusive ATP

SoF 5:3 3 pt

Laglighetsprövning

5.16.17

Begäran om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun samt meddelande om inställning till mottagande av ärende efter begäran om överflyttning från annan kommun

Enhetschef IFO/Bistånd


SoL 2a:10

Laglighetsprövning

5.16.18

Beslut om att hos Inspektionen för vård och omsorg ansöka om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun

Avdelningschef


SoL 2a:11

Laglighetsprövning

5.16.19

Underrättelse till åklagare efter utdömd ungdomsvård eller ungdomstjänst

Socialsekreterare

Jämför 30 b § LuL

SoL 12:8

Laglighetsprövning

5.16.20

Beslut att polisanmäla eller, att avstå från att polis­an­mäla, misstanke om brott som riktar sig mot under­åriga samt vissa grövre brott

Avdelningschef


SoL 12:10¹
OSL 10:21-23²

¹Laglighetsprövning
²Förvaltningsbesvär (Kammarrätten)

5.16.21

Beslut att polisanmäla brott mot nämndens verksamhet

Socialutskottet


SoL 12:10¹
OSL 10:2²

¹Laglighetsprövning
²Förvaltningsbesvär (Kammarrätten)

5.16.22

Beslut att till åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att ingripa mot brott lämna uppgifter som omfattas av sekretess enligt bland annat 26 kap Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Enhetschef


SoL 12:10¹
OSL 10:21-23²

¹Laglighetsprövning
²Förvaltningsbesvär (Kammarrätten)

5.16.23

Beslut att avge yttrande i enskilda tillsynsärenden som rör socialtjänstens verksamhet

Socialutskottet

Tillsynsmyndighet är IVO, JO och JK

SoL 13:5

Laglighetsprövning

5.16.24

Beslut om anmälan till IVO om ärenden som innebär allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden som drabbar en eller flera enskilda som får insatser eller kan komma att få insatser inom socialtjänsten

Områdeschef, Avdelningschef


SoL 14:7, SOSF 2011:5

Laglighetsprövning

5.16.25

Beslut i fråga om dödsboförvaltning

Dödsbo­handläggare, socialsekreterare


ÄB 18:2

Laglighetsprövning

5.16.26

Beslut att överlämna förvaltning och avveckling

Dödsbo-handläggare, Socialsekreterare

Dödsbodelägare, Allmänna arvsfonden eller god man för bortavarande

ÄB 18:2

Laglighetsprövning

5.16.27

Beslut i fråga om att förvalta och avveckla dödsboet

Dödsbo-handläggare, socialsekreterare


ÄB 18:2

Laglighetsprövning

5.16.28

Beslut i fråga om dödsboanmälan

Dödsbo-handläggare, Socialsekreterare


ÄB 20:8a

Laglighetsprövning

5.16.29

Beslut om att föranstalta om bouppteckning

Dödsbo-handläggare, socialsekreterareLaglighetsprövning

5.16.30

Yttrande till åklagare i mål om äktenskaps upplösning

Enhetschef IFO/Bistånd


ÄktB 5:5 3 st

Laglighetsprövning

5.16.31

Yttrande vid prövning av vapenlicens, antagande av hemvärnsmän med mera

Socialsekreterare

Får endast lämnas om den enskilde samtycker till det


Laglighetsprövning

Senast uppdaterad: 28 februari 2024 13:59
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas