Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Fastställda av kommunfullmäktige 6 mars 2024, § 12.
Diarienummer KS 2024/13.

Tillämpningsområde

1 § Dessa bestämmelser gäller för kommunalt förtroendevalda enligt den definition som ges i kommunallagen (SFS 2017:725).

Bestämmelserna gäller även för andra uppdrag som kommunstyrelsen eller kommun­fullmäktige lämnat, såvida inte annan ersättning betalas enligt lag, förordning, eller avtal. Bestämmelserna gäller också för styrelseledamöter (och ersättare) i Härjedalens fjällmuseum AB, om personen i fråga nominerades till uppdraget av Härjedalens kommun.

Grundbelopp

2 § Arvoden och övriga ersättningar i detta reglemente bestäms med hjälp av ett grundbelopp som beräknas enligt följande: 52 500 kronor indexerat med kommunens budgeterade procentuella löneökningar, där år 2023 = 100.

Arvoden

3 § Vid tjänstgöring betalas per dag ett grundarvode motsvarande 12,8 tusendelar av ett grundbelopp.

Till tjänstgöring räknas förutom att delta som beslutsfattare vid protokollförda sammanträden inom kommunen också andra göromål som direkt följer av det uppdrag som personen i fråga innehar. Till exempel utbildningar, deltagande i diverse samråd och konferenser, med mera.

4 § För vissa uppdrag betalas årsarvoden. Årsarvode inkluderar ersättning för all tjänstgöring med anknytning till uppdraget, såsom:

 1. Övergripande ansvar inom nämndens eller utskottets ansvarsområde
 2. Uppföljning av nämndens eller utskottets verksamhet
 3. Kontakt med allmänheten
 4. Förberedelser inför sammanträden och övrig tjänstgöring, såsom genomgång, beredning och inläsning av ärenden
 5. Protokollförda sammanträden inom egen nämnd eller utskott
 6. Protokollsjustering
 7. Tjänstgöring med anknytning till uppdraget inom egen nämnd eller utskott, såsom
  - kurser, konferenser, studier eller motsvarande inom nämndens eller utskottets ansvarsområde
  - förhandlingar
  - överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ, utomstående myndighet eller organisation
  - ordförandesamråd
  - besiktningar och inspektioner inom den egna nämndens eller utskottets ansvarsområde
 8. Rutinmässig kontakt med förvaltningen

För årsarvoderade personer betalas därför inga grundarvoden enligt 2 §, med följande undantag:

 1. Förtroendevald med flera uppdrag har rätt till grundarvode vid tjänstgöringen, då tjänstgöringen avser ett uppdrag för vilket årsarvode inte
 2. Socialutskottets och samhällsutvecklingsutskottets vice ordföranden har rätt till grundarvode vid tjänstgöring, eftersom deras respektive årsarvoden endast utgör ersättning för krav på tillgänglighet enligt lagstiftning.

5 § Årsarvode motsvarande 13,5 grundbelopp betalas till heltidsengagerat kommunalråd tillika kommunstyrelsens ordförande (KSO).

6 § Årsarvode betalas för nedan angivna uppdrag, med belopp motsvarande nedan angiven procentandel av KSO årsarvode.

Årsarvoderade uppdrag med årsarvode angett som procentandel av kommunstyrelsens ordförandes arvode

Uppdrag

% av KSO årsarvode

Kommunfullmäktiges ordförande

10

Kommunstyrelsens vice ordförande/ kommunalråd

50

Kommunstyrelsens andre vice ordförande/oppositionsråd

50

Ordförande i kommunstyrelsens bildningsutskott

40

Vice ordförande i kommunstyrelsens bildningsutskott

3

Ordförande i kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

40

Vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott

3

Ordförande i kommunstyrelsens socialutskott

50

Vice ordförande i kommunstyrelsens socialutskott

5

Ordförande i gemensamma miljö- och byggnämnden [1]

40

Vice ordförande i gemensamma miljö- och byggnämnden [2]

20

Kommunrevisorernas ordförande

10

Övriga revisorer

5

Valnämndens ordförande

Timersättning 5,4 tusendelar av grundbeloppet, per timme

[1] Gäller endast om den ledamot som utses till nämndens ordförande har valts till nämnden av Härjedalens kommunfullmäktige
[2] Gäller endast om den ledamot som utses till nämndens vice ordförande har valts till nämnden av Härjedalens kommunfullmäktige

För ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens socialutskott betalas också ersättning för ”obekväm tid” med 5,4 tusendelar av grundbeloppet per timme efter tidsredovisning.

7 § Samtliga årsarvoden inkluderar semesterersättning.

8 § Om förtroendevald med årsarvode är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska avdrag ske med 1/365 av årsarvodet per frånvarodag. Avdrag ska dock inte göras för frånvaroperioder på grund av semester eller förskjuten arbetstid.

9 § Förtroendevalda med ett årsarvode på 40 % eller högre har rätt till

1) sjukledighet enligt lag och kollektivavtal. För sjukdagar som infaller under sjuklöneperioden ska ersättning utgå med 80 % av 1/365 av årsarvodet per sjukdag. I övrigt gäller vad som anges i Allmänna bestämmelser i Huvudöverenskommelsen mellan arbetstagar- och arbetsgivarparter.

2) föräldraledighet enligt lag och kollektivavtal. Rätten till föräldrapenningtillägg och föräldralön vid föräldraledighet regleras i Allmänna bestämmelser i Huvudöverenskommelsen mellan arbetstagar- och arbetsgivarparter.

10 § Kommunstyrelsen får besluta om ersättare ska anlitas för förtroendevald med årsarvode, om personen i fråga av någon anledning för tillfället är förhindrad att utföra sitt uppdrag.

Har ersättare anlitats under frånvarotiden ska ersättning per dag motsvarande 1/365 av årsarvode för den frånvarande betalas ut till ersättaren. Om ersättaren själv har årsarvode, ska ersättaren avstå från det egna årsarvodet under motsvarande tid.

11 § Om förtroendevald med årsarvode avgår från sitt uppdrag eller tillträder uppdrag under löpande kalenderår betalas arvode i förhållande till den tid av året som vederbörande innehaft uppdraget.

Förlorade inkomster

12 § Ersättning betalas för förlorad arbetsinkomst med belopp motsvarande det styrkta bortfallet/timme multiplicerat med det styrkta antalet timmar bortfall. Kravet att styrka antalet timmar bortfall gäller inte egenföretagare.

Ersättning för förlorad a-kassa samt för förlorad ersättning från Försäkringskassan betalas med belopp motsvarande det styrkta bortfallet/timme multiplicerat med det styrkta antalet timmar tjänstgöring.

Ersättning enligt denna paragraf får uppgå till högst motsvarande 52 tusendelar av ett grundbelopp per dag. Ersättning betalas inte till årsarvoderade förtroendevalda med ett årsarvode på 40 %, eller mer, av KSO årsarvode.

Övriga ersättningar

13 § Traktamente och bilersättning utbetalas med samma belopp som den ersättning anställda i Härjedalens kommun enligt avtal får.

Bestämmelsen ska tolkas så att bilersättning betalas för resa från/till folkbokförings-adressen.

14 § Ersättning för resa med kollektivtrafik betalas med belopp motsvarande styrkt kostnad för resa från hållplats närmast hemmet till hållplats närmast tjänstgöringsstället.

Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till ersättning för resekostnader, utöver vad som framgår av första stycket, motsvarande den styrkta kostnaden.

15 § Samåkning ska ske i största möjliga utsträckning i samband med sammanträden och annan tjänstgöring. Det ankommer på ordföranden att tillse att samåkning organiseras på rationellt sätt.

16 § Särskild ersättning för restid betalas med 0,26 tusendelar av grundbeloppet per påbörjad mil utöver första milen. Enbart sträckan för resa till sammanträdeslokalen ska räknas med då nivån på ersättningen räknas fram.

17 § Ersättning betalas med 2,2 tusendelar av grundbeloppet per timme för barntillsynskostnader på grund av deltagande i sammanträden och vid övrig tjänstgöring.

Ersättningen avser vård och tillsyn av barn i den förtroendevaldes familj som inte fyllt 12 år.

Ersättning betalas inte för vård och tillsyn, som utförs av familjemedlem (make, maka, sambo eller syskon) och inte heller för tid då barnet kan vistas i den kommunala barnomsorgen.

Ersättning betalas för den faktiska tiden för sammanträden och förrättningar med tillägg för ytterligare två timmar.

Justering av protokoll

18 § Det ankommer på respektive förvaltning att organisera protokollsjusteringen på så sätt att justerare inte drabbas av förlorad arbetsinkomst.

19 § För justering av fullmäktiges protokoll betalas ett arvode om 2,2 mPBB.

För justering av andra protokoll betalas endast eventuell bilersättning eller ersättning för resa med kollektivtrafik och restidsersättning, samt i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsinkomst, a-kassa, eller ersättning från Försäkringskassan.

Övriga bestämmelser

20 § Samtliga ersättningar enligt detta reglemente betalas till ersättare endast vid tjänstgöring.

En ersättare som närvarar, men inte tjänstgör, vid kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens (inklusive utskottens) eller någon annan nämnds sammanträde ska dock ersättas för närvaro vid högst två sammanträden per organ och år.

21 § Ordförande i kommunstyrelsen och utskotten ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Ingen ersättning utöver årsarvode betalas till dessa för närvaro vid kommunfullmäktiges sammanträden, om inte personerna i fråga vid tillfället också tjänstgör i kommunfullmäktige.

22 § Kommunalt anställda som har uppdrag som omfattas av detta reglemente har rätt till ersättningar enligt bestämmelserna i reglementet.

Ledighet för kommunalt anställda vid tjänstgöring i uppdrag som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente medges med löneavdrag.

Administrativa bestämmelser

23 § Grundarvoden för tjänstgöring vid protokollförda sammanträden i fullmäktige, nämnd, utskott eller fullmäktigeberedning sammanställs av kommunkansliet och betalas månadsvis ut av HR-avdelningen.

24 § Grundarvoden för annan tjänstgöring som omfattas av dessa bestämmelser sammanställs efter styrkt (till exempel genom kopia av kallelse eller protokoll) redovisning av kommunkansliet och betalas månadsvis ut av HR‑avdelningen. Redovisningar ska lämnas inom 2 månader från tjänstgöringstillfället

25 § Övriga ersättningar som omfattas av dessa bestämmelser sammanställs efter redovisning av kommunkansliet och betalas månadsvis ut av HR-avdelningen. Redovisningar ska lämnas inom 2 månader från tjänstgöringstillfället, annars förverkas rätten till ersättning.

26 § Tolkning av dessa bestämmelser sker av kommunstyrelsen. Dessa bestämmelser gäller för tillämpning från och med 2024-01-01 tills vidare.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024 16:30
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas