Integrationspolitiskt program

Faställt av kommunstyrelsen 19 september 2014 § 167.
Diarienummer KS 2014/108.

”Dagens samhälle är mer mångkulturellt än tidigare och en sammanhållning bland kommunens medborgare är förutsättningen för att lyckas med integration. Utifrån ett tillväxtperspektiv är det viktigt att sysselsättningsnivån ökar bland våra nyinflyttade kommunmedborgare, använder resurser och kompetenser för ett arbetsliv som i nära framtid står inför ett stort rekryteringsbehov”


1. Sammanfattning

Integration förutsätter ömsesidighet och förståelse för varandras olika bakgrund med tillhörande kulturer. Integrationsarbetet sker i mötet människa till människa. Därför har vi alla medborgare ett ansvar för att, som medborgare, vara öppna för integration. För att nå öppenhet behöver varje medborgare bli medveten om sina fördomar. Fördomar beror ofta på den egna rädslan för det okända, på okunnighet och på oviljan att bjuda på sig själv samt ta in nya kunskaper.

För att förstå och bearbeta sina fördomar behöver var och en pröva sina tankar gentemot andra. Detta kan ske vid organiserade möten med kunniga och inspirerande föreläsare, genom tydlig och korrekt information men också i alla vardagliga möten människor emellan. Kulturkunskaper ökar respekten och förståelsen för såväl den egna som andra kulturer. Med en ökad kulturkunskap kan man öka förståelsen och se mänskliga kulturer och samhällsfenomen ur olika perspektiv som historiskt, internationellt, etniskt samt ur genus-, klass-, och generationsperspektiv.

Integrationsarbete pågår ständigt och är en förutsättning för fred, för ett demokratiskt samhälle samt en god och trygg tillvaro för alla. I det samhälle där integrationsarbetet fungerar bra minskar utanförskapet och alla får nytta och glädje av den utvecklingspotential mångfalden ger utrymme till. Ett intensivt integrationsarbete pågår i Härjedalens kommun idag men det behövs en utveckling av samverkansarbetet inom kommunens egna avdelningar samt med övriga aktörer som verkar inom kommunen. Det är genom ökad samverkan som det pågående arbetet kan utvecklas till ett livskraftigt samhälle med ny kraft, energi och uthållighet.

”Härjedalens kommun är ett etniskt, kulturellt, språkligt och religiöst mångfacetterat samhälle där alla oavsett bakgrund ska känna tillhörighet och ges möjlighet att delta i den demokratiska utvecklingen av samhället”

2. Inledning

Samhället består idag av etnisk och kulturell mångfald. För att denna mångfald ska kunna vara en resurs för en positiv och hållbar samhällsutveckling krävs förändring och anpassning i områden som politik, utbildning och arbetsliv.

I det dagliga politiska språkbruket används begreppet ”integration”. Detta för att beskriva en process som påbörjas i samband med att en invandrare kommer till Sverige eller en kommun. Begreppet används även i sammanhang där en person oavsett etnicitet ska integreras i samhället. Oavsett varför invandrare kommer till Sverige, om det är arbetskrafts-, anknytnings-, eller flyktinginvandring används begreppet ”integration”. Begreppet används även i sammanhang där utanförskap finns. Även begreppet ”mångkulturellt samhälle” finns och tolkas allmänt som ett samhälle där utrymme finns för mångfald och olika levnadssätt. Integrationsfrågornas betydelse har förstärkts i den allmänna debatten både på nationell, regional och lokal nivå. Kommunens politiker har med utgångspunkt från nationella mål och regionala överenskommelser bestämt att ta sitt ansvar i dessa frågor. Genom politiska beslut har kommunen bestämt att ta emot flyktingar och skyddsbehövande och integrera dessa i vårt samhälle.

Härjedalens kommun har genom ett politiskt beslut åtagit sig att årligen ta emot 50 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är ca 10-36 personer inkl. ensamkommande barn. Det integrationspolitiska programmet i Härjedalens kommun har sin utgångspunkt i den nationella integrationspolitiken där samhällets generella välfärdspolitik ska omfatta alla som lever och verkar i kommunen. Programmet ska omfatta flyktingar, nyanlända samt alla som kan uppleva utanförskap i samhället. Utanförskap kan bero på kön, religion, kultur, sexuell läggning, funktionsnedsättning av skilda slag eller av någon annan orsak som utgör utanförskap.

3. Utgångspunkter

3.1 Regeringens politik

Bekämpa utanförskap som många utrikes födda fastnar i. Minska utanförskap främst genom satsningar inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet. Riktade insatser är viktiga under de första åren i landet. Integrationsarbetet behöver därför utformas utifrån regionala och lokala förutsättningar. Inriktningen på Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag ligger fast framöver och behöver utvecklas vidare. Fokus på arbete behöver fortsätta att förstärkas och anpassas bättre till målgruppen. Ersättningen till de som deltar i etableringsinsatser behöver justeras för att underlätta övergång till arbete. Antalet som söker skydd i Sverige förväntas fortsätta att öka under de kommande åren och väntetider i anläggningsboenden behöver kortas. Kommuner som tar emot många flyktingar i förhållande till befolkningen, liksom de som tar emot många kvotflyktingar och flyktingar från anläggningsboende ska få mer i ersättning. För att höja statusen på det svenska medborgarskapet bör en definition av detta befästas i lag. Vidare bör alla kommuner åläggas att ordna medborgarskapsceremonier som välkomnar nyblivna medborgare. Regeringen anser det viktigt att hela samhället kan bidra till att välkomna invandrare och undanröja eventuella hinder för integration. Därför har regeringen slutit en överenskommelse med det civila samhället för att de ska kunna ta ett större ansvar för integrationen. Arbetet som sker inom ramen för överenskommelsen fortsätter.

3.2 Integrationspolitikens nationella organisation

Arbetsmarknadsdepartementet har från och med 1 januari 2011 ansvaret för samordningen av integrationspolitiken. Departementet har också ansvar för vissa integrationsfrågor såsom nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, svenskt medborgarskap och att motverka samt förebygga diskriminering. Arbetsförmedlingen har från och med 1 december 2010 samordningsansvaret för etableringsinsatser för nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Etableringsinsatser ska innehålla undervisning i svenska, samhällsorientering och arbetsmarknadsinsatser.

3.3 Regeringens övergripande mål är:

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

3.4 Regeringens sju strategiska områden för integration:

 1. Snabbare etablering för nyanlända invandrare
 2. Fler i arbete, fler företagare
 3. Bättre resultat och större likvärdighet i skolan
 4. Bättre språkkunskaper och större möjligheter till utbildning för vuxna
 5. Effektiv bekämpning av diskriminering
 6. En positiv utveckling i områden med brett utanförskap
 7. En gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av ökad mångfald

3.5 Regional överenskommelse

Länsstyrelsen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämtlands Läns Landsting och Regionförbundet Jämtlands Län har den 20 februari 2014 upprättat en Aktivitetsplan för 2014 och dess syfte är att:

Den regionala överenskommelsen ska bidra till:
att det nationelle målet för integrationspolitiken, lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska få genomslag i länet att skapa samsyn om ansvar och ge stöd till regionala och lokala aktörer i deras arbete med tidiga etablerings- och mottagningsinsatser för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald där människor kompletterar varandra och ömsesidigt bidrar med sin kompetens och livserfarenhet

4. Lagar

Lagar som styr det integrationspolitiska arbetet

SFS-nummer

Lag

2010:197

Lag om etableringsinsatser för viss nyanlända

1994:137

Lagen om mottagande av asylsökande

2010:800

Skollagen

2010:1138

Lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

2001:453

Socialtjänstlagen

1991:433

Jämställdhetslagen

2008:567

Diskrimineringslagen

1994:1219

Lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

”Integrationspolitiken i Härjedalens kommun ska bygga på grundläggande värderingar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att bo och verka i Härjedalens kommun oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Våra tre kärnvärden, livskraft, äkthet och närhet ska prägla våra verksamheter och vårt förhållningssätt. Vi tror på framtiden och skapar tillväxt i Härjedalen.”

5. Integrationspolitik i Härjedalen

Härjedalens kommun vill som arbetsgivare vara föregångare och medverka till att synliggöra det moderna samhället där etnisk och kulturell mångfald möts och samverkar med den traditionella kulturen. Etnisk och kulturell mångfald bland kommunens anställda ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Denna mångfald ökar möjligheterna att ge god service med hög kvalitet till kommunens alla medborgare. Integration ska vara en ömsesidig process mellan alla medborgare i Härjedalen. Genom att visa respekt för och kunskap om andra människor och kulturer, bidrar kommunen till kreativa möten vilket gagnar en framgångsrik integration, utveckling och tillväxt.

6. Syfte

Syftet med integrationsprogrammet är att kommunstyrelse och kommunfullmäktige tydliggör politikens viljeinriktning som underlag för nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar i det vardagliga arbetet. Integrationsfrågornas betydelse har förstärkts i den allmänna debatten och det är nu dags att som kommun tydliggöra insikter och förhållningssätt till integration i Härjedalens kommun. Kunskaper och erfarenheter av integration varierar troligen mycket inom olika verksamheter, organisationer och enskilda. Integrationsfrågorna ska tydliggöras på arbetsplatserna i kommunen. Integrationsprogrammet ska för samordningens skull läsas av alla och gäller alla anställda i kommunen. Utifrån Integrationsprogrammet ska nämnderna förverkliga integrationsarbetet i sina respektive verksamheter genom att fastställa mål och planerade aktiviteter för detta i sina verksamhetsplaner.

7. Härjedalens kommuns vision:

I Härjedalen finns Livskraft, äkthet och närhet

7.1 Kärnvärden:

Tabell över kommunens kärnvärden

Kärnvärde

Förklaring

Livskraft

företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslust präglar näringsliv,
skolor, byar och föreningar

Äkthet

med naturen, kulturen och traditionen som utgångspunkt står
Härjedalen för kvalitet, kunnande och hållbar utveckling

Närhet

Härjedalen ska präglas av värme, öppenhet och tolerans. Här får
man möjlighet att göra skillnad och hjälpa andra

”Utgångspunkter för den utveckling vi vill ha i Härjedalens kommun är alla människors lika värde och en mångfald som berikar och utmanar”

7.2 Övergripande mål i visionen:

Goda utbildningsmöjligheter för alla
Ett rikt kultur- och fritidsliv. Kulturlivet ska präglas av tradition, nutid och mångfald
En trygg omsorg där människan är i centrum
Den kommunala servicen ska vara effektiv, flexibel och av hög kvalitet
Kommunen ska arbeta öppet, tydligt och med hög delaktighet
Kommunen och näringslivet ska samverka. Aktiva insatser ska göras för att stimulera till nyetableringar samt utveckling av befintliga företag
Kommunen ska ständigt arbeta för bättre infrastruktur
Kommunen ska växa – flera ska flytta in än ut
Kommunen ska leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning

8. Utgångspunkter för integrationsarbetet

Härjedalens kommun ska präglas av lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Samhällsgemenskapen ska utgå från ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av grundläggande demokratiska värderingar.

Integration berör hela samhället och dess invånare oavsett bakgrund. Dagens samhälle är mer mångkulturellt och en social sammanhållning bland olika grupper i samhället är av största vikt. Utifrån ett tillväxtperspektiv är det viktigt att sysselsättningsnivån ökar bland människor med utländsk bakgrund eftersom denna grupp är en idag inte fullt använd kompetens-, resurs-, och rekryteringsbas för ett arbetsliv som i nära framtid står inför ett mycket stort rekryteringsbehov.

Ett socialt perspektiv på en hållbar utveckling handlar om hur ett bra vardagsliv kan skapas där vi bor och arbetar. Våra möjligheter som kommunmedborgare att vara delaktiga i beslut som fattas och som berör kommunen är en grundläggande förutsättning. Möjligheten att kunna få vara med och påverka det som pågår i samhället är av avgörande betydelse för gemenskap och sammanhållning. I det hållbara samhället bejakar vi integration och mångfald samt jämställda och jämlika förutsättningar, rättigheter och möjligheter för alla kommunmedborgare.

”Grunden för ett framgångsrikt integrationsarbete är att integration ingår som en naturlig del i den ordinarie verksamheten” Den etniska tillhörigheten och sammansättningen av befolkningen i kommunen ska avspeglas vid rekrytering i olika verksamheter och på olika nivåer i organisationen. Kommunen ska därutöver stödja och bidra till att personer får möjlighet att inom kommunens verksamheter prova på olika yrken och arbeten för att öka möjligheten till att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden i syfte att motverka utanförskap”

8.1 Övergripande mål för integrationsarbetet i Härjedalens kommun

 • Alla som bor i Härjedalens kommun ska känna sig betydelsefull, känna tillhörighet och vara en viktig del i samhället
 • I Härjedalen ska det värnas om grundläggande demokratiska värden samt utifrån kommunens Vision 2020 präglas av livskraft, äkthet och närhet
 • Alla ska ges möjlighet att skapa sig en egen framtid genom egen försörjning
 • Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter
 • Integrationsarbetet ska ses som en ständigt lärande- och utvecklingsprocess samt bidra till att Härjedalens kommun blir ett föredöme när det gäller integration
 • Sammansättningen av Härjedalens kommuns anställda ska återspegla, så långt som möjligt är, kommunens integrationsarbete och kommunens befolkningssammansättning

9. Kommunens integrationspolitiska mål

Varje kommunal nämnd och styrelse har ansvar att inom sina verksamheter bidra till att aktivt främja integration i Härjedalens kommun

Fem områden har valts ut och är centrala i arbetet med integration

 • Boende
 • Arbete
 • Utbildning
 • Hälsa och friskvård
 • Samhället och social sammanhållning

9.1 Boende

Målbeskrivning:

 • Kommunen ska planera för bostadsförsörjningen i syfte att alla i kommunen ska kunna leva och bo i goda bostäder
 • Planera för bostadsförsörjning i syfte att fler ska kunna kommunplaceras och stanna kvar i Härjedalen
 • Erbjuda variation av boende och upplåtelseformer i syfte att underlätta integration
 • Motverka segregation i boendet
 • Skapa mötesplatser/utomhusmiljöer för social samverkan och gemenskap
 • Översätta bostadsinformation på olika språk
 • Översätta skyltning i boendens allmänna utrymmen på olika språk
Åtgärder och ansvariga för åtgärder inom boende

Åtgärd

Ansvarig

Översyn och iordningställande av bostäder

Härjegårdarfastighets AB

Planera för mångfald i bostadsområden

Härjegårdar fastighets AB

Skapa utomhusmiljöer för vistelser utomhus

Samhällsutvecklingsutskottet

Information på olika språk i boenden

Härjegårdar fastighets AB

Anordna kompetensutbildning i värdegrundsarbete för anställda i verksamheter som ska bidr till att utveckla integrationsarbetet

Samtliga förvaltningar

9.2 Arbete

Målbeskrivning:

Alla ska ha rätt till arbete, med möjlighet till att försörja sig och därigenom bli delaktiga i samhället med de rättigheter och skyldigheter som detta medför
Kommunen ska verka för och ta tillvara på den arbetskraft och kompetens som finns dels bland den nyinflyttade befolkningen samt för de som står utanför arbetsmarknaden Aktivt arbeta för att implementera en ”Integrationsprocess” som bidar till att personer utanför arbetsmarknaden och utanför arbetslöshetsförsäkringen ges möjlighet till arbete och därmed möjlighet till inträde i arbetslöshetsförsäkringen Aktivt arbeta för att personer får möjlighet att prova på olika yrken inför eventuell utbildning Värdegrundsfrågor är mycket viktiga och ska återkommande diskuteras på arbetsplatserna Mångfald ska värderas högt i arbetslivet. Det finns en utvecklingspotential och en kreativitet i mångfalden som är mycket värdefull.

Åtgärder och ansvariga för åtgärder inom området arbete

Åtgärd

Ansvar

Kommunen som arbetsgivare ska vara ett föredöme och i större utsträckning erbjuda praktikplatser, arbetsmarknadsåtgärder som möjliggör och underlättar för nyinflyttade att få ett arbete

Samtliga nämnder och förvaltningar

Alla förvaltningar ska aktivt arbeta i samverkan med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten för att implementera kommunens "integrationsprocess" som ska bidra till att nyinflyttade får möjlighet att inträda i arbetslöshetsförsäkringen

Samtliga förvaltningar

Med utgångspunkt från individens föutsättningar och behov ska ett teamarbete ske mellan Kommunen och Arbetsförmedlingen för att finna utbildning, arbete och sysselsättning

Kommun-lednings-förvaltningen

Prioritera språkpraktik, yrkesintroduktion och vallidering

Samtliga förvaltningar

Kommunens arbetsplatser ska vara öppna för yrkesintroduktion och validering

Samtliga förvaltningar

För att utveckla näringslivet ska kommunen synliggöra och involver företagare som tillhör underrepresenterade grupper i det etablerade näringslivet

Samtliga förvaltningar

Undersöka möjligheten till att instifta ett pris till nyföretagare bland utrikes födda

Utveckling- och tillväxtavdelningen

Stimulera näringslivet till ett bredare deltagande

Utveckling- och tillväxtavdelningen

Anordna kompetensutbildning i värdegrundsarbete och invandrarkunskap för kommunens anställda

HR-avdelningen

9.3 Utbildning

Målbeskrivning:

 • Se alla elever som individer med olika behov och förutsättningar
 • Arbeta med värdegrundsfrågor på ett synligt, tydligt och på ett aktivt sätt
 • Att ta tidiga signaler på utanförskap och mobbing på allvar och agera kraftfullt omgående
 • Hitta nya arbetsmetoder och samverkansformer mellan verksamheter för att förebygga och motverka utanförskap Ge alla nya medborgare goda kunskaper i svenska språket vilket är nyckeln till delaktighet i samhället
 • Utveckla vuxenutbildningen och göra den mer flexibel
 • Ge föräldrar, anhöriga och gode män stöd i sina roller
 • I kommunens skolor visar alla varandra respekt och ingen blir kränkt
 • Aktivt arbeta för att öka andelen personal med annan etnisk bakgrund i skolorna
 • Uppmuntra anställda till utbildning vad gäller att öka förståelsen för egna och andras tankar om etnicitet, religion, kultur och funktionsnedsättningar
 • Utveckla Studie- och yrkesvägledning på grundskole-, gymnasie- och vuxennivå
Åtgärder och ansvariga för åtgärder inom området utbildning

Åtgärd

Ansvar

Utarbeta nya arbetsmetoder och samverkansformer mellan verksamheter för att förebygga och motverka utanförskap

Kommunledningsförvaltningen

Öka kunskaperna om olika kulturer, religioner och funktionsnedsättningar genom studiedagar för skolpersonal

Bildningsförvaltningen

Förbättra möjligheterna att validera kunskaper och Examina

Bildningsförvaltningen

Arbeta med tolk vid möten med föräldrar som har ett annat modersmål än svenska. Barnen ska inte användas som tolk och ska inte behöva ta ansvar för de vuxnas samtal

Bildningsförvaltningen

Anställa språkstödjare i de vanligast Förekommande språken

Bildningsförvaltningen

Utforma skollokalerna så att det motverkar Utanförskap

Bildningsförvaltningen

Utveckla verksamheter med exempelvis faddrar och kamratstödjare

Bildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Stimulera till möten mellan unga och äldre i olika aktiviteter

Samtliga förvaltningar

Stimulera till möten med den Härjedalska kulturen- och traditionen

Samtliga förvaltningar

Anordna kompetensutbildning i värdegrundsarbete för anställda i verksamhetersom ska bidra till att utveckla integrationsarbetet

Berörda förvaltningar

Samverka med Folkhögskolan samt Bildningsförbunden i Härjedalen kring nyinflyttades utbildning

Bildningsförvaltningen

Utveckla Studie- och yrkesvägledningen genom samverkan med skolornas olika arbetslag och i samverkan med det lokala näringslivet. Studie- och yrkesvägledare ska medverka till att kopplingen mellan utbildning och arbetsliv blir tydligare

Bildningsförvaltningen
Utveckling- och näringslivs-avdelningen

9.4 Hälsa och friskvård

Målbeskrivning:

 • Engagera frivilligorganisationerna i integrationsarbetet
 • Medverka till att stödja det civila samhället att bidra till att stärka integrationsarbetet
 • Samarbeta med samfunden i sociala frågor
 • Öka mångfalden bland de anställda i omsorgen
 • Utveckla mötesformer och mötestillfällen där deltagande och delaktighet stimuleras för att bidra och möjliggöra integration
 • Utveckla samverkan med primärvården
 • Medverka till att skapa mötesplatser (ex odlingslotter) för social/kulturell samvaro
 • Medverka till att utveckla mentor/faddersystem i samverkan med organisationer och föreningsliv
 • Medverka och samarbeta med sjukvården för att hälsoguider ska finnas vid Hälsocentralerna i Härjedalen
Åtgärder och ansvariga för åtgärder inom området hälsa och friskvård

Åtgärd

Ansvar

Stödja föreningarnas, samfundens- och frivilligorganisationernas arbete för
att bidra till integrationsarbetet
(det civila samhället)

Fritidsavdelningen

Arbeta med tolk vid möten där detta behov uppstår,
barn ska inte användas som tolk och ska inte behöva
ta ansvar för de vuxnas samtal

Samtliga berörda förvaltningar

Möta medborgarna utifrån allas behov genom att
anställa vårdpersonal med språk- och
kulturkunskaper av betydelse för vårdtagarna

Socialförvaltningen

Samarbeta med Landstinget och Fjällhälsan
i projekt för att utveckla bemötandet vid
Hälsocentralerna i kommunen

Socialförvaltningen

Anordna kompetensutbildning i värdegrundsarbete för anställda i verksamheter som ska bidra till
att utveckla integrationsarbetet

Samtliga berörda förvaltningar

9.5 Samhället och social sammanhållning

Målbeskrivning:

 • Arbeta aktivt för att bryta utanförskap i alla kommunens verksamheter
 • Medborgarskapsceremonier under ordnade former
 • Skapa mötesplatser med aktiviteter som bidrar till möten mellan kommunens medborgare. Skapa miljöer/träffpunkter för utomhusaktiviteter och samlingsplatser
 • Medverka till att olika grupper ges möjlighet att anordna temadagar på olika mötesplatser
 • Satsa medvetet på mångfald i all kultur. Möjliggöra för nya grupper att delta i och besöka kulturaktiviteter
 • Arbeta för och underlätta för alla föräldrar/anhöriga att vara aktiva i barn och ungdomars fritidsaktiviteter för att skapa egna kontakter och nätverk
 • Medverka till att olika aktörer samverkar kring aktiviteter under skollov
 • Utforma och utrusta allmänna utrymmen och andra informationsplatser där kommunen möter medborgarna allt för att underlätta integrationen
Åtgärder och ansvariga för åtgärder inom området samhället och social sammanhållning

Åtgärd

Ansvar

Underlätta för alla att ta del av kommunens
information. Utrusta och utforma expeditioner,
receptioner och andra informationsplatser med
information på olika språk

Kommunledningsförvaltningen

Anordna medborgarskapsceremoni en gång per år

Kommunledningsförvaltningen

Premiera/uppmärksamma föreningar som arbetar
för att minska utanförskap

Samhällsbyggnadsutskottet

Utveckla biblioteken till sociala arenor
som blir naturliga mötesplatser för alla grupper
och bidrar till ett jämlikt, demokratiskt deltagande
i samhällsutvecklingen

Kommunledningsutskottet

Genomföra utbildning/kompetensutveckling i
kulturkunskap för förtroendevalda och anställda
i Härjedalens kommun. Företrädare för de
myndigheter, samfund, organisationer och
föreningar som deltar i integrationsarbetet
bör bjudas in

HR-avdelningen

Bilda en samverkansgrupp bland aktörer i
kommunen som samarbetar kring aktiviteter
under skollov

Samhällsbyggnadsutskottet

Anordna kompetensutbildning i värdegrundsarbete
för anställda i verksamheter som ska bidra till
att utveckla integrationsarbetet

Samtliga berörda förvaltningar

10. Definition av olika begrepp

Tabell med definitioner av olika begrepp

Integration

I svensk politik och debatt används ordet ofta för att beteckna den process där invandrare får medborgarskap, etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär.

Asylsökande

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl. Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. Personen får ett LMA-kort av Migrationsverket som bevis på att han eller hon har rätt att vara i Sverige under tiden ansökan handläggs. LMA står för Lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är försett med personuppgifter och foto på den sökande. På kortet framgår också personens dossiernummer (ärendenummer) hos Migrationsverket.

Mångfald

I Sverige användas begreppet för att beskriva en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp. Mångfald är i politiska sammanhang ett honnörsord som till vardags uppfattas som något positivt och eftersträvansvärt.

Diskriminering

Betyder i sin bredaste definition, att särskilja mellan saker, t ex information, ting, djur eller människor. Diskriminering kan vara positivt, värdeneutralt eller negativt. Det anses diskriminerande att göra åtskillnad på grund av sådana egenskaper som anses medfödda, förvärvade eller ibland valda men i alla fall så grundläggande för den kulturella identiteten att de bör skyddas. Sådana egenskaper kan vara till t ex kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, kroppsbyggnad, sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt.

Jämställdhet/jämlikhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet mellan könen. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.

(Källa wikipedia)

11. Liten ordlista

Lista över ord som används i dokumentet

Invandrare

Immigrant, person som flyttat från ett land till ett annat för att
bosätta sig där en längre tid. Invandringen räknas från det år man folkbokförs i det nya landet.

Flykting

Enligt svensk lag och EU:s regler är man flykting om man har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelser på grund av etnicitet, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Kvotflykting

En kvotflykting är en individ som inom ramen för ett asyllands flyktingkvot kommer till landet genom en organiserad överföring i samarbete med FN:s flyktingkommissariat, ofta från flyktingläger. I Sverige är det Migrationsverket som fått regeringens uppdrag att ta ut och föra över kvotflyktingar till Sverige.

Aslsökande

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, men som ännu inte fått sin ansökan slutgiltigt prövad av Migrationsverket och/eller Migrationsdomstol.

ABO (anläggningsboende)

Migrationsverket erbjuder flyktingar ett tillfälligt boende medan de väntar på beslut i sitt asylärende. Flyktingen bor normalt i lägenhet eller förläggning. Flyktingen är försörjd av Migrationsverket.

EBO (eget boende)

De som på egen hand ordnar med boende. Hit hör också anhöriga som invandrar och ensamkommande barn.

EKB (ensamkommande barn)

Ensamkommande barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare.

Kommunplacerad

Flykting som fått permanent uppehållstillstånd, och bosättningsanvisning från Arbetsförmedlingen, får en bostad på den ort personen anvisas till.

Integrationsservice

Kommunens serviceenhet för bosättningar och planering av bosättningar. Därutöver arbetar Integrationsservice med att vägleda, stötta och skapa goda förutsättningar för integration i Härjedalens kommun.

Migrationsverket

Prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka
skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

(Källa migrationsverket)

Senast uppdaterad: 4 november 2022 11:08
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas