Generella riktlinjer för användande av kommunens fordon och arbetsmaskiner

Fastställda av kommunledningsutskottet 22 februari 2006 § 24.
Diarienummer KS 2004/98.

Kommunens fordon och maskiner får endast användas i arbetet och ej för privat bruk.

Eventuell utlåning av arbetsmaskiner för speciella ändamål sker till kommunanställda på samma villkor som vid utlåning till allmänheten.

Varje förvaltning skall upprätta förteckning över sina fordon. Detta gäller även av förvaltningen långtidsleasade fordon.

Följande riktlinjer avser av kommunen inhyrda eller ägda fordon och arbetsmaskiner.

Använder man egen bil i tjänsten gäller andra rutiner.

Märkning

Kommunens fordon bör vara försedda med märke Härjedalens kommun och eventuell förvaltning.

Körjournal

  • Alla fordon skall vara försedda med körjournal
  • Den som använder tjänstebil är skyldig att fylla i den körjournal som hör till bilen. Datum, mätarställning då resan påbörjas och avslutas, vart resan gått och vem som använt bilen skall fyllas i. Används bilen av endast en person som dagligen har likartade körningar behöver mätarställningen och förare endast fyllas i en gång per dag.
  • Uppgifter om tankning skall skrivas in i körjournalen. Tankdatum, antal liter, tankställe samt signatur för den som tankat skall fyllas i.
  • Fylld körjournal skall lämnas till ansvarig arbetsledare som följer upp denna och signerar. Denna uppföljning måste ske minst en gång per år även om körjournalen inte är fylld. Fylld körjournal förvaras på förvaltningen i minst två år.

Tankning

Vid tankning skall av kommunen utfärdade tankkort användas. Tankkort finns i form av antingen stationskort eller fordon-förarkort. Fordon-förarkort gör det möjligt att se vilka fordon som tankas och vilken förare som tankat och göra uppföljningar mot fordonets körjournal.

Allmänt

  • Bensinkort utfärdas av drätselkontoret på uppdrag av respektive förvaltning.
  • Bensinkortet får endast användas i tjänsten och ej för privat bruk.
  • Bensinkortet är en värdehandling och skall förvaras på ett betryggande sätt så att det inte kan utnyttjas av obehörig.
  • Vid förlust av kort ansvarar kortinnehavaren för att detta omedelbart spärras för användning och ser till att kortet avförs från aktuell förteckning.

Stationskort

Stationskort förvaras hos den bensinleverantör som har avtal med kommunen. Kortet är kopplat till viss fakturaadress. Vid köp signerar föraren en köpnota som skall bifogas fakturan för att uppföljning mot körjournal skall underlättas. På köpnotan anges vad köpet avser och tydlig signatur.

Fordon - förarkort

Varje bil har ett fordonskort som förvaras hos bensinleverantören. Dessutom har föraren ett personligt kort (förarkort). Båda korten måste användas vid inköp. Bilens registreringsnummer och förarkortets nummer framgår av fakturan.

Vid automattankning (Till exempel Lillhärdal där bemannad station saknas) har föraren ansvar för både fordonskortet och förarkortet.

Uppställningsplats och nycklar

Fordonet skall ha en bestämd uppställningsplats där det skall vara uppställt när det inte används i tjänsteärende. Nyckeln förvaras inlåst på bestämd plats. Varje förvaltning informerar om uppställningsplats och nyckelförvaring. Det är i princip inte tillåtet att ta med bilen hem vid exempelvis lunch eller utföra privata ärenden på väg till eller från tjänsteärende.

Speciella regler gäller för fordon som används i samband med beredskapstjänstgöring eller motsvarande.

Förvaltnings-/arbetsledning kan i någon enstaka situation, godkänna annat förfarande om det är ekonomiskt eller praktiskt motiverat, till exempel vid tjänsteresa. Med hänsyn till reglerna om förmånsbeskattning är det mycket viktigt att noggrann körjournal förs vid sådana tillfällen.

Service, underhåll och skötsel

Varje förvaltning skall, för varje bil, utse någon som ansvarar för bilens skötsel, underhåll och service.

Uppföljning

Varje förvaltning ansvarar för att uppföljning och kontroll utförs som ett led i verksamhets-/ekonomiansvaret inom respektive ansvarsområde.

Övriga riktlinjer

Berörda förvaltningar utformar lämpliga rutiner för användning, uppföljning och kontroll av övriga fordon, fordon som används vid beredskapstjänstgöring och arbetsmaskiner.

Senast uppdaterad: 5 december 2022 16:45
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas