Regler för kommunalt partistöd och oppositionsstöd i Härjedalens kommun

Fastställda av kommunfullmäktige 30 november 2023, § 147.
Diarienummer KS 2023/972.

I Kommunallagen (SFS 2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Härjedalens kommun gäller utöver vad som anges i kommunallagen följande.

Partistöd

1 § Partistödet i Härjedalens kommun är tvådelat. Den ena delen är ett ekonomiskt stöd, den andra delen är stöd i form av rätten att bruka kommunens lokaler.

Ekonomiskt stöd

2 § Summan ekonomiskt stöd ett enskilt parti har rätt till bestäms med hjälp av ett ”grundbelopp” som beräknas enligt följande: 52 500 kronor indexerat med kommunens budgeterade procentuella löneökningar, där år 2023 = 100.

3 § De partier som är, eller någon gång under närmast föregående år har varit, representerade i fullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra–tredje stycket i kommunallagen har rätt till partistöd i form av ekonomiskt stöd.

4 § Det ekonomiska stödet består av ett grundstöd som uppgår till 0,4 grundbelopp per mandat och år, samt av ett kanslistöd som uppgår till 0,15 grundbelopp per mandat och år.

Kanslistöd betalas ut för max fem mandat.

5 § Vid fördelning av det ekonomiska stödet räknas sådana mandat för vilka en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. 13 § vallagen (SFS 2005:837) och sådana mandat för vilka det någon gång under närmast föregående år fanns en fastställd ledamot.

Redovisning och granskning

6 § En mottagare av ekonomiskt stöd skall årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att stödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket kommunallagen.

Till redovisningen ska biläggas en granskningsrapport.

7 § Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § första–andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunfullmäktige inom den tid som föreskrivs i kommunallagen, bör fullmäktige besluta att vid nästa tillfälle för beslut om partistöd inte bevilja partiet i fråga något ekonomiskt stöd.

Administrativa bestämmelser

8 § Partistöd betalas ut innevarande år senast under oktober månad efter beslut av fullmäktige.

Rätt att bruka kommunens lokaler

9 § Partier som är, eller under närmast föregående år har varit, representerade i fullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra–tredje stycket i kommunallagen har rätt att nyttja kommunens lokaler för sitt politiska arbete.

Rätten gäller endast under förutsättning att:

- Nyttjandet sker under kontorstid
- Det finns kommunal personal tillgänglig i direkt anslutning till den lokal som nyttjas
- Nyttjandet av lokaler inte stör den kommunala verksamheten.

Oppositionsråd

10 § Kommunstyrelsens andre vice ordförande fungerar som oppositionsråd.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande/oppositionsråd arvoderas enligt ”Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda.”

Senast uppdaterad: 5 december 2023 10:07
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas